KSKE 3 Cob 61/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Cob/61/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7210215656 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Jolana Fuchsová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7210215656.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský sú v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky Mgr. Jolany Fuchsovej a sudcov JUDr. Jozefa Vancu a JUDr. Gabriely Varhalíkovej v právnej veci žalobcu E. spol. s r.o., O. diely I/XX, XXX XX G., IČO: XX XXX XXX zastúpeného Consilior Iuris s.r.o., advokátska kancelária, Miletičova 23, 821 09 Bratislava, IČO: 47 231 157 proti žalovanému ST trade a.s., V. 2, XXX XX H., IČO: XX XXX XXX zastúpenému JUDr. Marekom Voľanským, advokátom, Magurská 4, 040 01 Košice, o zaplatenie 9.035,76 eur s prísl., o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Košice II č.k. 34Cb/204/2010-50 zo dňa 26.9.2011 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutom výroku o povinnosti žalovaného zaplatiť žalobcovi sumu 8.035,76 eur a úroky z omeškania vo výške 14,25% ročne zo sumy 8.035,76 eur od 6.9.2008 do zaplatenia a zo sumy 1.000,00 eur od 6.9.2008 do 28.6.2010 a vo výroku o trovách konania.

Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi, na účet jeho právneho zástupcu, trovy odvolacieho konania v sume 293,70 eur do 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd Košice II rozsudkom zo dňa 26.9.2011 zastavil konanie v časti istiny vo výške 1 000,00 eur, žalovaného zaviazal zaplatiť žalobcovi sumu 8.035,76 eur a úroky z omeškania vo výške a za obdobie špecifikované vo výroku rozsudku a žalobcovi priznal náhradu trov konania vo výške 1.163,54 eur, ktorú sumu je žalovaný povinný zaplatiť na účet právneho zástupcu žalobcu.

V odôvodnení rozsudku súd prvého stupňa uviedol, že žalobou doručenou súdu dňa 24.6.2010 žalobca žiadal, aby súd uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 9.035,76 eur s príslušenstvom spolu s náhradou trov konania titulom nezaplatenia kúpnej ceny za dodaný tovar (kompresor skrutkový 1 ks, nádoba 900 litrová 1 ks) vyúčtovaný žalobcom žalovanému faktúrou - daňovým dokladom č. XXXXXXX na sumu 440.916,90 Sk t.j. 14.635,76 eur s dátumom splatnosti 5.9.2008. Vo veci súd vydal dňa 9.7.2010 platobný rozkaz, proti ktorému žalovaný podal odpor a uviedol, že nesúhlasí s vydaným platobným rozkazom, nakoľko došlo z jeho strany k čiastočnému plneniu. Z listinného dôkazu - výpisu z účtu žalovaného mal súd preukázané, že 1.000,00 eur žalovaný uhradil žalobcovi dňa 25.6.2010, t.j. deň po podaní žaloby, preto žalovaná suma žalobcom vo výške 9.035,76 eur s príslušenstvom bola dôvodná. Túto skutočnosť potvrdil aj právny zástupca žalobcu v podaní označenom - Vyjadrenie k odporu a čiastočné späťvzatie návrhu, keď uviedol, že poslednú platbu žalovaný vykonal dňa 25.6.2010, t.j. po podaní návrhu a na účet žalobcu bola táto suma pripísaná dňa 28.6.2010 a poukázal na ust. § 339 ods. 2 Obchodného zákonníka. Z uvedeného dôvodu preto žalobca v časti istiny vo výške 1.000,00 eur vzal žalobu späť.

Súd prvého stupňa uviedol, že na pojednávanie konané dňa 26.9.2011 sa neustanovil žalobca, právny zástupca žalobcu, ktorí svoju neúčasť na pojednávaní ospravedlnili faxom doručeným Okresnému súdu Košice II dňa 22.9.2011 z dôvodu kolízie pojednávaní a súhlasili, aby súd vec pojednával a rozhodol v neprítomnosti žalobcu a právneho zástupcu žalobcu. Na pojednávanie konané dňa 26.9.2011 sa neustanovil žalovaný ani právny zástupca žalovaného, u ktorých doručenie predvolania na pojednávanie bolo riadne preukázané dňa 14.6.2011, resp. 16.6.2011, bez ospravedlnenia a vyjadrenia sa k veci. Súd prvého stupňa preto podľa § 101 ods. 2 O.s.p., vec pojednával v neprítomnosti účastníkov konania.

