KSKE 3 Sd 18/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Sd 18/2012

KS v Košiciach, dátum 31.07.2012, sp.zn. KSKE 3 Sd 18/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Sd/18/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200212 Dátum vydania rozhodnutia: 01. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200212.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v právnej veci navrhovateľa: A. M. Ű. A. Ő. H., trvale bytom U. XXXX/XX, P., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ú s t r e d i e, ulica 29. augusta č. 8, Bratislava 1, v konaní o s i r o t s k ý dôchodok, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľ sa domáhal preskúmania rozhodnutia odporkyne, ktorým mu bol priznaný sirotský dôchodok od 01.09.2011 v sume 73,60 Eur mesačne.

Navrhovateľ v písomnom podaní, ktoré doručil krajskému súdu 23.07.2012 uviedol, že žiada o ukončenie súdneho sporu vo veci prejednania výšky vyplácaného sirotského dôchodku, lebo 09.07.2012 prevzal rozhodnutie o sume sirotského dôchodku, s ktorou je spokojný, a preto chce, aby sa už súdne pojednávanie nekonalo. Z tohto prejavu je zrejme, že navrhovateľ opravný prostriedok z 29.02.2012 berie späť.

Podľa § 250l ods. 2 O.s.p. pokiaľ v tejto hlave nie je ustanovené inak, použije sa primerane ustanovenie druhej hlavy s výnimkou § 250a.

Podľa § 250d ods. 3, veta prvá O.s.p., súd uznesením konanie zastaví, ak sa žaloba podala oneskorene, ak ju podala neoprávnená osoba, ak smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nemôže byť predmetom preskúmavania súdom, ak žalobca neodstránil vady žaloby, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu žaloby, alebo ak žalobca nie je zastúpený podľa § 250a, alebo ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods. 2) .

Podľa § 250h ods. 2 O.s.p. veta pred bodkočiarkou, až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť.

Pretože navrhovateľ podľa obsahu podania doručeného krajskému súdu 23.07.2012 vzal svoj návrh v celom rozsahu späť pred rozhodnutím súdu vo veci samej, bolo potrebné konanie podľa vyššie citovaných zákonných ustanovení zastaviť.

O náhrade trov konania bolo rozhodnuté podľa § 146 ods. 1 písm. c/, § 246c ods. 1, § 250l ods. 2 O.s.p. tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu, pretože konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.