KSKE 3 Sd 40/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Sd/40/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200625 Dátum vydania rozhodnutia: 01. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200625.3

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudkyňou JUDr. Valériou Mihalčinovou, v právnej veci navrhovateľa: X. M. Y. R. Š. N. T., bytom W. XXX, M., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ú s t r e d i e, ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 18. januára 2012 č. XXX XXX XXXX a vracia jej vec na ďalšie konanie.

Účastníkom n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Preskúmavaným rozhodnutím odporkyňa podľa § 73, § 112 ods. 4, § 274 a § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov od 17. augusta 2011 rozhodla, že navrhovateľovi patrí invalidný dôchodok v sume 306,00 Eur mesačne. Podľa § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. a v súlade s Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 344/2011 Z. z., ktoré ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky mu od 01. januára 2012 zvýšila invalidný dôchodok na sumu 316,10 Eur mesačne.

V odôvodnení rozhodnutia uviedla, že navrhovateľ má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť od 17.08.2011 v rozsahu 70 %. Suma invalidného dôchodku bola určená podľa § 73 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. ako súčin priemerného osobného mzdového bodu obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok, ku ktorému sa pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku, aktuálnej dôchodkovej hodnoty a percentuálneho poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Nárok navrhovateľovi na invalidný dôchodok vznikol už 21.01.2009 a v rozhodnutí z 11. marca 2011 č. XXX XXX XXXX, ktorým mu bol priznaný invalidný dôchodok bol aj podrobne rozpísaný a vysvetlený spôsob výpočtu hodnoty priemerného osobného mzdového bodu počet rokov obdobia dôchodkového poistenia. Hodnota priemerného osobného mzdového bodu je 0,9820. Počet rokov obdobia dôchodkového poistenia spolu s pripočítaným obdobím zo 16 383 dní, t. j. 44,8850 rokov. Aktuálna dôchodková hodnota platná k 17.08.2011 na rok 2011 bola určená 9,5756 Eur. Takže suma invalidného dôchodku je priemerný osobný mzdový bod 0,9820 x 44,8850 rokov obdobia dôchodkového poistenia, spolu s pripočítaným obdobím krát aktuálna dôchodková hodnota 9,5756 Eur x 70 % = 295,50 Eur mesačne. V tejto sume invalidného dôchodku navrhovateľovi patrí zvýšenie podľa § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o 5,50 Eur.

Pretože navrhovateľovi podľa § 274 zákona č. 461/2003 Z. z. sa zachovávajú nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnania do zvýhodnenej pracovnej kategórie a suma dôchodku nemôže byť nižšia ako

suma dôchodku určená podľa právnych predpisov účinných do 31. decembra 2003 sumu invalidného dôchodku určenú podľa zákona č. 461/2003 Z. z. porovnala s vyplácanou sumou invalidného dôchodku určeného podľa právnych predpisov účinných do 31.12.2003. Suma invalidného dôchodku vypočítaná podľa zákona č. 461/2003 Z. z. je 301,00 Eur mesačne, t. j. 295,50 Eur + 5,50 Eur a suma invalidného dôchodku určená podľa zákona č. 100/1988 Zb. účinného do 31.12 .2003 je 306,00 Eur, preto k tejto sume mu patrí zvýšenie 10,10 Eur mesačne a navrhovateľovi sa bude vyplácať vyšší invalidný dôchodok, t. j. dôchodok vypočítaný podľa zákona č. 100/1988 Zb. 316,10 Eur mesačne.

Proti tomuto rozhodnutiu podal včas opravný prostriedok navrhovateľ. Navrhol preskúmavané rozhodnutie zrušiť a vec vrátiť odporkyni na ďalšie konanie. V písomnom opravnom prostriedku uviedol, že napriek zvýšeniu miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť zo 45 % na 70 % naďalej mu patrí invalidný dôchodok v sume 306,00 Eur, a preto žiada o opätovné posúdenie jeho stále sa zhoršujúceho zdravotného stavu posudkovým lekárom. Uviedol, že pracoval ako chemik - obsluha balenia PE a CaF, bol prepustený z práce zo zdravotných dôvodov. Na základe toho mu ošetrujúci lekár povedal, že neprejde ani preventívnou prehliadkou keby sa chcel niekde zamestnať. Má zvýšené náklady na lieky a liečbu, na cestovné. Od 27.03.2012 do 05.04.2012 bol na kúpeľnej liečbe v Novom Smokovci.