Z vykonaného dokazovania súd prvého stupňa zistil, že medzi účastníkmi konania vznikol právny vzťah na základe ústne uzatvorenej kúpnej zmluvy, pri ktorej boli dohodnuté podstatné náležitosti zmluvného vzťahu, t.j. predmet plnenia, kúpna cena a čas plnenia, dohodnutý tovar (P. XXX CE nádoba 900 litrová 1 ks, P. U. XX kompresor skrutkový 1 ks) žalobca v dohodnutom termíne žalovanému dodal dňa 18.8.2008, čo súd mal preukázané fotokópiou dodacieho listu č. XXXXXXX zo dňa 18.8.2008, ktorý je riadne potvrdený žalovaným odtlačkom razítka a podpisom o prevzatí tovaru bez závad. Následne žalobca dohodnutú cenu vyúčtoval žalovanému faktúrou - daňovým dokladom č. XXXXXXX zo dňa 22.8.2008 na sumu 440.916,00 Sk t.j. 14.635,76 eur s dátumom splatnosti 5.9.2008 a z fakturovanej sumy žalovaný uhradil žalobcovi v priebehu rokov 2009 a 2010 do podania žaloby sumu vo výške 168.705,60 Sk t.j. 5.600,00 eur, čím tak dlžná čiastka žalovaného voči žalobcovi predstavuje sumu 9.035,76 eur. Žalovaný po podaní žaloby uhradil dňa 25.6.2010 ešte sumu 1.000,00 eur, ktorá čiastka bola pripísaná žalobcovi na účet dňa 28.6.2010. Na základe návrhu žalobcu súd prvého stupňa podľa § 96 ods. 1 O.s.p. konanie v časti istiny vo výške 1.000,00 eur zastavil. Zostatok pohľadávky žalobcu voči žalovanému tak predstavuje sumu 8.035,76 eur.

Právny vzťah medzi účastníkmi konania súd prvého stupňa posúdil ako kúpnu zmluvu podľa § 409 a násl. Obchodného zákonníka a vyššie uvedeným vykonaným dokazovaním dospel k záveru, že nárok žalobcu je dôvodný, preto žalobe vyhovel a zaviazal žalovaného na úhradu sumy 8.035,76 eur a uviedol, že dôvodnosť nároku žalobcu nespochybnil ani právny zástupca žalovaného v odpore proti platobnému rozkazu. V dôsledku porušenia zmluvného záväzku žalovaným zaplatiť žalobcovi kúpnu cenu za dodaný tovar súd prvého stupňa považoval za oprávnený aj nárok žalobcu na úrok z omeškania podľa § 365 a § 369 Obchodného zákonníka. Pri posudzovaní výšky úroku z omeškania mal z prehľadu základných úrokových sadzieb J. preukázané, že v rozhodnom období bola základná úroková sadzba J. G. vo výške 4,25% preto súd žalobe aj v časti žalovaného príslušenstva vyhovel. O náhrade trov konania súd rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p. a neúspešného žalovaného zaviazal nahradiť žalobcovi, na účet jeho právneho zástupcu, trovy konania v celkovej výške 1.163,54 eur, ktoré pozostávajú zo zaplateného súdneho poplatku za žalobu vo výške 542,00 eur a trov právneho zastúpenia za 2 úkony právnej pomoci a to: príprava a prevzatie zastúpenia a spracovanie žaloby po 253,94 eur , 2-krát režijný paušál po 7,21 eur, 19% DPH vo výške 99,24 eur.

