KSKE 3 Cob 51/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Cob 51/2012

KS v Košiciach, dátum 16.04.2012, sp.zn. KSKE 3 Cob 51/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Cob/51/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211219364 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Jolana Fuchsová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211219364.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu Z.-boco L., s.r.o. so sídlom v F., F. XX, IČO: XX XXX XXX zastúpeného Advokátskou kanceláriou Pacalaj, Palla a partneri, s.r.o., so sídlom v Trnave, Nám. SNP 3, proti žalovanému E. Y. s.r.o. so sídlom v V., W. 6, IČO: XX XXX XXX zastúpenému JUDr. Milanom Sedlákom, advokátom, so sídlom v Košiciach, Kukučínova 19, o zaplatenie 269,40 eur s prísl., o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Košice II č.k. 35Cb/163/2011-60 zo dňa 30.1.2012 takto

r o z h o d o l :

Rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutom výroku o trovách konania

p o t v r d z u j e.

Účastníkom nepriznáva náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Košice II, ako súd prvého stupňa, rozsudkom zo dňa 30.1.2012 zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi sumu 269,40 eur s 0,02% denným úrokom z omeškania zo sumy 89,80 eur od 29.10.2010 do zaplatenia, zo sumy 89,80 eur od 27.11.2010 do zaplatenia a zo sumy 89,80 eur od 25.12.2010 do zaplatenia, v prevyšujúcej časti konanie zastavil a žalovaného zaviazal nahradiť žalobcovi, na účet jeho právneho zástupcu, trovy konania v sume 502,96 eur.

V dôvodoch rozsudku súd prvého stupňa uviedol, že z vykonaného dokazovania mal za preukázané, že žalovaný nesplnil záväzok a neuhradil žalobcovi kúpnu cenu za dodaný tovar a že žalovaný nepreukázal súdu, že výška pohľadávky žalobcu bola určená svojvoľne a nepreukázal ani nesprávnosť a bezdôvodnosť uplatneného nároku. Nárok žalobcu posúdil podľa § 409 a násl. a § 365 a § 369 ods.1 Obchodného zákonníka. O trovách konania súd prvého stupňa rozhodol podľa § 142 ods.1 O.s.p. a neúspešného žalovaného zaviazal nahradiť žalobcovi trovy konania, ktoré tvorí zaplatený súdny poplatok za návrh v sume 16,50 eur, trovy právneho zastúpenia za 4 úkony právnej služby po 23,24 eur /príprava a prevzatie zastúpenia, podanie žaloby, vyjadrenie k odporu, účasť na pojednávaní dňa 30.1.2012/, rež. paušál 3 x 7,41 eur, 1 x 7,63 eur, náhrada cestovného rýchlikom 63,55 eur, náhrada za stratu času v sume 228,78 eur a DPH, celkom v sume 502,96 eur.

Proti rozsudku súdu prvého stupňa vo výroku o trovách konania podal v zákonnej lehote odvolanie žalovaný, cestou svojho právneho zástupcu a navrhol napadnutý výrok zmeniť tak, že žalobca nemá právo na náhradu trov konania alebo tak, že náhradu trov primerane zníži o trovy vynaložené žalobcom neúčelne a uplatnil náhradu trov odvolacieho konania, a to náhradu súdneho poplatku za odvolanie vo výške 29,00 eur a trovy právneho zastúpenia vo výške 49,00 eur. Žalovaný uviedol, že má za to, že súd uložením povinnosti nahradiť trovy konania v plnom rozsahu nedostatočne posúdil účelnosť trov konania. Právny zástupca žalovaného z dôvodu hospodárnosti a účelnosti konania v dostatočnej lehote pred pojednávaním vo veci viackrát kontaktoval právneho zástupcu žalobcu /koncipientku poverenú v

tejto veci konať/ s tým, že žalovaný nemá ďalšie návrhy na doplnenie dokazovania a neuhradenie pohľadávky je výlučne dôsledkom jeho súčasnej prechodnej nepriaznivej finančnej situácie. Zároveň vzhľadom na výšku pohľadávky a trovy, ktoré by účasťou právneho zástupcu na pojednávaní vznikli, ju požiadal, aby právny zástupca žalobcu zvážil účasť na pojednávaní, ktorá by nebola hospodárna ani účelná. Napriek tomu sa však právny zástupca žalobcu dostavil na pojednávanie z dôvodu, že klient trval na jeho osobnej účasti. Právny zástupca žalovaného citoval ustanovenia § 142 ods.1 a § 150 ods.2 O.s.p. a uviedol, že s poukazom na tieto ustanovenia, má za to, že súd nedostatočne vyhodnotil účelnosť trov konania potrebných na uplatňovanie alebo bránenie práva vynaložených žalobcom napriek tomu, že uvedené uviedol právny zástupca žalovaného aj na pojednávaní dňa 30.1.2012. S poukazom na upozornenie žalobcu, prostredníctvom právneho zástupcu, a predmet sporu a jeho hodnotu žalovaný má za to, že účasť žalobcu na pojednávaní nebola hospodárna a účelná a okrem toho mu ani nie je zrejmé, akým vlakovým spojením sa právny zástupca žalobcu do V. vlastne dostavil, keď v zmysle písomného vyčíslenia cesta vlakom na trase M. - V. - M. stála 33,00 eur a 31,00 eur, pričom jednosmerná cesta M. - V. spojom IC stojí 24,00 eur.

