KSKE 3 Sd 11/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Sd/11/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200133 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200133.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudkyňou JUDr. Valériou Mihalčinovou, v právnej veci navrhovateľa: Š. G. F. V. M. Á. Y. V., bytom Y., Š.M. Č.. XXX/XX, t. č. D. D. U. B. G. C. - XX/X, S. X, M., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ú s t r e d i e, Bratislava, Ul. 29. agusta č. 8, Bratislava, o s t a r o b n ý dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 07. decembra 2011 č. XXX XXX XXXX.

Navrhovateľovi n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Preskúmavaným rozhodnutím odporkyňa podľa § 65, § 274 a § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov od 10.07.2011 priznala navrhovateľovi starobný dôchodok v sume 183,00 Eur mesačne. Podľa § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. a v súlade s Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 344/2011 Z. z., ktoré ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky, mu od 01.01.2012 zvýšila starobný dôchodok na sumu 189,10 Eur mesačne.

V odôvodnení preskúmavaného rozhodnutia uviedla, že suma starobného dôchodku je určená podľa § 66 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. ako súčin priemerného osobného mzdového bodu obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok a aktuálnej dôchodkovej hodnoty.

Úhrn osobných mzdových bodov za jednotlivé kalendárne roky, t. j. roky 1975 až 2011 (rozhodujúceho obdobia) je 11,3130. V rozhodnom období úhrnom získal 6019 dní dôchodkového poistenia, to znamená 16,4905 rokov dôchodkového poistenia. Podiel úhrnu osobných mzdových bodov a rokov dôchodkového poistenia v rozhodujúcom období, priemerný osobný mzdový bod je 0,6861.

Ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok, t. j. 30.07.2011 navrhovateľ získal 9 297 dní obdobia dôchodkového poistenia, čo na účely výpočtu starobného dôchodku je 25,4713 rokov dôchodkového poistenia. Aktuálna dôchodková hodnota platná k 30.07.2011 podľa Opatrenia Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny na rok 2011 je 9,5756 Eur.

Suma starobného dôchodku patriaca za obdobie dôchodkového poistenia do vzniku nároku na starobný dôchodok bola určená ako súčin priemerného osobného mzdového bodu 0,7364 x obdobie dôchodkového poistenia 25,4713 rokov x aktuálna dôchodková hodnota 9,5756 =179,70 Eur mesačne. Suma starobného dôchodku navrhovateľovi podľa § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. bola zvýšená od

01.01.2012 o 3,3 % (o percentuálnu sadzbu určenú Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 344/2011 Z. z.) , t. j. o 6,10 Eur mesačne, takže od 01.01.2012 suma starobného dôchodku navrhovateľa je 189,90 Eur mesačne.

Proti tomuto rozhodnutiu podal včas opravný prostriedok navrhovateľ. Uviedol, že po prečítaní rozhodnutia nadobudol dojem, že počet jeho tzv. osobných mzdových bodov je nižší než bola realita. Chýba mu totiž potvrdenie o odpracovanej dobe v 3 firmách, ktoré buď zanikli alebo sa premenovali a na jeho žiadosti, ktoré písal nereagovali. Od roku 1975 do roku 1984 pracoval v Pozemných stavbách Košice - Juh a to v závodoch 07 - Paneláreň, 03 - Montáže panelákov, 02 - Obchody a školy, 01 - Betonáž chodníkov a ciest, 05 - Asfaltéri a považuje za absurdné ak by za komunistov niektorý podnik neplatil za svojich zamestnancov poistné odvody. Od roku 1986 do 1989 pracoval v Technických službách Košice (KOSIT a.s.) , ktoré na jeho písomný dopyt nereagovali. Najväčší problém má s tým, že v roku 1990 bývalý úrad práce mu dal prácu v malej súkromnej firme tzv. Výrobni plastových dosiek, ktorej názov si nepamätá a uviedol rôzne ulice, na ktorých by mala mať sídlo. Tam pracoval do roku 1993 a zrejme už táto firma neexistuje a asi za neho úmyselne neplatila ani zdravotné, ani dôchodkové poistenie. Toto podľa neho zavinil bývalý úrad práce a žiada zistiť, či proti tejto firme už niekto v minulosti nepodal trestné oznámenie. Ďalej uviedol, že pracoval aj v ďalších firmách, ale zrejme tieto neplatili za neho odvody na sociálne, ani dôchodkové poistenie, a preto ani nevie kto by mu mohol vystaviť potvrdenia, že v týchto firmách pracoval, prípadne či niektorá firma nezanikla alebo sa nepremenovala.