Proti rozsudku súdu prvého stupňa vo výrokoch o povinnosti zaplatiť žalobcovi sumu 8 035,76 eur s prísl. a náhrade trov konania podal v zákonnej lehote odvolanie žalovaný z dôvodov podľa § 205 ods. 2 písm. a/, b/, d/, f/, h/ O.s.p. Uviedol, že výrok rozsudku súd prvého stupňa vôbec neodôvodnil, a preto s poukazom na § 157 ods. 2 O.s.p. namieta nejasnosť a nezrozumiteľnosť rozsudku, čo zakladá jeho nepreskúmateľnosť. Ďalej uviedol, že konanie má aj inú vadu, keďže pri peňažných sumách je uvedený symbol €, ktorý nevyjadruje žiadnu menu a nie je záväzný, mena euro má medzinárodnú skratku EUR a na Slovensku skratku Eur a štandardne sa má používať skloňované slovo euro. Za odňatie možnosti konať pred súdom žalovaný považuje to, že súd prvého stupňa rozhodol o veci na prvom pojednávaní a má dôvodné pochybnosti o správnosti rozsudku. Z rozsudku nevyplýva, či ide o rozsudok pre zmeškanie alebo nie a ak áno, tak z opatrnosti dáva návrh na jeho zrušenie, keďže súd žalovaného dostatočne nepoučil, rozsudok týmito skutočnosťami neodôvodnil a vo vzťahu k sporovým stranám pri ich neprítomnosti nekonal rovnakým spôsobom. Ide o rozsiahly obchodno-právny spor a žalovaný má za to, že rozsudok vychádza z nesprávne, resp. neúplne zisteného skutkového stavu. Pokiaľ ide o výrok o trovách konania, má za to, že ich výpočet nie je správny. V čase, keď právny zástupca prevzal zastupovanie žalobcu, žalovaný už uhradil sumu 1 000.00 eur, a preto za úkon - prevzatie veci mala byť priznaná odmena zo sumy 8.035,76 eur. Navrhol rozsudok súdu prvého stupňa zrušiť a vrátiť na ďalšie konanie.

Žalobca, cestou svojho právneho zástupcu, v podaní zo dňa 7.12.2011 zaujal stanovisko k odvolaniu žalovaného a uviedol, že toto nespĺňa náležitosti podľa § 205 ods. 1 O.s.p.. I keď v odvolaní uvádza množstvo odvolacích dôvodov, ďalej ich nekonkretizuje a samotné uvedenie odvolacích dôvodov bez preukázania ich naplnenia nie je dostačujúce. K odňatiu možnosti konať pred súdom žalobca uviedol, že podľa § 114 O.s.p. súd pojednávanie pripraví tak, aby bolo možné rozhodnúť o veci spravidla na jedinom pojednávaní, konajúci súd si splnil svoje procesné povinnosti a žalovaného riadne predvolal na pojednávanie, na ktoré sa bez ospravedlnenia nedostavil, a preto podľa § 101 ods. 2 O.s.p. pojednával bez jeho prítomnosti. O možnosti rozhodnúť spor rozsudkom pre zmeškanie bol žalovaný poučený v predvolaní na pojednávaní, avšak má za to, že napadnutý rozsudok nie je rozsudkom pre zmeškanie, ani súd prvého stupňa toto neuvádza v odôvodnení rozsudku, ale naopak odôvodňuje, prečo konal a rozhodol v neprítomnosti žalovaného s odkazom na § 101 ods. 2 O.s.p.. K vade rozsudku, spočívajúcej v uvedení symbolu € žalobca uviedol, že sa jedná iba o zrejmú nesprávnosť a nezakladá porušenie práva na spravodlivý proces. K tvrdeniu žalovaného, že súd dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam žalobca uviedol, že v odvolaní žalovaný vôbec neuviedol, aké pochybnosti má voči predmetu sporu. Stotožnil sa s názorom súdu prvého stupňa, že žalovaný dôvodnosť nároku žalobcu nikdy nespochybnil. Konajúci súd vykonal riadne dokazovanie a jeho postup a spôsob hodnotenia dôkazov je uvedený v odôvodnení rozsudku a v žiadnom prípade nemožno súhlasiť s konštatovaním žalovaného, že rozsudok je nezrozumiteľný a nejasný. K žalovaným tvrdenému nesprávnemu zisteniu skutkového stavu žalobca uviedol, že nedošlo ani k naplneniu tohto odvolacieho dôvodu, pretože súd prvého stupňa prihliadol a vykonal dôkazy navrhnuté stranami a prihliadol na skutočnosť, že dôkazy predložené žalobcom neboli žalovaným spochybnené. K námietke výšky trov konania žalobca uviedol, že výpočet je absolútne správny, nakoľko žalobca mal v tomto konaní dvoch právnych zástupcov a suma 1.000,00 eur bola zaplatená žalobcovi až dňa 28.6.2010, teda po podaní žaloby, preto v čase prevzatia právneho zastúpenia JUDr. O. bola predmetom sporu suma 9.035,76 eur. V závere podania žalobca uviedol, že odvolanie žalovaného považuje za účelové a slúži len na oddialenie vykonateľnosti rozsudku a navrhol rozsudok súdu prvého stupňa potvrdiť ako vecne správny a priznať žalobcovi trovy odvolacieho konania vo výške 313,58 eur /253,94 eur odmena + 7,41 eur rež.paušál + 52,23 eur 20% DPH/.

