KSKE 3 Sd 31/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Sd/31/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200428 Dátum vydania rozhodnutia: 05. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200428.4

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Valériou Mihalčinovou, v právnej veci navrhovateľky: B.. G.. O. R. O. Č. L. O. A. O. H. Á., bytom H. XX, L., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ú s t r e d i e, ul. 29. augusta č.8, Bratislava, o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 03. februára 2012 č. XXX XXX XXXX X a vracia jej vec na ďalšie konanie.

Účastníkom n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Preskúmavaným rozhodnutím odporkyňa podľa § 70 a § 71 zák. č. č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zamietla žiadosť navrhovateľky o invalidný dôchodok z 18.01.2012.

V odôvodnení rozhodnutia uviedla, že podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia pobočky Sociálnej poisťovne Košice z 18.01.2012 nie je invalidná podľa § 71 ods. 1 zák. č. 461/2003 Z. z., lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Prílohou rozhodnutia je odborný posudok, podľa ktorého miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u navrhovateľky posudkovým lekárom bola stanovená na 25 %.

Proti tomuto rozhodnutiu podala včas opravný prostriedok navrhovateľka. Na pojednávaní uviedla, že navrhuje preskúmavané rozhodnutie odporkyne zrušiť a vrátiť jej vec na ďalšie konanie. V písomnom opravnom prostriedku poukázala na to, že posudková lekárka, ktorej vysvetľovala, že nevie prečo berie do úvahy iba dva roky od infarktu, pričom v súvislosti s liečbou trpí aj deficitom proteínu S a deficitom F.XII. Znížená hladina kália, ktorá je súčasťou renálneho tubulárneho sydrómu je priamo spojená s ochorením srdca, ktorá informácia posudkovú lekárku vôbec nezaujímala. Taktiež v posudku neuviedla, že v jednom roku musela absolvovať štyrikrát kyretáž a čaká na hysterektómiu. Od novembra 2011 je liečená na psychiatrii, kde pravidelne pod dohľadom lekára denne užíva lieky z dôvodu depresívneho stavu. Aj v súčasnosti je pod stálym dohľadom kardiológa, nefrológa, psychiatra a gynekológa a len vďaka množstvu liekov má udržateľný stav, ktorý jej spôsobuje značné problémy či už v zamestnaní ale aj finančne, nakoľko lieky, ktoré užíva nie sú lacné a v prípade dlhodobejšej nemoci sú jej financie na hranici únosnosti. Dlhodobo užíva Egitrom, ktorý jej spôsobuje po celom tele modriny a pôsobí značne na jej psychiku. Na súdnom pojednávaní uviedla, že všetky odborné nálezy, ktoré mala k dispozícii predložila posudkovým lekárom, okrem odborného nálezu z psychiatrie, ktorý predložila až súdu a

zároveň uviedla, že okrem odborných nálezov, ktoré predložila súdu má ďalšie nálezy, ktoré predloží posudkovému lekárovi.

Odporkyňa navrhla preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť, ale vzhľadom na skutočnosť, že navrhovateľka aj na ostatnom pojednávaní predložila lekársku správu z hematologického vyšetrenia z 02.07.2012 odporučila, aby súd vyžiadal doplnenie lekárskej správy od posudkového lekára.

Súd podľa § 250l a nasl. O.s.p. preskúmal napadnuté rozhodnutie odporkyne, oboznámil sa s posudkovým spisom (zdravotnou dokumentáciou) navrhovateľky, dávkovým spisom odporkyne, lekárskou správou posudkového lekára Sociálnej poisťovne, ústredie, vysunuté pracovisko Košice z 26.04.2012, ako aj doplnením tejto lekárskej správy zo dňa 10.07.2012 a dospel k záveru, že zistenie skutkového stavu, z ktorého vychádzalo správne rozhodnutie je nedostatočné na posúdenie veci, a preto preskúmavané rozhodnutie podľa § 250q ods. 2 v spojení s § 250j ods. 2 písm. c) O.s.p. zrušil a vrátil odporkyni na ďalšie konanie.

Z obsahu posudkového spisu súd zistil, že navrhovateľka žiadosťou o dávku sociálneho poistenia zo dňa 22.08.2011, ktorej vyjadrenia posúdila všeobecná lekárka 06.09.2011 spolu s pripojenými odbornými lekárskymi správami žiadala o invalidný dôchodok.