Žalobca, cestou svojho právneho zástupcu, v podaní zo dňa 23.3.2012 k odvolaniu žalovaného citoval ust. § 53 ods.1 Občianskeho zákonníka a uviedol, že žalobca si zvolil v konaní právneho zástupcu z dôvodu právnej istoty, ktorý bol súdom prvého stupňa predvolaný na pojednávanie a pojednávania sa zúčastnil. Je pravdou, že v nedeľu v poobedňajších hodinách žalovaný kontaktoval koncipientku právneho zástupcu žalobcu, avšak žalobca to nepovažoval za vážnu okolnosť, ktorá by bránila riadnej účasti právneho zástupcu žalobcu na pojednávaní a žalobca nevedel vopred posúdiť pravdivosť tvrdení žalovaného vo veci ďalšieho dokazovania na predmetnom pojednávaní. Cestovné náklady boli riadne vydokladované cestovnými lístkami a ak by sa na pojednávanie dostavil osobným motorovým vozidlom alebo leteckou dopravou, náklady by boli ešte vyššie. Uviedol, že žalovaný si nedôvodným odvolaním iba zvyšuje trovy konania, ktoré si právny zástupca žalovaného uplatnil vo výške 78,00 eur. Uviedol, že žalovaný sa mohol pokúsiť o vyriešenie sporu mimosúdnou dohodou ešte pred samotným pojednávaním, či uzavretím súdneho zmieru, čím by svoje náklady znížil na minimum. Navrhol odvolanie odmietnuť ako nedôvodné.

Rozsudok súdu prvého stupňa vo výroku, ktorým bolo žalobe vyhovené, nebol napadnutý odvolaním a tento výrok nadobudol právoplatnosť.

Odvolací súd podľa § 212 ods. 1 O.s.p. prejednal odvolanie žalovaného proti rozsudku súdu prvého stupňa vo výroku o trovách konania, a to podľa § 214 ods. 2 O.s.p. bez nariadenia pojednávania.

Súd prvého stupňa rozsudkom zo dňa 30.1.2012 žalobe vyhovel v celom rozsahu a o trovách konania preto správne rozhodol podľa § 142 ods.1 O.s.p. Podľa uvedeného ustanovenia súd prizná účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal.

Žalovaný v podanom odvolaní spochybňuje účelnosť trov konania, vzniknutých žalobcovi účasťou na pojednávaní, vzhľadom k tomu, že kontaktoval jeho právneho zástupcu, že ďalšie návrhy na dokazovanie žalovaný na pojednávaní neuplatní.

Z obsahu spisu vyplýva, že súd prvého stupňa vo veci vydal dňa 2.8.2011 platobný rozkaz, proti ktorému žalovaný, cestou svojho právneho zástupcu, podal odpor a navrhol žalobu zamietnuť. Právny zástupca žalobcu v podaní zo dňa 13.9.2011 zaujal stanovisko k odporu. Žiadne ďalšie vyjadrenie žalovaný súdu nepredložil, pričom pojednávanie súd prvého stupňa zvolal na 30.1.2012, na ktorom právny zástupca žalovaného uviedol, že žalovaný je v druhotnej platobnej neschopnosti.

Odvolací súd má za to, že ak žalovaný svoju obranu uvedenú v odpore nepovažoval za preukázanú, nemal odpor vôbec podať a keď ho podal, tak do konania pojednávania mal dostatok času na to, aby záväzok žalovaného uznal. A keď tak neurobil, tak úkony žalobcu, a to vyjadrenie k odporu a

účasť právneho zástupcu žalobcu na pojednávaní, nemožno považovať za neúčelné úkony. Telefonát právneho zástupcu žalovaného, bez zaslania písomného vyjadrenia, že žalovaný pohľadávku žalobcu uznáva, za stavu, že v odpore ju rozporoval, odvolací súd nepovažuje za dôvod, pre ktorý by účasť právneho zástupcu žalobcu na pojednávaní, považoval za neúčelný úkon a náklady s tým spojené za neúčelné trovy konania.

Pokiaľ ide o výšku cestovného, táto bola zdokladovaná tak, ako ju v napadnutom rozsudku priznal súd prvého stupňa. Žalovaným uvedená cena cestovného lístka je na II. triedu, pričom právny zástupca žalobcu vzhľadom na vzdialenosť svojho sídla a sídla súdu mal právo na použitie I. triedy, ktorú možnosť aj využil.

Podľa § 150 ods. 2 O.s.p. Ak sú trovy konania v drobných sporoch neprimerané voči pohľadávke, môže ich súd nepriznať alebo znížiť.

V danej veci sa podľa § 200ea ods.1 O.s.p. jedná sa o drobný spor, a teda súd má právo nepriznať alebo znížiť trovy konania, ak sú neprimerané voči pohľadávke, ktorá podmienka je v danej veci taktiež splnená.

Avšak vzhľadom k tomu, že žalovaný, ktorý je podnikateľom, naviac zastúpený advokátom, svojim konaním, a to podaním odporu bez predloženia akýchkoľvek dôkazov sám spôsobil, že vo veci súd prvého stupňa nariadil pojednávanie, pričom ani do nariadeného pojednávania, i keď mal na to dostatok času, nevyužil možnosť vec ukončiť mimosúdnou dohodou, odvolací súd má za to, že v danej veci nie sú splnené podmienky na využitie možnosti podľa § 150 ods. 2 O.s.p. a trovy konania nepriznať, prípadne znížiť.

Na základe takto zisteného skutkového a právneho stavu odvolací súd podľa § 219 O.s.p. rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutom výroku o trovách konania potvrdil ako vecne správny.

V odvolacom konaní bol žalovaný neúspešný, preto podľa § 224 ods. 1 a § 142 ods. 1 O.s.p. mu nevzniklo právo na náhradu trov odvolacieho konania, ale povinnosť tieto trovy nahradiť žalobcovi. Keďže však žalobca si právo na náhradu trov odvolacieho konania neuplatnil, odvolací súd rozhodol tak, že účastníkom nepriznáva ich náhradu.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.