KSKE 3 Sd 46/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Sd/46/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200734 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200734.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudkyňou JUDr. Valériou Mihalčinovou, v právnej veci navrhovateľky: B.. M. N. Ž. Z. R. B. U. E. L. Á., bytom Q. Č.. XXX, E. U. F., zastúpená manželom: B.. C. N., bytom Q. Č.. XXX, E. U. F., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ú s t r e d i e, Bratislava, ul. 29. agusta č. 8, Bratislava, o starobný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 24. mája 2912 č. XXX XXX XXXX X.

Účastníkom n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Preskúmavaným rozhodnutím odporkyňa podľa § 112 ods. 1 zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení zamietla žiadosť navrhovateľky o prepočet starobného dôchodku podľa článku 23 ods. 3 a 6 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o sociálnom zabezpečení v znení dohody. Rozhodnutie odôvodnila tým, že o prepočte starobného dôchodku navrhovateľky podľa článku 23 ods. 3 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o sociálnom zabezpečení už bolo rozhodnuté, a preto žiadosť o prepočet starobného dôchodku z 26.04.2012 zamieta.

Proti tomuto rozhodnutiu podala včas opravný prostriedok navrhovateľka. Žiadala, aby súd zrušil rozhodnutie odporkyne z 24.05.2012 č. XXX XXX XXXX X z dôvodu, že sociálna poisťovňa zvýšila jej starobný dôchodok na sumu 109,30 Eur mesačne od 01. júla 2009 podľa vlastného vykonávacieho predpisu namiesto článku 23 ods. 3 Zmluvy v znení dohody a tiež aj v rozpore so zákonmi a opatreniami Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktoré riešia otázky sociálneho zabezpečenia (namiesto prepočítaného starobného dôchodku podľa dohody priznáva jej len umelo vytvorený hybrid podľa vlastného vykonávacieho predpisu) následkom čoho sa dávka priznala v nižšej sume ako patrí, a preto žiada, aby súd uložil sociálnej poisťovni vydať nové rozhodnutie o zvýšení starobného dôchodku v súlade s dohodou o zmene Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o sociálnom zabezpečení a § 112 ods. 1 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. a zvýšiť jej dávku od 01. júla 2009 podľa opraveného prepočtu na sumu 282,90 Eur mesačne. Zároveň žiada, aby súd uložil sociálnej poisťovni zrušiť uprednostňovanie vlastného vykonávacieho predpisu (úpravy podľa osobitného predpisu) v prípade prepočtu jej starobného dôchodku pred medzinárodnou dohodou o zmene zmluvy, čím by sa odstránila aj jej diskriminácia v porovnaní s dôchodcami - presídlencami z Ukrajiny, ktorí mali trvalý pobyt na území Slovenskej republiky z 31.12.2001, ale odišli do starobného dôchodku po 01. júli 2009.

Ďalej uviedla, že v prípade správneho prepočtu jej starobného dôchodku podľa článku 23 ods. 3 Zmluvy v znení dohody jej patrí od 01. júla starobný dôchodok v sume 282,90 Eur mesačne. Rozdiel medzi jej starobným dôchodkom podľa rozhodnutia sociálnej poisťovne z 23.03.2010 a prepočítaný správne podľa článku 23 ods. 3 Zmluvy v znení dohody je až 173,60 Eur mesačne, t. j. jedná sa o porušenie práva na primerané hmotné zabezpečenie v starobe podľa článku 39 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti podľa článku 19 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.

Za obdobie júl 2009 až jún 2012 sociálna poisťovňa jej dlhuje cca 6.000,- Eur, a preto aj podala žiadosť na sociálnu poisťovňu 26. apríla 2012 o prepočet jej starobného dôchodku za doby zabezpečenia (poistenia) podľa právnych predpisov zmluvných strán 31,6 rokov od 01. júla 2009 podľa dohody, kde uviedla aby sociálna poisťovňa jej starobný dôchodok ku dňu vzniku nároku v sume 1.963,- Sk mesačne (65,16 Eur mesačne) za obdobie október 2003 až jún 2009 zvýšila podľa právnych predpisov Slovenskej republiky o sociálnom poistení a nie podľa osobitného predpisu sociálnej poisťovne, ktorý je určený na výpočet podielového slovenského starobného dôchodku za dobu zabezpečenia (poistenia) len slovenskej strany podľa článku 12 ods. 2 pôvodnej zmluvy, čo nemá nič spoločné s prepočtom jej starobného dôchodku podľa dohody. Sociálna poisťovňa jej žiadosť o prepočet starobného dôchodku z 26.04.2012 neopodstatnene zamietla, čo považuje za rozpor s § 112 ods. 1 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z., lebo sociálna poisťovňa rozhodnutím z 23.03.2010 priznala dávku v nižšej sume ako patrí.

