KSKE 3 Sd 21/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Sd 21/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Sd/21/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6012200069 Dátum vydania rozhodnutia: 02. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:6012200069.2

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudkyňou JUDr. Valériou Mihalčinovou, v právnej veci navrhovateľa: C. E. M. B. Š. L. O., trvale bytom R. A. Č.. XXX, t. č. H. H. F. Ú., E. XX, R. R., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie, ul. 29. Augusta č. 8, Bratislava, o i n v a l i d n ý dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 11. októbra 2011 č. XXX XXX XXXX X.

Účastníkom n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Preskúmavaným rozhodnutím odporkyňa podľa § 70, § 112 ods. 2 a 6 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov odňala navrhovateľovi od 10. novembra 2011 invalidný dôchodok, pretože podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia pobočky Sociálnej poisťovne Banská Bystrica z 19.09.2011 nie je invalidný, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 %. Prílohou rozhodnutia bol aj odborný posudok z 19.09.2011.

Proti tomuto rozhodnutiu podal včas opravný prostriedok navrhovateľ. Uviedol, že bol na psychologickom vyšetrení v Trenčíne pre odsúdených a obvinených a tam napísali do vyšetrenia to, čo sa zachcelo, on sa v tom nevyzná a posudková lekárka mu len oznámila, že nie je invalidný, ale on sa cíti byť invalidným v plnom rozsahu.

Odporkyňa v písomnom vyjadrení aj na pojednávaní navrhla preskúmavané rozhodnutie o odňatí invalidného dôchodku ako vecne správne potvrdiť. Uviedla, že podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky Banská Bystrica z 19.09.2011, ktorý bol vypracovaný na základe určenej kontrolnej lekárskej prehliadky navrhovateľ už nie je invalidný podľa § 71 ods. 1 zákona, lebo má mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 30 %. Po podaní opravného prostriedku zdravotný stav navrhovateľa bol opätovne tým istým posudkovým lekárom posúdený 02.12.2011 a posudkovým lekárom sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, ústredie 25.01.2012, pričom posudkoví lekári zotrvali zhodne na pôvodnom posudku, že miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u navrhovateľa je v rozsahu 30 %. Posudkoví lekári posúdili zdravotný stav navrhovateľa na základe predložených odborných lekárskych nálezov a vlastného vyšetrenia.

Súd v konaní podľa § 250l a nasl. O.s.p. preskúmal napadnuté rozhodnutie odporkyne, oboznámil sa s opravným prostriedkom navrhovateľa, písomným vyjadrením odporkyne z 02.02.2012, lekárskou

správou posudkového lekára Sociálnej poisťovne, ústredie, pracovisko Banská Bystrica z 25.01.2012, dávkovým spisom odporkyne, posudkovým spisom (zdravotnou dokumentáciou navrhovateľa) a dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľa nie je dôvodný.

Z obsahu pripojených spisov súd zistil, že navrhovateľ bol uznaný invalidným od 16.11.2005 s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 50 % pre psychické ochorenie. Na základe kontrolnej lekárskej prehliadky určenej na február 2011 zdravotný stav navrhovateľa dňa 19.09.2011 posúdil posudkový lekár Sociálnej poisťovne, pobočka Banská Bystrica. Konštatuje, že navrhovateľ asi 2 roky si nevyžaduje psychiatrickú liečbu, na jeho podnet bol hospitalizovaný na psychiatrii od 16.08. do 23.08.2011 a podrobil sa opakovane psychologickému vyšetreniu 23.08.2011. V uvedených správach sa konštatuje, že podľa psychologického vyšetrenia u navrhovateľa bolo potvrdené IQ XX, čo nezodpovedá ľahkej duševnej zaostalosti a organické poruchy CNS v oblasti pamäte. Správanie má primerané, spoločenské formality rešpektuje, sociálna prispôsobivosť je zachovaná. Nebola potvrdená duševná zaostalosť, poruchy osobnosti a správania nie sú ťažkého stupňa s dezintegráciou osobnosti, nie je dokumentované závažné obmedzenie výkonnosti, nie je nutná trvalá liečba, ani pravidelné kontroly. V minulosti udávaná astma ľahkého stupňa bez liečby a bez dekompenzácie. Rozhodujúcim zdravotným postihnutím sú duševné choroby a poruchy správania podľa kapitoly V, položka 5 písm. a/ s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 30 % a dátum zmeny stupňa invalidity určil na 19.09.2011, t. j. deň, kedy navrhovateľ bol u posudkového lekára. Na tomto závere posudkový lekár zotrval aj po podaní opravného prostriedku navrhovateľom dňa 02.12.2011.

