KSKE 3 Cob 5/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Cob 5/2012

KS v Košiciach, dátum 29.01.2012, sp.zn. KSKE 3 Cob 5/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Cob/5/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7510213616 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Jolana Fuchsová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7510213616.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu R., spol. s r.o., J.: XX XXX XXX, so sídlom M. S. č. XX, 040 18 K., zastúpeného JUDr. Danicou Holováčovou, advokátkou, Poštová č. 14, Košice proti žalovanému V.. T. R., nar. XX.XX.XXXX, bytom V. č. XX, XXX XX K., zastúpenému IURISTICO s.r.o., Advokátska kancelária, Štefánikova 26, 040 01 Košice o zaplatenie 61.408,83 eur s prísl., o odvolaní žalovaného proti uzneseniu Okresného súdu Košice II č.k. 34Cb/243/2010-46 zo dňa 13.10.2011 takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Košice II, ako súd prvého stupňa, uznesením zo dňa 13.10.2011 prerušil konanie do doby právoplatného rozhodnutia uznesením o oslobodení od súdneho poplatku.

V odôvodnení uznesenia súd uviedol, že žalobca sa žalobou zo dňa 4.10.2010 domáhal na žalovanom zaplatenia sumy 61.408,83 eur s prísl. a požiadal o oslobodenie od súdneho poplatku. Súd podľa § 109 ods. 2 písm. c/ O.s.p. prerušil konanie, nakoľko má za potrebné vyriešiť otázku, ktorá je významná pre rozhodnutie súdu v tomto konaní, t.j. či žalobcovi neprizná alebo prizná, prípadne v akom rozsahu oslobodenie od povinnosti platenia súdneho poplatku. V poučení súd prvého stupňa uviedol, že odvolanie proti uzneseniu nie je prípustné podľa § 202 ods. 3 písm. a/ O.s.p.

Právny zástupca žalovaného uznesenie súdu prvého stupňa prevzal dňa 31.10.2011 a podaním doručeným osobne do podateľne súdu dňa 20.12.2011 podal proti uzneseniu súdu prvého stupňa odvolanie z dôvodu, že podľa jeho názoru sa nejedná o rozhodnutie upravujúce vedenie konania a navrhol napadnuté uznesenie zrušiť a poukázal na rozhodnutie NS SR v rozhodnutí sp.zn. XCdo/ XX/XXXX. Uviedol, že podľa § 203 ods. 1 O.s.p. je lehota na podanie odvolania tri mesiace, nakoľko rozhodnutie obsahuje nesprávne poučenie o tom, že odvolanie nie je prípustné. Odvolanie je podané v tejto lehote, a teda včas.

Odvolací súd podľa § 212 ods. 1 O.s.p. prejednal odvolanie žalovaného proti uzneseniu súdu prvého stupňa, a to podľa § 214 ods. 2 O.s.p. bez nariadenia pojednávania.

Podľa § 109 ods. 2 písm. c/ O.s.p. Pokiaľ súd neurobí iné vhodné opatrenia, môže konanie prerušiť, ak prebieha konanie, v ktorom sa rieši otázka, ktorá môže mať význam pre rozhodnutie súdu, alebo ak súd dal na takéto konanie podnet.

Odvolací súd sa stotožňuje s právnym názorom žalovaného, že rozhodnutie o prerušení konania do doby právoplatného rozhodnutia o oslobodení od súdneho poplatku, nie je rozhodnutím o vedení konania, a preto je proti nemu prípustné odvolanie.

Podľa § 204 ods. 2 O.s.p. Odvolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo podané po uplynutí lehoty podľa odseku 1 preto, že sa odvolateľ spravoval nesprávnym poučením súdu o lehote na podanie odvolania. Ak rozhodnutie neobsahuje poučenie o lehote na podanie odvolania alebo ak obsahuje nesprávne poučenie o tom, že odvolanie nie je prípustné, možno podať odvolanie do troch mesiacov od doručenia.

Keďže súd prvého stupňa v poučení napadnutého uznesenia uviedol, že odvolanie proti uzneseniu nie je prípustné, nejedná sa o správne poučenie, a preto podľa § 204 ods. 2 O.s.p. odvolanie proti uzneseniu možno podať do troch mesiacov od doručenia uznesenia, pričom žalovaný v uvedenej lehote, a teda včas, odvolanie aj podal.

Ustanovenie § 109 ods. 2 písm. c/ O.s.p. rieši prípady, kedy si konajúci súd musí vyriešiť predbežnú otázku za situácie, že je oprávnený túto si posúdiť sám, pričom však, ak to považuje za potrebné, môže konanie prerušiť. Vychádzajúc z ustanovenia § 135 ods. 2 O.s.p. odvolací súd má za to, že zákonná úprava pri rozhodovaní o prerušení konania podľa § 109 ods. 2 písm. c/ O.s.p. predpokladá, že sa jedná o otázky, o ktorých má inak rozhodnúť iný orgán a teda sa nevzťahuje na rozhodnutia, ktoré robí súd v jednom konaní. Je samozrejmé, že súdny poplatok má byť zaplatený alebo má byť rozhodnuté o žiadosti žalobcu o oslobodenie od súdneho poplatku pred začatím pojednávania, ale rozhodovanie o takejto žiadosti nie je dôvodom na prerušenie konania.

Vzhľadom na uvedené odvolací súd má za to, že v danom prípade nebol dôvod na prerušenie konania, a preto podľa § 221 ods. 1 písm. h/ O.s.p. napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa zrušil.

Okrem toho, z obsahu spisu odvolací súd zistil, že súd prvého stupňa uznesením zo dňa 11.1.2012 priznal žalobcovi oslobodenie od súdneho poplatku.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.