KSKE 3 Cob 93/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Cob/93/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211216538 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jozef Vanca ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211216538.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: E. M. s.r.o., S. XX, V., IČO: XX XXX XXX, zast. E. kancelária JUDr. T. V., spoločnosť s ručením obmedzeným, C. 1, V., proti žalovanému: C. V., akciová spoločnosť, R. trieda XX, V., IČO: XX XXX XXX, o zaplatenie 275,70 eur s prísl., o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Košice II č.k. XXCb/XXX/XXXX-XX zo dňa 23.2.2012, takto

r o z h o d o l :

Pripúšťa späťvzatie žaloby o zaplatenie 237,85 eur, v tejto časti z r u š u j e rozsudok súdu prvého stupňa a konanie z a s t a v u j e.

V ostatnej napadnutej časti z r u š u j e rozsudok a vec v rozsahu zrušenia v r a c i a súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa konanie v časti istiny vo výške 37,85 eur spolu s 9% ročným úrokom z omeškania zo sumy 37,85 eur od 15.3.2010 do zaplatenia zastavil; žalovaného zaviazal zaplatiť žalobcovi sumu 237,85 eur spolu s 9% ročným úrokom z omeškania zo sumy 100,00 eur od 15.3.2010 do zaplatenia, zo sumy 137,85 eur od 15.4.2010 do zaplatenia, všetko do 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku a zároveň priznal žalobcovi náhradu trov konania vo výške 163,88 eur, ktorú sumu je žalovaný povinný zaplatiť na účet Advokátskej kancelárie R.. T. V., spoločnosť s ručením obmedzeným, právnemu zástupcovi žalobcu, C. 1, 040 01 V. do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

Svoje rozhodnutie v podstate odôvodnil tým, že žalobca žiadal titulom nezaplatenia poskytovaných služieb v sieti Internet v zmysle Zmluvy č. X/XXXX/XXXX (XXXXX) zo dňa 1.12.2008, aby súd zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi sumu 275,70 eur s príslušenstvom.

Vo veci bol dňa 16.6.2011 vydaný platobný rozkaz č.k. XXRob/XX/XXXX-XX, ktorým súd prvého stupňa uložil žalovanému povinnosť, aby v lehote do 15 dní odo dňa doručenia platobného rozkazu zaplatil žalobcovi žalovanú sumu s príslušenstvom, nahradil trovy konania a trovy právneho zastúpenia. Žalovaný dňa 10.8.2011 podal odpor proti platobnému rozkazu, v ktorom uviedol, že dňa 4.2.2011 zaplatil žalobcovi sumu 37,85 eur, čo potvrdil listinným dôkazom - fotokópiou výpisu z účtu zo dňa 4.2.2011.

Žalobca podaním zo dňa 19.8.2011 uviedol, že je pravdou, že žalovaný dňa 7.2.2011 bezhotovostným prevodom uhradil žalobcovi sumu na istine vo výške 37,85 eur ako časť mesačného poplatku za poskytovanie služieb za mesiac február 2010, avšak uvedená platba nebola žalobcom identifikovaná a priradená k úhradám žalovaného, vzhľadom na nedostatočnú identifikáciu platby žalovaným. Vzhľadom

na to žalobca zobral čiastočne späť svoj návrh na začatie konania a to v časti zaplatenia istiny vo výške 37,85 eur a v časti zaplatenia úrokov z omeškania vo výške 9% ročne zo sumy 37,85 eur od 15.3.2010 do zaplatenia, a preto súd citujúc ust. § 96 ods. 1, 2 O.s.p. konanie v časti istiny vo výške 37,85 eur s príslušenstvom od 15.3.2010 do zaplatenia zastavil.

Súd prvého stupňa vykonal dokazovanie vyjadrením právneho zástupcu žalobcu, predloženými listinnými dôkazmi a to: Zmluvou č. X/XXXX/XXXX (XXXXX) o poskytovaní služieb v sieti Internet zo dňa 1.12.2008, Preberacím protokolom k Zmluve č. E./K./X/XXXX/XXXX (XXXXX) zo dňa 1.12.2008, písomnými podaniami žalobcu a žalovaného, odporom žalovaného, výpis z účtu I. F., späťvzatím návrhu zo dňa 17.8.2011 a zistil, že zmluvný vzťah medzi účastníkmi konania vznikol na základe Zmluvy č. X/ XXXX/XXXX (XXXXX) o poskytovaní služieb v sieti Internet zo dňa 1.12.2008 medzi pôvodným veriteľom E. computers & communications s.r.o.. V priebehu konania došlo k zmene obchodného mena na E. M. s.r.o. od 28.5.2010, na základe ktorej sa žalobca zaviazal vykonať služby spočívajúce v poskytovaní služieb v sieti Internet na dobu neurčitú, za ktoré sa žalovaný zaviazal zaplatiť dohodnutú cenu podľa splátkového kalendára, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Žalovaný si svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy č. X/XXXX/XXXX (XXXXX) zo dňa 1.12.2008 plnil len čiastočne keď dňa 4.2.2011 uhradil sumu 37,85 eur, čo vyplýva z výpisu z účtu žalovaného zo dňa 4.2.2011. Túto skutočnosť potvrdil vo svojom písomnom podaní aj právny zástupcu žalobcu. Čo sa týka zostatku pohľadávky vo výške 237,85 eur, túto žalovaný neuhradil a nesplnil si ani svoju povinnosť uhradiť ju v dohodnutých lehotách v zmysle splátkového kalendára, a preto súd citujúc ust. § 269 ods. 2 veta prvá Obchodného zákonníka dospel k záveru, že nárok žalobcu je dôvodný, preto žalobe vyhovel.

