KSKE 3 Cob 64/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Cob 64/2012

KS v Košiciach, dátum 28.06.2012, sp.zn. KSKE 3 Cob 64/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Cob/64/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7209202034 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Jozef ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7209202034.3 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: H. S. s.r.o., K O. XXX, XXX XX U., IČO: XX XXX 871, právne zastúpeného JUDr. Róbertom Madejom, advokátom, Mestská 2/A , 831 03 Bratislava, proti žalovanému: T., s.r.o., U. 7, XXX XX W., IČO: XX XXX 136, právne zastúpeného JUDr. Dušanom Antolom, advokátom, Zbrojničná 12, 040 01 Košice, v konaní o zaplatenie 20.964,80 eur a 123.802,50 USD s prísl, o odvolaní žalovaného proti uzneseniu Okresného súdu Košice II zo dňa 13.3.2012 č.k. 33Cb/53/2010-293 jednomyseľne takto r o z h o d o l : M e n í uznesenie súdu prvého stupňa tak, že žalovanému priznáva oslobodenie od súdnych poplatkov. o d ô v o d n e n i e : Napadnutým uznesením súd prvého stupňa nepriznal žalovanému oslobodenie od súdnych poplatkov. Svoje rozhodnutie v podstate odôvodnil tým, že dňa 25.11.2011 bolo súdu doručené odvolanie žalovaného proti rozsudku č.k. 33Cb/53/2010-235, zo dňa 4.10.2011. Uznesením č.k. 33Cb/53/2010-259 zo dňa 8.12.2011 súd uložil žalovanému, aby v lehote l0 dní od jeho doručenia zaplatil súdny poplatok za odvolanie vo výške 11.380,00 eur. Dňa 29.12.2011 podal žalovaný proti tomuto uzneseniu odvolanie, pričom poukázal na ust. § 138 ods. 1 O.s.p. a nepriaznivé ekonomické a finančné výsledky dosahované žalovaným. Zároveň požiadal o oslobodenie od súdneho poplatku, ktorý pre žalovaného predstavuje prekážku, v dôsledku ktorej nie je schopný pred súdom preukázať svoje tvrdenia. Uznesením č.k. 33Cb/53/2010-266 zo dňa 24.1.2012, súd vyzval žalovaného, aby v lehote l0 dní odo dňa jeho doručenia doplnil podanie doručené súdu dňa 29.12.2012 tak, aby obsahovalo náležitosti uvedené v ustanovení § 205 O.s.p. Citujúc ust. § 138 ods. 1 O.s.p. súd prvého stupňa konštatoval, že na to, aby mohol priznať oslobodenie od súdnych poplatkov musia byť splnené dve základné zákonom stanovené podmienky a to pomery účastníka a záver o tom, že nejde o svojvoľné alebo zrejmé bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Výzvou zo dňa 24.1.2012, ktorá bola právnemu zástupcovi žalovaného doručená dňa 31.1.2012, vyzval súd žalovaného, aby v lehote l0 dní predložil riadne vyplnené tlačivo, ktorého predloženie je nevyhnutné v prípade žiadosti o oslobodenie od súdnych poplatkov, ktoré bolo doručené spolu s výzvou. Právny zástupca žalovaného v súdom určenej lehote a ani do vyhotovenia uznesenia súdu prvého stupňa t.j. 13.3.2012 tlačivo nepredložil. Preto súd dospel k záveru, že podmienky stanovené ust. § 138 O.s.p. pre oslobodenie od platenia súdnych poplatkov u žalovaného nie sú splnené. Súd vychádzal zo skutočnosti, že žalovaný riadne nepreukázal existenciu pomerov, so zreteľom, na ktoré by mu bolo možné priznať oslobodenie od súdneho poplatku. Od vyzvania žalovaného na preukázanie majetkových pomerov do rozhodnutia súdu o jeho žiadosti o oslobodenie od súdnych poplatkov prešiel značný čas, pričom žalovaný riadne nepreukázal počas tejto doby osobné, majetkové a zárobkové pomery predpísaným spôsobom. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti t.j., že žalovaný napriek výzve súdu riadne nezdokladoval svoje pomery, a teda nepreukázal, že u neho prichádza do úvahy priznanie oslobodenia od platenia súdnych poplatkov a ním predložená žiadosť nie je dostačujúcim podkladom pre rozhodnutie súdu o priznaní oslobodenia, rozhodol súd tak, že žalovanému nepriznal oslobodenie od platenia súdnych poplatkov podľa ust. § 138 O.s.p. a má za to, že je v schopnostiach a možnostiach žalovaného súdny poplatok zaplatiť. Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie žalovaný, ktorý navrhol, aby odvolací súd úplne oslobodil žalovaného od platenia súdnych poplatkov. V odvolaní žalovaný poukázal na ust. § 138 ods. 1 O.s.p. Žalovaný dosahuje sústavnú vysokú stratu, zapríčinenú aj situáciou, ktorú konkretizoval v podanom odpore, a preto má za to, že pomery účastníka odôvodňujú, že priznanie úplného oslobodenia od súdnych poplatkov je v danom prípade dôvodné. Zároveň poukázal na nepriaznivý ekonomický a finančnú stav. Žiada o oslobodenie od súdneho poplatku, ktorý v tomto prípade predstavuje pre žalovaného prekážku, v dôsledku ktorej nie je schopný pred súdom preukázať svoje tvrdenia. Ak by súd priznal žalovanému oslobodenie od súdnych poplatkov, v konaní pred súdom by preukázal oprávnenosť a opodstatnenosť svojich tvrdení, na ktoré už poukázal v odpore proti platobnému rozkazu. Tvrdenia uvádzané žalovaným odôvodnene poukazujú na skutočnosť, že v danej právnej veci nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva žalovaným, čím sú splnené zákonné podmienky ustanovenia § 138 ods. 1 O.s.p., podľa ktorého na návrh môže súd priznať účastníkovi celkom alebo sčasti oslobodenie od súdnych poplatkov, ak to pomery účastníka odôvodňujú a ak nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Dal do pozornosti rozhodnutie Najvyššieho súdu SR z 30.7.2002 sp. zn. 4Cdo 61/01. Odvolací súd prejednal odvolanie odporcu podľa § 212 ods. 1, 2 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., a dospel k záveru, že odvolanie žalovaného je dôvodné. Žalovaný totiž v odvolacom konaní doplnil žiadosť o oslobodenie jednoduchými výsledovkami, z ktorých vyplýva, že za obdobie 8/2008 až 12/2008 mal stratu 6.822.788,71Sk, za rok 2009 stratu 23.754,63 eur a za rok 2010 stratu 567,37 eur. Z uvedeného vyplýva, že majetkové pomery žalovaného odôvodňujú priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov, a preto odvolací súd podľa § 220 O.s.p. zmenil napadnuté uznesenie a žalovanému priznal oslobodenie od súdnych poplatkov (§138 ods. 1 O.s.p.) . Poučenie: Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.