KSKE 3 Cob 62/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Cob/62/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7209202034 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Jozef ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7209202034.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Vancu a členov senátu Mgr. Jolany Fuchsovej a JUDr. Gabriely Varhalíkovej v právnej veci žalobcu: H. S. s.r.o., K O. XXX, XXX XX U., IČO: XX XXX XXX, právne zastúpeného JUDr. Róbertom Madejom, advokátom, Mestská 2/A , 831 03 Bratislava, proti žalovanému: T., s.r.o., U. 7, XXX XX W., IČO: XX XXX XXX, právne zastúpeného JUDr. Dušanom Antolom, advokátom, Zbrojničná 12, 040 01 Košice, v konaní o zaplatenie 20.964,80 eur a 123.802,50 USD s prísl, o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Košice II zo dňa 4.10.1011 č.k. 33Cb/53/2010-235 jednomyseľne takto r o z h o d o l : P o t v r d z u j e rozsudok súdu prvého stupňa v jeho napadnutej časti. Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi na účet jeho právneho zástupcu trovy odvolacieho konania vo výške 799,61 eur do 3 dní od jeho právoplatnosti. o d ô v o d n e n i e : Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi sumu 20.964,80 eur spolu s úrokom z omeškania zo sumy 20.964,80 eur vo výške a za obdobia, ktoré sú presne špecifikované vo výroku napadnutého rozsudku a ďalej do zaplatenia vo výške, ktorá v každom kalendárnom polroku, v ktorom bude omeškanie trvať, bude v percentách zodpovedať súčtu čísla 7 a repo sadzby vyhlásenej Českou národnou bankou a platnej k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka, žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu 123.802,50 USD spolu s úrokom z omeškania zo sumy 21.302,50 USD vo výške a obdobia, ktoré sú presne špecifikované vo výroku napadnutého rozsudku a ďalej do zaplatenia vo výške, ktorá v každom kalendárnom polroku, v ktorom bude omeškanie trvať bude v percentách zodpovedať súčtu čísla 7 a repo sadzby vyhlásenej Českou národnou bankou a platnej k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka, spolu s úrokom z omeškania zo sumy 102.500.- USD vo výške a za obdobia, ktoré sú presne špecifikované vo výroku napadnutého rozsudku a ďalej do zaplatenia vo výške, ktorá v každom kalendárnom polroku, v ktorom bude omeškanie trvať, bude v percentách zodpovedať súčtu čísla 7 a repo sadzby vyhlásenej Českou národnou bankou a platnej k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka, všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. V prevyšujúcej časti uplatnených úrokov z omeškania konanie zastavil a žalobcovi priznal náhradu trov konania vo výške 23.297,98 eur, ktoré je žalovaný povinný zaplatiť na účet právneho zástupcu žalobcu, do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Svoje rozhodnutie v podstate odôvodnil tým, že žalobca podanou žalobou navrhol, aby súd zaviazal žalovaného na zaplatenie sumy 20.964,80 eur so 14,25 % úrokom z omeškania ročne od 24.6.2008 do zaplatenia, sumy 123.802,50 USD so 14,25 % úrokom z omeškania ročne od 19.8.2008 do zaplatenia, 14,25 % úrokom z omeškania ročne zo sumy 102.500,00 USD od 12.9.2008 do zaplatenia, titulom nezaplatenia kúpnej ceny za dodaný a prevzatý tovar a žalobcovi priznal náhradu trov konania. Vo veci bol dňa 23.3.2009 vydaný platobný