Zdravotný stav navrhovateľa v súdnom konaní posúdil aj posudkový lekár Sociálnej poisťovne, ústredie, pracovisko Banská Bystrica dňa 25.01.2012, ktorý po vlastnom vyšetrení a zhodnotení prepúšťacej správy z hospitalizácie na psychiatrickom oddelení z 23.08.2011 a psychologického vyšetrenia z 23.08.2011 dospel k zhodnému záveru ako posudkový lekár v správnom konaní, že rozhodujúce ochorenie pre stanovenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je zmiešaná porucha osobnosti s poruchami správania podľa kapitoly V, položky 5 písm. a/ s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 30 %.

Pretože podľa posudkov posudkových lekárov Sociálnej poisťovne, pobočky ako aj ústredia po vykonaní kontrolnej lekárskej prehliadky miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u navrhovateľa je v rozsahu 30 %, čo nie je viac ako 40 %, ktorú podmienku stanovuje § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, preto v súlade s ustanovením § 112 ods. 2 a 6 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení odporkyňa odňala navrhovateľovi invalidný dôchodok, pretože mu zanikol nárok na túto dávku z dôvodu, že nespĺňa zákonné podmienky invalidity.

Zdravotný stav navrhovateľa pri kontrolnej zdravotnej prehliadke, ktorá bola u neho nariadená pri ostatnej kontrolnej lekárskej prehliadke posudkovým lekárom bolo preukázané a vyplýva to aj z odborných lekárskych nálezov, či už psychologického ako aj psychiatrického, že zdravotný stav navrhovateľa od 19.09.2011 nespĺňa zákonné podmienky invalidity stanovené v § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, ale od uvedeného dňa je miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u neho v rozsahu 30 %.

Na základe zisteného stavu posudkovými lekármi odporkyňa správne a v súlade so zákonom o sociálnom poistení rozhodla, ak navrhovateľovi od 10.11.2011 odňala invalidný dôchodok, pretože od 19.09.2011 nespĺňa zákonné podmienky invalidity.

Z dôvodu, že po podaní opravného prostriedku a ani v opravnom prostriedku navrhovateľ neuviedol žiadne nové skutočnosti, ktoré by svedčili o nesprávnom posúdení jeho zdravotného stavu posudkovými lekármi, preto súd preskúmavané rozhodnutie podľa § 250q ods. 2 O.s.p. potvrdil.

Námietku navrhovateľa, že lekári pri vyšetrení počas jeho hospitalizácie na psychiatrickom oddelení Nemocnice pre obvinených a odsúdených v Trenčíne uviedli to čo chceli nie je dôvodná, pretože navrhovateľ počas hospitalizácie bol vyšetrený odbornými lekármi a ich záver je uvedený v prepúšťacej správe zo dňa 23.08.2011 a aj v správe z psychologického vyšetrenia z 23.08.2011. Okrem toho navrhovateľ nepredložil inú lekársku správu, ktorá by svedčila o inom závere než tie, ktoré sú obsahom posudkového spisu.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 250l ods. 2 v spojení s § 250k ods. 1 O.s.p. a účastníkom nepriznal právo na náhradu trov konania, lebo navrhovateľ v konaní úspešný nebol a odporkyňa zo zákona toto právo nemá.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.