Má dojem, že ani jeho pobyty vo výkone trestu odňatia slobody mu neboli zohľadnené osobnými mzdovými bodmi, preto žiada aby boli vyžiadané potrebné doklady od Generálneho riaditeľstva ZBaJS. Prial by si, aby mu odporkyňa vyplácala starobný dôchodok aj naďalej. Pred posledným zadržaním 12.03.2009 následkom rôznych negatívnych faktorov niekoľko rokov neplatil zdravotné, ani sociálne poistenie. Teraz je nútený zo svojho dôchodku vyrovnať podlžnosti najprv voči Všeobecnej zdravotnej poisťovni a až potom bude môcť splácať dlh voči sociálnej poisťovni. Chce, aby mu odporkyňa do výkonu trestu posielala zo starobného dôchodku iba čiastku vo výške 25,- Eur a ostatnú sumu, t. j. 164,10 Eur prevádzala priamo na účet Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Svoje dlžoby nemohol začať splácať skôr, pretože odo dňa posledného zadržania 12.03.2009 až dodnes nepracoval. So Všeobecnou zdravotnou poisťovňou sa chcel dohodnúť na splátkovom kalendári, písal listy, ale potom čo dostal rozhodnutie o starobnom dôchodku príslušníci ZBaJS začali proti nemu robiť rôzne intrigy a má dôvodné podozrenie, že mu neodosielajú všetku jeho korešpondenciu, alebo že ju úmyselne odosielajú oneskorene.

V ďalšom písomnom podaní z 01.02.2012 žiadal o akceptáciu jeho atypického postupu z dôvodu, že v súčasnosti sa nachádza vo výkone trestu odňatia slobody.

Odporkyňa v písomnom vyjadrení navrhla preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť. Opätovne zopakovala, že suma starobného dôchodku bola určená podľa § 66 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. a to z tých podkladov, ktoré mala k dispozícii. K námietkam navrhovateľa, že v Pozemných stavbách Košice pracoval od roku 1975 až do roku 1984 a v Technických službách Košice od roku 1986 do roku 1989 uviedla, že dobu zamestnania hodnotili na základe žiadosti samotného navrhovateľa o starobný dôchodok a podľa evidenčného materiálu, ktorý mali k dispozícii. V písomnom podaní z 23.05.2012, v ktorom reagovala na ďalšie šetrenie doby zamestnania navrhovateľa uviedla, že obdobie rokov 1975 až 1986 bolo zhodnotené na podklade hodnoverných a relevantných dokladov - evidenčných listov dôchodkového zabezpečenia s tým, že navrhovateľ v žiadosti o priznanie starobného dôchodku žiadal o zhodnotenie doby dôchodkového poistenia presne v takom istom rozsahu ako je to uvedené aj v evidenčnom liste. Podľa potvrdenia pobočky Sociálne poisťovne Košice z 03. mája 2012 zistili, že navrhovateľ v rokoch 1990 až 1993 nebol dôchodkovo poistený. Ďalšie zisťovanie doby jeho zamestnania priamo u zamestnávateľa alebo prostredníctvom archívnej spoločnosti nie je možné, pretože navrhovateľ sám nevie uviesť názov zamestnávateľa. Výška vymeriavacích základov, ktoré dosiahol počas doby, kedy bol umiestnený v ÚVTOS, boli zhodnotené na podklade evidenčných listov dôchodkového zabezpečenia, ktoré vyhotovili príslušné útvary na výkon trestu odňatia slobody, v ktorých bol umiestnený.