rozkaz, proti ktorému žalovaný podal dňa 11.5.2009 odpor s odôvodnením. Spolu s odporom žalovaný predložil súdu fotokópiu listu žalobcovi zo dňa 21.11.2008, v ktorom okrem iného uviedol, že spolupráca medzi žalobcom a žalovaným začala v r. 2000. Všetky obchodné prípady prebehli bez vážnejších problémov, avšak v období posledného roka nastali komplikácie. V r. 2007 vyviezol žalovaný do Sýrie viac ako 200 ton I. XX. Za tento tovar boli uhradené všetky faktúry v plnej sume podľa fakturovaných cien. Avšak tovar z poslednej dodávky v r. 2007 t.j. približne v mesiaci december, pričom išlo o dodávku 50 ton I. XX do Sýrie bol žalovaný nútený predať do Pekárenských závodov, keďže všetci pôvodní odberatelia tovar odmietli, pretože neboli spokojní s jeho stavom a kvalitou. Z tejto dodávky sa žalovanému podarilo predať 25 ton a doposiaľ 25 ton tovaru je stále na sklade v Sýrii. O tejto situácii bol informovaný žalobca telefonicky, mailom a osobne na stretnutí vo fabrike. Uvedený tovar sa nepodarilo predať, jeho záruka už skončila, preto žalovaný žiada žalobcu o pochopenie. Problém nastal aj pri dodávke tovaru do Iraku, ktorá obsahovala 40 ton I. XX a 10 ton I. XX. Zákazník od žalovaného odmietol tovar prevziať, keďže po analýzach bolo zistené, že nie je vhodný na výrobu čokolády ani zmrzliny, na čo bol zákazníkovi pôvodne predaný. Fakturované ceny boli v plnom rozsahu vyplatené, zatiaľ čo žalovaný neobdržal plnú platbu kvôli nepostačujúcej kvalite tovaru. Zákazník žiada vrátenie peňazí, ktoré za tovar zaplatil a žalovaný čelí veľkým problémom. Ďalšia dodávka 50 t I. XX do Sýrie sa už takmer mesiac nachádza v sklade v Sýrii. Predmetný tovar bol predaný výrobcom zmrzliny, čokoládovniam a výrobcom rôznych cukroviniek. Všetci zákazníci tovar vrátili späť na sklad z dôvodu nevyhovujúcej kvality. Takýmito dodávkami si žalovaný vytvára veľmi negatívne meno u zákazníkov a stretáva sa s čoraz väčšími problémami tovar predať. Žalovaný poukázal aj na ďalšie obchodné prípady. Zároveň uviedol, že jeho odberatelia mu dlhujú značnú sumu. Situácia je veľmi kritická. Odberatelia žiadajú zľavy, inak nie sú ochotní akceptovať ponúkanú nežiaducu kvalitu. Žalovaný si je vedomý, že má proti žalobcovi určité finančné záväzky a ponúkol žalobcovi niekoľko riešení napr. požiadal banku o úver, resp. požiadal žalobcu o možné kompenzácie za stratu vzniknutú pri dodávkach 50 t I. XXX a 25 t I. XX, ktoré sú po záruke a nie je možné ich predať. Tiež žiada o návrh kompenzácie za dodávku 6 kontajnerov T. do Jordánska, keďže i tento tovar bol odmietnutý pre nevyhovujúcu kvalitu. Ak nedôjde medzi žalobcom a žalovaným k vyriešeniu opakujúcich sa problémov, žalovaný bude nútený odstúpiť od zmluvy a s konečnou platnosťou ukončiť vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o obchodnom zastúpení zo dňa 16.6.2008. Žalobca uviedol, že dôvod pre ktorý mal žalovaný finančné problémy nie je nekvalita tovaru, ale pokles svetových cien tejto komodity na svetových trhoch v čase nákupu a v čase predaja t.j. žalovaný nakúpil tovar v cene, za ktorú po zvýšení ceny o svoje náklady za prepravu, skladovanie a svoj zisk, ten istý tovar zrejme nemohol predať. Žalobca vyhovel žiadosti žalovaného pri poklesoch cien na svetových trhoch o zníženie kúpnej ceny z dôvodu hospodárskej krízy a z dôvodu