KSKE 3 Sd 20/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Sd/20/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200242 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200242.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudkyňou JUDr. Valériou Mihalčinovou, v právnej veci navrhovateľky: X. M. H. Y. E. W. N. D. X. Á., bytom V. X, M., zastúpená advokátom: JUDr. Milan Sedlák, MBA, Advokátska kancelária so sídlom Kukučínova 19, Košice, proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ú s t r e d i e, ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 08. februára 2012 č. XXX XXX XXXX v spojení s rozhodnutím zo dňa 25. mája 2012 č. XXX XXX XXXX.

Navrhovateľke n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Preskúmavaným rozhodnutím odporkyňa podľa § 73, § 112 ods. 4 a § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zvýšila navrhovateľke sumu invalidného dôchodku od 16.01.2012 na 221,10 Eur mesačne.

V odôvodnení rozhodnutia uviedla, že dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav a pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u navrhovateľky bol posúdený posudkovým lekárom a výsledok jeho posúdenia je uvedený v lekárskej správe zo 16.01.2012, podľa ktorého od uvedeného dňa má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 55 %.

Suma invalidného dôchodku bola určená podľa § 73 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok, ku ktorému sa pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku, aktuálnej dôchodkovej hodnoty a percentuálneho poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Nárok na invalidný dôchodok navrhovateľke vznikol 29.09.2010 a spôsob výpočtu hodnoty priemerného osobného mzdového bodu a rokov obdobia dôchodkového poistenia spolu s pripočítaným obdobím bol podrobne vysvetlený v rozhodnutí o priznaní invalidného dôchodku z 11.02.2011 č. XXX XXX XXXX. Hodnota priemerného osobného mzdového bodu je 0,9044. Počet rokov obdobia dôchodkového poistenia spolu s pripočítaným obdobím sa vypočíta zo 116 123 dní, ktoré sú uvedené v rozhodnutí o priznaní dôchodku. Aktuálna dôchodková hodnota splatná k 16.01.2012 podľa Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 526/2011 Z. z. na rok 2012 je 9,8182 Eur.

Suma invalidného dôchodku je určená ako súčin priemerného osobného mzdového bodu 0,9044 x obdobie dôchodkového poistenia spolu s pripočítaným obdobím 44,1727 rokov x aktuálna dôchodková hodnota 9,8182 x 55 % miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť = 215,80 Eur mesačne. K tejto sume patrí navrhovateľke aj zvýšenie podľa § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o 5,30 Eur mesačne a preto od 16.01.2012 navrhovateľke patrí invalidný dôchodok v sume 221,10 Eur mesačne. Prílohou tohto rozhodnutia je aj lekárska správa zo 16.01.2012.

Rozhodnutím z 25.05.2012 č. XXX XXX XXXX odporkyňa podľa § 73, § 112 ods. 4 a § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zvýšila navrhovateľke invalidný dôchodok od 01. septembra 2011 na 213,30 Eur mesačne a podľa § 82 zákona o sociálnom poistení od 01.01.2012 zvýšila invalidný dôchodok na 220,40 Eur mesačne.

V odôvodnení rozhodnutia uviedla, že pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť podľa lekárskej správy z 02.05.2012 je u navrhovateľky od 01.09.2011 55 %. Suma invalidného dôchodku bola určená v súlade s ustanovením § 73 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. ako súčin priemerného osobného mzdového bodu 0,9044 x obdobie dôchodkového poistenia spolu s pripočítaným obdobím 44,1727 rokov x aktuálna dôchodková hodnota na rok 2011 9,5756 Eur x 55 % miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť = 210,40 Eur mesačne. K tejto sume invalidného dôchodku navrhovateľke patrí zvýšenie 2,90 Eur mesačne, ktorá patrila k doteraz vyplácanému invalidnému dôchodku a od 01.01.2012 jej patrí ďalšie zvýšenie invalidného dôchodku podľa Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 344/2011 Z. z. o 7,10 Eur mesačne, takže navrhovateľke patrí od 01.09.2011 invalidný dôchodok v sume 213,10 Eur mesačne a od 01.01.2012 v sume 220,40 Eur mesačne.

Proti rozhodnutiu odporkyne o zvýšení invalidného dôchodku podala včas opravný prostriedok navrhovateľka. Navrhla preskúmavané rozhodnutie zrušiť, vrátiť jej vec na ďalšie konanie a priznať náhradu trov konania titulom právneho zastúpenia.

