KSKE 3 Cob 67/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Cob/67/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7209213115 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Jolana Fuchsová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7209213115.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu B. železničná s.r.o. (predtým C. T&N s.r.o.) , P. XX, F., IČO: XX XXX XXX, proti žalovaným: 1. F. stavebná spoločnosť a.s., B. XX, F., IČO: XX XXX XXX, 2. A.. H. V., nar. X.X.XXXX, L. 4, L., 3. E.. E. B., nar. XX.XX.XXXX, J. J. XXXX-XX, B. - H., 4. A.. E. E., nar. X.X.XXXX, Y. XX, B., 5. A.. J. Y., nar. XX.X.XXXX, B. XX, R., 6. A.. H. Y., nar. XX.XX.XXXX, R. 5, B., 7. H. R., nar. X.X.XXXX, S. XXXX/XX, B., 8. F. L., nar. X.X.XXXX, B. L. XXX, 9. E. F., S. XXXX/XX, B., o náhradu škody vo výške 298.745,00 eur s prísl., o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Okresného súdu Košice II č.k. XXCb/XX/XXXX-XX zo dňa 2.3.2012 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

Účastníkom nepriznáva náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením konanie zastavil a vyslovil, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Súd prvého stupňa toto rozhodnutie odôvodnil tým, že žalobca sa podanou žalobou zo dňa 29.6.2009 domáhal náhrady škody vo výške 298.745,00 eur a to z titulu porušenia povinností žalovaných v 2. až 9. rade vyplývajúcich im z ust. § 194 ods. 5 Obchodného zákonníka ako členov štatutárneho orgánu žalovaného v 1. rade. Konštatoval, že písomným podaním doručeným súdu dňa 9.7.2009 žalobca zároveň požiadal o oslobodenie od súdnych poplatkov. Uznesením Okresného súdu Košice II č.k. XXCb/ XX/XXXX-XX, zo dňa 18.1.2010 súd žalobcovi nepriznal oslobodenie od platenia súdnych poplatkov, pričom v dôsledku podaného odvolania zo strany žalobcu Krajský súd v F. uznesením č.k. XCob/ XX/XXXX-XX zo dňa 25.3.2011 napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa zmenil a žalobcovi priznal oslobodenie od platenia súdnych poplatkov v rozsahu 80 %. Z vyššie uvedených dôvodov súd výzvou zo dňa 12.1.2012 vyzval žalobcu na zaplatenie súdneho poplatku zo žaloby vo výške 3.584,50 eur v lehote 10 dní od doručenia výzvy s poučením, že ak v stanovenej lehote súdny poplatok nebude zaplatený, súd konanie zastaví. Uvedená výzva bola žalobcovi doručená dňa 17.1.2012, avšak súdny poplatok ani do dňa rozhodnutia súdu prvého stupňa nezaplatil. Citujúc ust. § 5 ods. 1 písm. a) a § 10 ods. 1 veta prvá a druhá zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v platnom znení uzavrel, že žalobca ako poplatník bol vo výzve zo dňa 12.1.2012 náležite poučený o následkoch nezaplatenia súdneho poplatku, napriek tomu súdny poplatok za návrh nezaplatil, a preto súd konanie zastavil.

