KSKE 3 Sd 15/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Sd/15/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200181 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200181.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudkyňou JUDr. Valériou Mihalčinovou, v právnej veci navrhovateľa: N. K. I. Y. C. Á. Ň., Q. B. - U., E.. T. Č.. XX, proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ú s t r e d i e, Bratislava, ul. 29. augusta č. 8, o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 26. októbra 2011 č. XXX XXX XXXX.

Účastníkom n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Preskúmavaným rozhodnutím odporkyňa podľa § 73, § 112 ods. 4 a 6 a § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov znížila navrhovateľovi invalidný dôchodok od 02. decembra 2011 na 175,30 EUR mesačne.

V odôvodnení uviedla, že posudkový lekár, ktorý posudzoval zdravotný stav v lekárskej správe zo dňa 16.11.2011 znížil mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u navrhovateľa na 50 %. V dôsledku zníženia miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť určil sumu invalidného dôchodku podľa § 73 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok, ku ktorému sa pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku, aktuálnej dôchodkovej hodnoty a percentuálneho poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Navrhovateľovi nárok na invalidný dôchodok vznikol 01.09.2004. Hodnota priemerného osobného mzdového bodu bola určená 0,7489. Počet rokov obdobia dôchodkového poistenia spolu s pripočítaným obdobím je 17 230 dní, t. j. 47,2055 rokov. Aktuálna dôchodková hodnota platná k 16.09.2011 podľa Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 497/2010 bola určená na rok 2011 9,5756 EUR. Takže invalidný dôchodok je priemerný osobný mzdový bod 0,7489 x 47,2055 rokov obdobia rokov dôchodkového poistenia spolu s pripočítaným obdobím x aktuálna dôchodková hodnota 9,5756 x 50 % miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť = 169,30 EUR mesačne. K tejto sume patrí navrhovateľovi zvýšenie podľa § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o 6,- EUR, takže navrhovateľovi patrí invalidný dôchodok od 02.12.2011 v sume 175,30 EUR.

Proti tomuto rozhodnutiu podal včas opravný prostriedok navrhovateľ. Navrhol preskúmavané rozhodnutie zrušiť a vrátiť odporkyni na ďalšie konanie.

V písomnom opravnom prostriedku poukázal na časový priebeh svojho zdravotného stavu, poukázal na to, že absolvoval celkom štyri operácie, aj v súčasnosti je vedený na onkológii, má nádor, ktorého operácia by bola veľmi riskantná. V dôsledku absolvovania 21 cyklov chemoterapie a 50 ožarovaní, má poškodené kĺby ako aj chrbticu. Aj v súčasnosti chodí každé tri mesiace na onkologické kontroly, ortopedické a diabetologické. Pracovať nemôže, pretože aj v zahraničí ak sa nájde nejaká práca tak túto nesmie vykonávať. Žiadal o prehodnotenie odborného posudku, pretože posudok, ktorý bol pripojený k rozhodnutiu neobsahuje všetky jeho zdravotné ťažkosti a problémy.

Na pojednávaní uviedol, že sa necíti zdravotne tak dobre ako sa cítil pred rokom 2004, kedy bol uznaný za invalidného a odkedy ako uviedol absolvoval štyri operácie, je sústavne vedený na onkológii, kam chodí na pravidelné kontroly, ako aj ďalšie odborné kontroly a jeho zdravotný stav je v súčasnosti taký ako je to uvedené v odborných lekárskych nálezoch.

Odporkyňa navrhla preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť, poukázala na to, že zdravotný stav navrhovateľa bol posudkovými lekármi posudzovaný a hodnotený na základe aktuálnych časovo doložených odborných lekárskych nálezov, ktoré navrhovateľ absolvoval a predložil posudkovým lekárom. Posudkoví lekári dospeli k zhodnému záveru, že došlo k zníženiu miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u navrhovateľa. Zdravotný stav navrhovateľa posudkovými lekármi bol posúdený v súlade so zákonom o sociálnom poistení a prílohy č. 4 k tomuto zákonu.

Súd podľa § 250l a nasl. preskúmal napadnuté rozhodnutie odporkyne, oboznámil sa s opravným prostriedkom navrhovateľa, písomným vyjadrením odporkyne, lekárskou správou posudkového lekára Sociálnej poisťovne, ústredie, so sídlom v Košiciach zo 17.02.2012, oboznámil sa s posudkovým spisom (zdravotnou dokumentáciou) navrhovateľa, dávkovým spisom odporkyne a dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľa nie je dôvodný.

Z obsahu pripojeného posudkového a dávkového spisu súd zistil, že navrhovateľ bol uznaný invalidným od 01.09.2004 s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 80 %. Pri kontrolnej lekárskej prehliadke, ktorá bola vykonaná 12.07.2010 bola stanovená posudkovým lekárom kontrolná lekárska prehliadka na júl 2011.