Na nariadenom pojednávaní navrhovateľ vo svojom rozsiahlom ústnom prednese poukázal na svoj nepriaznivý zdravotný stav a na to, ako mu ktorí lekári sľubovali vybavenie invalidného dôchodku, ktoré odborné lekárske správy z vyšetrení boli predkladané posudkovým lekárom a ako podľa neho nesprávne a nedôsledne posudkoví lekári zhodnotili zdravotný stav. Má za to, že dostatočne neprihliadali na všetky odborné lekárske nálezy, ktoré im boli predložené a nezohľadnili ani tú skutočnosť, že suma invalidného dôchodku, ktorá mu bola určená nepostačuje na krytie odôvodnených potrieb. Má maloletú dcéru, ktorá navštevuje strednú školu. Potrebuje peniaze nielen na bývanie, stravu, ošatenie, ale aj na lieky. Má za to, že pri príjme, ktorý zarábal predtým u svojho zamestnávateľa H. M. v hrubom 20.000,- Sk, suma invalidného dôchodku, ktorá mu je vyplácaná, tomu nezodpovedá. Je presvedčený, že mu patrí vyšší invalidný dôchodok. Zároveň poukázal na to, ako sa kto pozerá na otázku zamestnávania rómskeho obyvateľstva.

V písomnom opravnom prostriedku, ale aj z prednesu navrhovateľa na ústnom pojednávaní vyplýva, že žiada, aby bolo vykonané šetrenie ohľadne jeho zdravotného stavu, či u neho nejde o chorobu z povolania a či v súvislosti s tým nemá nárok na nejaké dávky.

Pred pojednávaním navrhovateľ súdu doručil odborné lekárske správy z ortopedického vyšetrenia z 02.07.2012, angiologického vyšetrenia z 13.07.2012, lekársku správu od W.. V. M.R.F., lekársku správu z psychiatrického vyšetrenia z 20.06.2012, správu z gastroskopického vyšetrenia z 10.07.2012, prespúšťaciu správu z hospitalizácie NsP Š. N. W. F.. M.. od 14.06. do 18.06.2012.

Odporkyňa navrhla preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť vzhľadom na zhodné závery posudkových lekárov, ktorí posudzovali zdravotný stav navrhovateľa na základe ním predložených odborných lekárskych vyšetrení.

Súd na nariadenom pojednávaní podľa § 250l a nasl. O.s.p. preskúmal napadnuté rozhodnutie odporkyne, oboznámil sa s preskúmavaným rozhodnutím, opravným prostriedkom navrhovateľa, lekárskou správou posudkovej lekárky Sociálnej poisťovne, ústredie, vysunuté pracovisko v Košiciach zo 06.06.2012, písomným vyjadrením odporkyne z 15.06.2012, posudkovým spisom (zdravotnou dokumentáciou navrhovateľa) , dávkovým spisom odporkyne, spisom Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 2Sd/42/2011 a správami s lekárskych vyšetrení a prepúšťacej správy z hospitalizácie, ktoré navrhovateľ súdu zaslal pred pojednávaním a dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľa je dôvodný.

Navrhovateľ písomnou žiadosťou z 21.04.2011 žiadal o dávku sociálneho poistenia z dôvodu prehodnotenia zdravotného stavu.

Navrhovateľ rozhodnutím odporkyne z 11.03.2011 č. XXX XXX XXXX bol uznaný invalidným a od 21.01.2009 mu bol priznaný aj invalidný dôchodok, lebo od uvedeného dňa miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť podľa lekárskej správy posudkového lekára mal v rozsahu 45 %. V lekárskej správe posudkového lekára Sociálnej poisťovne, pobočka Michalovce z 15.02.2011 bola stanovená kontrolná lekárska prehliadka na február 2013.

Podľa § 71 ods. 10 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav na účely invalidity sa posúdi opätovne, ak sa predpokladá zmena vo vývoji zdravotného stavu a zmena schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

V zmysle § 184 ods. 1 zákona dávkové konanie sa začína na základe písomnej žiadosti na tlačive určenom sociálnou poisťovňou. Napriek tomu, že u navrhovateľa v súlade s ustanovením § 71 ods. 10 zákona bola určená posudkovým lekárom kontrolná lekárska prehliadka na február 2013, navrhovateľ sám podal písomnú žiadosť o zvýšenie invalidného dôchodku z dôvodu, že sa zhoršil jeho zdravotný stav.

