KSKE 3 Cob 86/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Cob/86/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7912203787 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Vanca ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7912203787.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa: X., n.o., XXX XX Z. G., S. 8, E.: XXX XXX XX, proti odporcom: X./ S. s poliklinikou Z. G., n. o., IČO: XX XXX XXX, so sídlom S. 8, XXX XX Z. G., 2/ S. s poliklinikou n. o. Z. G., S. 8, XXX XX Z. G., IČO: XX XXX XXX, zast. F.. U. L., advokát, J. Z. č. 3, W. Z., o návrhu na vydanie predbežného opatrenia, o odvolaní odporcu v 2. rade proti uzneseniu Okresného súdu Trebišov č.k. 10Cb/4/2012- 21 zo dňa 8. marca 2012 jednomyseľne takto

r o z h o d o l :

M e n í uznesenie súdu prvého stupňa vo vzťahu k odporcovi v 2. rade tak, že návrh na vydanie predbežného opatrenia z a m i e t a.

Z r u š u j e uznesenie súdu I. stupňa vo vzťahu k odporcovi v l. rade a konanie proti nemu z a s t a v u j e.

Z r u š u j e uznesenie súdu prvého stupňa vo výroku o náhrade trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa zakázal odporcom v 1. a 2. rade zlúčiť neziskovú organizáciu: S. s poliklinikou Z. G., n. o., IČO: XX XXX XXX, so sídlom S. 8, XXX XX Z. G., s neziskovou organizáciou S. s poliklinikou n. o. Z. G., S. 8, XXX XX Z. G., IČO: XX XXX XXX, a zároveň zakázal odporcom akýmkoľvek spôsobom nakladať s majetkom odporcu v 1., rade a to: zaťažiť, previesť, predať, darovať inej právnickej alebo fyzickej osobe, do právoplatného skončenia konania vo veci samej. Navrhovateľovi uložil povinnosť podať návrh na začatie konania vo veci samej, v lehote do 30 dní, odo dňa vydania predbežného opatrenia a odporcov v 1. a 2. rade zaviazal nahradiť navrhovateľovi trovy konania v sume 33,00 eur do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

Svoje rozhodnutie v podstate odôvodnil tým, že navrhovateľ svojim návrhom sa domáhal vydania predbežného opatrenia s poukazom na ust. § 76 ods. 1 písm. e, f/ O.s.p. Svoj návrh odôvodnil tým, že X., n.o., XXX XX Z. G., S. 8, E.: XXX XXX XX, je jedným zo zakladateľov neziskovej organizácie: S. s poliklinikou Z. G., n.o., S. 8, XXX XX Z. G., IČO: XX XXX XXX.

Dňa 28.2.2012 sa konalo zasadnutie mimoriadnej správnej rady neziskovej organizácie Nemocnica s poliklinikou Z. G., n.o. IČO: XX XXX XXX, na ktorom E.. N. Z., predsedníčka správnej rady otvorila rokovanie a skonštatovala, že správna rada je uznášania schopná, pretože sú prítomní všetci členovia správnej rady. Následne E.. M. navrhla zmenu poradia bodov programu - vymeniť poradie bodu programu č. 2 za bod č. 3. Správna rada schválila zmenu poradia bodov v programe, t.j. výmenu poradia bodu č. 2 za bod č. 3. Predmetom rokovania, teda v bode 2. bolo prerokovania perspektívy ďalšieho rozvoja nemocnice. Predsedníčka správnej rady informovala nového člena správnej rady o genéze nemocnice a informovala prítomných o založení novej neziskovej organizácie. Riaditeľka nemocnice

E.. Z. A. informovala, že iniciatíva založenia novej neziskovej organizácie vyšla od zamestnancov nemocnice a dôvodom jej založenia bolo, aby sa zamestnancom umožnilo spolupodieľať sa na spravovaní nemocnice. Zároveň chronologicky informovala o pôsobení X., n.o., v predchádzajúcom období. Správna rada S. s poliklinikou, n .o. Z. G. so sídlom S. 8, XXX XX Z. G., IČO: XX XXX XXX sa uzniesla na zlúčení s neziskovou organizáciou S. s poliklinikou Z. G. n.o., S. 8, XXX XX Z. Chlmec, E.: 31 XXX XXX. Pán. V. v tomto bode uviedol, že t.č. nemá dostatočné informácie, aby o tomto bode mohol objektívne hlasovať a vyjadril nesúhlas so zlúčením týchto dvoch neziskových organizácií. V zápisnici k bodu č. 2 je konštatované, že p. V. následne uviedol, že jeho požiadavke na predloženie dokladov o stave nemocnice mu nebolo vyhovené. E.. A. pozvala p. V. do sídla nemocnice s tým, že mu budú poskytnuté vyžiadané dokumenty k nahliadnutiu.