dlhodobých korektných vzťahov. Zároveň poukázal, že v predloženom liste zo dňa 21.11.2008, ktorý okrem iného nie je podpísaný, sa jeho námietky vzťahujú k dodávkam za r. 2007, ktoré riadne prebehli a boli zo strany žalovaného zaplatené. Tento tovar bol aj riadne predaný. Tovar dodaný žalobcom žalovanému - každá z týchto dodávok ma svoj veterinárny certifikát, v ktorom sú uvedené potrebné údaje. Na kvalitu tovaru majú vplyv aj skladovacie podmienky, nakoľko v dôsledku zlého skladovania môže dôjsť k pokazeniu tovaru a samozrejme uplynutím záručnej doby sa tovar stáva nepoužiteľným. Žalovaný nepredložil listinné dôkazy, na ktoré sa odvoláva v odpore t.j. expertízy renomovaných spoločností o kvalite dodaného tovaru. Žalobca žalovanému rovnaký tovar dodával niekoľko rokov bez akýchkoľvek námietok proti jeho kvalite, až následne keď žalovaný má už časť tovaru predanú a finančné problémy zistil, že ten istý tovar má nedostatočnú kvalitu. Žalobca ďalej poukázal na list zo dňa 21.11.2008, v ktorom žalovaný uvádza, že je si vedomý toho, že má voči žalobcovi určité finančné záväzky a ponúka na ich úhradu niekoľko riešení vrátane zabezpečenia záväzku nehnuteľnosťami v jeho vlastníctve alebo ich prevodom na žalobcu. Tovar žalovaný odobral od žalobcu, predpokladá sa, že aj predal a dňa 3.11.2008 podpísal Dohodu o započítaní záväzkov a pohľadávok, ktorá je vlastnoručne podpísaná žalovaným s tým, že vlastnou rukou žalovaný dopísal termíny, v ktorých by uvedené čiastky vedel zaplatiť. Nie je preto zrozumiteľná námietka žalovaného proti uzatvorenej predmetnej dohode, ktorú sám podpísal a ktorej zdržanie si zrejme následne rozmyslel, čo však nič nemení na skutočnosti, že dlžné čiastky z uvedených faktúr za dodávky tovaru uznal aj v Dohode zo dňa 3.11.2008 aj v liste predloženom žalovaným zo dňa 21.11.2008. Žalobca ďalej poukázal na príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka platného v Českej republike, týkajúceho sa kúpnej zmluvy a zároveň predložil súdu fotokópie zdravotných veterinárnych certifikátov a protokoly laboratórneho vyšetrenia predmetného tovaru. Súd vykonal dokazovanie výsluchom právnych zástupcov účastníkov konania, výsluchom konateľa žalobcu Y. Y., výsluchom svedka J. K., fotokópiami listinných dôkazov, originálmi listinných dôkazov, originálmi úradných prekladov listinných dôkazov, obsahom výpisu žalobcu z obchodného registra Krajského súdu v Bratislave, oddiel C, Vložka č. XXXXX, obsahom výpisu žalovaného z obchodného registra Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, Vložka č. XXXX/V, oznámením o úrokovej sadzbe ČNB v rozhodnom období a zistil, že obchodná spolupráca medzi žalobcom a žalovaným - konateľom žalovaného B. K. začala asi v r. 2000. Pôvodne bol objednaný tovar dodávaný priamo do Sýrie firme brata konateľa žalovaného p. F. K., neskôr prešla spolupráca priamo s konateľom žalovaného B. K., keď si založil firmu T., s.r.o. Ďalšie obchodné prípady boli medzi žalobcom a žalovaným uzatvárané písomne formou faxových objednávok alebo ústne. Tak to bolo aj v prípade predmetných kúpnych zmlúv, ktoré sa uzatvárali vyššie uvedeným spôsobom a existovali štandardné podmienky a dohody medzi účastníkmi zmluvného vzťahu. Skôr sa jednalo o džentlmenské dohody, vzhľadom na dlhšiu obchodnú spoluprácu - vyplynulo to z výpovede