V opravnom prostriedku navrhovateľka namieta nedostatočné odôvodnenie priznanej 55 % miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vo vzťahu k jej rozhodujúcemu zdravotnému postihnutiu vzhľadom na skutočnosť, že posudkový lekár mal s ohľadom na zaradenie rozhodujúceho zdravotného postihnutia do prílohy č. 4 zákona o sociálnom poistení, kapitoly IX, oddiel A, bod 6 k dispozícii percentuálne rozpätie 40 až 80 %, pričom ním priznanú a stanovenú 55 % mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť riadne neodôvodnil. V rozhodnutí dôvodil len strohým konštatovaním, že navrhovateľke sa od konca roka 2011 zvýšila frekvencia dialýz na trikrát štyri hodiny denne. Domnieva sa, že jej súčasný zdravotný stav odôvodňuje priznanie vyššieho percenta poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a posudkový lekár mal pri stanovení percentuálnej miery prihliadnuť i na prítomné komplikácie a na jej súčasný nepriaznivý zdravotný stav - je v terminálnom štádiu chronickej renálnej insuficiencie na poklade polycystózy obličiek v dlhodobom dialyzačnom programe od 29.09.2010.

Posudkový lekár síce uviedol, že trpí postihnutím obličiek v terminálnom štádiu chronického renálneho zlyhávania na podklade polycystózy obličiek s postupným zhodšovaním renálnych parametrov, úreou do 20, kreatínom nad 720 a diurézou reziduálnou 1,5 až 1,9 l za deň, v nadväznosti na rodinnú anamnézu, matka a jej sestra zomreli na ochorenie obličiek. V lekárskom posudku posudkový lekár vôbec neodôvodnil prečo v jej prípade v rámci zákonom stanoveného percentuálneho rozpätia pre rozhodujúce zdravotné postihnutie stanovil percentuálnu mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť len 55 %, t. j. percentuálnu mieru nižšiu ako je vôbec stredná hranica percentuálneho rozpätia stanovená pre jej zdravotné ochorenie.

Namieta posudkovým lekárom stanovený dátum vzniku navýšenia výšky priznaného invalidného dôchodku. Vychádzajúc z celkového posudku uvedeného v závere posudkového lekára, dôvodom

navýšenia miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou z pôvodných 41 % na súčasných 55 % bolo zvýšenie frekvencie dialýzy na trikrát štyri hodín týždenne od konca roka 2011. Vzhľadom na to, že k navýšeniu frekvencie dialýzy u nej došlo už v septembri 2011, žiada priznanie navýšenia miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť od septembra 2011.

Ďalšou odvolacou námietkou je nezohľadnenie ostatných zdravotných postihnutí, najmä dokumentovanej sekundárnej hypertenzie, polycystózy pečene, sekundárnej anémie, bulbitídy, A- v fistuly na ľavom ramene, či syndrómu karpálneho tunela obojstranne odôvodňujúcich navýšenie priznanie percentuálnej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Ostatné zdravotné postihnutia sú podľa jej názoru svojou povahou a závažnosťou spôsobilé výrazne vplývať na celkové posúdenie zdravotného stavu a teda má zásadný vplyv a význam na konečné určenie percentuálnej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

S ohľadom na jej súčasný nepriaznivý zdravotný stav považuje za nutné, aby posudkový lekár odborne zhodnotil a podrobne zaujal stanovisko aj k jej ostatným zdravotným ochoreniam a to najmä z pohľadu, či tieto ochorenia nepodmieňujú prípadné navýšenie percentuálnej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u nej o 10 % v zmysle ustanovenia § 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení. V celkovom lekárskom posudku zo dňa 16.01.2012 posudkový lekár síce konštatoval dokumentovanú sekundárnu hypertenziu a anémiu, no stanovené diagnózy pravdepodobne považoval na posudkovo nevýznamné a neodôvodňujúce navýšenie percentuálnej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, nakoľko sa nimi vôbec nezaoberal. Pritom podľa prílohy č. 4 k zákonu o sociálnom poistení, kapitoly IX, oddielu A, položky 10 je už len pre hypertenziu I. stanovená 10 % miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a pre hypertenziu II. rozmedzie 15 až 25 %. Posudkový lekár teda pochybil ak z posudkového hľadiska ostatné zdravotné postihnutia vôbec nebral do úvahy a nevenoval im žiadnu pozornosť, hoci o ich existencii mal vedomosť skrz jej aktuálnu zdravotnú dokumentáciu. Uvedený lekársky posudok nepovažuje za dostatočne vyčerpávajúci, nakoľko posudkový lekár riadne neposúdil závažnosti jej ostatných zdravotných postihnutí a v celkovom posudku na ne vôbec neprihliadal, hoci tak učiniť mal.