Odvolací súd podľa § 212 ods. 1 O.s.p. prejednal odvolanie žalovaného proti rozsudku súdu prvého stupňa v napadnutých výrokoch o povinnosti žalovaného zaplatiť žalobcovi sumu 8.035,76 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške a za obdobie špecifikované vo výroku rozsudku a o náhrade trov konania, a to podľa § 214 ods. 2 O.s.p. bez nariadenia pojednávania.

Odvolací súd sa podľa § 219 ods. 2 O.s.p. v plnom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozsudku a k odvolacím dôvodom žalovaného uvádza nasledovné:

Vychádzajúc z obsahu napadnutého rozsudku, tento nie je rozsudkom pre zmeškanie.

Za nedôvodnú odvolací súd považuje námietku žalovaného, že rozhodnutím veci na prvom pojednávaní, bez účasti žalovaného a jeho právneho zástupcu, mu bola odňatá možnosť konať pred súdom.

Podľa § 101 ods. 2 O.s.p. Súd pokračuje v konaní, aj keď sú účastníci nečinní. Ak sa riadne predvolaný účastník nedostaví na pojednávanie ani nepožiadal z dôležitého dôvodu o odročenie, môže súd vec prejednať v neprítomnosti takého účastníka; prihliadne pritom na obsah spisu a dosiaľ vykonané dôkazy.

Podľa § 115 ods. 2 O.s.p. Predvolanie sa musí účastníkom doručiť tak, aby mali dostatok času na prípravu, spravidla najmenej päť dní pred dňom, keď sa má pojednávanie konať.

Z obsahu spisu odvolací súd zistil, že po podaní odporu súd uznesením zo dňa 15.2.2011, ktoré žalovaný prevzal dňa 21.2.2011, spolu s predvolaním na pojednávanie nariadeným na 21.4.2011, uložil mu písomne sa vyjadriť k pripojenému návrhu v lehote do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia a poučil ho, že ak nárok neuznáva, aby uviedol rozhodujúce skutočnosti na svoju obranu a pripojil a označil dôkazy,

ktorých sa dovoláva a poučil ho o.i. o tom, že všetky dôkazy musí predložiť alebo označiť najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie, pretože na dôkazy predložené a označené neskôr súd neprihliada.

Deň pred nariadeným pojednávaním, a to dňa 20.4.2011 právny zástupca žalovaného predložil plnú moc na zastupovanie žalovaného zo dňa 19.4.2011 a z dôvodu kolízie s iným pojednávaním, ospravedlnil neúčasť na pojednávaní a žiadal pojednávanie odročiť. Uvedenému návrhu súd prvého stupňa vyhovel a pojednávanie odročil na 6.6.2011, na ktoré žalovaný prevzal predvolanie dňa 3.5.2011 a právny zástupca žalovaného dňa 2.5.2011. Aj na toto pojednávanie právny zástupca žalovaného podaním zo dňa 26.5.2011 ospravedlnil neúčasť na pojednávaní z dôvodu vopred plánovanej dovolenky v zahraničí a žiadal pojednávanie odročiť. I keď uvedený dôvod neúčasti právny zástupca bližšie nekonkretizoval a nepredložil o jeho existencii žiaden dôkaz, súd prvého stupňa aj uvedenému návrhu vyhovel a pojednávanie odročil na 26.9.2011, na ktoré žalovaný prevzal predvolanie dňa 14.6.2011 a právny zástupca žalovaného dňa 16.6.2011. Právny zástupca žalovaného podaním zo dňa 22.9.2011, ktoré bolo súdu prvého stupňa doručené dňa 27.9.2011, teda po termíne nariadeného pojednávania, opätovne ospravedlnil neúčasť svoju ako aj žalovaného na pojednávaní z dôvodu kolízie s iným, nešpecifikovaným pojednávaním a uviedol, že súhlasí s prejednaním veci v jeho neprítomnosti a žiadal o zaslanie zápisnice o pojednávaní.