konateľa žalobcu Y. Y. a svedka J. K., ktorý konkrétne obchodné prípady zabezpečoval. Predmetný tovar sa dodával do dohodnutých štátov a odberateľom žalovaného periodicky a nebol s tým žiaden problém. Žalobca dodával tovar žalovanému dohodnutým a obvyklým spôsobom. Tovar bol odovzdaný na prepravu. Spĺňal všetky náležitosti, bol dodaný riadne a včas v požadovanej kvalite a množstve tak, ako to vyplýva z predložených veterinárnych certifikátov a ďalších osvedčení, aby bol tovar spôsobilý na vývoz do predmetných krajín. K obchodnému prípadu z júna 2008 súd z originál úradného prekladu zistil, že tovar bol žalobcom odovzdaný na prepravu dňa 9.6.2008, ako vyplýva zo sprievodky zásielky č. 4106003/08 s určením tovaru a množstva krajiny pôvodu Jordánsko, hmotnosti, uvedením údajov o kupujúcom, miestom určenia, druhu dopravy, číslom kontajnerov a ďalšou komunikáciou týkajúcou sa dopravy tovaru. Dohodnutá kúpna cena za dodaný tovar bola žalovanému vyúčtovaná daňovým dokladom obchodnou faktúrou č. 4106003/08 s dátumom vydania 9.6.2008, dátumom splatnosti dňa 23.6.2008 v celkovému hodnote 32.464,80 eur s uvedením potrebných náležitostí, názvu položky a spôsobe balenia a hmotnosti. Ako vyplynulo z predloženého originálu Dohody o vzájomnom zápočte zo dňa 3.11.2008, suma vo výške 11.500,00 eur z vyššie uvedeného daňového dokladu zanikla vyššie uvedeným zápočtom. Žalovaný ku dňu vyhlásenia rozsudku žalobcovi nezaplatil dohodnutú kúpnu cenu v sume 2.964,80 eur. K obchodnému prípadu z augusta 2008 súd z originálu úradného prekladu zistil, že tovar bol odovzdaný na prepravu dňa 4.8.2008, ako vyplýva zo sprievodky zásielky č. 4108002/08 s uvedením množstva tovaru, krajiny pôvodu Sýria, hmotnosti a uvedením údajov o kupujúcom, miestom určenia, druhom dopravy, číslom kontajnerov a ďalších potrebných údajov na prepravu tovaru do miesta určenia. Dohodnutá kúpna cena bola žalovanému vyúčtovaná daňovým dokladom - obchodnou faktúrou č. 4108002/08 dňa 4.8.2008 s dátumom splatnosti dňa 18.8.2008 v sume 28.802,50 USD s tým, že na vyššie uvedenom daňovom doklade sa nachádzajú ďalšie potrebné náležitosti o tovare a o druhu, množstve tovaru, hmotnosti a ďalšie náležitosti daňového dokladu. Suma 7.500,00 USD z vyššie uvedenej obchodnej faktúry zanikla Dohodou o vzájomnom zápočte dňa 3.11.2008. Žalovaný žalobcovi nezaplatil dohodnutú kúpnu cenu vo výške 21.302,50 USD. K obchodnému prípadu z augusta 2008 súd z originálu úradného prekladu zistil, že tovar bol žalobcom odovzdaný na prepravu dňa 28.8.2008, ako vyplýva zo sprievodky zásielky č. 4108016/08 s uvedením tovaru a množstva, krajiny pôvodu Sýria, hmotnosti, údajov o kupujúcom, miestom určenia, druh dopravy, čísla kontajnerov a ďalších potrebných náležitostí. Dohodnutá kúpna cena za dodaný tovar bola žalobcovi vyúčtovaná daňovým dokladom - obchodnou faktúrou č. 4108016/08 dňa 28.8.2008 s dátumom splatnosti dňa 11.9.2008 v sume 102.500,00 USD. Na vyššie uvedenom listinnom dôkaze sa nachádzajú ďalšie údaje o tovare a ďalšie potrebné náležitosti daňového dokladu. Žalovaný žalobcovi z vyššie uvedenej kúpnej ceny doposiaľ nezaplatil žiadnu časť. Ku každému z vyššie uvedených obchodných prípadov v úradnom preklade boli súdu doručené aj ďalšie listinné dôkazy, faxová resp. mailová komunikácia medzi žalobcom, žalovaným a odberateľom