KSKE 3 Sd 35/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Sd 35/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Sd/35/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200536 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200536.2

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Valériou Mihalčinovou, v právnej veci navrhovateľky: C. H. K. E. B. Ľ. O. H. Á., bytom Z.. Ž. Č.. XXX/X, Č., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie, Bratislava, ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 16. februára 2012 č. 595 917 6036 0.

Účastníkom n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Preskúmavaným rozhodnutím odporkyňa podľa § 70 a § 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zamietla žiadosť navrhovateľky o invalidný dôchodok z 27.01.2012. Z dôvodu, že podľa posudku posudkového lekára Sociálnej poisťovne, pobočka Košice z 27.01.2012 nie je invalidná, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Prílohou rozhodnutia je aj odborný posudok o invalidite z 27.01.2012, v ktorom je uvedená miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 35 %.

Proti tomuto rozhodnutiu podala včas odvolanie navrhovateľka. Navrhla preskúmavané rozhodnutie zrušiť a vec vrátiť odporkyni na ďalšie konanie. Žiadala riadne preskúmať napadnuté rozhodnutie, pretože má za to, že spĺňa podmienky na uznanie invalidného dôchodku, lebo jej zdravotný stav je na hranici viac ako 40 %. Má za to, že v znaleckom posudku nebolo správne stanovené percento poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, lebo nebola zohľadnená dĺžka trvania pracovného pomeru (vyrobené roky) a taktiež diagnóza, s ktorou má sťažené pracovné uplatnenie.

Na pojednávaní naviac uviedla, že ťažko pracovala, stále sa u nej prejavuje osteoporóza, zdravotný stav sa zhoršuje, cíti sa horšie, chodí na pravidelné kontroly k lekárom a zároveň súdu predložila kontrolné vyšetrenia z 05.06.2012, 18.06.2012 a správu z ambulancie chronických bolesti.

Odporkyňa navrhla preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť. Uviedla, že posudkový lekári posudzovali zdravotný stav navrhovateľky na základe predložených odborných lekárskych nálezov a vlastného vyšetrenia. Dospeli k zhodnému záveru, že zdravotný stav navrhovateľky nie je zhoršený na úroveň invalidity a miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je u nej v rozsahu 35 %. Navrhovateľke sa nepodarilo spochybniť správnosť rozhodnutia o zamietnutí žiadosti o invalidný dôchodok a má za to, že rozhodnutie bolo vydané v súlade s objektívne zisteným skutkovým stavom.

Súd podľa § 250l a nasl. O.s.p. preskúmal napadnuté rozhodnutie odporkyne, oboznámil sa s posudkovým spisom (zdravotnou dokumentáciou navrhovateľky) , dávkovým spisom odporkyne, lekárskou správou posudkového lekára Sociálnej poisťovne, ústredie, vysunuté pracovisko Košice zo 17.05.2012, doplnením tejto lekárskej správy zo dňa 07.08.2012, písomným vyjadrením odporkyne, predloženými lekárskymi správami, dávkovým spisom odporkyne a dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľky nie je dôvodný.

Navrhovateľka písomným podaním z 28.11.2011 požiadala o dávku sociálneho poistenia, ku ktorej pripojila aj odborné lekárske správy.

Podmienky nároku na invalidný dôchodok sú upravené v § 70, § 71 a nasl. zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších zmien (ďalej len zákon ) .

Podľa § 70 ods. 1 zákona poistenec má nárok na invalidný dôchodok ak sa stal invalidným, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedeného v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok, alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a miera schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je upravená v § 71 zákona.

Poistenec je invalidný ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok. Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesných schopností, duševných schopností a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a z hodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby a komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti, schopnosti pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4 k zákonu. Jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú. Mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť určenú podľa prílohy k tomuto zákonu možno zvýšiť o 10 %, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav na účely invalidity sa posúdi opätovne, ak sa predpokladá zmena vo vývoji zdravotného stavu a zmena schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Lekársku posudkovú činnosť dôchodkového poistenia vykonáva posudkový lekár sociálneho poistenia príslušnej pobočky a posudkový lekár sociálneho poistenia ústredia. Posudkový lekár pri výkone lekárskej posudkovej činnosti spolupracuje s praktickým lekárom, ošetrujúcim lekárom a s revíznym lekárom zdravotnej poisťovne. Môže posúdiť dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav poistenca v prítomnosti prísediaceho lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore (§ 153 zákona) .