Z uvedeného vyplýva, že ako žalovaný, tak aj jeho právny zástupca, boli na pojednávanie nariadené na 26.9.2011 riadne predvolaní, bola dodržaná lehota na prípravu na pojednávanie podľa § 115 ods. 2 O.s.p. a žalovaný ani jeho právny zástupca sa na pojednávanie nedostavili, právny zástupca žalovaného zaslal súdu ospravedlnenie neúčasti na pojednávaní, ktoré bolo súdu doručené až deň po pojednávaní, v ktorom súhlasil s uskutočnením pojednávania bez jeho účasti, a preto súd prvého stupňa dôvodne a v súlade so zákonnou úpravou uskutočnil pojednávanie v neprítomnosti žalovaného a jeho právneho zástupcu.

Za dôležitú odvolací súd považuje aj skutočnosť, že ani v lehote po doručení uznesenia zo dňa 15.2.2011 ani do dňa pojednávania, žalovaný ani jeho právny zástupca, nepredložili súdu žiadne dôkazy. Jediné podanie žalovaného v konaní bol odpor proti platobnému rozkazu.

K žalovaným namietanej vade konania, ktorá spočíva pri uvedení symbolu € pri peňažných sumách odvolací súd uvádza, že sa nejedná o vadu, ktorá má za následok nesprávne rozhodnutie. Podľa § 24 ods. 3 tretia veta zákona číslo 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike Kde sa v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem "slovenská koruna" alebo skratka slovenskej koruny "Sk" bez spojenia s určitou peňažnou sumou, odo dňa zavedenia eura sa tým rozumie aj pojem "euro" a symbol eura "€" a od skončenia obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu len pojem "euro" a symbol eura "€". Z uvedeného vyplýva, že symbol € je zákonným symbolom pre použitie eura, a preto ak súd prvého stupňa v napadnutom rozsudku uvedený symbol použil, nejedná sa o vadu rozsudku.

Za nedôvodnú odvolací súd považuje aj námietku žalovaného, že napadnutý rozsudok nie je riadne odôvodnený. V rozsudku súd prvého stupňa popísal tvrdenia účastníkov, námietku žalovaného, právny vzťah posúdil ako nárok z kúpnej zmluvy podľa § 409 a násl. Obchodného zákonníka a vysporiadal s tvrdeniami žalovaného uvedenými v odpore.

V odpore proti platobnému rozkazu žalovaný uviedol, že žalobca sa domáha zaplatenia sumy vo výške 9.035,76 eur a že predmetná pohľadávka vznikla na základe vyúčtovania č. XXXXXXX, splatného dňa 22.8.2008 v sume 440.916,90 Sk /14.635,76 eur/ a namietal iba to, že pohľadávka žalobcu bola čiastočne uhradená, a to vo výške 6.600,00 eur a uviedol dni úhrad a predložil výpisy zo svojho účtu.

Z uvedeného vyplýva, že žalovaný potvrdil, že tovar mu bol dodaný a nespochybnil dohodnutú a fakturovanú kúpnu cenu vo výške 440.916,90 Sk, čo v novej mene činí 14.635,76 eur a že z nej uhradil sumu 6.600,00 eur, takže vychádzajúc z jeho tvrdení, k úhrade zostala suma 8.035,76 eur.