Rozhodnutie o trovách konania súd odôvodnil ust. § 146 ods. 1 písmeno c) O.s.p., v zmysle ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Proti tomuto uzneseniu podal odvolanie žalobca. Žiadal napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa o zastavení konania zrušiť, prípadne zmeniť tak, aby sa v konaní pokračovalo. V odvolaní uviedol, že obchodná spoločnosť B. nevykonáva podnikateľskú činnosť, žalobca chráni práva akcionára, ktorý je konaním iných subjektov (aj nekonaním súdov) poškodený a ukrátený na svojich právach a majetku. Žalobca spĺňa všetky kritéria na oslobodenie od súdnych poplatkov v celom rozsahu. Nie je žiaden dôvod, aby žalobca mal platiť cca 100.000,00 Sk (oslobodenie v rozsahu 80%) , ak nedisponuje aktívami a ani nimi nedisponoval v čase podania žaloby. Oslobodenie v rozsahu 80% nie je ničím zdôvodnené a má za to, že je v rozpore s Ústavou SR. Zastavenie konania popiera princípy rovnosti pred zákonom, Ústavou SR a právom na súdnu ochranu a je/bola by tým odňatá možnosť konať pred súdom žalobcovi. Trval na svojich predchádzajúcich stanoviskách vo veci a uviedol, že popretie práva na spravodlivý proces z titulu zastavenia konania je v rozpore s princípmi právneho štátu. Zároveň priložil tlačivo na oslobodenie od súdnych poplatkov a žiadal, aby bolo rozhodnuté v jeho zmysle, v súvislosti a aj v kontexte s týmto odvolaním a aby sa teda v konaní pokračovalo bez zbytočného odkladu.

Napadnuté uznesenie vydal vyšší súdny úradník, odvolaciemu súdu ho predložil sudca súdu prvého stupňa s tým, že odvolaniu nemieni celkom vyhovieť podľa § 374 ods. 4 O.s.p., a preto odvolanie prejednal odvolací súd.

Odvolací súd prejednal odvolanie žalobcu v rozsahu vyplývajúcom z ust. § 212 ods. 1, 3 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., pretože nejde o odvolanie proti rozhodnutiu vo veci samej, odvolanie smeruje proti uzneseniu a dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné.

Súd prvého stupňa správne vo veci rozhodol, pokiaľ konanie zastavil pre nezaplatenie súdneho poplatku zo žaloby na začatie konanie, keďže pre takýto postup bol zákonný dôvod.

Podľa ust. § 1 ods.1 zák.č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch, súdne poplatky (ďalej len "poplatky") sa vyberajú za jednotlivé úkony alebo konanie súdov, ak sa vykonávajú na návrh a za úkony orgánov štátnej správy súdov a prokuratúry (ďalej len "poplatkový úkon") uvedené v sadzobníku súdnych poplatkov a poplatku za výpis z registra trestov (ďalej len "sadzobník") , ktorý tvorí prílohu tohto zákona.

Podľa § 2 ods. 1 písm. a/ citovaného zákona, poplatníkom je navrhovateľ poplatkového úkonu, ak je podľa sadzobníka ustanovený poplatok z návrhu.

Podľa § 5 ods. 1 písm. a/ citovaného zákona, poplatková povinnosť vzniká podaním návrhu, odvolania a dovolania alebo žiadosti na vykonanie poplatkového úkonu, ak je poplatníkom navrhovateľ, odvolateľ a dovolateľ.

Podľa ust. § 8 ods. 1 citovaného zákona, poplatok za podanie návrhu alebo žiadosti, poplatok za uplatnenie námietky zaujatosti v konkurznom konaní alebo reštrukturalizačnom konaní podľa osobitného predpisu a poplatok za konanie o dedičstve je splatný vznikom poplatkovej povinnosti.

Podľa § 10 ods. 1 veta prvá a druhá citovaného zákona, ak nebol zaplatený poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania alebo dovolania, prvostupňový súd vyzve poplatníka, aby poplatok zaplatil v lehote, ktorú určí spravidla v lehote desiatich dní od doručenia výzvy; ak aj napriek výzve poplatok nebol zaplatený v lehote, súd konanie zastaví. O následkoch nezaplatenia poplatku musí byť poplatník vo výzve poučený.

Podľa § 10 ods. 6 veta druhá citovaného zákona, ak došlo len k čiastočnému oslobodeniu, súd vyzve na zaplatenie súdneho poplatku v takom rozsahu, ktorého sa oslobodenie netýka.