Podmienky nároku na invalidný dôchodok sú upravené v § 70, § 71 a nasl. zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších zmien (ďalej len zákon ) .

Podľa § 70 ods. 1 zákona poistenec má nárok na invalidný dôchodok ak sa stal invalidným, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedeného v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a miera schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je upravená v § 71 zákona.

Poistenec je invalidný ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako 1 rok. Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesných schopnosti, duševných schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a z hodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby a komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti, schopnosti pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4 k zákonu. Jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nespočítavajú. Mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť určenú podľa prílohy k tomuto zákonu možno zvýšiť o 10 % ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav na účely invalidity sa posúdi opätovne ak sa predpokladá zmena vo vývoji zdravotného stavu a zmena schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Lekársku posudkovú činnosť dôchodkového poistenia vykonáva posudkový lekár sociálneho poistenia príslušnej pobočky a posudkový lekár sociálneho poistenia ústredie. Posudkový lekár pri výkone lekárskej posudkovej činnosti spolupracuje s praktickým lekárom, ošetrujúcim lekárom a s revíznym lekárom zdravotnej poisťovne. Môže posúdiť dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav poistenca v prítomnosti prísediaceho lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore (§ 153 zákona) .

Z pripojeného posudkového spisu súd zistil, že po podaní žiadosti navrhovateľky o invalidný dôchodok jej zdravotný stav posudzovala posudková lekárka Sociálnej poisťovne, pobočka Košice dňa 18.01.2012 a ako vyplýva z lekárskej správy tej boli predložené odborné nálezy, hospitalizácia na kardiologickom oddelení VUSCH 30.03. až 01.04.2010, prepúšťacia správa z hospitalizácie kardiologického oddielenia z 12.04.2010, kardiologické vyšetrenie z 01.08.2011, nefrologické vyšetrenie z 22.09.2011, ORL vyšetrenie z 27.12.2010 na základe ktorého dospela k záveru, že rozhodujúcim zdravotným postihnutím u navrhovateľky je ischemická choroba srdca, stavy po srdcovom infarkte, po reumatických ochoreniach - bez podstatného zníženia výkonu NYHA I. podľa prílohy č. 4 kapitoly IX, oddiel A 1a v rozsahu 10 až 20 % stanovila na hornej hranici 20 % a pre postihnutie funkcie obličiek s obmedzením funkcie ľahkého stupňa zvýšila percentuálnu mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 5 %. Opravnému prostriedku navrhovateľky posudková lekárka nevyhovela, a preto vec postúpila posudkovému lekárovi Sociálna poisťovňa, ústredie, vysunuté pracovisko Košice.

Posudkový lekár Sociálnej poisťovne, ústredie, vysunuté pracovisko Košice dňa 26.04.2012 posúdil zdravotný stav navrhovateľky iba na základe tých odborných lekárskych vyšetrení, ktoré navrhovateľka predložila posudkovej lekárke aj v správnom konaní. Posudkovému lekárovi ako to vyplýva zo zápisnice o ústnom pojednávaní z 26.04.2012 navrhovateľka uviedla, že je sledovaná reumatológom, hematológom a v novembri 2011 bola prvýkrát vyšetrená aj v psychiatrickej ambulancii. Odborné lekárske správy iné nepredložila a na základe predložených odborných lekárskych vyšetrení posudkový lekár dospel k zhodnému záveru ako posudková lekárka v správnom konaní, že rozhodujúcim zdravotným postihnutím u navrhovateľky sú stavy po srdcovom infarkte, po reumatických ochoreniach bez podstatného zníženia výkonu NYHA I., s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 20 % a pre postihnutie obličiek tiež navýšil mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 5 %.

Po doplnení uvedenej lekárskej správy a zhodnotení navrhovateľkou súdu predložených odborných psychiatrických vyšetrení posudkový lekár Sociálnej poisťovne, ústredie, vysunuté pracovisko v Košiciach dňa 10.07.2012 v lekárskej správe uviedol, že s zhodnotením oboch psychiatrických nálezov navrhovateľka je asi v polročnej liečbe pre depresívnu fázu stredne ťažkú s už navodenou začínajúcou remísiou so zlepšením zdravotného stavu, ale tento zdravotný stav nie je takého stupňa, že by zdôvodňoval invaliditu. Ohľadne hematologického vyšetrenia z 19.09.2012, ako aj 16.04.2012 uviedol, že bol týmito vyšetreniami u navrhovateľky vylúčený trombocitný stav.