Ďalšou odvolacou námietkou sú jej pochybnosti ohľadom správnosti výpočtu výšky priznaného invalidného dôchodku v zmysle § 73 ods. 3 zákona o sociálnom poistení. Považuje odkaz v odôvodnení napadnutého rozhodnutia vo vzťahu k výpočtu výšky priznaného invalidného dôchodku na predchádzajúce rozhodnutie z 11.02.2011 č. XXX XXX XXXX a odkaz na citáciu zákonného ustanovenia § 73 ods. 2 zákona o sociálnom poistení za nedostačujúci a v tejto časti považuje rozhodnutie za nepreskúmateľné.

Domáha sa opätovného preskúmania napadnutého rozhodnutia najmä vo vzťahu k potrebe opätovného prehodnotenia jej súčasného zdravotného stavu a žiada priznanie plnej invalidity vzhľadom na jej nepriaznivý zdravotný stav, ktorý jej vo veľkej miere znižuje kvalitu každodenného života. V tejto súvislosti poukazuje aj na najnovšie lekárske závery MUDr. O. z odboru nefrológie, ktorá v lekárskej správe z 05.03.2012 okrem iného konštatovala: pacientka je zaradená do dlhodobého dialyzačného programu kvôli terminálnemu obličkovému zlyhaniu na podklade polycystózy obličiek. Aktuálne je dialyzovaná trikrát týždenne po štyri hodiny. Trpí sekundárnou hypertenziou, je liečená erytropoetínom pre sekundárnu anémiu. Má echo KG verifikovanú mitrálnu regurgitáciu II. stupňa a trikuspidálnu regurgitáciu II. stupňa - je v sledovaní ardiológom. Novým zistením sú početné ulcerácie duodenálneho bulbu a žalúdka. Liečba umelou obličkou trvalo ovplyvňluje telesné, mentálne, sociálne aspekty. Z fyzikálnych aspektov je to imunosupresia, kardiálna záťaž (uremická, kardiomyopatia, sekundárne chlopňové chyby) . Pre pacientku je vysoko rizikový trvalý pracovný pomer z vyššie uvedených dôvodov, z nefrologického hľadiska nie je možné ho odporúčať.

Vychádzajúc z uvedenej lekárskej správy ďalšia námietka smeruje aj k nesprávne stanovenej pracovnej rekomandácii zo strany posudkového lekára, ktorý uviedol, že pracovné zaradenie navrhovateľky na pôvodnom pracovisku je možné a ako jediné obmedzenie určil, že by prácu mala vykonávať bez zvýšenej fyzickej záťaže s možnosťou diétneho stravovania v klimaticky vyváženom prostredí.

Má za to, že takýto záver posudkového lekára je nielen v rozpore s jej zdravotnou dokumentáciou, lekárskou správou z 05.03.2012, ale absolútne nezohľadňuje a popiera jej ťažké zdravotné postihnutia.

V závere poukázala na rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo veci sp. zn. 7So/45/2010, v ktorom najvyšší súd konštatoval: Len taký posudok je možno považovať za presvedčivý, ktorý nevnáša pochybnosti o komplexnom zhodnotení zdravotného stavu žiadateľa o dávku, obsahuje logické úsudky a dôvody, ktoré viedli k záverom o rozhodujúcom zdravotnom postihnutí a miere poklesu schopnosti zárobkovej činnosti a aj o závažnosti ostatných zdravotných postihnutí. V posudku musia byť uvedené i konkrétne zistenia a závery týkajúce sa porovnania telesnej, duševnej a zmyslovej schopnosti posudzovanej osoby so schopnosťami zdravej fyzickej osoby (§ 71 ods. 3 zákona o sociálnom poistení) .