Na základe kontrolnej lekárskej prehliadky v správnom konaní pred vydaním preskúmavaného rozhodnutia zdravotný stav navrhovateľa posúdil posudkový lekár Sociálnej poisťovne, pobočka Košice dňa 16.09.2011 a na základe predložených opakovaných kontrolných onkologických vyšetrení dospel k záveru, že známky recidívy ochorenia nie sú preukázané a zdravotný stav je stabilizovaný na základe ktorého stanovil mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť podľa prílohy č. 4 k zákonu, kapitoly XII, položky 3, písm. c) v rozsahu 50 %. Po podaní opravného prostriedku posudkový lekár v lekárskej správe z 12.12.2011 dospel k zhodnému záveru ako je uvedené v lekárskej správe zo 16.09.2011.

V súdnom konaní zdravotný stav navrhovateľa posúdila aj posudková lekárka Sociálnej poisťovne, ústredie, so sídlom v Košiciach a v lekárskej správe zo 17.02.2012 potom, čo navrhovateľom boli predložené aj aktuálne kontrolné onkologické a diabetologické vyšetrenie konštatuje, že po ukončení onkologickej liečby navrhovateľ je pravidelne sledovaný onkológom. Podľa aktuálneho onkologického vyšetrenia zdravotný stav je zlepšený, onkologické ochorenie je negatívne bez recidívy a ostatné pridružené ochorenia sú posudkovo nevýznamné, liečbou dobre kompenzované a neodôvodňujú percentuálne navýšenie rozhodujúceho zdravotného postihnutia. Rozhodujúcim zdravotným postihnutím je zhubný nádor semenníka po stabilizácii zdravotného stavu ho zaradila do kapitoly XII, položka 3, písm. c) s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na hornej hranici, t. j. 50 %. Posudkoví lekári u navrhovateľa stanovili kontrolnú lekársku prehliadku na september 2016.

Podľa § 71 ods. 10 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších zmien, dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav na účely invalidity sa posúdi opätovne, ak sa predpokladá zmena vo vývoji zdravotného stavu a zmena schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Ako už bolo uvedené, navrhovateľ je invalidným od 01.09.2004 a pri kontrolnej lekárskej prehliadke dňa 12.07.2010 bola stanovená kontrolná lekárska prehliadka na júl 2011. Zdravotný stav navrhovateľa posudkovými lekármi teda bol posudzovaný na základe nariadenej kontrolnej lekárskej prehliadky. Z predložených časovo aktuálnych odborných nálezov, ktoré predložil navrhovateľ posudkový lekár, ako v správnom konaní, tak aj v súdnom konaní dospeli k zhodnému záveru, že podľa aktuálneho onkologického vyšetrenia kde je navrhovateľ pravidelne sledovaný, jeho zdravotný stav je zlepšený, onkologické ochorenie negatívne bez recidívy, z ktorého dôvodu aj znížili mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u neho z 80 % na 50 %, ktorá zodpovedá kapitole XII, položke 3, písm. c) prílohy č. 4 k zákonu o sociálnom poistení.

Zdravotný stav navrhovateľa ako v správnom, tak aj v súdnom konaní bol posudzovaný na základe ním absolvovaných a predložených časovo aktuálnych odborných lekárskych nálezov a posudkoví lekári zdravotný stav navrhovateľa posudzovali v súlade so zákonom o sociálnom poistení a z dôvodu, že pri posúdení zdravotného stavu navrhovateľa došlo k zmene vo vývoji zdravotného stavu, pretože rozhodujúce zdravotné poistenie v súčasnosti nevykazuje známky recidívy, čím došlo aj k zmene schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, preto odporkyňa v súlade so zákonom o sociálnom poistení navrhovateľovi v dôsledku zníženia miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť znížila invalidný dôchodok od 02.12.2011 na 175,30 EUR mesačne.

Ak by v budúcnosti došlo k zhoršeniu zdravotného stavu navrhovateľa, ktorý by odôvodňoval stanovenie vyššej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť alebo zmenu rozhodujúceho zdravotného poistenia, môže navrhovateľ sám opätovne požiadať o posúdenie invalidity a zvýšenia sumy invalidného dôchodku aj skôr, než bola u neho určená kontrolná lekárska prehliadka na september 2016. Z dôvodu, že u navrhovateľa došlo k zníženiu miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, navrhovateľka určila sumu invalidného dôchodku v súlade s ustanovením § 73 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z..

Na základe uvedených skutočnosti súd dospel k záveru, že rozhodnutie odporkyne bolo vydané v súlade so zákonom o sociálnom poistení a preto toto rozhodnutie podľa § 250q ods. 2 O.s.p. potvrdil.

Námietke navrhovateľa, aby bol opätovne prehodnotený jeho zdravotný stav bolo v plnom rozsahu vyhovené, pretože zdravotný stav navrhovateľa po podaní opravného prostriedku bol opätovne posúdený nielen posudkovým lekárom príslušnej pobočky, ale aj posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne, ústredie.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 250l ods. 2 v spojení s § 250k ods. 1 O.s.p. s tým, že navrhovateľ v konaní úspešný nebol a odporkyňa zo zákona nemá právo na náhradu trov konania, účastníkom nepriznal právo na ich náhradu.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.