Súd podľa § 250l a nasl. O.s.p. preskúmal napadnuté rozhodnutie odporkyne aj s konaním, ktoré mu predchádzalo, oboznámil sa s preskúmavaným rozhodnutím, opravným prostriedkom navrhovateľa, písomnými vyjadreniami odporkyne, dávkovým spisom odporkyne a dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľa nie je dôvodný.

Navrhovateľ žiadosťou z 08.11.2011 žiadal o priznanie starobného dôchodku od 30.07.2011, v ktorej uviedol a odsúhlasil zamestnávateľov, u ktorých bol v pracovnom pomere, ako aj obdobie kedy bol evidovaný ako nezamestnaný na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach, ako aj obdobie kedy bol vo výkone trestu odňatia slobody.

Podmienky nároku na starobný dôchodok sú upravené v § 65 a nasl. zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších zmien (ďalej len zákon ) .

Poistenec má nárok na starobný dôchodok ak bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov a dovŕšil dôchodkový vek. Dôchodkový vek je 62 rokov veku poistenca, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 65 ods. 1, 2 zákona) .

Určenie sumy starobného dôchodku je upravené v § 66 zákona tak, že suma starobného dôchodku sa určí ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok a aktuálnej dôchodkovej hodnoty; § 63 ods. 1, tretia a štvrtá veta platia rovnako.

Priemerný mzdový bod u navrhovateľa bol určený ako podiel úhrnu osobných mzdových bodov za jednotlivé kalendárne roky rozhodujúceho obdobia a obdobia dôchodkového poistenia v rozhodujúcom období vyjadreného v rokoch. V rozhodujúcom období navrhovateľ získal 6 019 dní dôchodkového poistenia, t. j. 16,4905 rokov dôchodkového poistenia. Podiel úhrnu osobných mzdových bodov a rokov dôchodkového poistenia v rozhodujúcom období, priemerný osobný mzdový bod je 0,6861. K priemernému osobnému mzdovému bodu v hodnote nižšej ako 1 v súlade s ustanovením § 63 ods. 4 zákona sa pripočíta 16 % rozdielu medzi hodnotou 1 a hodnotou priemerného osobného mzdového bodu, a preto hodnota priemerného osobného mzdového bodu u navrhovateľa je 0,7364.

Ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok, t. j. 30.07.2011 navrhovateľ získal 9 297 dní obdobia dôchodkového poistenia, t. j. 25,4713 rokov dôchodkového poistenia.

Suma starobného dôchodku navrhovateľa určená podľa § 66 ods. 1 zákona je súčin priemerného osobného bodu 0,7364 x obdobie dôchodkového poistenia 25,4713 rokov x aktuálna dôchodková hodnota platná k 30.07.2011 podľa Opatrenia Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR č. 497/2010 Z. z. 9,5756 Eur = 179,70 Eur mesačne.

Zároveň navrhovateľovi patrí zvýšenie starobného dôchodku od 01.01.2012 podľa Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 344/2011 Z. z. o 3,3 %, t. j. 6,10 Eur, a preto od 01.01.2012 výška starobného dôchodku u navrhovateľa je 189,10 Eur mesačne.

K námietkam navrhovateľa ohľadne odpracovaných rokov bolo preukázané, že navrhovateľ nepracoval v Technických službách mesta Košice od roku 1986 do roku 1987, ale podľa evidenčného listu dôchodkového poistenia a potvrdenia Mesta Košice z 23.04.2012 bolo zistené, že pracovný pomer u neho trval od 26.03.1987 do 01.12.1988 a v takom rozsahu mu toto obdobie bolo zhodnotené aj pre dôchodkové účely.

