KSKE 3 K 119/2005 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 K 119/2005

KS v Košiciach, dátum 29.08.2012, sp.zn. KSKE 3 K 119/2005

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3K/119/2005 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7005204220 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Roman Rizman ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7005204220.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v konkurznej veci úpadcu: Gabriela Ivánová, nar. 6.12.1951, Hlavná 478, Somotor, takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Gabriela Ivánová, nar. 6.12.1951, Hlavná 478, Somotor.

Z b a v u j e JUDr. Jozefa Jaroščáka st., advokáta, D. M. XX, Q., funkcie správcu konkurznej podstaty.

o d ô v o d n e n i e :

Uznesením zo dňa 9.3.2006, č.k. 3K/119/2005-19 súd vyhlásil na majetok úpadcu konkurz a za správcu konkurznej podstaty ustanovil JUDr. Jozefa Jaroščáka st., advokáta, D. M. XX, Q..

Podaním doručeným súdu dňa 28.8.2012 správca konkurznej podstaty oznámil súdu, že rozvrhové uznesenie splnil.

Podľa § 44 ods. 1 písm. b) ZKV súd zruší uznesením konkurz, v ktorom nedošlo k potvrdeniu núteného vyrovnania po splnení rozvrhového uznesenia.

Z uvedených dôvodov súd konkurz zrušil a zároveň podľa § 44 ods. 4 ZKV zbavil správcu jeho funkcie.

O odmene správcu bolo rozhodnuté rozvrhovým uznesením.

Správca je povinný písomne oznámiť súdu do 30 dní od právoplatnosti zrušenia konkurzu, či uzavrel účtovné knihy a zostavil účtovnú závierku.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 30 dní odo dňa jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku na Krajský súd v Košiciach