V uznesení č. 2 sa konštatuje, že správna rada S. s poliklinikou Z. G. n.o., S. 8, XXX XX Z. G., IČO: XX XXX XXX súhlasí s požiadaním MZ SR o udelenie súhlasu na zlúčenie S. s poliklinikou Z. G. n.o., S. 8, XXX XX Z. Chlmec, E.: XX XXX XXX s neziskovou organizáciou S. s poliklinikou, n .o. Z. G. so sídlom S. 8, XXX XX Z. G., IČO: XX XXX XXX. Pri hlasovaní o zlúčení vyššie uvedených neziskových organizácií hlasovalo za: 3, proti: 2, zdržali sa: 0.

V tejto súvislosti poukázal na štatút neziskovej organizácie S. s poliklinikou Z. G. n.o., S. 8, XXX XX Z. G., IČO: XX XXX XXX, kde v článku VI. bod 7. je zakotvené, že na platné rozhodnutie správnej rady, na zvolenie a odvolanie členov dozornej rady a na rozhodnutie o zrušení a zániku, rozdelení alebo zlúčení neziskovej organizácie je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých členov správnej rady. Má zato, že hlasovanie o zlúčení dvoch neziskových organizácií v zmysle zápisnice zo dňa 28.2.2012 je v rozpore so štatútom, pretože za zlúčenie hlasovalo počet hlasov 3, správna rada má 5 členov a počet hlasov 3 predstavuje iba nadpolovičnú väčšinu jej členov. Rozhodnutie správnej rady o zlúčení je vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti neplatné a je v rozpore so štatútom n.o. a v rozpore so zákonom č. 213/1997 Zb.

Súd prvého stupňa vykonal dokazovanie listinnými dôkazmi, ktoré predložil navrhovateľ (štatút neziskovej organizácie, zo dňa 16. 12. 2002, zápisnicu zo zasadnutia mimoriadnej správnej rady neziskovej organizácie, rozhodnutie Obvodného úradu Z., č. J.-Z.-J zo dňa 23. 2. 2012) a citujúc ust. § 75, § 76 ods. 1 písm.e/, § 77 ods. 1 písm.a/ a § 102 ods. 1 O.s.p., dospel k záveru, že návrh na vydanie predbežného opatrenia je dôvodný, a preto rozhodol tak, ako to je uvedené vo výrokovej časti napadnutého uznesenia. V prípade úspešnosti navrhovateľa, v konaní vo veci samej, by mohol byť ohrozený výkon rozhodnutia.

Zároveň súd uložil povinnosť navrhovateľovi podať návrh na začatie konania vo veci samej v lehote 30 dní odo dňa vydania tohto predbežného opatrenia a keďže navrhovateľ s podaným návrhom zaplatil súdny poplatok z návrhu na vydanie predbežného opatrenia v sume 33,00 eur, súd prvého stupňa zaviazal odporcov v 1. a 2. rade nahradiť navrhovateľovi trovy konania v zmysle ust. § 142 ods. 1/ O.s.p.

Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie odporca v 2. rade, ktorý navrhol, aby odvolací súd napadnuté uznesenie zmenil a návrh navrhovateľa v celom rozsahu zamietol. Zároveň žiadal priznať náhradu trov odvolacieho konania. Ako odvolacie dôvody uviedol:

a/ v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 O.s.p., keďže nejde o rozhodnutie vo veci samej a dôvody, pre ktoré bolo vydané, zanikli keďže pred podaním návrhu k zlúčeniu neziskových organizácii už došlo (odpadnutie právneho dôvodu na predbežné opatrenie)

b/ súd 1. stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal dôkazy potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

c/ súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

d/ doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli a z dôvodu nie na strane odporcu nemohli byť uplatnené.