Z uvedených dôvodov považuje za potrebné opätovne preskúmať zdravotný stav za účasti príslušných odborných lekárov, najmä z odboru nefrológie a kardiológie. V novom lekárskom posudku prihliadnuť aj na novšie lekárske nálezy, nanovo vyhodnotiť zdravotný stav z hľadiska všetkých zdravotných postihnutí a vzhľadom na jej nepriaznivý zdravotný stav priznať plnú invaliditu. K opravnému prostriedku pripojila okrem uvádzaného rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky aj 10 odborných lekárskych nálezov.

Na pojednávaní navrhovateľka a jej právny zástupca zotrvali v plnom rozsahu na písomnom opravnom prostriedku, ako aj na dôvodoch tam uvedených. Naviac poukázal na to, že ani posudkový lekár, ktorý posudzoval zdravotný stav navrhovateľky po podaní opravného prostriedku tento dostatočne nezhodnotil a neprihliadal na celkový zdravotný stav navrhovateľky a všetky ochorenia, ktoré vyplývajú z predložených odborných lekárskych nálezov. Navrhovateľka je v riadnom pracovnom pomere na plný úväzok, týždenne chodí trikrát na dialýzu po štyri hodiny, pričom o tejto skutočnosti jej zamestnávateľ nevie a má za to, že ak by vedel že takto odchádza z práce, potom by s ňou skončil pracovný pomer. Zároveň poukázali aj na ďalšie zdravotné problémy, ktoré máva po absolvovaní dialýzy. Zároveň vzniesli námietku zaujatosti znalca odporkyne, ktorý vyhotovoval posudok jednak v správnom konaní a aj po podaní opravného prostriedku a zaujatosť odôvodňuje tým, že je tu závislý pracovný vzťah posudkového lekára a odporkyne a tento preto môže byť skreslený. Nie je spokojná ani s výškou invalidného dôchodku, ktorý bol určený v ostatnom rozhodnutí, pretože oproti skoršej výške invalidného dôchodku tento sa zvýšil len o 0,70 centov, pričom miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť bola zvýšená na 55 %.

Odporkyňa navrhla preskúmavané rozhodnutia ako vecne správne potvrdiť. Má za to, že zdravotný stav navrhovateľky na účely invalidity posúdili posudkoví lekári tak, ak o to vyplýva zo zákona o sociálnom poistení na základe navrhovateľkou predložených lekárskych nálezov. Má za to, že zdravotný stav navrhovateľky posudkoví lekári posúdili na základe predložených odborných lekárskych nálezov a v súlade so zákonom o sociálnom poistení. Čo sa týka určenia sumy invalidného dôchodku v rozhodnutí z 25.05.2012 uviedla, že navrhovateľka bola uznaná už skôr invalidnou s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 41 % a odvtedy priznaný invalidný dôchodok bol jej viackrát valorizovaný. Teraz bol priznaný invalidný dôchodok navrhovateľke s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 55 % a bol vypočítaný v súlade so zákonom o sociálnom poistení a k jeho valorizácii došlo menej krát, preto v konečnom dôsledku sa môže javiť, že novo priznaný invalidný dôchodok nie je primeraný oproti predchádzajúcemu rozhodnutiu, ktorým bol určený invalidný dôchodok navrhovateľke.

Súd podľa § 250l a nasl. O.s.p. preskúmal napadnuté rozhodnutie odporkyne, oboznámil sa s opravným prostriedkom navrhovateľky, pripojenými listinnými dôkazmi k opravnému prostriedku,

lekárskymi správami posudkového lekára Sociálnej poisťovne, pobočka Košice zo 16.01.2012, 02,05.2012, lekárskou správou posudkového lekára Sociálnej poisťovne, ústredie, pracovisko Košice z 22.05.2012, pripojeným posudkovým spisom (zdravotnou dokumentáciou navrhovateľky) , dávkovým spisom odporkyne a dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľky nie je dôvodný.

