KSKE 3 Sd 30/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Sd/30/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200406 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200406.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudkyňou JUDr. Valériou Mihalčinovou, v právnej veci navrhovateľa: T. Y. G. L. Q. G. Š., bytom G. XXX/X, B.I.L., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ú s t r e d i e, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 27. januára 2012 č. XXX XXX XXXX X.

Účastníkom n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Preskúmavaným rozhodnutím odporkyňa podľa § 70 a § 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) zamietla žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok z 10.01.2012 z dôvodu, že nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou podľa posudku posudkového lekára Sociálnej poisťovne, pobočka Trebišov z 10.01.2012, ktorý posudok je prílohou preskúmavaného rozhodnutia.

Proti tomuto rozhodnutiu podal včas opravný prostriedok navrhovateľ. Na pojednávaní uviedol, že navrhuje preskúmavané rozhodnutie zrušiť a vrátiť odporkyni na nové konania s tým, aby ho uznala invalidným.

Uviedol, že nie je schopný vykonávať žiadnu manuálnu prácu, nakoľko má vážne psychické problémy, z ktorého dôvodu potrebuje sprievod na lekárske vyšetrenie, aj pri vybavovaní úradných záležitosti.

Na pojednávaní uviedol aj to, že 30.06.2011 ukončil poľnohospodárske učilište, ale sa mu doposiaľ nepodarilo nájsť zamestnanie, z ktorého dôvodu je vedený na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie. Zatiaľ nepracoval ani na verejno-prospešných prácach, pretože v mieste bydliska je viacero zamestnaných, ktorí taktiež nepracujú. Nebola mu priznaná ani dávka v hmotnej núdzi, pretože má len 20 rokov, z ktorého dôvodu na to nárok nemá. Chcel by sa zamestnať, nájsť si primerané zamestnanie, aby mal vlastný zdroj finančných prostriedkov, ale aby mohol finančne vypomáhať aj rodine z dôvodu, že rodičia nepracujú a má ešte troch mladších súrodencov.

Odporkyňa navrhla preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť z dôvodu, že posudkový lekár v lekárskej správe z 10.01.2012, ako aj posudkový lekár v lekárskej správe z 19.04.2012 dospeli

k zhodnému záveru, že rozhodujúce zdravotné postihnutie u navrhovateľa podľa prílohy k zákonu o sociálnom poistení nedosahuje mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 %.

Súd podľa § 250l a nasl. O.s.p. na nariadenom pojednávaní preskúmal napadnuté rozhodnutie odporkyne, oboznámil sa s opravným prostriedkom navrhovateľa, lekárskou správou posudkového lekára Sociálnej poisťovne, ústredie, pracovisko Košice z 19.04.2012, posudkovým spisom (zdravotnou dokumentáciou navrhovateľa) a dávkovým spisom odporkyne, pričom dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľa nie je dôvodný.

Podmienky nároku na invalidný dôchodok sú upravené v § 70 a nasl. zákona.

Poistenec má nárok na invalidný dôchodok ak sa stal invalidným, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok, alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok (§ 70 ods. 1 zákona) .

Poistenec je invalidný ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou (§ 71 ods. 1 zákona) .

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok (§ 71 ods. 2 zákona) .

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie, zdravotníckeho zariadenia a z hodnotenia liečby s určením diagnostického záveru stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby, komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, porovnaním telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby (§ 71 ods. 3, 4 zákona) .

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je určená v prílohe č. 4, určuje sa podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí (§ 71 ods. 5, 6 zákona) .

Jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú. Mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť možno zvýšiť najviac o 10 % ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť (§ 71 ods. 7, 8 zákona) .

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav na účely invalidity sa posúdi opätovne ak sa predpokladá zmena vo vývoji zdravotného stav a zmena schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť (§ 71 ods. 10 zákona) .

Lekársku posudkovú činnosť vykonáva posudkový lekár sociálneho poistenia príslušnej pobočky a posudkový lekár sociálneho poistenia ústredia. Lekárska posudková činnosť dôchodkového poistenia zahŕňa posudzovanie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu a poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Posudkový lekár pri výkone lekárskej posudkovej činnosti spolupracuje s praktickým lekárom, ošetrujúcim lekárom a s revíznym lekárom zdravotnej poisťovne. Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav môže posúdiť aj v prítomnosti prísediaceho lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore.