Je pravdou, že žalobca v žalobe uplatnil právo na zaplatenie sumy 9.035,76 eur, avšak ako vyplýva z dôkazu predloženého žalovaným, pokyn na úhradu sumy 1.000,00 eur žalobcovi dal žalovaný banke až dňa 25.6.2010 a uvedená suma bola pripísaná na účet žalobcu dňa 28.6.2010, čo je podľa § 339 ods. 2 Obchodného zákonníka dňom splnenia dlhu žalovaného. To znamená, že v čase začatia konania dňa 24.6.2010, kedy bola žaloba doručená súdu, žalovaný neuhradil žalobcovi sumu 9.035,76 eur.

Tvrdenie žalovaného o úhrade aj sumy 1.000,00 eur žalobca potvrdil v podaní zo dňa 6.9.2010 a žalobu v uvedenej časti vzal späť, na základe čoho súd prvého stupňa v napadnutom rozsudku konanie v uvedenej časti zastavil.

Z uvedeného vyplýva, že súd prvého stupňa zohľadnil tvrdenia žalovaného uvedené v odpore a keďže žalovaný iné tvrdenia ani iné dôkazy súdu prvého stupňa nepredložil, odvolací súd konštatuje, že súd prvého stupňa vykonal všetky dôkazy navrhnuté žalovaným a rozhodol v súlade s jeho tvrdeniami, podľa ktorých žalobcovi nezaplatil sumu 8.035,76 eur, na zaplatenie ktorej bol súdom prvého stupňa aj zaviazaný.

Na doplnenie odvolací súd uvádza, že žalovaný ani v podanom odvolaní netvrdil, že z celkovej kúpnej ceny žalobcovi uhradil vyššiu sumu ako 6.600,00 eur.

Z uvedeného má odvolací súd za preukázané, že boli splnené zákonné podmienky na rozhodnutie veci na pojednávaní konanom dňa 26.9.2011, že súd prvého stupňa správne zistil skutkový stav a správne ho aj právne posúdil, vrátane nároku žalobcu na úroky z omeškania, ktorých výšku žalovaný v podanom odvolaní nenapadol.

Taktiež správne súd prvého stupňa rozhodol o trovách konania a neúspešného žalovaného podľa § 142 ods. 1 O.s.p. zaviazal nahradiť žalobcovi trovy konania. Žalobu spracoval za žalobcu jeho právny zástupca - JUDr. V. O. na základe plnej moci zo dňa 17.6.2010, a preto súd prvého stupňa správne priznal odmenu za úkony právnej služby - prevzatie veci a spracovanie žaloby zo sumy 9.035,76 eur, keďže v čase prevzatia veci a začatia konania žalovaný neuhradil uvedenú sumu.

Na základe takto zisteného skutkového a právneho stavu odvolací súd podľa § 219 O.s.p. rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutých výrokoch o povinnosti žalovaného zaplatiť žalobcovi sumu 8.035,76 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške a za obdobie špecifikované vo výroku rozsudku a o náhrade trov konania potvrdil ako vecne správny.

V odvolacom konaní bol žalovaný neúspešný, preto podľa § 224 ods.1 O.s.p. a § 142 ods.1 O.s.p. je povinný nahradiť úspešnému žalobcovi trovy odvolacieho konania, ktoré právny zástupca žalobcu vyčíslil vo výške 313,58 eur. Odvolací súd za oprávnené trovy odvolacieho konania považuje odmenu za 1 úkon právnej služby - vyjadrenie zo dňa 7.12.2011 k odvolaniu v sume 237,34 eur /zo základu 8.035,76 eur, ktoré je predmetom odvolania/, režijný paušál 7,41 eur a 20% DPH v sume 48,95 eur, t.j. celkom v sume 293,70 eur. Na úhradu trov odvolacieho konania v uvedenej výške odvolací súd zaviazal žalovaného, a to podľa § 149 ods. 1 O.s.p., na účet právneho zástupcu žalobcu.

K prijatiu tohto rozsudku došlo pomerom hlasov 3 : 0, teda jednomyseľne (§ 3 ods. 9 posledná veta zákona č. 757/2004 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnení) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.