Podľa zákona č. 461/2003 Z. z. suma starobného dôchodku sa vypočítava nasledovne:

Doba poistenia x osobný mzdový bod x aktuálna dôchodková hodnota = dôchodok, t. j. starobný dôchodok sa vždy zvyšuje úmerne zvýšeniu doby poistenia. Sociálna poisťovňa v prípade prepočtu jej starobného dôchodku podľa dohody vôbec nezohľadňuje zvýšenie doby zabezpečenia (poistenia) podľa právnych predpisov zmluvných strán v porovnaní s dobou zabezpečenia (poistenia) len slovenskej strany. Za doby zabezpečenia (poistenia) 31,6 rokov podľa právnych predpisov zmluvných strán, čo je viac ako 5-násobok pôvodnej doby zabezpečenia (poistenia) 6 rokov na území Slovenskej republiky, sociálna poisťovňa priznáva jej od 01. júla 2009 starobný dôchodok v prepočítanej sume 109,30 Eur mesačne, čo je len 2-násobok podielového slovenského starobného dôchodku pred 01. júlom 2009 v sume 54,70 Eur mesačne, t. j. zvýšenie starobného dôchodku podľa rozhodnutia sociálnej poisťovne z 23.03.2010 nie je adekvátne zvýšeniu doby zabezpečenia (poistenia) .

S tým nemôže súhlasiť, lebo predsa by nikto neuzatváral medzinárodnú dohodu o zmene zmluvy o sociálnom zabezpečení kvôli 1,30 Eur mesačne. Je to len výsledok toho, že sociálna poisťovňa namiesto článku 23 ods. 3 Zmluvy v znení dohody prepočítala jej starobný dôchodok v sume 109,30 Eur mesačne podľa vlastného vykonávacieho predpisu s použitím úpravy podľa osobitného predpisu. Podľa jej osobného názoru celý problém s prepočtom starobných dôchodkov presídlencov z Ukrajiny, ktorí mali k 31. decembru 2001 trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a odišli do starobného dôchodku v roku 2002 až jún 2009 je len výsledok zlej aplikácie zmluvy v znení dohody sociálnou poisťovňou.

Hlavný účel dohody je zmiernenie krivdy , ktoré vznikli osobám, ktoré sa presťahovali na územie Slovenskej republiky ešte za platnosti dohody medzi Československou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík, najmä po Černobyľskej tragédii a mali trvalý pobyt na území Slovenskej republiky k 31. decembru 2001 a zrušenie retrospektivity pôvodnej zmluvy voči týmto osobám. Avšak vedúci pracovníci sociálnej poisťovne vrátane generálneho riaditeľa tento zámer ústavných činiteľov Slovenskej republiky úplne prekazili. Najhoršie dopadli tí, čo odišli do starobného dôchodku v rokoch 2002 a 2003.

Poukázala aj na to, že jej starobný dôchodok ako aj starobný dôchodok jej manžela v januári 2006 bol v sume cca 310,- Eur mesačne, ktorá suma nepostačuje na krytie všetkých odôvodnených potrieb. Poukazovala tiež na nesprávnosť rozhodnutia sociálnej poisťovne ohľadne prepočtu jej starobného dôchodku rozhodnutím z 23.03.2010.

