KSKE 3 Sd 49/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Sd/49/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200769 Dátum vydania rozhodnutia: 01. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200769.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudkyňou JUDr. Valériou Mihalčinovou, v právnej veci navrhovateľa: U. S. Ó. S. M., bytom L. F. Č.. XXX, proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ú s t r e d i e, ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 20. apríla 2012 č. XXX XXX XXXX X.

Účastníkom n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Preskúmavaným rozhodnutím odporkyňa podľa § 70 ods. 1 a § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov podľa článku 46 Nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia zamietla žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok z 29.03.2012.

V odôvodnení rozhodnutia uviedla, že navrhovateľ nie je invalidný, lebo podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia pobočky Sociálnej poisťovne Rožňava z 29.03.2012 nemá mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Prílohou rozhodnutia je aj lekárska správa z 29.03.2012.

Proti tomuto rozhodnutiu podal včas opravný prostriedok navrhovateľ. Navrhol preskúmavané rozhodnutie zrušiť a vrátiť odporkyni na ďalšie konanie. V písomnom opravnom prostriedku vyjadril nespokojnosť s posúdením jeho zdravotného stavu posudkovým lekárom a na pojednávaní naviac poukázal na svoje zdravotné problémy a aké má ťažkosti, ktoré v skutočnosti napokon vyplývajú aj z odborných lekárskych vyšetrení, ktoré boli predložené posudkovým lekárom. Nie je schopný riadne pracovať a v súčasnosti si ani nevie nájsť zamestnanie. Zároveň poukázal na nepriaznivú ekonomickú situáciu, ako aj na postup správnych orgánov v súvislosti s vyplácaním nemocenských dávok, resp. v súčasnosti podpory v nezamestnanosti. Toho času poberá podporu v nezamestnanosti a denne mu vychádza 5,28 Eur, ktorá suma nepostačuje na krytie potrieb domácnosti a maloletého dieťaťa.

Odporkyňa vzhľadom na zhodné závery posudkových lekárov, ktorí posudzovali zdravotný stav navrhovateľa na základe odborných lekárskych vyšetrení a dospeli k zhodnému záveru, navrhla preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť.

Súd podľa § 250l a nasl. O.s.p. preskúmal napadnuté rozhodnutie odporkyne, oboznámil sa s preskúmavaným rozhodnutím, opravným prostriedkom navrhovateľa, lekárskou správou posudkovej lekárky Sociálnej poisťovne, ústredie, vysunuté pracovisko v Prešove z 03.07.2012, posudkovým spisom (zdravotnou dokumentáciou navrhovateľa) , dávkovým spisom odporkyne a dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľa nie je dôvodný.

Navrhovateľ žiadosťou, ktorá bola doručené Sociálnej poisťovni, pobočka v Rožňave 29.03.2012 žiadal o dávku sociálneho poistenia, ku ktorej pripojil aj odborné lekárske nálezy.

Podmienky nároku na invalidný dôchodok upravuje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) v ustanovení § 70 a nasl..

Podľa § 70 ods. 1 zákona poistenec má nárok na invalidný dôchodok ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nedovŕšil dôchodkový vek, alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa § 71 ods. 1, 2, 4 a 6 zákona poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe:

a) lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a z hodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby a

b) komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí.

Posúdenie rozsahu zdravotného poškodenia a jeho následkov na schopnosť občana vykonávať zárobkovú činnosť vyžaduje odborné lekárske znalosti a vo veciach sociálneho zabezpečenia je zverená posudkovým lekárom sociálneho poistenia a to tak na účely správneho ako aj na účely súdneho konania, ktorá skutočnosť vyplýva z ustanovenia § 153 a nasl. zákona.

V správnom konaní pred vydaním preskúmavaného rozhodnutia zdravotný stav na základe navrhovateľom predložených odborných lekárskych vyšetrení a to chirurgického oddelenia Zlaté Moravce 16.09.2011, chirurgického oddelenia Rožňava z 20.10.2011, lekárskych vyšetrení neurologického z 10.01.2012, 16.02.2012 EMG vyšetrenia z 10.01.2012 a 16.02.2012, psychologického vyšetrenia z 18.01.2012, interného vyšetrenia z 08.11.2010 a 10.12.2010, USG ciev DK z 08.03.2012, traumatologického vyšetrenia z 02.02.2012 a po vlastnom vyšetrení v závere lekárskej správy uviedol, že navrhovateľ pracoval ako stavebný robotník a 10.09.2011 utrpel ako spolujazdec dopravný úraz so zlomeninou ľavej tibie, ktoré bolo nutné riešiť operačne s nutnosťou ďalšej liečby, predovšetkým rehabilitáciou. V súčasnosti pretrváva ľahko obmedzená pohyblivosť v kolennom kĺbe, neúplné poškodenie fibulárneho nervu s tendenciou k úprave. Objektívne vyšetrenia nesvedčia pre

postihnutie arteriálneho alebo žilného systému ľavej dolnej končatiny. Vzhľadom na charakter ochorenia rozhodujúcim zdravotným postihnutím je zlomenina ľavej tíbie dobre zhojená s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť podľa kapitoly XV, oddiel F, položka 51, písm. a) v rozsahu 5 %. Skonštatoval, že obmedzenie pohyblivosti ľahkého stupňa, ale v obidvoch kolenných kĺboch bolo by možné zaradiť do položky 50, kde je 10 % miera poklesu zárobkovej činnosti, avšak v tomto prípade ide o obmedzenie funkcie ľahkého stupňa jeho kĺbu s tým, že ďalšie diagnostikované ochorenia neovplyvňujú pracovnú činnosť navrhovateľa. Na tomto závere posudkový lekár zotrval aj 21.06.2012 po prehodnotení novo predložených vyšetrení a to CT vyšetrenia zo dňa 29.05.2012, neurologického vyšetrenia z 05.04.2012 a traumatologického vyšetrenia z 29.05.2012.