a každá zásielka, resp. tovar obsahoval zdravotné veterinárne certifikáty a protokoly laboratórnych vyšetrení. Z originálu z úradného prekladu Dohody o vzájomnom započítaní pohľadávok zo dňa 3.11.2008 žalobca a žalovaný započítali vzájomné splatné pohľadávky a záväzky, časť účtovanej kúpnej ceny bola žalovanému odpustená s tým, že konateľ žalovaného na origináloch označil dátumy, kedy je možná splatnosť zvyšku kúpnych cien z uvedených daňových dokladov proti žalobcovi. Na vyššie uvedenom listinnom dôkaze sa nachádzajú pečiatky a nečitateľné podpisy za žalobcu a žalovaného. Žalobca kúpnu cenu vyúčtoval v USD v zmysle dohody so žalovaným v USD a Euro z dôvodu, že je devízovým cudzozemcom a dodávky boli dohodnuté vo vyššie uvedených menách. Ako bolo vyššie uvedené, časť fakturovaných súm zanikla zápočtom, nakoľko určité sumy boli znížené z dôvodu, že žalobca sa podieľal na nákladoch žalovaného na zastupovanie v krajinách blízkeho východu, konkrétne v Sýrii a išlo o džentlmenskú dohodu, na základe ktorej tieto náklady boli žalobcom zohľadnené a zanikli vyššie uvedeným spôsobom. Ako uviedol žalobca, nejedná sa o zníženie kúpnej ceny z dôvodu jej nekvality ale z dôvodu dlhodobej spolupráce medzi žalobcom a žalovaným a korektných obchodných vzťahov. Žalovaný v odpore proti platobnému rozkazu a v ďalších písomných vyjadreniach, v liste žalobcovi zo dňa 21.11.2008 a z výpovede na pojednávaní dňa 12.7.2011 nepopieral, aby bol tovar v dohodnutom množstve, dohodnutým spôsobom v dohodnutom čase a v dohodnutej cene dodaný žalobcom a žalovaným prevzatý. Taktiež nereklamoval vady tovaru, jeho kvalitu, resp. množstvo a aj napriek výzve súdu a tvrdeniam na vyššie uvedenom pojednávaní súdu nepredložil žiadne dôkazy, ktorými by zákonným spôsobom notifikoval akékoľvek vady tovaru. Žalobca predložil súdu okrem úradných prekladov listinných dôkazov aj špecifikáciu návrhu na začatie konania - čiastočné späťvzatie návrhu na začatie konania v časti uplatnených úrokov z omeškania a v zmysle platnej právnej úpravy podľa Českého právneho poriadku. Vzhľadom na vstup Slovenskej republiky do Európskej únie dňom 1.5.2005 a členstvo Českej republiky v Európskej únii súd v predmetnej právnej veci aplikoval Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady ( ES č. 593/2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I) , Rímsky dohovor. Poukázal na Kapitolu I čl. I, Kapitolu II. čl. 3 ods. 1, 2, Kapitolu II čl. 4 ods. 1, 2. S poukazom na skutočnosť, že zmluvné strany nedohodli právny poriadok, ktorým sa bude spravovať ich zmluvný vzťah a s poukazom na citované ustanovenia Nariadenia, súd v predmetnej právnej veci aplikoval hmotnoprávne ustanovenia Českého obchodného zákonníka (§ 409 ods. 1, 2, § 411, § 412 ods. 1, § 417 , § 420 ods. 1, 2, § 422 ods. 1, § 425 ods. 1, 2, § 428 ods. 1, 2, § 432, § 435 ods. 1, 2, 4, § 443 ods. 1, § 447, § 448 ods. 1, § 450 ods. 1 prvá, druhá veta, § 453, § 457, § 323 ods. 1 Obchodního zákonníku ČR a § 580 Občanského zákonníku) . Žalovaný nepredložil súdu dôkazy, ktorými by preukázal, že dodaný a prevzatý tovar reklamoval. Z dôvodu ochoty žalobcu došlo k zníženiu kúpnej ceny v dvoch obchodných prípadoch, ako vyplýva z Dohody o vzájomnom započítaní záväzkov a pohľadávok zo dňa 3.11.2008 z dôvodu akceptácie žalobcu vyššie uvedených