Svoje odvolanie odôvodnil predovšetkým tvrdením, že vychádzajúc z doterajšej praxe súdom možno konštatovať zhodne s judikátmi, že aj napriek tomu, že právna úprava obsiahnutá v ustanovení O.s.p. - § 74 a nasl. je pomerne stručná a možno z nej vyvodiť určité predpoklady, ktoré musia byť splnené na to, aby súd predbežné opatrenie vydal a to:

a) naliehavosť vydania predbežného opatrenia,

b) dôvodnosť nároku, ktorému sa má poskytnúť predbežná ochrana

c) odôvodnenie nebezpečenstva bezprostredne hroziacej ujmy,

d) preukázanie nároku, ktorého sa navrhovateľ mieni domáhať vo veci samej,

e) určitosť, zrozumiteľnosť a vykonateľnosť navrhovaného predbežného opatrenia.

Predbežné opatrenie možno nariadiť len pre čas po podaní návrhu. Dočasná úprava sa nemôže vzťahovať i na čas minulý. Keďže ide o úpravu pomerov účastníkov nemožno nariadiť predbežné opatrenie len preto, aby bolo zaistené vedenie konania.

Keďže predbežné opatrenie nemá spätné účinky, nemá vplyv na existenciu vzťahov, ktoré vznikli alebo zanikli pred vydaním predbežného opatrenia a nemôže zasiahnuť do práv tretích osôb.

Skutočnosť je taká, že na zasadnutí odporcu v 1. rade dňa 7.12.2011 došlo ku zmene Štatútu a to uznesením č. 1, ktorým Správna rada schválila Dodatok č. 2 k štatútu neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby. Podľa tohto štatútu bol doterajší článok VI. Správna rada nahradený s novým článkom VI. Správna rada, v zmysle ktorého v odseku 9 na platné rozhodnutie správnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšina jej členov, ak zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách... alebo tento štatút neustanovuje inak. Zo zákona ako ani zo štatútu nič iné nevyplýva. Táto úprava bola zosúladená s § 21 ods. 4 zák. č. 213/1997 Z.z. Novela štatútu vypustila z doterajšieho článku VI. odsek 7 vetu, podľa ktorej, ... Na zvolenie a odvolanie členov dozornej rady a na rozhodnutie o zrušení a zániku, rozdelení alebo zlúčení neziskovej organizácie je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých členov správnej rady.

Pri schválení dodatku č. 2 k štatútu sa zúčastnili štyria členovia správnej rady z piatich členov správnej rady a za X. n. o., ako navrhovateľa sa zúčastnil Bc. X. G., ktorý zároveň zápisnicu zo 7.12.2011 aj s dodatkom č. 2 prevzal osobne proti podpisu 19.12.2011, a preto je uvedenie údajov o tejto skutočnosti zo strany navrhovateľa zavádzajúce, keď v návrhu ako jediný dôvod uviedol na vydanie predbežného opatrenia účelovo porušenie štatútu. Pri zmene štatútu bola dodržaná účasť nadpolovičnej väčšiny členov správnej rady pri hlasovaní, kedy za zmenu hlasovali traja členovia správnej rady.

Na schválenie dodatku č. 2 v zmysle č. VI. odsek 7 predchádzajúceho štatútu postačovala nadpolovičná väčšina všetkých členov správnej rady, čo bolo dodržané v súlade s prvou vetou čl. VI. ods. 7 a dvojtretinová väčšina do času prijatia dodatku č. 2 sa vyžadovala iba na rozhodnutia správnej rady vymenované v druhej vete tohto ustanovenia. Schválením dodatku č. 2 k štatútu t.j. po 7.12.2011 na zlúčenie už postačovala nadpolovičná väčšina všetkých členov správnej rady, t. j. minimálne 3 členov správnej rady, čo pri hlasovaní bolo dodržané.