O trovách konania bolo rozhodnuté podľa § 142 ods. 3 O.s.p..

Proti tomuto rozsudku podal v zákonnej lehote odvolanie žalovaný, pričom navrhol, aby odvolací súd zmenil rozhodnutie súdu prvého stupňa vo všetkých výrokoch a rozhodol tak, že žalobcovi nepriznáva požadovanú istinu a taktiež mu nepriznal úroky z omeškania. Zároveň navrhol, aby trovy prvostupňového konania neboli priznané žiadnemu účastníkovi a na trovy odvolacieho konania, aby odvolací súd zaviazal žalobcu, resp., aby odvolací súd napadnutý rozsudok zrušil v zmysle ustanovenia § 221 O.s.p. a vrátil vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Svoje odvolanie odôvodnil predovšetkým tvrdením, že dňa 14.2.2012 žalovaný uhradil v plnej výške zostatok žalovanej istiny 137,85 eur a 100,00 eur. Išlo o úhradu ešte pred termínom pojednávania. V danom prípade bol žalobca povinný vziať návrh v tejto časti späť a procesne upraviť svoj návrh. Pretože tak neurobil sú v danom prípade priznané úroky a aj trovy právneho zastúpenia vyrátavané z nesprávnej výšky istiny.

Žalovaný ešte dňa 4.2.2011 dobrovoľne zaplatil sumu 37,85 eur, pritom nevedel o podanej žalobe. Naopak žalobca veľmi dobre vedel o tom, že dlh je čiastočne vysporiadaný. Žalovanému bol doručený platobný rozkaz dňa 27.7.2011 a až vtedy žalovaný zistil, že je voči nemu vedené súdne konanie v predmetnej veci. Dovtedy nevedel o žiadnom súdnom spore vedenom voči nemu, čiže neuhrádzal dlžnú sumu žalobcovi preto, že vedel o súdnom spore, ale preto, že až vtedy mu postupne dochádzali, resp. došli finančné prostriedky od jeho dlžníkov. Úhradu uskutočnil žalovaný z jeho vlastnej iniciatívy, akonáhle to bolo možné, hneď ako aj jemu uhradili jeho dlžníci svoje záväzky.

V tejto súvislosti poukázal na ust. § 143 a § 150 O.s.p. Vzhľadom na tieto skutočnosti je chybou žalobcu, že zle špecifikoval petit a uviedol nesprávnu sumu, a preto mu nemôže byť priznaná odmena za právny úkon - účasť na pojednávaní dňa 23.2.2012.

K odvolaniu žalovaného sa vyjadril žalobca, ktorý uviedol, že odvolanie žalovaného nemá náležitosti podľa § 205 ods. 1, 2 O.s.p., a preto navrhol, aby odvolací súd toto odvolanie podľa § 218 ods. 1 písm.d/ O.s.p. odmietol. V podanom odvolaní nie je správne uvedené rozhodnutie, proti ktorému má toto odvolanie smerovať a taktiež čoho sa žalovaný podaným odvolaním domáha, nakoľko odvolací návrh - petit uvedený v závere predmetného odvolania je nezrozumiteľný a neprípustný. Žalovaný ako dôvod odvolania uviedol, že súd prvého stupňa sa nezaoberal dôkazmi v dostatočnom rozsahu, preto ich vyhodnotil nesprávne a dospel k nesprávnym záverom a nesprávnym skutkovým zisteniam. Z toho dôvodu, žalobca poukázal na to, že na pojednávanie konané dňa 23.2.2012 bol žalovaný riadne a včas predvolaný, pričom bez ospravedlnenia a vyjadrenia sa k veci, sa na dané pojednávanie nedostavil. Rovnako bola žalovanému cestou súdu doručená výzva, aby predložil súdu dôkazy, na ktorú tiež nereagoval. Z toho vyplýva, že práve v dôsledku nedostatočnej aktivity sa žalovaný pripravil o možnosť preukázania úhrady istiny.