dôvodov. Účastníci konania majú procesnú dôkaznú povinnosť, t. j. predložiť resp. označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení (§ 120 ods. 1, 3 O.s.p.) . Nesplnenie tejto povinnosti má za následok neunesenie dôkazného bremena. Žalovaný neuniesol dôkazné bremeno tým, že namietal, že tovar bol dodaný nekvalitný, resp. iní dodávatelia ho dodávajú, resp. predávajú v iných cenách, nepreukázal reklamáciu - notifikáciu vád tovaru, taktiež nepredložil súdu dôkazy o tom, že predmetné obchodné prípady, resp. obchodno-záväzkové vzťahy sa riadia iným právnym poriadkom alebo inými právnymi predpismi, ako uviedol na pojednávaní INCOTERMS, preto súd v predmetnej právnej veci aplikoval hmotnoprávne ustanovenia právnych predpisov Českej republiky. Súd Dohodu" z 3.11.2008 považoval za uznanie záväzku žalovaného proti žalobcovi. Vyššie uvedená Dohoda" obsahuje všetky zákonné náležitosti uznávacieho prejavu žalovaného. Je zrejmé, že žalovaný sa so zaplatením dohodnutej kúpnej ceny dostal do omeškania. Žalovaný žalobcovi nezaplatil dohodnutú kúpnu cenu riadne a včas, ani v náhradných lehotách, ktoré si v podstate sám určil a ktoré žalobca akceptoval v Dohode o vzájomnom zápočte zo dňa 3.11.2008. Súd prvého stupňa ďalej citoval ust. § 365, § 369 ods. 1, Obchodního zákonníku, § 517 ods. 2 Občanského zákonníku a § 1 Nariadenia vlády ČR č. 142/1994 Sb. Splatnosť vyššie uvedených daňových dokladov žalovaný nenamietal. S poukazom na vyššie uvedené a citované zákonné ustanovenia je zrejmé, že medzi účastníkmi konania došlo k ústne uzavretej kúpnej zmluve podľa § 409 a nasl. Obchodního zákonníku Českej republiky. Žalobca žalovanému dodal objednaný tovar riadne a včas v dohodnutom množstve, kvalite, v dohodnutom čase a v dohodnutej kúpnej cene. Žalovaný až následne poukázal na situáciu v spoločnosti žalovaného a taktiež aj skutočnosti týkajúce sa dodaného tovaru, resp. nemožnosti jeho odkúpenia. Vady tovaru však podľa príslušných zákonných ustanovení nereklamoval. Preto s poukazom na vyššie uvedené súd prvého stupňa uviedol, že uplatnená peňažná pohľadávka žalobcu na zaplatenie kúpnej ceny je skutkovo a právne dôvodná. V dôsledku nezaplatenia dohodnutej kúpnej ceny sa žalovaný dostal do omeškania. Výška úrokov z omeškania nebola medzi účastníkmi konania zmluvne dohodnutá. Výška úrokov z omeškania uplatňovaných žalobcom je v súlade s platnou právnou úpravou a úrokovou sadzbou Českej národnej banky v rozhodnom období. Začiatok omeškania, za ktoré žalobca uplatňuje úrok z omeškania je v súlade s dohodnutými zmluvnými podmienkami a platnou právnou úpravou. Vzhľadom na skutočnosť, že žalobca zobral návrh na začatie konania sčasti späť v časti uplatnených úrokov z omeškania, súd konanie v prevyšujúcej časti uplatnených úrokov z omeškania zastavil (§ 96 ods. 1 O.s.p.) . So skutočnosťami týkajúcimi sa vzneseného obvinenia proti konateľovi žalovaného B. K. sa súd nezaoberal z dôvodu, že táto skutočnosť nemá vplyv na zistenie skutkového stavu v predmetnej právnej veci. Žalovaný tvrdenia uvedené v odpore, resp. na pojednávaní dňa 12.7.2011 nepreukázal. Z tohto dôvodu súd tieto vyjadrenia a tvrdenia žalovaného považoval za právne irelevantné. O trovách konania súd rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p. a priznal žalobcovi trovy konania v sume 23.297,98 eur ( súdny poplatok 7.079,00 eur, cestovné náhrady - ubytovanie, náhrada za stratu času v sume 982,90 eur, náklady za úradne overené preklady listinných dôkazov 42,00 eur, trovy právneho zastúpenia v sume 12.789,86 eur, náhrada za stratu času 2.404,22 eur) je žalovaný povinný podľa § 149 ods. 1 O.s.p. zaplatiť právnemu zástupcovi žalobcu na č. ú. XXXXXXXXXX/XXXX vedený v D. X. U., a.s. Proti tomuto rozsudku podal v zákonnej lehote odvolanie žalovaný, pričom navrhol, aby odvolací súd napadnutým rozsudok zrušil a žalobu zamietol alternatívne, aby rozsudok zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. Rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci v zmysle ustanovenia § 205 ods. 2 písm. f/ O.s.p. a ustanovenia § 205 ods. 2 písm. d/ O.s.p., pretože prvostupňový súd pri rozhodovaní dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam, ktoré viedli k nesprávnemu rozhodnutiu vo veci. Žalovaný poukázal na dôvody odporu, ktoré uviedol k žalobnému nároku žalobcu. Ďalej uviedol, že to bol žalobca, ktorý žalovaného a jeho konateľa žiadal predávať produkty v Jordánsku, Sýrii a Afrike a v iných krajinách. Žalovaný upovedomil žalobcu, menovite pána J. K. na nekvalitný tovar a na jeho iné značenie na obaloch a etiketách. Vzhľadom na tieto rozdiely končení odberatelia žalovaného dostali pokuty. Žalovaný a jeho konateľ vysvetľovali tieto skutočnosti aj vyšetrovateľovi KR PZ v Košiciach, kde poukázali na mylné značenie tovaru. Protokol o výsluchu konateľa spoločnosti je pripojený k odvolaniu. Konateľ podrobne vysvetlil podstatu právneho vzťahu so žalobcom i všetkých obchodných vzťahov, ktoré s tým súviseli. Žalovaný opakovane poukázal na to, že žalobcovi v dôsledku nevyhovujúcej kvality a mylného označenia mienil tovar vrátiť, s čím tento nesúhlasil a žiadal jeho prepredaj iným odberateľom. K Dohode o vzájomnom zápočte nedošlo a a ani k Dohode o uznaní záväzku a o splátkach z 3.11.2008. Je to nelogické tvrdenie žalobcu s prihliadnutím na proces prepredaja nekvalitného tovaru žalobcu. Opätovne poukázal na obsah písomného vyjadrenia adresovaného žalobcovi z 21.11.2008, ktorým navrhol viaceré alternatívy riešenia neúspešných obchodných prípadov so žalobcom v krajinách Blízkeho Východu, ktoré zavinil aj sám žalobca. Preto žiada, aby toto jeho podanie nebolo posudzované ako uznanie záväzku. Keďže nedošlo k ukončeniu obchodno-finančných transakcií a záväzkov so žalobcom, nemožno mu súdom priznať uplatnený nárok tak, ako to súd prvého stupňa vo výrokovej časti určil. K odvolaniu žalovaného sa vyjadril žalobca, ktorý rozsudok súdu prvého stupňa považuje za zákonný, dôvodný a súhlasí s ním v celom rozsahu. V konaní pred súdom prvého stupňa boli zachované všetky procesné práva účastníkov konania. Poukázal na to, že žalovaný neprejavoval záujem o prebiehajúce konanie. Na prvom pojednávaní (7.6.2011) sa bez ospravedlnenia nedostavil ani žalovaný, ani jeho právny zástupca. Prvostupňový súd z opatrnosti pojednávanie odročil a určil termín pojednávania na deň 12.7.2011. Na predmetné druhé pojednávanie sa žalovaný nedostavil, pričom právny zástupca žalovaného uvádzal tvrdenia zhodné s tvrdeniami uvedenými v odvolaní, ktoré sú účelové a nezakladajú sa na pravde. Žalovaný ich v konaní nijako nepreukázal. Prvostupňový súd uznesením určil žalovanému, aby v lehote 