V posudkovom spise sa nachádza správa z hematologickej ambulancie zo dňa 19.03.2012, v ktorej je uvedené že je potrebné doplniť vyšetrenie na sy lepivých Tr s vynechaním antiagregancie a dňa 16.04.2012 je uvedené, že bol vylúčený trombocitný stav doterajšími vyšetreniami, ale je potrebné vylúčiť syndróm lepivých trombocitov tým, že navrhovateľka na vyšetrenie je objednaná.

Lekársku správu z hematologickej ambulancie ohľadne uvedeného vyšetrenia zo dňa 02.07.2012 navrhovateľka zaslala až súdu, v ktorej je uvedený záver uvedený trombocitný stav - sy lepivých trombocitov typ II .

Zo záverov posudku posudkových lekárov vyplýva, že navrhovateľka nie je invalidná podľa § 71 ods. 1 zákona, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou s tým, že jej miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je v rozsahu 25 %. Za rozhodujúce zdravotné postihnutie posudkoví lekári zhodne stanovili stavy po srdcovom infartke po reumatologických ochoreniach bez podstatného zníženia výkonu NYHA I., t. j. kapitoly IX, oddiel A položka 1 písm. a) , kde mieru poklesu schopnosti vykonávať

zárobkovú činnosť stanovili na horenej hranici, t. j. 20 % a zároveň zvýšili mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 5 % pre postihnutie funkcie obličiek s obmedzením funkcie ľahkého stupňa podľa kapitoly XI, oddiel A, položky 3 písm. a) prílohy k zákonu o sociálnom poistení.

Je pravdou, že posudková lekárka, ktorá posudzovala zdravotný stav navrhovateľky v správnom konaní 18.01.2012 z objektívnych príčin nemohla komplexne posúdiť zdravotný stav navrhovateľky, pretože navrhovateľka posudkovej lekárke nepredložila odborné nálezy z psychiatrického vyšetrenia čo aj sama doznala a nemohla posúdiť ani správu z hematologickej ambulancie zo dňa 19.03.2012, ako aj zo 16.04.2012.

Posudkový lekár, ktorý posudzoval zdravotný stav navrhovateľ po podaní opravného prostriedku v lekárskej správe z 26.04.2012 síce uviedol, že posudzoval aj správu z hematologického vyšetrenia z 13.09. a 16.04.2012, pričom uviedol, že u navrhovateľky bol vylúčený trombofilný stav, čo nezodpovedá celkom obsahu správy z hematologickej ambulancie, v ktorej je uvedené, že 16.04.2012 síce bol vylúčený trombofilný stav, ale bolo potrebné ešte vylúčiť syndróm lepivých trombocitov, na ktoré vyšetrenie navrhovateľka bola objednaná. Navrhovateľka až dodatočne súdu pred ostatným pojednávaním zaslala správu z hematologickej ambulancie zo dňa 02.07.2012.

Pred rozhodnutím o dávke podmienenej dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom však musí byť miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť zistená spôsobom, ktorý nevzbudzuje pochybnosti o zohľadnení posúdení všetkých zdravotný ťažkosti žiadateľa o dávku o určenie rozhodujúceho zdravotného postihnutia, aj o iných zdravotných postihnutiach, ktoré odôvodňujú zvýšenie percentuálneho posúdenia miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Posudkový lekár je povinný v závere zhodnotiť každú predloženú lekársku správu v súvislosti s vplyvom na invaliditu poistenca.

