KSKE 3 Sd 55/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Sd 55/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Sd/55/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200919 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200919.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudkyňou JUDr. Valériou Mihalčinovou, v právnej veci navrhovateľa: A. R. S. F. S. Z. A., bytom U. Č.. XX, proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava, ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o i n v a l i d n ý dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 31. mája 2012 č. XXX XXX XXXX X.

Účastníkom n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Preskúmavaným rozhodnutím odporkyňa podľa § 70 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zamietla žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok zo dňa 15.05.2012 z dôvodu, že podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia pobočky Sociálnej poisťovne Trebišov z 15.05.2012 nie je invalidný, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Proti tomuto rozhodnutiu podal včas opravný prostriedok navrhovateľ. Navrhol preskúmavané rozhodnutie zrušiť a vrátiť odporkyni na ďalšie konanie. Žiadal o znovu posúdenie jeho zdravotného stavu, nakoľko v posudku neboli dostatočne zhodnotené všetky jeho diagnózy, na ktoré sa dlhodobo lieči. Ide najmä o ťažkosti zo syndrómu spánkového apnoe ťažkého stupňa, ako aj psychické ťažkosti, ktoré si vyžiadali hospitalizáciu.

Na súdnom pojednávaní uviedol, že netrvá na tom, aby bol opätovne posudzovaný jeho zdravotný stav, ale je nespokojný s rozhodnutím z dôvodu, že nebol uznaný za invalidného a nemôže vykonávať prácu. Nemôže byť rozhodnutie v súlade so zákonom a ani spravodlivé voči nemu, ak nemôže pracovať, aby nebol uznaný invalidným.

Odporkyňa navrhla preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť z dôvodu, že zdravotný stav navrhovateľa zhodne posúdili posudkoví lekári na základe odborných lekárskych nálezov, ktoré navrhovateľ absolvoval a ani podaním opravného prostriedku sa mu nepodarilo spochybniť správnosť rozhodnutia.

Súd podľa § 250l a nasl. O.s.p. preskúmal napadnuté rozhodnutie odporkyne, oboznámil sa s posudkovým spisom (zdravotnou dokumentáciou navrhovateľa) , dávkovým spisom odporkyne, lekárskou správou posudkového lekára Sociálnej poisťovne, ústredie, vysunuté pracovisko v Košiciach

z 02.08.2012, písomným vyjadrením odporkyne a dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľa nie je dôvodný.

Navrhovateľ podal žiadosť o invalidný dôchodok dňa 07.03.2012, ku ktorej pripojil aj odborné lekárske nálezy.

Podmienky nároku na invalidný dôchodok sú upravené v § 70 a § 71 nasl. zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších zmien (ďalej len zákon ) .

Podľa § 70 ods. 1 zákona poistenec má nárok na invalidný dôchodok ak sa stal invalidným, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedeného v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok, alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a miera schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je upravená v § 71 zákona.

Poistenec je invalidný ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je taký stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok. Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesných schopností, duševných schopností a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a z hodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby a komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti, schopnosti pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4 k zákonu. Jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú. Mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť určenú podľa prílohy k tomuto zákonu možno zvýšiť o 10 %, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav na účely invalidity sa posúdi opätovne, ak sa predpokladá zmena vo vývoji zdravotného stavu a zmena schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Lekársku posudkovú činnosť dôchodkového poistenia vykonáva posudkový lekár sociálneho poistenia príslušnej pobočky a posudkový lekár sociálneho poistenia ústredia. Posudkový lekár pri výkone lekárskej posudkovej činnosti spolupracuje s praktickým lekárom, ošetrujúcim lekárom a s revíznym lekárom zdravotnej poisťovne. Môže posúdiť dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav poistenca v prítomnosti prísediaceho lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore (§ 153 zákona) .