V súdnom konaní zdravotný stav navrhovateľa na účely invalidity posúdila aj posudková lekárka Sociálnej poisťovne, ústredie, vysunuté pracovisko v Prešove 03.07.2012 a po zhodnotení prepúšťacích správ z hospitalizácie a lekárskych vyšetrení, ktoré navrhovateľ absolvoval a ktoré sú súčasťou posudkového spisu dospela k zhodnému záveru ako posudkový lekár v správnom konaní. Naviac uviedla, že na základe opakovaných elektromyografických vyšetrení a klinického vyšetrenia je prvá vetva ihlicového nervu nepoškodená, druhá vetva, ktorá inervuje predný píšťalový sval zodpovedný dorzálnu flexiu a supináciu nohy je nepoškodená, sú poškodené vlákna, ktoré inervujú krátke vystierače prstov zodpovedný za dorzálnu flexiu v metatarzofalangeálnych kĺboch ľavej nohy. Pri ohliadke chodidla a predkolenia bez poruchy cirkulácie, bez viditeľnej atrofie svalov, či iných trofických porúch. Poškodenie je minimálne. Funkčné obmedzenie v ľavom kolennom kĺbe je minimálne, vybratím osteosyntetického materiálu a rehabilitáciou je stav upravený na normu. Navrhovateľ je liečený na vysoký TK, interný fyzikálny nález je toho času primeraný, vrátane EKG, vyšetrenie obličiek je v norme, laboratórne hodnoty a ostatné biochemické parametre sú v norme. Ochorenie chrbtice je toho času len s ľahkým stupňom funkčného obmedzenia aj pri dnešnom vyšetrení bez príznakov koreňového dráždenia. Dospela k záveru, že rozhodujúcim zdravotným postihnutím je zlomenina ľavej tíbie dobre zhojená s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 5 % podľa kapitoly XV, oddiel F, položky 51, písm. a) .

Medzi závermi posudkových lekárov neboli zistené rozpory a o ich odbornej úrovni nemal súd dôvody pochybovať. Námietky uvádzané navrhovateľom v opravnom prostriedku súd nemohol zohľadniť, nakoľko všetky zdravotné problémy boli známe aj posudkovým lekárom a vyplývajú z odborných lekárskych vyšetrení, ktoré boli aj podkladom pre ich závery uvedené v posudkoch. Iné závery nevyplývajú ani z lekárskych správ, ktoré navrhovateľ doložil s podaným opravným prostriedkom a nesvedčia o takom zdravotnom stave, ktorý by už nebol hodnotený a ktorý by mohol mať vplyv na iné určenie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť s následkom na vznik nároku na invalidný dôchodok. Subjektívny pocit navrhovateľa a jeho tvrdenie, že zdravotný stav je oveľa horší a mal by byť uznaný invalidným nie je dôvodom na opakované prešetrenie zdravotného stavu navrhovateľa, pretože posudkoví lekári posudzovali zdravotný stav navrhovateľa na základe predložených odborných lekárskych vyšetrení, ktoré navrhovateľ absolvoval a predložil a teda išlo z ich strany o objektívne posúdenie zdravotného stavu a nie subjektívne pocity.

V prípade, ak by v budúcnosti došlo k zmene zdravotného stavu navrhovateľa v dôsledku zhoršenia ochorení, môže navrhovateľ opätovne požiadať o preskúmanie miery poklesu schopnosti alebo zmenu rozhodujúceho postihnutia a stanovenie novej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Námietky navrhovateľa v súvislosti s nepriaznivou ekonomickou situáciou nemajú vplyv na rozhodnutie odporkyne ohľadne invalidity, pretože na posúdenie zdravotného stavu sú podstatné a rozhodujúce objektívne odborné lekárske nálezy a nie ekonomická situácia samotného žiadateľa o invalidný dôchodok.

Na základe uvedených skutočnosti súd preskúmavané rozhodnutie podľa § 250q ods. 2 O.s.p. ako správne potvrdil, pretože navrhovateľ ani po podaní opravného prostriedku nepreukázal, že spĺňa zákonné podmienky invalidity stanovené v § 71 ods. 1 zákona, lebo miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u neho nie je nie je viac ako 40 %.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 250l ods. 2 v spojení s § 250k ods. 1 O.s.p. a účastníkom nepriznal právo na ich náhradu, lebo navrhovateľ v konaní úspešný nebol a odporkyňa zo zákona toto právo nemá.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.