Z pripojených administratívnych spisov súd zistil, že odporkyňa rozhodnutím z 11.02.2011 č. XXX XXX XXXX priznala navrhovateľke od 29.09.2010 invalidný dôchodok v sume 155,80 Eur, ktorý jej bol zvýšený od 01.01.2011 na 158,70 Eur. Podkladom pre toto rozhodnutie bola lekárska správa posudkového lekára Sociálnej poisťovne, pobočka Košice z 31.01.2011, v ktorej bola stanovená miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u navrhovateľky 41 %. Rozhodujúcim zdravotným postihnutím boli choroby močovej sústavy - postihnutia obličiek, stavy liečené umelou obličkou (dialýzou) podľa kapitoly IX, oddiel A, položky 6 v rozsahu 41 %. Posudkový lekár kontrolnú lekársku prehliadku určil na január 2012.

V tomto konaní posudkový lekár posudzoval zdravotný stav navrhovateľky na základe kontrolnej lekárskej prehliadky a to posudkový lekár Sociálnej poisťovne, pobočka Košice dňa 16.01.2012 a na základe predložených odborných lekárskych nálezov z nefrologického, kardiologického a neurologického vyšetrenia. Za rozhodujúce zdravotné postihnutie určil stavy liečené umelou obličkou (dialýzou) podľa kapitoly IX, oddiel A, položka 6 s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 55 %. Záver odôvodnil tak, že navrhovateľka je invalidná od roku 2009 pre postihnutie obličiek v terminálnom štádiu, chronického renálneho zlyhania na poklade polycystózy obličiek s A-v fistulou na ľavej HK, v dlhodobom dialyzačnom programe s hemadialýzou dvakrát týždenne po štyri hodiny. Dokumentovaná sekundárna hypertenzia a anémia postupné zhoršovanie renálnych parametrov, úrea do 20, kreatinín nad 720, diuréza reziduálna 1,5 až 1,9 l za deň. Od konca roka 2011 zvýšená frekvencia dialýzy na trikrát štyri hodiny denne. S prihliadnutím na uvedené stanovil od 16.01.2012 mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 41 % na 55 %.

Po podaní opravného prostriedku navrhovateľkou a dodatočne doložených odborných nálezov posudkový lekár Sociálnej poisťovne, pobočka Košice v lekárskej správe z 02.05.2012 uviedol, že pri stanovení 55 % miery poklesu do úvahy bolo zahrnuté okrem frekvencie počtu dialýz týždenne aj to, že podľa doložených nálezov dialýz a laboratórnych hodnôt pri kontrole úrei sú nižšie hodnoty a kreatínu len niečo vyššie ako pri priznaní invalidity 41%. Parametre KO temer identické. Dátum vzniku navýšenia odo dňa posúdenia bol v dôsledku toho, že ani jeden odborný nález dialýzy neupresňoval zmenu frekvencie a ani samotná navrhovateľka bližšie o termíne nevedela informovať. Až na požiadanie posudkového lekára cestou navrhovateľky bol doložený odborný nález z 19.04.2012 s uvedením, že od septembra 2011 dialyzačný program je v režime 3 hemodialýzy týždenne. Z toho dôvodu zmenu miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť určil od 01.09.2011. Dokumentované ostatné zdravotné postihnutia sekundárna hypertenzia a anémia sú dôsledkom základného ochorenia a hemodialýz, ktoré sú liekmi stabilizované a sú posudkovo nevýznamné. Podľa kontrolného USG z 2/2012 polycystóza pečene a obličiek je bez progresie V USG obraze, pečeňové testy sú opakovane v norme. Syndróm karpalného tunela obojstranne, aj podľa EMG je ľahkého stupňa, motorické neurogramy v norme, okrem subjektívne udávaných palčivých bolestí a trpnutia rúk, bez funkčného postihu. Dokumentovaná bulbitída gastrofibroskopicky je z februára 2012 po zvýšení miery poklesu, s prejavmi dyspepsie, tiež nie je posudkovo významné. Preto ostatné ochorenia neodôvodňujú navýšenie o 10 %. V lekárskej správe z 05.03., 02.05., kde okrem sekundárnej hypertenzie a anémie, ulcerácii bulbu a žalúdka, ECHOKG a kardiológom dokumentované mitrálna a trikuspidálna regurgitácia II. stupňa všetko v liečbe, je uvedené, že je pre ňu vysoko rizikový trvalý pracovný pomer. Je známe, že navrhovateľka vykonáva prácu na plný pracovný úväzok a odkedy chodí na dialýzu, v evidencii práceneschopných nebola pracovná neschopnosť evidovaná.

