KSKE 3 Sd 37/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Sd/37/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200573 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200573.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudkyňou JUDr. Valériou Mihalčinovou v právnej veci navrhovateľa: F. V. D. Z. C. T., bytom V. XXX/XX, X., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ú s t r e d i e, Bratislava, ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o predčasný starobný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 17. apríla 2012 č. XXX XXX XXXX.

Navrhovateľovi n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Preskúmavaným rozhodnutím odporkyňa podľa § 67 ods. 1 a § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov navrhovateľovi od 29.03.2012 priznala predčasný starobný dôchodok v sume 262,30 Eur mesačne.

V odôvodnení rozhodnutia uviedla, že suma predčasného starobného dôchodku bola určená podľa § 68 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 533/2010 Z. z. ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok a aktuálnej dôchodkovej hodnoty znížený o 0,5 % za každých začatých 30 dní od vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku.

Suma predčasného starobného dôchodku 253,90 Eur mesačne bola určená ako súčin priemerného osobného mzdového bodu 0,6756 x 43,4850 rokov obdobia dôchodkového poistenia x aktuálna dôchodková hodnota pre rok 2012 9,8182 znížený 0,5 % za každých začatých 30 dní do dovŕšenia dôchodkového veku, t. j. do 04.03.2014 chýba 705 dní, to znamená o 34,61323858.

Suma predčasného starobného starobného dôchodku sa podľa § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. od 01.01.2012 zvyšuje o 3,3 %, t. j. o 8,40 Eur, takže suma predčasného starobného dôchodku je 262,30 Eur mesačne.

Proti tomuto rozhodnutiu podal včas opravný prostriedok navrhovateľ. Uviedol, že nie je spokojný s priznaným predčasným starobným dôchodkom, pretože odpracoval 43 rokov a 177 dní ako robotník pri ťažbe dreva, celý život platil to čo od neho štát žiadal a teraz žiada, aby štát sa o neho postaral a

aby mohol dôstojne žiť tak, ako žijú robotníci v iných častiach Európy. Nie je možné, aby dostával taký predčasný starobný dôchodok ako človek, ktorý nikdy nebol zamestnaný. Nielenže sa nevyrovnáme dôchodkom, ktoré dostávajú ľudia rovnakej profesie v inej časti Európy, ale ani nemáme na prežitie. Na súdnom pojednávaní uviedol, že nevie, či predčasný starobný dôchodok mu bol vypočítaný správne, ale z tej sumy, aká mu bola priznaná sa vyžiť nedá. Nevedel sa konkrétne vyjadriť ani k tomu, či údaje uvedené na osobnom liste dôchodkového poistenia, ktorý je súčasťou preskúmavaného rozhodnutia sú správne. Od roku 1993 bol samostatne zárobkovo činnou osobou a odvody platil tak, ako mu tieto boli vypočítané a vie, že žiadne nedoplatky nemá.

Odporkyňa v písomnom vyjadrení aj na pojednávaní navrhla preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť z dôvodu, že predčasný starobný dôchodok navrhovateľovi bol vypočítaný v súlade so zákonom o sociálnom poistení. Obdobie dôchodkového poistenia, rozhodujúce obdobie na výpočet dôchodku, sumy vymeriavacích základov na určenie poisteného na dôchodkové poistenie, všeobecné vymeriavacie základy a osobné mzdové body sú uvedené v osobnom liste dôchodkového poistenia, ktorý tvorí prílohu rozhodnutia a je jeho neoddeliteľnou súčasťou. V ostatnej časti písomného vyjadrenia poukázala na tie zistenia, ktoré uviedla aj v odôvodnení preskúmavaného rozhodnutia.

Podľa § 250l a nasl. O.s.p. súd preskúmal napadnuté rozhodnutie odporkyne a oboznámil sa s opravným prostriedkom navrhovateľa, písomným vyjadrením odporkyne, dávkovým spisom a dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľa nie je dôvodný.

Z pripojeného dávkového spisu súd zistil, že navrhovateľ žiadosťou spísanou 29.03.2012 požiadal o predčasný starobný dôchodok od 29.03.2012. V žiadosti uviedol názov a adresu zamestnávateľov, u ktorých bol v pracovnom pomere od 01.07.1969 do 31.05.1992, od 01.06.1992 bol samostatne zárobkovou činnou osobou a tiež obdobie roku 2010, kedy bol nezamestnaný. V spise sú založené aj evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia zamestnávateľov, u ktorých navrhovateľ bol v pracovnom pomere a takisto evidenčný list dôchodkového poistenia, na základe ktorého platil odvody na dôchodkové poistenie ako samostatne zárobkovo činná osoba.

Podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok sú upravené v § 67 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších zmien (ďalej len zákon) tak, že poistenec, ktorý nie je sporiteľ podľa osobitného predpisu má nárok na predčasný starobný dôchodok ak ku dňu, od ktorého žiada o jeho priznanie bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov, chýbajú mu najviac 2 roky do dovŕšenia dôchodkového veku a suma predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 1,2 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu.

Navrhovateľ dôchodkový vek, t. j. 62 rokov podľa § 65 ods. 2 zákona by dosiahol 04.03.2014 a o predčasný starobný dôchodok žiada od 29.03.2012 takže do dovŕšenia dôchodkového veku mu chýba 705 dní, čo je menej ako 2 roky.

K 29.03.2012 navrhovateľ získal 15 872 dní obdobia dôchodkového poistenia, čo na účely výpočtu predčasného starobného dôchodku je 43,4850 rokov dôchodkového poistenia a je v súlade s ustanovením § 60 ods. 9 zákona.

Suma predčasného starobného dôchodku sa určí tak, ako je to uvedené v § 68 ods. 1 zákona ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok a aktuálnej dôchodkovej hodnoty znížený o 0,5 % za každých začatých 30 dní od vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku.

Priemerný osobný mzdový bod na určenie sumy dôchodkovej dávky sa určí tak, ako je to upravené v § 63 zákona a to ako podiel súčtu osobných mzdových bodov dosiahnutých v jednotlivých kalendárnych rokov rozhodujúceho obdobia a obdobia dôchodkového poistenia v rozhodujúcom období, ak tento zákon neustanovuje inak.

Podiel úhrnu osobných mzdových bodov a rokov dôchodkového poistenia v rozhodujúcom období, priemerný osobný mzdový bod u navrhovateľa je 0,6137 a keďže jeho hodnota je nižšia ako 1, pripočíta sa 16 % z rozdielu medzi hodnotou 1 a hodnotou priemerného osobného mzdového bodu, a preto hodnota priemerného osobného mzdového bodu u navrhovateľa je 0,6756.

Aktuálna dôchodková hodnota platná k 29.03.2012 podľa Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 526/2011 Z. z. na rok 2012 je 9,8182 Eur.

Suma predčasného starobného dôchodku v súlade s ustanovením § 68 ods. 1 zákona je určená ako súčin priemerného osobného mzdového bodu 0,6756 x 43,4850 rokov obdobia dôchodkového poistenia x aktuálna dôchodková hodnota 9,8182 znížená o 0,5 % za každých začatých 30 dní obdobia, za ktoré sa dôchodok znižuje, t. j. za 750 dní sa znižuje o 12 % = 34,61323858 je 253,90 Eur mesačne.

Zároveň suma predčasného starobného dôchodku sa navrhovateľovi podľa § 82 zákona od 01.01.2012 zvyšuje o 3,3 %, t. j. 8,40 Eur, takže výsledná suma predčasného starobného dôchodku je 262,30 Eur mesačne.

Suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime k 29.03.2012 je 189,63 Eur mesačne a 1,2 násobok tejto sumy je 227,79 Eur mesačne. Pretože suma predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 1,2 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, navrhovateľ tým splnil aj túto podmienku na predčasný starobný dôchodok.

Navrhovateľ v písomnom opravnom prostriedku, ale ani na pojednávaní neuviedol žiadne konkrétne údaje, ktoré by neboli zohľadnené pri výpočte predčasného starobného dôchodku a ktoré sú uvedené v osobnom liste dôchodkového poistenia, ktorý tvorí prílohu a je súčasťou preskúmavaného rozhodnutia a tak súd dospel k záveru, že odporkyňa predčasný starobný dôchodok navrhovateľovi vypočítala v súlade so zákonom o sociálnom poistení a to § 68 ods. 1 zákona.

Námietky navrhovateľa uvedené v opravnom prostriedku, aj na pojednávaní sú všeobecné a poukazujú iba na skutočnosť, že z predčasného starobného dôchodku, ktorý mu bol určený sociálnou poisťovňou sa nedá vyžiť, tento je nízky, nie sú dôvodné, pretože pri výpočte predčasného starobného dôchodku odporkyňa vychádzala z údajov, ktoré boli uvedené na evidenčných listoch dôchodkového poistenia a ktorých správnosť navrhovateľ nikdy nenamietal. Nie je dôvodná ani námietka, že v iných krajinách Európy sú dôchodky vyššie, lebo každý štát má vlastnú zákonnú úpravu dôchodkového zabezpečenia.

Na základe uvedených skutočnosti súd preskúmavané rozhodnutie podľa § 250q ods. 2 O.s.p. potvrdil.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 250l ods. 2 v spojení s § 250k ods. 1 O.s.p. a navrhovateľovi nepriznal právo na ich náhradu, lebo v konaní úspešný nebol.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 O.s.p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.