KSKE 3 Sd 14/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Sd/14/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200165 Dátum vydania rozhodnutia: 07. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200165.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudkyňou JUDr. Valériou Mihalčinovou, v právnej veci navrhovateľky: G. H. G. K. v , U. Č. Q. W., D. F. Č.. XXX, proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ú s t r e d i e, ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o predčasný starobný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 30. decembra 2011 č. XXXXXXX XXX .

Účastníkom n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Preskúmavaným rozhodnutím odporkyňa podľa § 67 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zamietla žiadosť navrhovateľky o predčasní starobný dôchodok z dôvodu, že suma predčasného starobného dôchodku určená k 01. decembru 2011 nie je vyššia ako 1,2 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Suma predčasného starobného dôchodku bola určená ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, ktorý bol zistený 0,5921, obdobia dôchodkového poistenia a ku dňu 01.12.2011 odkedy žiadala priznať predčasný starobný dôchodok, získala 14 932 dní, t.j. 40,9096 a aktuálnej dôchodkovej hodnoty, ktorá k 01.12.2011 podľa Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 497/2010 Z. z. bola určená 9,5756 EUR a znížený o 0,5 % za každých začatých 30 dní obdobia do dovŕšenia dôchodkového veku, t. j. do 06. novembra 2013 jej chýba 706 dní, teda sa znižuje dôchodok o 12 %. Takže priemerný osobný mzdový bol 0,5921 x 40,9096 rokov obdobia dôchodkového poistenia x aktuálna dôchodková hodnota 9,5756 - 12 %, t. j. 27,83348173 - 204,20 EUR mesačne. Suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu k 01. decembru bola 189,83 EUR a 1,2 násobok tejto sumy je 227,79 EUR. Pretože suma predčasného starobného dôchodku 204,20 EUR je nižšia ako 1,2 násobok životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu 227,79 EUR, čím nesplnila podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok stanovené v § 67 zákona o sociálnom poistení.

Proti tomuto rozhodnutiu podala včas opravný prostriedok navrhovateľka. S rozhodnutím nie je spokojná, lebo odpracovala zodpovedne a čestne v ťažkých geografických a životných podmienkach vyše 40 rokov. Jej práca spočívala v každodennom státí na nohách a obsluhovaní ľudí v krčme so správaním, ktoré nie je potrebné opisovať. Iné možnosti ako po dlhé roky jediná živiteľka rodiny nemala. Verí, že na stanovenie podmienok k predčasnému starobnému dôchodku sa v praxi aplikujú aj morálne hľadiská, resp. životné situácie a nielen zákonom stanovené výpočty. Jedným z dôvodov podľa jej názoru sú aj prípady národnostných menšín, ktorí sa jej zdajú byť zvýhodňovaní po viacerých stránkach a to aj napriek ich negatívnej snahe čestne pracovať.

Odporkyňa navrhla preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť z dôvodu, že predčasný starobný dôchodok navrhovateľky bol vypočítaný v súlade so zákonom o sociálnom poistení. Zákon o sociálnom poistení nepozná ani nepripúšťa, aby pri posudzovaní dôchodkových nárokov boli zohľadňované morálne aspekty.

Súd v konaní podľa § 250l a nasl. O.s.p. preskúmal napadnuté rozhodnutie odporkyne, oboznámil sa s písomným vyjadrením odporkyne, dávkovým spisom odporkyne a dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľky nie je dôvodný.

Navrhovateľka žiadala priznať predčasný starobný dôchodok od 01.12.2011.

Podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok sú upravené v § 67 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) .

Podľa § 67 ods. 1 zákona nárok na predčasný starobný dôchodok vzniká, ak poistenec získal najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia, chýbajú mu najviac 2 roky do dovŕšenia dôchodkového veku a suma predčasného starobného dôchodku ku dňu od ktorého požiadal o jeho priznanie je vyššia ako 1,2 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu.