Zápisnica zo zasadnutia správnej rady zo 7.12.2011 a dodatok č. 2 k štatútu boli zaslané dňa 21.12.2011 MZ SR druhému zástupcovi navrhovateľa W. E., ktorý sa nezúčastnil hlasovania, predsedníčke správnej

rady E.. N. Z. a ďalšej členke správnej rady za MZ SR E.. X. M.. Tretí člen správnej rady za MZ SR prevzal zápisnicu a citovaný dodatok osobne proti podpisu tiež dňa 19.12.2011. Z uvedeného vyplýva, že všetci členovia správnej rady, včítane zástupcov navrhovateľa (p. G. a E.) vedeli a riadne boli uzrozumení o hlasovaní o zmenách štatútu, resp. dodatku č. 2 k nemu.

Zlučovací proces odporcov 1. a 2. sa začal na základe zápisnice zo zasadnutia mimoriadnej správnej rady odporcu v 1. rade a to uznesením č. 2 zo dňa 28.2.2012, ktorým bolo uložené riaditeľke odporcu v 1. rade požiadať písomne ministra zdravotníctva SR o udelenie súhlasu na zlúčenie odporcu v 1. rade s odporcom v 2. rade a následne po prerušení rokovania bolo prijaté uznesenie č. 4, ktorým správna rada odporcu v 1. rade rozhodla o zlúčení odporcu v 1. rade s odporcom 2. rade. Následne dňa 28.2.2012 zasadla správna rada odporcu v 2. rade, ktorá v zmysle zápisnice č. X/XXXX prijala uznesenie č. X/X/ XXXX, ktorým schválila Zmluvu o zlúčení odporcu v 1. rade ako zanikajúcej n. o. s odporcom v 2. rade ako nástupníckou n. o.

Zlučovací proces bol zavŕšený v zmysle čl. VIII. Zmluvy o zlúčení neziskových organizácii zo dňa 28.2.2012, podľa ktorého v súlade s odsekom 4 štatutárny orgán zanikajúcej organizácie t. j. odporcu v 1. rade zabezpečil výmaz zrušenej neziskovej organizácie a štatutárny orgán nástupníckej n. o. t. j. v súlade s odsekom citovaného článku zabezpečil zápis dotknutých zmien vyplývajúcich zo zlúčenia na registrovom úrade t. j. Obvodný úrad Z., ktorý dňa 5. marca 2012 navrhnuté zmeny vykonal a svojim rozhodnutím číslo: J.-Z.-J zo dňa 5.3.2012 vymazal z registra n. o. odporcu v 1. rade a rozhodnutím číslo: J.-Z. -J zo dňa 5.3.2012 zapísal u odporcu v 2. rade dotknuté zmeny vyplývajúce zo zlúčenia. Obidve rozhodnutia nadobudli právoplatnosť a vykonateľnosť dňom zápisu t. j. 5.3.2012.

Zlučovací proces prebehol bez zbytočného odkladu najmä z dôvodu, že sa jedná o neziskovú organizáciu, ktorá poskytuje všeobecné prospešné služby v zdravotníctve.

Ako vyplýva z uvedených skutočností a dôkazov, konštitutívne účinky zlúčenia nastali dňom 5.3.2012, teda pred podaním návrhu na vydanie predbežného opatrenia. Keby súd prvého stupňa bol vykonal vo veci náležité dokazovanie, návrh na vydanie predbežného opatrenia by bol zamietol pre neexistenciu dôvodov, keďže došlo ku zmene na strane účastníkov konania t. j. pasívne legitimovaných ešte pred podaním návrhu. Odporca v 1. rade v čase podania návrhu už nebol ani pasívne legitimovaný a ani odporcovi v 2. rade nie je možné zakázať vykonať niečo dodatočne, čo vykonané v súlade s právnym prepisom už bolo. Rovnako nie je možné zakázať neexistujúcemu subjektu nakladať s majetkom. Takéto uznesenie nemôže byť ani vykonateľné.

Súd prvého stupňa neskúmal ani dôvodnosť nároku, ktorému sa má poskytnúť predbežná ochrana ani dôvody nebezpečenstva bezprostredne hroziace ujmy. Uvedené skutočnosti nevyplývajú ani z návrhu ako ani z odôvodnenia napadnutého uznesenia. Tvrdenia iba v tom, že navrhovateľ mieni podať návrh na začatie konania vo veci samej bez bližšej špecifikácie tohto návrhu nie je dostatočným odôvodnením predmetu konania o veci samej a o ujme, ktorá by tu zlúčením mohla vzniknúť avšak nevznikla.

