KSKE 3 Sd 54/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Sd 54/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Sd/54/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200906 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200906.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudkyňou JUDr. Valériou Mihalčinovou, v právnej veci navrhovateľa: Š. O. H. J. V. Á. K. O., bytom Č. XX, F. Z. B., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ú s t r e d i e Bratislava, ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o i n v a l i d n ý dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 20. apríla 2012 č. XXX XXX XXXX X.

Účastníkom n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Preskúmavaným rozhodnutím odporkyňa podľa § 70 a § 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zamietla žiadosť navrhovateľa z 15.03.2012 o invalidný dôchodok z dôvodu, že podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia pobočky Sociálnej poisťovne Košice z 15.03.2012 nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Prílohou rozhodnutia bol aj odborný posudok o invalidite z 15.03.2012.

Proti tomuto rozhodnutiu podal včas opravný prostriedok navrhovateľ. Podľa jeho obsahu žiadal preskúmavané rozhodnutie zrušiť a odporkyni vrátiť vec na nové konanie, lebo nie je spokojný s tým ako bol posúdený jeho zdravotný stav a vzhľadom na svoje ochorenie si už nenájde žiadne zamestnanie. Žiadal, aby opätovne bola prešetrená jeho kompletná zdravotná dokumentácia, lebo jeho všeobecná lekárka mu neposkytla všetku dokumentáciu o jeho zdravotnom stave, v ktorej chýbajú správy o operácii.

Odporkyňa v písomnom vyjadrení uviedla, že posudkoví lekári sociálneho poistenia v konaní predchádzajúcom vydaniu napadnutého rozhodnutia, ako aj v konaní o opravnom prostriedku na základe predložených odborných lekárskych nálezov a vlastného vyšetrenia vyhodnotili, že navrhovateľov zdravotný stav nie je zhoršený na úroveň invalidity, lebo má mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 20 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Navrhovateľ v konaní o opravnom prostriedku predloženými listinnými dôkazmi (najmä odbornými lekárskymi nálezmi) nepreukázal, že jeho zdravotný stav odôvodňuje vznik invalidity. Vzhľadom na uvedené žiada, aby súd preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne potvrdil.

Súd podľa § 250l a nasl. O.s.p. preskúmal napadnuté rozhodnutie odporkyne, oboznámil sa s posudkovým spisom (zdravotnou dokumentáciou navrhovateľa) , dávkovým spisom odporkyne, lekárskou správou posudkového lekára Sociálnej poisťovne, ústredie, vysunuté pracovisko v Košiciach z 25.07.2012, písomným vyjadrením odporkyne a dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľa nie je dôvodný.

Navrhovateľ si podal žiadosť o invalidný dôchodok dňa 06.07.2011, ku ktorej pripojil aj odborné lekárske správy.

Podmienky nároku na invalidný dôchodok sú upravené v § 70, § 71 a nasl. zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších zmien (ďalej len zákon ) .

Podľa § 70 ods. 1 zákona poistenec má nárok na invalidný dôchodok ak sa stal invalidným, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedeného v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok, alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a miera schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je upravená v § 71 zákona.

Poistenec je invalidný ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok. Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesných schopností, duševných schopností a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a z hodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby a komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti, schopnosti pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4 k zákonu. Jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú. Mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť určenú podľa prílohy k tomuto zákonu možno zvýšiť o 10 %, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav na účely invalidity sa posúdi opätovne, ak sa predpokladá zmena vo vývoji zdravotného stavu a zmena schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Lekársku posudkovú činnosť dôchodkového poistenia vykonáva posudkový lekár sociálneho poistenia príslušnej pobočky a posudkový lekár sociálneho poistenia ústredia. Posudkový lekár pri výkone lekárskej posudkovej činnosti spolupracuje s praktickým lekárom, ošetrujúcim lekárom a s revíznym lekárom zdravotnej poisťovne. Môže posúdiť dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav poistenca v prítomnosti prísediaceho lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore (§ 153 zákona) .

V správnom konaní pred vydaním preskúmavaného rozhodnutia dňa 15. marca 2012 posudzovala posudková lekárka Sociálnej poisťovne, pobočka Košice po vlastnom vyšetrení a zhodnotení odborných nálezov pľúcneho i diabetologického uviedla, že navrhovateľ je sledovaný a liečený na pľúcnej ambulancii od roku 2011 pre chronickú obštrukčnú bronchopulmonálnu chorobu hodnotenú ako 1. štádium, spirometrické vyšetrenie dokumentuje ľahký stupeň obštrukčnoventilačnej poruchy, v auguste 2011 mu bol diagnostikovaný diabetes mellitus, spočiatku kompenzovaný diétou, v novembri 2011 do liečby pridaný Siofor, ochorenie nepovažuje za dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, vzhľadom na krátky časový úsek od započatia liečby. Rozhodujúcim zdravotným postihnutím u navrhovateľa sú choroby dýchacej sústavy s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť podľa kapitoly VIII, oddiel

B - choroby dolných dýchacích ciest, položka 1 - chronická obštrukčná choroba pľúc, písm. a/ - štádium 1 na hornej hranici, t. j. 20 %.

Po podaní opravného prostriedku posudková lekárka zotrvala na svojom závere a posudkový spis postúpila posudkovému lekárovi Sociálnej poisťovne, ústredie, vysunuté pracovisko v Košiciach. Posudkový lekár dňa 25.07.2012 zhodnotil odborné lekárske správy, ktoré hodnotila aj posudková lekárka v správnom konaní a naviac zhodnotil aj pľúcny nález z 02.05.2012 a interné a diabetologické vyšetrenie z 02.05.2012. Po zhodnotení všetkých odborných nálezov a vlastnom vyšetrení navrhovateľa dospel k zhodnému záveru ako posudková lekárka v správnom konaní, že rozhodujúcim zdravotným postihnutím u navrhovateľa sú choroby dýchacej sústavy s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť podľa kapitoly VIII, oddiel B, položky 1, písm. a/ na hornej hranici v rozsahu 20 %.

Zdravotný stav navrhovateľa ako to vyplýva z obsahu dávkového a predovšetkým posudkového spisu bol zistený a hodnotený posudkovými lekármi na základe absolvovaných a predložených aktuálnych odborných lekárskych správ. Podané posudky posudkových lekárov ako v správnom konaní tak aj v súdnom konaní sú bez rozporov a v závere o zdravotnom stave navrhovateľa jednoznačné. Navrhovateľ v konaní nepreukázal splnenie zákonných podmienok pre priznanie invalidity stanovené v § 70 a § 71 zákona o sociálnom poistení, lebo miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u rozhodujúceho zdravotného postihnutia je na hornej hranici v rozsahu 20 %, čo nie je viac ako 40 %, ktorú podmienku stanovuje zákon o sociálnom poistení.

Námietke navrhovateľa o novom posúdení zdravotného stavu bolo vyhovené, pretože jeho zdravotný stav po podaní opravného prostriedku posúdil iný posudkový lekár 25.07.2012 a subjektívny pocit, že si nevie so svojim ochorením nájsť zamestnanie nie je podstatným ani rozhodujúcim pre uznanie invalidity.

Z uvedených dôvodov súd preskúmavané rozhodnutie ako správne podľa § 250q ods. 2 O.s.p. potvrdil.

O trovách konania súd rozhodol tak, že účastníkom nepriznal právo na ich náhradu, lebo navrhovateľ v konaní úspešný nebol a odporkyňa toto právo nemá zo zákona (§ 250l ods. 2 v spojení s § 250k ods. 1 O.s.p..

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.