Suma predčasného starobného dôchodku sa určuje podľa § 68 ods. 1 zákona a to ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok a aktuálnej dôchodkovej hodnoty znížený o 0,5 % za každých začatých 30 dní od vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku.

Podľa úhrnu osobných mzdových bodov a rokov dôchodkového poistenia v rozhodujúcom období bol zistený priemerný osobný mzdový bod 0,5143. Podľa § 63 ods. 4 zákona sa k priemernému osobnému mzdovému bodu v hodnote nižšej ako 1 pripočíta 16 % z rozdielu medzi hodnotou 1 a hodnotou priemerného osobného mzdového bodu, takže výsledný priemerný osobný mzdový bod u navrhovateľky je 0,5921.

Navrhovateľka k 01.12.2011, t. j. ku dňu od ktorého žiadala priznať predčasný starobný dôchodok získala 14 932 dní obdobia dôchodkového poistenia, t. j. 40,9096 rokov dôchodkového poistenia. Navrhovateľka sa narodila XX.XX.XXXX, vychovala 2 deti a podľa § 65 ods. 6 zákona dôchodkový vek dovŕši 06.11.2013, takže od 01.12.2011 do 06.11.2013 za každých aj začatých 30 dní sa jej kráti starobný dôchodok o 0,5 %. Aktuálna dôchodková hodnota platná k 01.12.2011 podľa Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je 9,5756 EUR. Na základe uvedených skutočnosti suma predčasného starobného dôchodku u navrhovateľky bola určená ako súčin priemerného osobného mzdového bodu 0,5921 x obdobie dôchodkového poistenia, t. j. 40,9096 rokov x aktuálna dôchodková hodnota 9,5756 - za 706 dní zníženia o 12 % = 204,20 EUR. K tomuto predčasnému starobnému dôchodku navrhovateľke patrí podľa § 82 zákona zvýšenie o 1,8 %, t. j. 3,70 EUR, takže výsledná suma predčasného starobného dôchodku je 207,90 EUR mesačne.

Suma životného minima pre 1 plnoletú fyzickú osobu podľa § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. k 01.12.2011 je 189,83 EUR mesačne a 1,2 násobok z tejto sumy je 227,79 EUR mesačne. Pretože predčasný starobný dôchodok navrhovateľky je 207,90 EUR mesačne a je nižší ako 1,2 násobok sumy životného minima pre 1 plnoletú fyzickú osobu, navrhovateľka nesplnila podmienky stanovené v § 67 ods. 1 zákona na predčasný starobný dôchodok.

Odporkyňa v konaní o predčasný starobný dôchodok navrhovateľky postupovala v súlade so zákonom o sociálnom poistení a to konkrétne v súlade s §§ 67 a 68 zákona, pričom bolo nepochybne preukázané, že navrhovateľka nesplnila podmienky stanovené zákonom na priznanie predčasného starobného dôchodku, preto správne jej žiadosť o predčasný starobný dôchodok ku dňu 01.12.2011 bola zamietnutá.

Námietky navrhovateľky uvedené v opravnom prostriedku týkajúce sa počtu odpracovaných rokov, že pracovala zodpovedne, čestne a nebolo zohľadnené aj morálne hľadisko nie je dôvodná, pretože pri nároku na predčasný starobný dôchodok sociálna poisťovňa ako správny orgán, ktorý o tom rozhoduje môže postupovať iba v súlade so zákonom o sociálnom poistení a z tohto zákona nevyplýva, aby pri rozhodovaní bolo zohľadňované aj morálne hľadisko.

Z uvedených dôvodov súd preskúmavané rozhodnutie podľa § 250q ods. 2 O.s.p. potvrdil.

O trovách konania rozhodol tak, že účastníkom nepriznal právo na ich náhradu, pretože navrhovateľka v konaní úspešná nebola a odporkyňa zo zákona toto právo nemá (§ 250l ods. 2 v spojení s § 250k ods. 1 O.s.p.) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 O.s.p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.