Ohľadne trvania zamestnania v rokoch 1975 až 1984 u zamestnávateľa Pozemné stavby Košice a to vo viacerých závodov bolo preukázané, že navrhovateľ v Pozemných stavbách, n. p. Košice pracoval

od 15.08.1975 do 12.09.1980 a od 06.12.1982 do 01.08.1983. V období od 26.11.1980 do 26.11.1982 bol vo výkone trestu odňatia slobody ÚVTOS Košice - Šaca a od 10.01.1984 do 10.07.1986 vo výkone trestu odňatia slobody ÚVTOS Ilava. Uvedené doby dôchodkového poistenia navrhovateľ uviedol aj v žiadosti o starobný dôchodok a takto tieto boli preukázané a napokon aj zhodnotené.

Navrhovateľ nepreukázal a ani neuviedol dostatok podkladov na preukázanie doby dôchodkového poistenia v rokoch 1990 až 1993, keďže nevie uviesť názov firmy, u ktorej pracoval. Z potvrdenia pobočky Sociálnej poisťovne v Košiciach z 03.12.2012 bolo zistené, že v uvedenom období navrhovateľ nebol dôchodkovo poistený, z ktorého dôvodu ani nebolo možné zatiaľ uvedené roky zhodnotiť ako doby dôchodkového poistenia.

V prípade, že navrhovateľ náležitým spôsobom preukáže, že aj v uvedených rokoch bol dôchodkovo poistený, nič mu nebude brániť požiadať odporkyňu o prepočítanie sumy starobného dôchodku.

Výška vymeriavacích základov, ktoré navrhovateľ dosiahol počas doby, kedy bol umiestnený vo výkone trestu odňatia slobody bola zhodnotená na základe podkladov evidenčných listov dôchodkového zabezpečenia, ktoré vyhotovili príslušné ústavy na výkon trestu odňatia slobody a iné obdobie navrhovateľ nepreukázal.

Námietky navrhovateľa, že neboli zohľadnené všetky roky dôchodkového poistenia a to predovšetkým roky 1975 až 1986, 1986 až 1989, 1990 až 1993, ako aj doby, kedy bol umiestnený vo výkone trestu odňatia slobody nie sú dôvodné, pretože navrhovateľ okrem tých podkladov, ktoré sociálna poisťovňa obdŕžala od jeho zamestnávateľov a napokon ktoré sám aj uviedol ako doby dôchodkového poistenia v žiadosti o starobný dôchodok, jednak navrhovateľ náležite nepreukázal a naviac neuviedol ani dostatok podkladov, na základe ktorých by odporkyňa mohla zistiť aj iné doby dôchodkového poistenia u navrhovateľa. Tu treba poznamenať, že napokon aj sám navrhovateľ pripúšťa, že pracoval vo firmách, ktoré v súčasnosti zrejme neexistujú, resp. zmenili svoj názov, nevie však uviesť presný názov týchto firiem, ale pripúšťa aj to, že tieto súkromné firmy možno za neho neplatili ani odvody na dôchodkové poistenie.

Na základe uvedených skutočnosti súd dospel k záveru, že rozhodnutie odporkyne o starobnom dôchodku navrhovateľa bolo vydané v súlade so zákonom o sociálnom poistení a navrhovateľovi boli zhodnotené všetky doposiaľ preukázané doby dôchodkového poistenia. Ako už bolo uvedené v prípade, že navrhovateľ náležitým spôsobom preukáže aj iné ďalšie obdobie dôchodkového poistenia, nič mu nebude brániť požiadať odporkyňu o nový prepočet starobného dôchodku.

Z uvedených dôvodov súd preskúmavané rozhodnutie podľa § 250q ods. 2 O.s.p. potvrdil.

Námietky ohľadne splácania dlhov zo starobného dôchodku a zasielania mu ním žiadanej sumy sú pre toto konanie právne irelevantné, lebo preskúmavané rozhodnutie je len o priznaní starobného dôchodku a jeho výške a nie o prípadných exekúciách.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 250l ods. 2 v spojení s § 250k ods. 1 O.s.p. a navrhovateľovi, ktorý v konaní nebol úspešný nepriznal právo na ich náhradu.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 O.s.p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.