Navrhovateľ sám podal žiadosť o dávku sociálneho poistenia dňa 19.12.2011, ku ktorej pripojil aj odborné lekárske správy. Pred vydaním preskúmavaného rozhodnutia zdravotný stav navrhovateľa na účely

invalidity posúdila posudková lekárka Sociálnej poisťovne, pobočka Trebišov dňa 10.01.2012. V závere odborného posudku o invalidite uviedla, že poistenec bol v novembri 2011 vyšetrený psychológom a psychiatrom pre ľahkú duševnú zaostalosť bez poruchy správania s IQ 69, takže rozhodujúcim zdravotným postihnutím je mentálna retardácia s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť podľa kapitoly V, položky 6 písm. a/ na dolnej hranici 40 %. Na tomto závere posudková lekárka zotrvala aj dňa 21.02.2012.

V súdnom konaní zdravotný stav navrhovateľa posúdil aj posudkový lekár Sociálnej poisťovne, ústredie, pracovisko Košice dňa 19.04.2012 a po zhodnotení predložených odborných vyšetrení psychiatrického, psychologického a neurologického dospel k zhodnému záveru ako posudková lekárka v správnom konaní a skonštatoval, že navrhovateľ bol jednorázovo vyšetrený v novembri 2011 psychológom a psychiatrom, kedy bola konštatovaná ľahká duševná zaostalosť ľahkého stupňa, na rozhraní s hraničným pásmom a aj on stanovil mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pre rozhodujúce zdravotné postihnutie na dolnej hranici, t. j. v rozsahu 40 %.

Zdravotný stav navrhovateľa tak, ako to ukladá zákon o sociálnom poistení po podaní žiadosti o invalidný dôchodok posúdil posudkový lekár príslušnej pobočky sociálnej poisťovne, ako aj posudkový lekár sociálnej poisťovne, ústredie a posudkoví lekári na základe predložených odborných vyšetrení z psychologického, psychiatrického a neurologického vyšetrenia dospeli k zhodnému záveru, že pre rozhodujúce zdravotné postihnutie u navrhovateľa je miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na dolnej hranici, t. j. 40 %. Pretože zákon o sociálnom poistení v ustanovení § 71 ods. 1 stanovuje pre invaliditu mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 %, odporkyňa správne a v súlade so zákonom o sociálnom poistení zamietla žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok, lebo nespĺňa zákonom stanovené podmienky v § 70 a v § 71 ods. 1 zákona.

Po podaní opravného prostriedku navrhovateľom neboli posudkovým lekárom predložené nové lekárske správy z odborných vyšetrení, ktoré by zmenili záver posudkových lekárov v súvislosti s posudzovaním zdravotného stavu na účely invalidity. Aj súd dospel k záveru, že navrhovateľ nespĺňa podmienky stanovené zákonom o sociálnom poistení pre invaliditu, a preto podľa § 250q ods. 2 O.s.p. preskúmavané rozhodnutie ako správne potvrdil.

Námietke navrhovateľa, že má vážne psychické problémy, z ktorého dôvodu nemôže vykonávať žiadnu manuálnu prácu bolo vyhovené, pretože zdravotný stav navrhovateľa na účely invalidity okrem posudkového lekára Sociálnej poisťovne, pobočky v Trebišove posúdil aj posudkový lekár Sociálnej poisťovne, ústredie, pracovisko Košice a to na základe ním absolvovaných predložených aktuálnych odborných vyšetrení a to ako psychologického, tak aj psychiatrického a tiež neurologického z ktorých nevyplýva, že by pre psychické problémy navrhovateľ nemohol vykonávať žiadnu manuálnu prácu.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 250l ods. 2 v spojení s § 250k ods. 1 O.s.p. a účastníkom nepriznal právo na náhradu trov konania, lebo navrhovateľ v konaní úspešný nebol a odporkyňa zo zákona toto právo nemá.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.