Odporkyňa navrhla preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť. Uviedla, že námietky navrhovateľky nie sú oprávnené, a preto nemožno opravnému prostriedku vyhovieť. Krajský súd v Prešove rozsudkom 2Sd/13/2010-75 zo dňa 01. októbra 2010 potvrdil rozhodnutie sociálnej poisťovne z 02. novembra 2009 v spojení s rozhodnutím zo dňa 23. marca 2010 ako vecne správne. Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudkom č. 7So 137/2010 zo dňa 24. februára 2011 potvrdil rozsudok Krajského súdu v Prešove z 01. októbra 2010 č. 2Sd/13/2010-75. Najvyšší Slovenskej republiky v tejto veci konanie o dovolaní zastavil uznesením z 31. októbra 2011 č. 1Sdo 50/2011. Nakoľko rozhodnutia z 02. novembra 2009 a 23. marca 2010 sú právoplatné, pričom ide o vec rozsúdenú (res iudikata) nemôže byť predmetom preskúmavacieho konania. Preskúmavaným rozhodnutím bolo konštatované, že na základe opakovanej žiadosti navrhovateľky o prepočet starobného dôchodku podľa zmluvy o jeho zvýšení už bolo rozhodnuté od 01. júla 2009. Navrhovateľkou navrhovaný spôsob započítania dôb poistenia na území druhého zmluvného štátu a z toho vyplývajúce jej konštrukcie výpočtu zmluva neumožňuje.

Súd podľa § 250l a nasl. O.s.p. preskúmal napadnuté rozhodnutie odporkyne, oboznámil sa s dávkovým spisom odporkyne, písomným vyjadrením odporkyne k opravnému prostriedku navrhovateľky, písomným vyjadrením navrhovateľky zo dňa 27.08.2012 zaslané krajskému súdu s písomným prepočtom starobného dôchodku navrhovateľky označené ako príloha č. 3, pripojeným spisom Krajského súdu v Prešove sp. zn. 2Sd/13/2010 a z neho najmä rozsudkom zo dňa 01. októbra 2010 č. k. 2Sd/13/2010-75, rozsudkom NS SR č. k. 7So 138/2010-109 zo dňa 24.02.2011, uznesením NS SR zo dňa 31.10.2011 č. k. 1 Sdo 50/2011 a dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľky nie je dôvodný.

Z obsahu pripojeného dávkového spisu odporkyne súd zistil, že navrhovateľka podaním z 26.04.2012 doručeného Sociálnej poisťovni, ústredie 02.05.2012 žiadala o prepočet starobného dôchodku podľa zásady uvedenej v článku 23 ods. 3 Zmluvy v znení dohody a ďalšie zvýšenie priznaného starobného dôchodku za obdobie od októbra 2003 do januára 2012.

Preskúmavaným rozhodnutím z 24.05.2012 č. XXX XXX XXXX X odporkyňa žiadosť navrhovateľky o prepočet starobného dôchodku žiadosťou zo dňa 26. apríla 2012 zamietla z toho dôvodu, že o prepočte starobného dôchodku podľa článku 23 ods. 3 a 6 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o sociálnom zabezpečení v znení dohody už bolo skôr právoplatne rozhodnuté.

Odporkyňa rozhodnutím zo dňa 02.11.2009 č. XXX XXX XXXX X a zmenovým rozhodnutím zo dňa 23. marca 2010 č. XXX XXX XXXX X rozhodla podľa § 21 zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov a podľa článku 11 a článku 23 ods. 3 a 6 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o sociálnom zabezpečení v znení dohody o zvýšení starobného dôchodku navrhovateľky od 01.07.2009 na sumu 109,30 Eur mesačne. Tieto rozhodnutia navrhovateľka napadla opravným prostriedkom tvrdiac, že sociálna poisťovňa ako odporkyňa nesprávne vypočítala výšku starobného dôchodku a teda že pri prepočte starobného dôchodku nepostupovala v súlade so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o sociálnom zabezpečení v znení dohody, keď jej zvýšila starobný dôchodok od 01. júla 2009 len na 109,30 Eur mesačne, pričom podľa jej prepočtov by mala táto výška zodpovedať 271,10 Eur mesačne.

Krajský súd v Prešove rozsudkom zo dňa 01. októbra 2010 č. k. 2Sd/13/2010-75 potvrdil rozhodnutie odporkyne zo dňa 02.11.2009 v spojení s rozhodnutím zo dňa 23.03.2010 č. XXX XXX XXXX X z dôvodu, že výpočet, ktorý vykonala sociálna poisťovňa ohľadne zvýšenia starobného dôchodku navrhovateľky bol urobený v zmysle zákonných ustanovení zák. č. 100/1988 Zb., zák. č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ako aj v zmysle článku 23 ods. 3 a 6 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou v znení dohody medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o zmene Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o sociálnom zabezpečení.