V správnom konaní pred vydaním preskúmavaného rozhodnutia posudzoval zdravotný stav navrhovateľky na účely dôchodkového zabezpečenia posudkový lekár Sociálnej poisťovne, pobočka Košice dňa 27.01.2012. V odbornom posudku po vlastnom vyšetrení zhodnotil odborné nálezy z

neurologického vyšetrenia z 30.11.2011, algeziologického vyšetrenia z 24.11.2011, neurochirurgického vyšetrenia z 11.08.2011, rehabilitačného vyšetrenia z 29.11.2011, reumatologického vyšetrenia z 19.10.2011 a dospel k záveru, že rozhodujúce zdravotné postihnutie u navrhovateľky sú choroby podporného a pohybového aparátu podľa prílohy č. 4 k zákonu, kapitoly XV, oddiel E-dorzopatia, deformujúca dorzopatia, spondylopatia, položka 3 - degeneratívne zmeny na chrbtici a medzistavcových platničkách, písm. b/ - s miernym funkčným postihnutím v rozsahu 20 až 35 %. Mieru poklesu schopnosti stanovil na hornej hranici vzhľadom na pretrvávajúcu chronickú bolesť benigného charakteru a nutnosť liečby kaudalnými blokmi.

V súdnom konaní zdravotný stav navrhovateľky posudzoval aj posudkový lekár Sociálnej poisťovne, ústredie, vysunuté pracovisko v Košiciach, ktorý v lekárskej správe zo dňa 17.05.2012 po vlastnom vyšetrení a opätovnom zhodnotení odborných nálezov z neurologického vyšetrenia 30.11.2011, algeziologického vyšetrenia z 05.09.2011, 24.11.2011, 05.12.2011, 09.12.2011, 12.12.2011, 20.12. 2012, neurochirurgického vyšetrenia z 11.08.2011, rehabilitačného vyšetrenia z 29.11.2011, reumatologického vyšetrenia z 19.10.2011, rehabilitačného vyšetrenia z 15.05.2012 dospel k zhodnému záveru ako posudková lekárka v správnom konaní, že rozhodujúcim zdravotným postihnutím u navrhovateľky sú choroby podporného a pohybového aparátu uvedené v kapitole XV, prílohy č. 4 k zákonu. Navrhovateľka je viac rokov liečená pre bolesti chrbtice pri prítomných prevažne degeneratívnych zmenách, funkčné postihnutie je bez výraznejšieho postihu, prítomné sú prejavy nervového dráždenia, motoricky bez postihu, a preto miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť podľa kapitoly XV, oddiel E, položka 3 písm. b/ je na hornej hranici, t. j. 35 %.

Navrhovateľka súdu predložila odborné nálezy z ambulancie algeziologickej, odborné vyšetrenie osteologické z 18.06.2012, FRO vyšetrenie z 05.06.2012. V doplnení lekárskej správy zo dňa 07.08.2012 uviedol, že ambulantné nálezy sú posudkovo málo významné a neprinášajú nové skutočnosti, ktoré by zdôvodňovali mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť stanovené v lekárskej správe dňa 17.05.2012.

Zdravotný stav navrhovateľky ako to vyplýva z obsahu dávkového a predovšetkým posudkového spisu bol zistený a hodnotený posudkovými lekármi na základe navrhovateľkou absolvovaných a predložených aktuálnych odborných lekárskych vyšetrení. Podané posudky ako v správnom konaní tak aj v súdnom konaní sú bez rozporov a v závere o zdravotnom stave navrhovateľky jednoznačné. Navrhovateľka v konaní nepreukázala splnenie zákonných podmienok pre priznanie invalidity stanovené v §§ 70 a 71 zákona o sociálnom poistení, lebo miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u nej podľa lekárskych správ posudkových lekárov je v rozsahu 35 %, čo nie je viac ako 40 %, ktorú podmienku stanovuje zákon o sociálnom poistení.

Námietke navrhovateľky o opätovnom posúdení jej zdravotného stavu bolo vyhovené, pretože jej zdravotný stav po podaní opravného prostriedku opätovne posúdil nielen posudkový lekár sociálnej poisťovne príslušnej pobočky, ale aj posudkový lekár sociálnej poisťovne, ústredie a aj tento dospel k zhodnému záveru ako posudkový lekár v správnom konaní.

Taktiež námietka navrhovateľky, že pri spĺňaní podmienok invalidity posudkoví lekári nezohľadnili, že ťažko pracovala, ani dĺžku trvania jej pracovného pomeru, nie je dôvodná. Totiž zákon v ustanovení §§ 70 a nasl. zákona o sociálnom poistení uvádza, že pre invaliditu je podstatný a rozhodujúci zdravotný stav žiadateľa o dávku sociálneho poistenia, ktorý posudzujú posudkoví lekári na základe odborných lekárskych nálezov. Pri posudzovaní invalidity zo žiadneho ustanovenia zákona o sociálnom poistení nevyplýva, že by sa malo prihliadať na druh práce, ktorú žiadateľ o dávku vykonával, ani na skutočnosť koľko rokov odpracoval.

Na základe uvedených skutočnosti súd dospel k záveru, že rozhodnutie odporkyne bolo vydané v súlade so zákonom o sociálnom poistení, a preto preskúmavané rozhodnutie podľa § 250q ods. 2 O.s.p. potvrdil.

O trovách konania súd rozhodol tak, že účastníkom nepriznal právo na náhradu trov konania, lebo navrhovateľka v konaní úspešná nebola a odporkyňa zo zákona toto právo nemá (§ 250l ods. 2 v spojení s § 250k ods. 1 O.s.p.) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.