Na základe žiadosti navrhovateľa a predložených odborných lekárskych vyšetrení posudkový lekár Sociálnej poisťovne, pobočka Michalovce dňa 14.11.2011 posúdil zdravotný stav navrhovateľa a v časti posudok uviedol, že navrhovateľ bol uznaný invalidným od roku 2009 s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 45 % pre ochorenie srdca navýšením pre ostatné zdravotné postihnutia. V poslednom čase došlo k zhoršeniu zdravotného stavu v zmysle vystupňovania angínozných bolesti, porúch srdcového rytmu, výstupmi TK a ani po liečbe nedošlo k úprave stavu, kardiolog stav hodnotí ako koronárna choroba srdca, hemodynamicky na úrovni NYHA III., stav je komplikovaný aj dušnosťou pri chronickej obštrukčnej chorobe pľúc GOLD II., počas hospitalizácie na pľúcnom oddelení bol stav hodnotený ako priedušková astma ľahkého stupňa, pretrvávajú u neho dyspeptické ťažkosti, bolesti driekovej chrbtice, psychické poruchy, kombinovaná porucha sluchu, ktoré spolu vo vzájomnej súčinnosti znižujú pracovný potenciál navrhovateľa. Rozhodujúcim zdravotným postihnutím je koronárna choroba srdca NYHA III. št. s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 60 % podľa kapitoly IX, oddiel A, položka 1, písm. c) so zvýšením o 10 % pre iné zdravotné postihnutia, spolu na 70 %. Dátum zmeny miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť určil od 17.08.2011, t. j. od odborného vyšetrenia, ktoré kompletne dokumentuje zhoršenie dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu.

V súdnom konaní po podaní opravného prostriedku navrhovateľom posudzovala zdravotný stav navrhovateľa na účely invalidity aj posudková lekárka Sociálnej poisťovne, ústredie, vysunuté pracovisko v Košiciach 06.06.2012. Ako vyplýva z lekárskej správy, po vlastnom vyšetrení aj v prítomnosti prísediaceho lekára z odboru kardiologie hodnotila kardiologické vyšetrenie zo 06.06.2012, 17.08.2011, kontrolné kardiologické vyšetrenie opakované naposledy 23.04.2012, pľúcne vyšetrenie z 10.10.2011, kontrolné pľúcne vyšetrenie 02.05.2012 a prepúšťaciu správu z hospitalizácie v Novom Smokovci z 27.03.2012 a z 05.04.2012. V lekárskej správe v časti celkový posudok uviedla, že po opakovanom dôkladnom preštudovaní všetkých aktuálne doložených odborných nálezov aj za prítomnosti odborného lekára z odboru kardiologie za rozhodujúce zdravotné postihnutie stanovuje ischemickú chorobu srdca s poklesom výkonu stredne ťažkého stupňa, a preto zaraďuje ochorenie do kapitoly IX, oddiel A, položky 1, písm. c) s dolnou hranicou parcentuálneho rozpätia, t. j. 60 %. Rozhodujúce zdravotné postihnutie navyšuje o 10 % naďalej pre ostatné iné zdravotné postihnutia, teda navrhovateľ je invalidný s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 70 % naďalej. Zároveň stanovila kontrolnú lekársku prehliadku na november 2014. V tejto lekárskej správe v I. časti označenej zápisnica je uvedené, že navrhovateľ bol poučený o možnosti predložiť nové dôkazy, aktuálne lekárske nálezy, ak neboli doložené a o možných následkoch posúdenia zdravotného stavu, možnosti pracovného uplatnenia, poskytnutia pracovnej rehabilitácie, rekvalifikácie a o ďalšom postupe vo veci rozhodovania o dôchodkovej dávke príslušným útvarom ústredia sociálnej poisťovne.

Potom, čo súd nariadil prvé pojednávanie 27.06.2012 a ostatné na 01.08.2012, navrhovateľ absolvoval odborné lekárske vyšetrenia a to ortopedické, angiologické vyšetrenie u pneumaftissológa, psychiatrické vyšetrenie, psychologické vyšetrenie, gastroskopické vyšetrenie a predložil aj prepúšťaciu správu z hospitalizácie od 14.06. do 18.06.2012 na internom oddelení.

Navrhovateľ zrejme tak, ako bol poučený posudkovou lekárkou dňa 06.06.2012, predložil odborné lekárske správy z vyšetrenia, ako aj správu z hospitalizácie na internom oddelení, ktoré ani jeden z posudkových lekárov pri posudzovaní zdravotného stavu nemohli zohľadniť.