Proti tomuto rozsudku podala včas odvolanie navrhovateľka, Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudkom z 24. februára 2011 č. k. 7So 138/2010-99 potvrdil rozsudok Krajského súdu v Prešove z 01. októbra 2010 č. k. 2Sd/13/2010-75 v ktorom uviedol, že Najvyšší súd Slovenskej republiky rovnako ako

súd prvého stupňa zistili, že podmienky a výška starobného dôchodku boli odporkyňou posudzované správne podľa príslušných ustanovení zákona o sociálnom zabezpečení, lebo za účinnosti tohto zákona navrhovateľke vznikol nárok na starobný dôchodok podľa článkov 11 a 12 ods. 1 zmluvy. Odporkyňa vykonala výpočet dávky z úhrnných dôb poistenia (zamestnania) získaných do 31. decembra 2001 podľa právnych predpisov Slovenskej republiky (6 rokov) a podľa právnych predpisov Ukrajiny (25,6 rokov) , spolu 31,61 rokov. Výška dávky sa odvodila zo súčtu doby zabezpečenia získanej z priemerného mesačného zárobku v Slovenskej republike za roky 1999, 2000 a 1998 v sume 3.504,- Sk. Starobný dôchodok ku dňu vzniku nároku bol 1.963,- Sk mesačne po zákonných zvýšeniach dôchodku a po prepočítaní na euromenu predstavoval 109,30 Eur mesačne. Odporkyňa ďalším výpočtom, kedy sa teoretická výška za všetky doby poistenia následne vynásobila pomerom doby získanej v Slovenskej republike k celkovej dobe poistenia zistenej pri počítaní dôb poistenia v Slovenskej republike a Ukrajine zistila, že po zákonnom zvyšovaní naposledy od 01.01.2009 patrí navrhovateľke starobný dôchodok zo Slovenskej republiky 54,70 Eur, dôchodkovým fondom Ukrajiny po prepočte na euromenu starobný dôchodok je navrhovateľke vyplácaný v sume 63,30 Eur mesačne, spolu tieto tzv. podielové dôchodky predstavujú 108,- Eur. Odporkyňa následne po tomto prepočte v zmysle článku 23 ods. 6 Zmluvy porovnala výšku týchto dvoch dávok a zistila, že podielový dôchodok navrhovateľky v sume 108,- Eur je nižší ako starobný dôchodok vypočítaný z úhrnných dôb poistenia, resp. zamestnania získaných navrhovateľkou v Slovenskej republike a na Ukrajine v sume 109,30 Eur, preto rozhodla, že navrhovateľke ďalej patrí starobný dôchodok vyplácaný v úhrnnej sume 109,30 Eur. Skonštatoval, že dospel k záveru, že odporkyňa pri prepočte starobného dôchodku postupovala v súlade s § 21 zákona o sociálnom zabezpečení a v súlade s článkami 11 a 23 ods. 3 a 6 zmluvy.

Potom, čo nadobudol právoplatnosť rozsudok Krajského súdu v Prešove z 01. októbra 2010 č. k. 2Sd/13/2010-75 v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 24. februára 2011 č. k. 7 So 138/2010-99, navrhovateľka podala dovolanie proti rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 24.02.2011 č. k. 7 So 138/2010 a Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesením z 31. októbra 2011 č. k. 1 Sdo 50/2011 konanie o dovolaní zastavil.

Až po právoplatnosti uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky o zastavení konania ohľadne dovolania, navrhovateľka podaním z 26.04.2012 žiadala opätovne o prepočet starobného dôchodku podľa článku 23 ods. 3 zmluvy v znení dohody.