Z predloženého posudkového spisu je zrejme, že posudkoví lekári neposúdili zdravotný stav navrhovateľky objektívne na základe všetkých odborných vyšetrení, ktoré navrhovateľka absolvovala. Zdravotný stav navrhovateľky posudkoví lekári neposúdili na základe všetkých odborných lekárskych nálezov aj z toho dôvodu, že samotná navrhovateľka ako to uviedla v opravnom prostriedku a neskôr aj na súdnom pojednávaní posudkovým lekárom nepredložila odborné psychiatrické nálezy, ktoré už mala k dispozícii, ale ich predložila až súdu. Taktiež posudkový lekár dňa 26.04.2012 neposúdil zdravotný stav navrhovateľky na základe odborných vyšetrení a napriek tomu, že zo správy z hematologickej ambulancie zo dňa 16.04.2012 vedel, že u navrhovateľky bol vylúčený trombocitný stav, ale zároveň navrhovateľka má absolvovať ďalšie odborné vyšetrenie a to na syndróm lepivých trombocitov, no napriek tejto vedomosti zdravotný stav navrhovateľky zhodnotil, pričom nezdôvodnil z akého dôvodu nebolo potrebné vyčkať na odborné vyšetrenie ohľadne vylúčenia, resp. potvrdenia syndrómu lepivých trombocitov.

Na základe uvedených skutočnosti súd dospel k záveru, že zdravotný stav navrhovateľky ako žiadateľky o dávku sociálneho poistenia nebol dostatočne zistený a to nielen vinou samotnej navrhovateľky, ktorá posudkovým lekárom nepredložila všetky odborné lekárske nálezy, ale aj vinou posudkového lekára, ktorý napriek vedomosti, že navrhovateľka je objednaná na ďalšie hematologické vyšetrenie jej zdravotný stav na účely invalidity posúdil, pričom sa jednoznačne nevyjadril k skutočnosti, či je potrebné, resp. z akého dôvodu nebolo potrebné vyčkať na výsledky už navrhovateľkou objednaného odborného vyšetrenia, čo je uvedené v správe z hematologickej ambulancie zo 16.04.2012 z čoho je jednoznačne preukázané, že odporkyňa rozhodla vo veci bez náležite zisteného skutočného stavu veci.

Úlohou odporkyne v ďalšom konaní bude predovšetkým, aby posudkoví lekári posúdili zdravotný stav navrhovateľky v súlade s ustanovením § 71 a tento posúdili na základe kompletných funkčných vyšetrení a ich záverov a prihliadli na zostávajúcu schopnosť navrhovateľky vykonávať zárobkovú činnosť. Mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť náležite zdôvodnili a taktiež náležite zdôvodnili zvýšenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, ktoré z ostatných zdravotných postihnutí a v akom rozsahu ovplyvňuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktoré

zdravotné postihnutie neovplyvňuje a prečo pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, teda zhodnotiť jednoznačne každú z predložených odborných nálezov a lekárskych správ. V prípade objednania navrhovateľky na ďalšie odborné vyšetrenie zdravotný stav zhodnotiť až po vykonaní takýchto vyšetrení.

Z ustanovenia § 195 zákona pre odporkyňu ako správny orgán vyplýva, že má presne a úplne zistiť skutočný stav veci a na ten účel si má obstarať potrebné podklady. Čo všetko môže byť dôkazom v tomto konaní vyplýva z ustanovenia § 196 zákona a ako dôkaz k zisteniu a objasneniu skutočného stavu veci slúžia nielen odborné posudky, v danom prípade odborné posudky posudkových lekárov, pričom posudkový lekár ako to pre neho vyplýva z ustanovenia § 153 ods. 8 zákona môže posúdiť dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav poistenca nielen na základe predložených odborných vyšetrení, ale tento môže ho posúdiť aj v prítomnosti prísediaceho lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore. V prípade potreby však zákon nevylučuje, aby správny orgán ak má zistiť presne a úplne skutočný stav veci nevykonal vo veci aj potrebné znalecké dokazovanie.

Iba po doplnení dokazovania v naznačenom smere, ba aj nad rámec toho, ak v priebehu konania sa to ukáže potrebným, aby bol presne a úplne zistený skutočný stav veci, bude môcť odporkyňa opätovne vo veci rozhodnúť.

Týmto názorom je správny orgán v súlade s ustanovením § 250r O.s.p. viazaný.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 250l ods. 2 v spojení s § 250k ods. 1 O.s.p. a účastníkom nepriznal právo na náhradu trov konania, lebo navrhovateľka ani odporkyňa si ich náhradu neuplatnili.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie n i e j e prípustné (§ 250s druhá veta O.s.p.) .