Posudkoví lekári, ako to vyplýva z lekárskych správ zo dňa 14.11.2011 a 06.06.2012 svoje hodnotenie zamerali predovšetkým na odborné vyšetrenia kardiologické, pľúcne a na hospitalizáciu navrhovateľa v Novom Smokovci. Odborné lekárske vyšetrenia, ktoré navrhovateľ absolvoval a predložil o tom lekárske nálezy posudkoví lekári zhodnotili iba všeobecne, že iné zdravotné postihnutia sú dôvodom pre navýšenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 10 %. Posudkový lekár v lekárskej správe zo 14.11.2011 vôbec nezdôvodnil prečo u rozhodujúceho zdravotného postihnutia stanovil dolnú hranicu miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 60 %, keď horná hranica je 80 % a posudková lekárka v lekárskej správe zo 06.06.2012 iba uviedla, že za rozhodujúce zdravotné postihnutie stanovuje ischemickú chorobu srdca s poklesom výkonu stredne ťažkého stupňa, preto zaraďuje ochorenie s dolnou hranicou percentuálneho rozpätia , tiež 60 %, pričom horná hranica je 80 %.

Pred rozhodnutím o dávke podmienenej dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom však musí byť miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť zistená spôsobom, ktorý nevzbudzuje pochybnosti o zohľadnení posúdenia všetkých zdravotných ťažkosti žiadateľa o dávku, o určenie rozhodujúceho zdravotného postihnutia, aj o iných zdravotných postihnutiach, ktoré odôvodňujú zvýšenie percentuálneho posúdenia miery takéhoto poklesu.

Ak je miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť určená podľa prílohy č. 4 zákona percentuálnym rozpätím, potom posudkový lekár v konaní o dávke podmienenej dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom musí v posudku o zdravotnom postihnutí a miere poklese schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť riadne odôvodniť svoj záver o konkrétne vyjadrenej miere poklesu tejto schopnosti. Skutočnosť, že konkrétne percentuálne vyjadrenie nevybočuje zo zákonom predpokladaného percentuálneho rozpätia, nie je dostatočným podkladom pre záver o riadnom posúdení zdravotného stavu a jeho následkoch na pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Podľa názoru súdu posudkoví lekári v lekárskych správach náležite neodôvodnili na základe akých zistení stanovili u navrhovateľa percentuálnu mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť za rozhodujúce zdravotné postihnutie na dolnej hranici rozpätia a nedostatočne sa zaoberali posúdením zdravotného stavu navrhovateľa aj z hľadiska ostatných ochorení a zamerali sa iba na odborné lekárske vyšetrenia kardiologické a pľúcne, ostatné odborné vyšetrenia bližšie a konkrétnejšie nezhodnotili, čo vyplýva z toho, že uviedli pre ostatné iné zdravotné postihnutia navýšuju mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, ale o ktoré konkrétne a z akého dôvodu, to už posudkoví lekári neuvádzajú. V zmysle § 71 ods. 6 zákona je potrebné pre zistenie rozhodujúceho zdravotného postihnutia posúdiť a riadne zdôvodniť aj to, prečo sa iné postihnutie nepovažuje za rozhodujúce postihnutie, resp. aká miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť by podľa prílohy č. 4 zákona tomu ktorému postihnutiu zodpovedala. Ak posudkoví lekári vo svojich posudkoch uviedli, že pre ostatné iné zdravotné postihnutia navýšujú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť bez ďalšieho konkrétneho ozrejmenia, potom také posudky z hľadiska ustanovenia § 74 ods. 4, 6 a 8 zákona nemožno považovať za úplné a presvedčivé. Tomuto záveru svedčí aj skutočnosť, že sama posudková lekárka v zápisnici zo 06.06.2012 uviedla, že navrhovateľ bol poučený o možnosti predložiť nové dôkazy, aktuálne lekárske nálezy ak neboli doložené a o možných následkoch posúdenia zdravotného stavu, z čoho možno vyvodiť záver, že už posudková lekárka v čase posudzovania zdravotného stavu zrejme predpokladala, že potrebuje pre celkové posúdenie zdravotného stavu navrhovateľa ďalšie iné odborné vyšetrenia, resp. kontrolné vyšetrenia ohľadne ďalšieho vývoja rozhodujúceho zdravotného postihnutia, prípadne iného zdravotného postihnutia. Sám navrhovateľ totiž na pojednávaní uviedol, že posudková lekárka sa mala vyjadriť v tom zmysle, že ak by bol hospitalizovaný, tak môže u neho navýšiť mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a zrejme aj z toho dôvodu po podaní opravného prostriedku navrhovateľ bol v dôsledku zhoršenia zdravotného stavu aj skutočne hospitalizovaný.

Z predložených spisov je zrejmé, že odporkyňa sa dostatočne nevyporiadala a predovšetkým posudkoví lekári vo svojich lekárskych správach - posudkoch dostatočne nezhodnotili na základe odborných lekárskych vyšetrení zhoršujúci sa zdravotný stav navrhovateľa, dostatočne a presvedčivo nezdôvodnili prečo pri rozhodujúcom zdravotnom postihnutí stanovili dolnú hranicu percentuálneho rozpätia miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, dôsledne sa nevyporiadali aj s ďalšími odbornými nálezmi, okrem kardiologického vyšetrenia a pľúcneho vyšetrenia, z ktorého dôvodu ani dostatočne nezdôvodnili navýšenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pre ostatné a iné zdravotné postihnutia.