Na základe zmeny miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť zo 16.01.2012 na 01.09.2011 odporkyňa vydala nové rozhodnutie o zvýšení invalidného dôchodku navrhovateľky zo dňa 25. mája 2012.

Zdravotný stav navrhovateľky dňa 22.05.2012 posúdil aj posudkový lekár Sociálnej poisťovne, ústredie, pracovisko Košice a na základe odborných lekárskych nálezov a to z nefrologického vyšetrenia 05.01.2012, 05.03.2012, 19.04,2012, kardiologického vyšetrenia z 29.06.2011 a 17.02.2012, neurologického vyšetrenia z 31.05.2011, 13.09.2011, gastroenterologického vyšetrenia z 21.02.2012. V závere konštatoval, že navrhovateľka je od septembra 2010 invalidná pre terminálne štádium chronického obličkového zlyhania, so zaradením do dialyzačného programu dvakrát týždenne, so stanovenou 41 % mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. V lekárskej správe posudkového lekára zo 16.01.2012 bolo konštatované zhoršenie zdravotného stavu navrhovateľky s nutnosťou zvýšiť počet dialýz na trikrát týždenne po štyri hodiny a bola stanovená 55 % miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, t. j. stredne pásmo aktuálneho percentuálneho rozpätia. Na základe novo doloženého nálezu bol zmenený dátum zvýšenia miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť od 01.09.2011. Napriek tvrdeným skutočnostiam nesprávneho výpočtu dôchodku a nedostatočné zhodnotenie stavu v zmysle percentuálneho rozpätia, ako aj nezohľadnenie ostatných zdravotných postihnutí (sekundárnej hypertenzie, polycystózy pečene, sekundárnej anémie, bulbitídy A-v fistuly na ľavom ramene a syndrómu karpalného tunela naďalej zvláda navrhovateľka pôvodné pracovné zaradenie vedúcej X. domova pri TU v M.. Chronické zlyhanie obličiek, ako terminálne štádium okrem samotného ochorenia prináša so sebou aj sekundárne zmeny v zmysle niektorých vyššie uvedených komplikácii, zdokumentovaných odbornými vyšetreniami, ktoré však nie sú takého závažného stupňa, že by zdôvodňovali významnejšie zvýšenie percentuálnej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Sekundárna hypertenzia je liečbou dobre kompenzovaná a je bez závažnejších organových komplikácií. Polycystózia pečene funkčne a posudkovo je málo významná, sekundárna anémia je v intenzívnej liečbe ako sekundárny dôsledok obličkového zlyhania a je vzatá do úvahy pri stanovení 55 % miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Bulbitídy toho času podľa gastroenterologického nálezu z februára 2012 sú posudkovo málo významné. A.v. fistula na ľavom ramene je priamy dôsledok liečby, samotná fistula je posudkovo málo významná pre stanovenie percentuálnej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Syndróm karpalného tunela obojstranne hlavne podľa EMG nálezu aj podľa klinického neurologického nálezu, je posudkovo malo významný a nezdôvodňuje vyššie percento miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Na základe uvedenej skutočnosti námietky navrhovateľky uvedené v opravnom prostriedku, že absentuje správne vyhodnotenie rozhodujúceho zdravotného postihnutia navrhovateľky, nedostatočné odôvodnenie priznania 55 % miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, nezohľadnenie ostatných zdravotných postihnutí v súvislosti s navýšením miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť podľa § 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení podľa názoru súdu nie sú dôvodné. Ako vyplýva z posudkového spisu zdravotný stav navrhovateľky posudzoval posudkový lekár v správnom konaní, ale aj posudkový lekár po podaní opravného prostriedku navrhovateľkou na základe navrhovateľkou absolvovaných a predložených odborných lekárskych nálezov. Posudkoví lekári v lekárskych správach dostatočným spôsobom a náležite zhodnotili všetky odborné vyšetrenia, ktoré navrhovateľka absolvovala a o ktorých absolvovaní predložila aj lekárske správy. Posudkoví lekári zhodne dospeli k záveru, že u navrhovateľky naďalej rozhodujúcim zdravotným postihnutím tak, ako toto bolo určené aj v lekárskej správe zo dňa 31.01.2011, na základe ktorej od 29.09.2010 bola u nej stanovená miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 41 %, je:

Stavy liečené umelou obličkou (dialýzou) , kde miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť podľa prílohy č. 4 k zákonu o sociálnom poistení podľa kapitoly IX, oddiel A, položka 6 je stanovená v rozsahu 40 až 80 % a posudkoví lekári stanovili zhodne v rozsahu 55 %, nakoľko došlo oproti posúdeniu zdravotného stavu navrhovateľky dňa 31.01.2011 k zhoršeniu a s nutnosťou zvýšiť počet hemodialýz z dvakrát týždenne na trikrát týždenne po štyri hodiny, z ktorého dôvodu aj stanovili stredné pásmo aktuálneho percentuálneho rozpätia. Chronické zlyhanie obličiek ako terminálne štádium, okrem samotného ochorenia prináša so sebou aj sekundárne zmeny a ďalšie komplikácie, pričom na základe zdokumentovaných odborných vyšetrení posudkový lekár v lekárskej správe z 22.05.2012 konštatoval, že nie sú takého závažného stupňa, aby zdôvodňovali zvýšenie percentuálnej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, nakoľko sekundárna hypertenzia je liečbou dobre kompenzovaná a je bez závažnejších organových komplikácií, polycystóza pečene funkčne a posudkovo je tiež málo významná, sekundárna anémia je v intenzívnej liečbe ako sekundárny dôsledok obličkového zlyhania, na ktorú skutočnosť bolo prihliadnuté už pri stanovovaní miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Bulbitída podľa gastroenterologického vyšetrenia z 21.02.2012 je bez progresie a fistula na ľavom

ramene je priamy dôsledok liečby a ako sama posudkovo je málo významná. Syndróm karpalného tunela podľa EMG nálezu, aj podľa klinického neurologického nálezu je tiež posudkovo málo významný. Preto súd je toho názoru, že posudkoví lekári sa dôsledne zaoberali a vyporiadali so všetkými odbornými nálezmi, ktorá navrhovateľka im v tomto konaní predložila a dostatočne zdôvodnili prečo nenavýšili mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u navrhovateľky v zmysle § 71 ods. 8 zákona o sociálnom poistení.

Námietka navrhovateľky ohľadne stanovenia dátumu vzniku navýšenia invalidného dôchodku bola dôvodná a tejto bolo vyhovené potom, čo na podnet posudkového lekára navrhovateľka doložila odborný nález z 19.04.2012, v ktorom bolo stanovené, že frekvencia hemodialýzy bolo zvýšená od septembra 2011.

Posudkoví lekári ako to vyplýva z lekárskych správ zo dňa 02. mája 2012 a 22. mája 2012 hodnotili aj novo doložené odborné vyšetrenie zo dňa 05.03.2012, na ktoré poukazovala navrhovateľka aj v opravnom prostriedku. Po zmene dátumu zvýšenia miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť odporkyňa rozhodnutím z 25.05.2012 v tejto časti opravného prostriedku navrhovateľke vyhovela a na základe novo doloženej odbornej lekárskej správy zvýšila invalidný dôchodok od 01.09.2011.

Námietka navrhovateľky ohľadne správnosti výpočtu výšky priznaného invalidného dôchodku v zmysle § 73 ods. 2 zákona o sociálnom poistení nie je dôvodná, pretože odporkyňa pri výpočte výšky invalidného dôchodku a jeho zvýšení od 01.09.2011 postupovala v súlade s ustanovením § 73 ods. 2 zákona o sociálnom poistení.

Podľa § 73 ods. 2 zákona o sociálnom poistení suma invalidného dôchodku sa určuje ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, ktorého odporkyňa presný výpočet uviedla už v rozhodnutí zo dňa 11.02.2011 č. XXX XXX XXXX, ktorým bol priznaný navrhovateľke invalidný dôchodok od 29.09.2009 na 0,9044 a tento sa nemenil. Takisto sa nemenil počet rokov obdobia dôchodkového poistenia spolu s pripočítaním obdobia od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku a to 44,1727 rokov, čo takisto bolo náležite zdôvodnené už v skoršom rozhodnutí. Zmenila sa iba aktuálna dôchodková hodnota, ktorá pre rok 2011 podľa Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 497/2010 Z. z. (lebo zvýšenie invalidného dôchodku je od 01.09.2011) bola stanovená 9,5756 Eur a zmenila sa miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť od 01.09.2011 na 55 %. Takže invalidný dôchodok navrhovateľky od 01. septembra 2011 je 213,30 Eur mesačne, t. j. 0,9044 x 44,1727 x 9,5756 x 55 % = 210,40 Eur, k čomu treba pripočítať zvýšenie 2,90 Eur, ktoré patrilo k dovtedy vyplácanému invalidnému dôchodku v zmysle § 82 zákona o sociálnom poistení. Zároveň od 01.01.2012 navrhovateľke bol zvýšený invalidný dôchodok v zmysle § 82 zákona o sociálnom poistení o 3,3 %, t. j. 7,10 Eur mesačne.