30 dní predložil súdu listinné dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Žalovaný bol do dňa ďalšieho pojednávania nečinný, pričom si súdom uloženú povinnosť vôbec nesplnil. Na tretie pojednávanie, ktoré sa konalo dňa 4.10.2011 sa žalovaný opäť nedostavil. Cestou svojho právneho zástupcu doručil žiadosť o odročenie pojednávania, ktorá však nielenže nebola podložená s vážnymi dôvodmi, ale navyše dôvody, ktoré právny zástupca žalovaného uviedol boli nepravdivé (kolízia termínu pojednávania v predmetný deň u PZO nebola) . Poukázal pritom na vyjadrenie žalobcu k neúčasti žalovaného dňa 3.10.2011. Žalovaný bol teda v konaní nečinný a konaniu sa vyhýbal. Dôvody, pre ktoré podal žalovaný odvolanie považuje žalobca za účelové, založené na nepravdivých skutkových tvrdeniach. Žalobca trvá na tom, že tovar dodal riadne a včas, tovar nemal žiadne vady. Žalovaný si však svoju povinnosť zaplatiť za tovar kúpnu cenu nesplnil. Z hľadiska ďalších dôvodov, poukázal na svoje vyjadrenie zo dňa 1.10.2011 a na celý obsah spisu vrátane listinných dôkazov. Dal do pozornosti súdu, že dňa 23.11.2011 bolo proti konateľovi p. B. K. vznesené obvinenie OR PZ v Košiciach, odbor kriminálnej polície, ČVS: C.-XXXX/X-OEK-KE-XXXX za zločin poškodzovania veriteľa podľa § 239 ods. 1 písm. a, ods. 5 písm. a/ Trestného zákona aj napriek tomu, že táto skutočnosť neovplyvňuje predmet konania, Zároveň poukázal na to, že k 1.12.2011 prestal byť konateľom a spoločníkom spoločnosti T. s. r. o. p. B. K., pričom svoj obchodný podiel previedol na p. O. V., Z. XXX/X, T. nad X.. Z uvedeného správania bývalého konateľa žalovaného je zrejmý záujem vyhýbať sa plneniu záväzkov, ktoré v mene žalovaného prevzal. Preto navrhol, aby odvolací súd, napadnutý rozsudok v celom rozsahu potvrdil a priznal žalobcovi trovy konania, vrátane trov odvolacieho konania. Odvolací súd prejednal odvolanie žalovaného podľa § 212 ods. 1, 2 O.s.p., a dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné. Súd prvého stupňa správne zistil skutkový stav, vec po právnej stránke posúdil v súlade so zákonom, a preto aj správne rozhodol. Odvolací súd sa v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozsudku (§ 219 ods. 2 O.s.p.) . Na doplnenie dôvodov uvedených v napadnutom rozsudku súdu prvého stupňa, odvolací súd uvádza nasledovné: Žalovaný v odvolaní namieta skutočnosti, ktoré uviedol v odpore proti platobnému rozkazu, s ktorými sa súd prvého stupňa riadne vyporiadal. Žalovaný nepreukázal, že by bol reklamoval riadne a včas dodaný tovar. Správne súd prvého stupňa považoval dohodu z 3.11.2008 za uznanie záväzku. Napokon treba poznamenať, že trestné stíhanie bývalého konateľa je pre rozhodnutie v tejto veci právne bezvýznamné. Žalovaný neuviedol žiadne iné tvrdenia ani skutočnosti, ktorými by sa bolo treba zaoberať a ktoré by viedli k inému skutkovému, či právnemu záveru. Z uvedených dôvodov odvolací súd podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa v jeho napadnutej časti ako vecne správny. Žalobca mal v odvolacom konaní plný úspech, a preto mu súd priznal náhradu trov odvolacieho konania podľa § 142 ods. 1 O.s.p. a to za jeden úkon (vyjadrenie k odvolaniu) 658,93 eur, režijný paušál 7,41 eur a DPH 133,27 eur, spolu 799,61 eur. Poučenie: Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.