Z uvedených dôvodov súd nepovažuje napadnuté preskúmavané rozhodnutie odporkyne za vecne správne a má za to, že rozhodnutie odporkyňa vydala na základe nedostatočne zisteného skutkového stavu. Posudkoví lekári ako to vyplýva z obsahu lekárskych správ komplexne neposúdili zdravotný stav navrhovateľa v súvislosti s jeho zhoršovaním a dostatočne neodôvodnili mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nielen u rozhodujúceho zdravotného postihnutia, ale ani u ostatných zdravotných postihnutí. Preto podľa § 250q ods. 2 O.s.p. zrušil napadnuté rozhodnutie a vec vrátil odporkyni na ďalšie konanie.

V ďalšom konaní bude povinnosťou odporkyne doplniť dokazovanie a opätovne posúdiť zdravotný stav navrhovateľa na základe predložených odborných vyšetrení, ako aj lekárskych správ z hospitalizácie, ktoré sú obsahom posudkového spisu, zhodnotiť aj správy z odborných vyšetrení, ako aj správu z hospitalizácie, ktoré navrhovateľ predložil súdu v súdnom konaní, prípadne zhodnotiť aj s prihliadnutím na ďalšie lekárske nálezy, ktoré posudkoví lekári budú vyžadovať, resp. ktoré navrhovateľ predloží a až potom vyhodnotiť zdravotný stav navrhovateľa nielen z hľadiska kardiologického, pľúcneho, ale vyhodnotiť aj všetky ostatné zdravotné postihnutia a v posudku riadne odôvodniť prečo sa to, ktoré zdravotné postihnutie považuje za rozhodujúce zdravotné postihnutie a odôvodniť i prípadný záver, že ďalšie zdravotné postihnutie neodôvodňuje, resp. odôvodňuje zvýšenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť podľa § 71 ods. 8 zákona. Náležite a dôsledne odôvodniť pri percentuálnom rozpätí miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u rozhodujúceho zdravotného postihnutia, prečo bola stanovená na tej, ktorej hranici. Bude dobre, ak posudkový lekár posúdi zdravotný stav nielen v prítomnosti navrhovateľa, ale aj prísediaceho lekára so špecializáciou z odboru kardiologie, prípadne toho odboru, z ktorého bude rozhodujúce zdravotné postihnutie. Až na tomto základe bude môcť odporkyňa vo veci znovu rozhodnúť, pričom svoje rozhodnutie ma náležite odôvodniť tak, ako to vyplýva z ustanovenia § 209 ods. 4 zákona.

Odporkyňa ako správny orgán pri novom prejednávaní veci je viazaná právnym názorom súdu (§ 250r O.s.p.) .

Námietka navrhovateľa, ktorú vzniesol na ústnom pojednávaní v súvislosti s výškou invalidného dôchodku a jeho ekonomickej situácie nie je obsahom preskúmavaného rozhodnutia, a preto súd týmito námietkami sa ani nevyporiadava. Treba zároveň uviesť, že zo zákona o sociálnom poistení, teda zo žiadneho jeho ustanovenia nevyplýva, že pri určení sumy invalidného dôchodku, resp. iného dôchodku sociálna poisťovňa ako správny orgán ma prihliadať aj na životné náklady toho ktorého žiadateľa o dávku.

Navrhovateľ v písomnom opravnom prostriedku, ako aj na súdnom pojednávaní uviedol, že žiada o vyšetrenie zdravotného stavu, či u neho nejde o chorobu z povolania. Navrhovateľ bol súdom poučený, že preskúmavané rozhodnutie je rozhodnutím o invalidnom dôchodku a nie rozhodnutím o úrazovej dávke, preto sa súd touto námietkou nemôže vyporiadavať. Zároveň však bol poučený o tom, že konanie o úrazovej dávke je návrhovým konaním a takýto návrh môže podať na príslušnom správnom orgáne, t. j. sociálnej poisťovni, ktorá o tom musí rozhodnúť.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 250l ods. 2 v spojení s § 250k ods. 1 O.s.p. a účastníkom nepriznal právo na náhradu trov konania, lebo navrhovateľ náhradu trov konania si neuplatnil a odporkyňa zo zákona nemá právo na ich náhradu.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie n i e j e prípustné (§ 250s O.s.p.) .