Podľa názoru súdu ak hodnota priemerného osobného mzdového bodu už bola raz náležite a podrobne zdôvodnená v rozhodnutí odporkyne zo dňa 11.02.2011 č. XXX XXX XXXX a táto sa nemenila, bolo možné spôsob výpočtu hodnoty priemerného osobného bodu odkázať aj na rozhodnutie, v ktorom to bolo podrobne zdôvodnené a určené. Takisto počet rokov obdobia dôchodkového poistenia s pripočítaným obdobím od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku sa nemenil, a preto nebolo potrebné podľa názoru súdu toto ešte osobitne opätovne zdôvodňovať, pretože dovŕšenie dôchodkového veku vzhľadom na úpravu v zákone o sociálnom poistení sa táto nemenila.

Podľa § 181 zákona o sociálnom poistení môže účastník konania vzniesť námietku zaujatosti, teda navrhnúť aby bol zamestnanec správneho orgánu vylúčený z prejednávania a rozhodovania veci. Z obsahu pripojených administratívnych spisov nevyplýva, aby navrhovateľka v správnom konaní vzniesla námietku zaujatosti voči niektorému zo zamestnancov sociálnej poisťovne, teda aj voči niektorému z posudkových lekárov, ktorí posudzovali jej zdravotný stav na účely invalidity. Právny zástupca navrhovateľky námietku zaujatosti vzniesol na pojednávaní pred krajským súdom. O námietke zaujatosti zamestnancov sociálnej poisťovne nerozhoduje súd, ale podľa § 183 zákona o sociálnom poistení o

nej rozhoduje riaditeľ pobočky ak ide o konanie patriace do pôsobnosti pobočky, generálny riaditeľ ak ide o konanie patriace do pôsobnosti ústredie. Preto súd o námietke zaujatosti zamestnanca sociálnej poisťovne - posudkových lekárov v tomto konaní nie je oprávnený rozhodovať.

Zároveň je potrebné uviesť, že posúdenie rozsahu zdravotného poškodenia a jeho následkov na schopnosť občana vykonávať zárobkovú činnosť vyžaduje odborné lekárske znalosti a vo veciach sociálneho zabezpečenia je zverená posudkovým lekárom sociálneho poistenia a to tak na účely správneho, ako aj na účely súdneho konania, čo vyplýva z ustanovenia § 153 zákona o sociálnom poistení.

Námietku ohľadne pracovnej rekomandácie navrhovateľky súd nepovažuje za dôvodnú, lebo navrhovateľka aj na pojednávaní potvrdila, že je v riadnom pracovnom pomere u toho istého zamestnávateľa, v tom istom pracovnom zaradení a v súvislosti s rozhodujúcim zdravotným postihnutím nebola práceneschopná a to znamená, že súčasne pracovné zaradenie vyhovuje jej zdravotnému stavu.

Zdravotný stav navrhovateľky na základe určenej kontrolnej lekárskej prehliadky bol posúdený posudkovými lekármi ako v správnom, tak aj v súdnom konaní na základe navrhovateľkou absolvovaných a predložených odborných lekárskych správ. Posudkoví lekári ako to vyplýva z obsahu lekárskych správ posúdili všetky navrhovateľkou predložené odborné lekárske nálezy, či už v správnom konaní alebo po podaní opravného prostriedku, dôsledne sa vyporiadali so všetkými stanovenými diagnózami, ako aj stanovenou liečbou, dospeli aj k zhodnému záveru, a preto súd preskúmavané rozhodnutia podľa § 250q ods. 2 O.s.p. potvrdil.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 250l ods. 2 v spojení s § 250k ods. 1 O.s.p. a navrhovateľke nepriznal právo na náhradu trov konania, lebo v konaní úspešná nebola.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.