KSKE 3 Sd 24/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Sd 24/2012

KS v Košiciach, dátum 17.04.2012, sp.zn. KSKE 3 Sd 24/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Sd/24/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200290 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200290.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v právnej veci navrhovateľa: O. D., trvale bytom D. XX, A., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie so sídlom Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní o opravnom prostriedku navrhovateľa proti rozhodnutiu odporkyne č. XXX XXX XXXX X zo dňa 24. januára 2012, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Podaním zo dňa 31. januára 2012 sa navrhovateľ domáhal preskúmania rozhodnutia odporkyne č. XXX XXX XXXX X zo dňa 24. januára 2012, ktorým mu podľa § 70 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zamietla jeho žiadosť o invalidný dôchodok zo dňa 9. januára 2012.

Proti tomuto rozhodnutiu podal včas opravný prostriedok - odvolanie navrhovateľ z dôvodu, že nesúhlasí so stanovenou mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť tak, ako ju určil posudkový lekár odporkyne.

Navrhovateľ po oboznámení sa s vyjadrením odporkyne na pojednávaní dňa 18. apríla 2012 vzal svoj návrh v celom rozsahu späť.

Podľa § 250l ods. 2 O.s.p. pokiaľ v tejto hlave nie je ustanovené inak, použije sa primerane ustanovenie druhej hlavy s výnimkou § 250a.

Podľa § 250d ods.3, veta prvá O.s.p., súd uznesením konanie zastaví, ak sa žaloba podala oneskorene, ak ju podala neoprávnená osoba, ak smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nemôže byť predmetom preskúmavania súdom, ak žalobca neodstránil vady žaloby, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu žaloby, alebo ak žalobca nie je zastúpený podľa § 250a alebo ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods. 2) .

Podľa § 250h ods. 2 O.s.p. veta pred bodkočiarkou, až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť.

Pretože navrhovateľ vzal svoj návrh v celom rozsahu späť pred rozhodnutím súdu vo veci samej, bolo potrebné konanie podľa vyššie citovaných zákonných ustanovení zastaviť.

O náhrade trov konania bolo rozhodnuté podľa § 146 ods. 1 písm. c/, § 246c ods. 1 250l ods. 2 O.s.p. tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu pretože konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.