Žalobca potvrdil, že žalovaný bezhotovostným prevodom uhradil dňa 15.2.2012 žalobcovi zvyšnú časť istiny vo výške 237,85 eur, ako mesačné paušály za mesiace február a marec 2010, však uvedená platba nebola pred termínom pojednávania žalobcovi známa v dôsledku nedostatočnej identifikácie platby žalovaným, a preto nebola do termínu pojednávania priradená k úhradám žalovaného.

Aj keď žalobca poukázal na neprípustnosť uplatňovania nových skutočností a dôkazov v zmysle § 120 ods. 4 O.s.p., vzhľadom na úhradu žalovaného zobral čiastočne späť svoj návrh na začatie konania z 13.4.2011, ktorý bol súdu prvého stupňa doručený dňa 15.6.2011 v časti zaplatenia istiny vo výške 237,70 eur a v tejto časti zároveň žiada konanie zastaviť.

Ku skutočnosti uvádzanej žalovaným v odvolaní, že sa o súdnom konaní vedenom voči nemu dozvedel až po doručení platobného rozkazu, žalobca uviedol, že pre prejednávanú vec v tomto štádiu konania to nie je podstatné. Žalobca však žalovaného na úhradu dlžných súm písomne upozornil výzvou na zaplatenie zo dňa 28.4.2010 t.j. ešte pred podaním žaloby, z čoho vyplýva, že žalovaný mal vedomosť o nedoplatku za poskytované služby, no napriek tomu dlžnú sumu neuhradil. Podstatné je to, že po prvej čiastočnej úhrade t.j. dňa 7.2.2011 došlo zo strany žalovaného k úhrade zvyšnej časti istiny až vo februári 2012. Z uvedeného je teda zrejmé, že nárok žalobcu bol opodstatnený, návrh bol podaný dôvodne a žalovaný tieto skutočnosti následne potvrdil svojimi úhradami.

K návrhu žalovaného použiť ust. § 143 O.s.p. žalobca uviedol, že nie sú splnené podmienky pre jeho použitie, pretože žalovaný uhradil žalobcovi pohľadávku až po podaní žaloby. Žalobca podal návrh dôvodne a až na základe toho, žalovaný plnil v celosti. Taktiež pokiaľ žalovaný poukázal na ust. § 150 ods. 1 O.s.p., ktoré sa týka dôvodov hodných osobitného zreteľa, žalobca poukázal na to, že podľa ustálenej judikatúry, pri posudzovaní dôvodov hodných osobitného zreteľa musí súd prihliadať na majetkové, sociálne, osobné, zárobkové a iné pomery všetkých účastníkov konania a všímať si aj okolnosti, ktoré viedli účastníkov k uplatneniu práva na súde a ich postoj v konaní, čo však nie je tento prípad. Žalovaný žiadne okolnosti tohto charakteru neuviedol, a preto je poukazovanie na toto ustanovenie O.s.p. z hľadiska konania bezpredmetné.

Ak by odvolací súd dospel k záveru, že podmienky pre odmietnutie odvolania neboli splnené žalobca navrhol, aby odvolací súd pripustil späťvzatie návrhu na začatie konania a napadnutý rozsudok v jeho

II. výroku zmenil a konanie v časti zaplatenia istiny vo výške 237,85 eur zastavil. V ostatných výrokoch navrhol rozsudok súdu prvého stupňa potvrdiť.

Odvolací súd prejednal odvolanie žalovaného podľa § 212 ods. 1, 2 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., a dospel k záveru, že odvolanie je dôvodné a spĺňa aj formálne náležitosti.

Žalobca v odvolacom konaní vzal žalobu o zaplatenie 237,85 eur späť, pretože žalovaný túto sumu zaplatil a túto skutočnosť namietal v odvolaní, a preto odvolací súd v tejto časti pripustil späťvzatie žaloby, zrušil rozsudok súdu prvého stupňa v tejto časti a konanie zastavil (§ 222 ods. 2, § 208 O.s.p.) .

V ostatnej napadnutej časti, t.j. vo výroku o zaplatenie úrokov a vo výroku o náhrade trov konania odvolací súd zrušil rozsudok a v rozsahu zrušenia vec vracia súdu prvého stupňa na ďalšie konanie (§ 221 ods. 1 písm.h/ O.s.p.) .

V ďalšom konaní bude úlohou súdu prvého stupňa posúdiť nárok žalobcu na zaplatenie úrokov, t.j. zistiť začiatok a koniec omeškania žalovaného so zaplatením istiny, výšku úrokov za toto obdobie (vzhľadom na to, že už došlo k úhrade, výšku úrokov je možné kapitalizovať) a svoje rozhodnutie v tomto smere aj náležite odôvodniť (v napadnutom rozsahu chýba odôvodnenie) .

Napokon súd prvého stupňa v rozhodnutí o náhrade trov konania rozhodne aj o náhrade trov odvolacieho konania (§ 224 ods. 3 O.s.p.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.