Teda navrhovateľ nepreukázal nárok, ktorého sa mieni domáhať návrhom vo veci samej a súd prvého stupňa napriek tomu bez spoznania tejto podstatnej skutočnosti návrhu vyhovel.

Keďže dôvody na podanie návrhu na naradenie predbežného oparenia zanikli ešte pred podaním návrhu aj dôvody na vydanie a nariadenie predbežného opatrenia už pominuli.

K napadnutému uzneseniu sa vyjadrila E.. Z. A. ako bývalá štatutárna zástupkyňa odporcu v l. rade, ktorá s rozhodnutím súdu prvého stupňa nesúhlasí nakoľko odporca v 1. rade zanikol zmluvou o zlúčení zo dňa 28.2.2012 účinnosťou 1.3.2012 s tým, že týmto dňom po zlúčení, všetky práva a povinnosti prešli na odporcu v 2. rade. Odporca v 1. rade v tomto spore nemôže byť pasívne legitimovaný nakoľko dňom 1.3.2012 bol daný návrh na jeho výmaz podľa Zmluvy o zlúčení na registrovaný úrad neziskových organizácií, ktorý odporcu v 1. rade svojim rozhodnutím č. J.-Z.-J.-X-XXXX/XXXXX zo dňa 5.3.2012 vymazal.

Preto sa týmto ako bývala štatutárna zástupkyňa odporcu v 1. rade pripája k odvolacím dôvodom odporcu v 2. rade, ktoré sú uvedené v jeho odvolaní zo dňa 12.3.2012

K podanému odvolaniu sa vyjadril navrhovateľ, ktorý odvolanie odporcu v 2. rade považuje za účelové. Skutočnosti uvádzané v predmetnom odvolaní sú zavádzajúce a nezakladajú sa na pravde. Dňa 13.4.2012 podal návrh na Okresný súd N. vo veci samej. Predmetné konanie sa vedie pod sp. zn. XCb/X/XXXX. Dôvody tohto návrhu vo veci samej sú dôvodmi, ktoré opodstatňujú vydanie predbežného opatrenia.

Preto navrhol, aby Krajský súd v Košiciach napadnuté uznesenie súdu I. stupňa potvrdil, ako vecne správne, v zmysle ust. § 219 ods. 1, 2 O.s.p..

Odvolací súd prejednal odvolanie odporcu v 2. rade podľa § 212 ods. 1, 2 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., a dospel k záveru, že odvolanie je dôvodné.

Rozhodnutím z 5.3.2012 č. J.-KE-J Obvodný úrad Z. vymazal z registra neziskových organizácií (právoplatné 5.3.2012) odporcu v l. rade.

Týmto dňom odporca v l. rade zanikol (§ 20a ods. 2 Občianskeho zákonníka) .

Z uvedeného dôvodu zanikla jeho spôsobilosť byť účastníkom konania (§ 19 O.s.p.) . Preto odvolací súd zrušil uznesenie súdu prvého stupňa vo vzťahu k nemu (§ 221 ods. 2 O.s.p.) a konanie proti nemu zastavil (§ 103, § 104 ods. 1 O.s.p.) .

Dňa 28.2.2012 došlo k zlúčeniu odporcov v l. a 2. rade a toto zlúčenie bolo zapísané v registri nezistených organizácií na základe rozhodnutia Obvodného úradu Košice z 5.3.2012 č. J.-KE-J (právoplatné 5.3.2012) .

Za takejto situácie navrhovateľ sa nemôže úspešne domáhať vydania predbežného opatrenia, ktorým by súd zakázal takéto zlúčenie, pretože ku zlúčeniu došlo ešte pred samotným podaním návrhu.

Odporca v l. rade zanikol, teda neexistuje ani jeho majetok, a preto nie je možné nikomu zakázať nakladanie s ním.

Z uvedených dôvodov odvolací súd podľa § 220 O.s.p. zmenil napadnuté uznesenie vo vzťahu k odporcovi v 2. rade a návrh na vydanie predbežného opatrenia zamietol.

O náhrade trov konania o vydanie predbežného opatrenia rozhoduje súd v konaní vo veci samej (§ 145 O.s.p.) . Preto odvolací súd zrušil výrok o náhrade trov podľa § 221 ods. 1 O.s.p..

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.