KSKE 3 Sd 22/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Sd 22/2012

KS v Košiciach, dátum 29.05.2012, sp.zn. KSKE 3 Sd 22/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Sd/22/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200258 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200258.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky: I. L. H. V. T. E. H. V. Q. A. Á., bytom E. Č.. X, Z. Q., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ú s t r e d i e, ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o v d o v s k ý dôchodok, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Odporkyňa rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 07.12.2011 navrhovateľke od 01.03.2012 zastavila výplatu vdovského dôchodku.

Rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 17.04.2012 odporkyňa zrušila rozhodnutie zo dňa 07.12.2011 č. XXX XXX XXXX X z dôvodu, že navrhovateľka dodatočne preukázala skutočnosti rozhodujúce na nárok na výplatu vdovského dôchodku.

Podľa § 250o O.s.p. ak správny orgán, ktorého rozhodnutie súd preskúmava vydá nové rozhodnutie, ktorým návrhu celkom vyhovie, súd uznesením konanie zastaví.

Pretože odporkyňa rozhodnutím zo dňa 17.04.2012 návrhu celkom vyhovela, súd konanie podľa § 250o O.s.p. zastavil.

Výrok o trovách konania vyplýva z ustanovenia § 146 písm. c) , § 246c a § 250l ods. 2 O.s.p..

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.