Z tohto podania, ako aj z ďalších písomných podaní navrhovateľky jednoznačne vyplýva, že navrhovateľka potom, čo na súde nebola úspešná ohľadne preskúmania rozhodnutia o zvýšení starobného dôchodku zo dňa 23. marca 2010 č. XXX XXX XXXX, podala opakovanú žiadosť o prepočet starobného dôchodku, t. j. jeho zvýšenia podľa článku 23 ods. 3 zmluvy v znení dohody, čo svedčí o tom, že navrhovateľka opätovne žiadala o prepočítanie svojho starobného dôchodku podľa článku 23 ods. 3 zmluvy v znení dohody tak, ako o tejto žiadosti už bolo rozhodnuté odporkyňou, ktoré rozhodnutie bolo potvrdené aj súdom. Žiadne iné skutočnosti slúžiace pre výpočet starobného dôchodku neuviedla a opakovane len poukazovala na nesprávny postup sociálnej poisťovne o prepočet starobného dôchodku podľa článku 23 ods. 3 zmluvy v znení dohody.

Podľa § 172 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších zmien na konanie vo veciach sociálneho poistenia sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahuje ani na konania vo veciach starobného dôchodku, sporenia v rozsahu upravenom týmto zákonom.

Zákon č. 461/2003 Z. z. neupravuje otázku zásady res iudikata, to znamená ako má správny orgán postupovať v prípade, ak vo veci už bolo právoplatne rozhodnuté. V § 194 zákon č. 461/2003 Z. z. je upravené kedy môže sociálna poisťovňa konanie zastaviť, ale prípad, že vo veci už bolo rozhodnuté tam uvedený nie je. Keďže zákon č. 461/2003 Z. z. neupravuje otázku zásady res iudikata, potom je možný iba postup v prospech samotného účastníka, v danom prípade žiadateľky tak, že správny orgán aj opakovane podaný totožný návrh musí prerokovať a vo veci rozhodnúť.

Na základe uvedeného keďže zákon o sociálnom poistení neobsahuje ustanovenie, v ktorom by sa riešila zásada res iudikata dospel k záveru, že odporkyňa správne rozhodla ak opakovanú žiadosť navrhovateľky o prepočet starobného dôchodku podľa článku 23 ods. 3 a 6 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o sociálnom zabezpečení v znení dohody zamietla, pretože prepočet starobného dôchodku podľa článku 23 ods. 3 a 6 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o sociálnom zabezpečení v znení dohody už bol urobený, o tom bolo vydané rozhodnutie zo dňa 23.03.2010, č XXX XXX XXXX, ktoré rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť a v novej žiadosti o prepočet starobného dôchodku navrhovateľka neuviedla ani nepredložila žiadne nové dôkazy, ktoré by neboli predložené už v skoršom konaní a ktoré boli podkladom pre prepočet starobného dôchodku.

Námietky navrhovateľky o prepočet starobného dôchodku podľa článku 23 ods. 3 Zmluvy v znení dohody nie sú dôvodné, pretože ako vyplýva z obsahu žiadosti navrhovateľky, z opravného prostriedku proti preskúmavanému rozhodnutiu a ostatných jej písomných podaní jednoznačne vyplýva, že navrhovateľka nie je spokojná s tým ako bol prepočítaný jej starobný dôchodok a s jeho výškou a domáha sa opätovného prepočítania starobného dôchodku tvrdiac, že sociálna poisťovňa ako správny orgán pri prepočte starobného dôchodku nepostupovala v súlade s článkom 23 ods. 3 zmluvy v znení dohody ani pri vydaní rozhodnutia z 23.03.2010 č. XXX XXX XXXX, ani pri vydávaní tohto rozhodnutia. V tejto súvislosti, že námietky nie sú dôvodné súd odkazuje na odôvodnenie rozsudku Krajského súdu v Prešove zo dňa 01.10.2010 č. k. 2Sd/13/2010-75 v spojení s rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 24. februára 2011 č. k. 7 So 138/2010-99, v ktorých súdy zhodne konštatovali, že sociálna poisťovňa ako odporkyňa pri prepočte starobného dôchodku postupovala v súlade s § 21 zákona o sociálnom zabezpečení a v súlade s článkami 11 a 23 ods. 3 a 6 Zmluvy v znení dohody.

Z uvedených dôvodov súd napadnuté rozhodnutie podľa § 250q ako vecne správne potvrdil.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 250l ods. 2 v spojení s § 250k ods. 1 a účastníkom nepriznal právo na náhradu trov konania, lebo navrhovateľka v konaní úspešná nebola a odporkyňa zo zákona nemá toto právo.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.