Citované zákonné ustanovenia definujú tzv. poplatkové úkony poplatníka, vznik poplatkovej povinnosti vrátane ich splatnosti ako aj následky nezaplatenia poplatku.

Odvolací súd zistil z obsahu spisu, že potom, ako žalobca podal dňa 29.6.2009 žalobu o zaplatenie 298.745,00 eur, v nadväznosti na to samostatným podaním doručeným súdu dňa 9.7.2009 požiadal zároveň o oslobodenie od platenia súdnych poplatkov. O tomto jeho návrhu na oslobodenie od súdnych poplatkov súd prvého stupňa konal a zisťoval, či sú splnené podmienky pre takéto oslobodenie podľa § 138 ods. 1 O.s.p. Po tomto zistení, súd prvého stupňa uznesením č.k. XXCb/XX/XXXX-XX zo dňa 18.1.2010 nepriznal žalobcovi oslobodenie od súdnych poplatkov. Uvedené uznesenie napadol odvolaním žalobca a Krajský súd v F. uznesením č.k. XCob/XX/XXXX-XX zo dňa 25.3.2011 zmenil uznesenie tak, že žalobcovi priznal oslobodenie od platenia súdnych poplatkov v rozsahu 80%. Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 9.5.2011. Keďže žalobca nezaplatil súdny poplatok v rozsahu, ktorého sa oslobodenie netýka, súd prvého stupňa vyzval žalobcu výzvou zo dňa 12.1.2012 doručenou dňa 17.1.2012 na zaplatenie súdneho poplatku zo žaloby vo výške 3.584,50 eur podľa položky 1a Sadzobníka súdnych poplatkov v lehote l0 dní s poučením, že ak nebude poplatok v určenej dobe zaplatený, súd konanie zastaví. Žalobca však súdny poplatok v rozsahu, ktorého sa oslobodenie netýkalo, nezaplatil, napriek výzve a poučeniu zo strany súdu o následkoch nezaplatenia súdneho poplatku.

Odvolací súd dospel k záveru, že súd prvého stupňa správne rozhodol, ak napadnutým uznesením zastavil konanie podľa § 10 ods. 1 zák.č. 71/1992 Zb., pretože žalobca nezaplatil splatný súdny poplatok za návrh v rozsahu, ktorého sa oslobodenie netýkalo t.j. v rozsahu 20% a bol o následkoch nezaplatenia aj poučený.

To, že žalobca súčasne s odvolaním proti napadnutému uzneseniu pripojil aj tlačivo na oslobodenie od súdnych poplatkov je právne bezvýznamné, nakoľko o oslobodení žalobcu od platenia súdnych poplatkov a to v rozsahu 80% bolo už právoplatne rozhodnuté.

Keďže aj pri rozhodnutí odvolacieho súdu v zmysle ust. § 154 ods. 1 O.s.p. v spojení s ust. § 167 ods. 2 a § 211 O.s.p. je rozhodujúci stav v čase jeho vyhlásenia a v dôsledku podania odvolania poplatníkom a suspenzívneho účinku tohto opravného prostriedku, poplatková povinnosť žalobcu naďalej trvá (§ 5 ods. 2 zákona o súdnych poplatkoch a contrario) a možno ju preto až do rozhodnutia odvolacieho súdu splniť, odvolací súd po zistení, že žalobca si nesplnil svoju poplatkovú povinnosť, ktorá mu vznikla podaním žaloby na začatie konania a to ani do rozhodnutia odvolacieho súdu o jeho podanom odvolaní, odvolací súd uznesenie prvostupňového súdu o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku potvrdil ako vecne správne podľa ust. § 219 O.s.p.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s § 142 ods.1 O.s.p. tak, že účastníkom nepriznal náhradu trov odvolacieho konania, pretože žalobca nebol v odvolacom konaní úspešný, preto nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania a žalovaným preukázateľné účelné trovy odvolacieho konania nevznikli, preto im neboli priznané.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.