V správnom konaní pred vydaním preskúmavaného rozhodnutia dňa 15.05.2012 posudzovala zdravotný stav navrhovateľa posudková lekárka Sociálnej poisťovne, pobočka Trebišov. Po vlastnom vyšetrení a zhodnotení odborných lekárskych vyšetrení pľúcneho, kardiologického, neurologického, psychiatrického skonštatovala, že rozhodujúcim zdravotným postihnutím u navrhovateľa sú poruchy nálad, depresívne. Navrhovateľ od septembra 2011 sa lieči na psychiatrii pre depresiu. Klinicky a odbornými vyšetreniami potvrdená depresia bez psychotických prejavov, bez poruchy vnímania, bez zníženej schopnosti myslieť, psychomotorické tempo zachované, bez straty sebadôvory a sebaúcty, bez straty záujmu o okolie.

Lieči sa na vysoký krvný tlak, bez podstatného zníženia výkonu kardiovaskulárneho systému. ďalej pre spánkové apnoe ťažkého stupňa, bez prejavov obštrukčnej alebo retrikčnej ventilačnej poruchy s pľúcnymi objemami v medziach normy, ale tieto ochorenia nie sú posudkovo významné. Mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť stanovil podľa kapitoly V, položky 3, písm. a/ na dolnej hranici, t. j. v rozsahu 35 %.

Po podaní opravného prostriedku posudková lekárka zotrvala na svojom závere, a preto zdravotný stav navrhovateľa na účely invalidity dňa 02.08.2012 posúdil aj posudkový lekár Sociálnej poisťovne, ústredie, vysunuté pracovisko v Košiciach, ktorý po zhodnotení odborných lekárskych nálezov, ktoré boli predložené v správnom konaní naviac zhodnotil aj kardiologické vyšetrenie z 19.06.2012 a dospel k zhodnému záveru ako posudková lekárka v správnom konaní, že rozhodujúcim zdravotným postihnutím u navrhovateľa sú poruchy nálady, depresívne s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 35 % podľa kapitoly V, položky 3, písm. a/ prílohy č. 4 k zákonu o sociálnom poistení. Uviedol, že syndróm spánkového apnoe ťažkého stupňa je v liečbe prístrojov s neinvazívnou ventiláciou, je bez výraznejšieho funkčného postihu organizmu.

Zdravotný stav navrhovateľa ako to vyplýva z obsahu dávkového a predovšetkým posudkového spisu bol zistený a hodnotený posudkovými lekármi na základe navrhovateľom absolvovaných a predložených aktuálnych odborných lekárskych vyšetrení. Podané posudky ako v správnom konaní tak aj v súdnom konaní sú bez rozporov a v závere o zdravotnom stave navrhovateľa jednoznačné. Navrhovateľ v konaní nepreukázal splnenie zákonných podmienok pre priznanie invalidity stanovené v § 70 a § 71 zákona o sociálnom poistení, lebo miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u neho podľa lekárskych správ posudkových lekárov je v rozsahu 35 %, čo nie je viac ako 40 %, ktorú podmienku stanovuje zákon o sociálnom poistení.

K námietke navrhovateľa ohľadne opätovného posúdenia zdravotného stavu a zhodnotenia všetkých diagnóz bolo po podaní opravného prostriedku vyhovené, pretože zdravotný stav navrhovateľa okrem posudkovej lekárky v správnom konaní posúdil aj posudkový lekár Sociálnej poisťovne, ústredie, vysunuté pracovisko v Košiciach 02.08.2012. Zdravotný stav navrhovateľa na účely invalidity bol posudzovaný na základe ním predložených odborných lekárskych nálezov a jeho subjektívny pocit, že nemôže pracovať, z ktorého dôvodu by mal byť uznaný invalidným nie je podstatným, ani rozhodujúcim. Pre posúdenie zdravotného stavu na účely invalidity sú podstatné a rozhodujúce odborné lekárske nálezy a nie subjektívny pocit navrhovateľa.

Navrhovateľ súdu zaslal dohodu o skončení pracovného pomeru z 31.08.2012, úmrtný list svojej matky, rozhodnutie Sociálnej poisťovne, pobočka Trebišov z 05.03.1999, ale tieto listinné dôkazy, ktoré súdu zaslal nemajú vplyv na posúdenie jeho zdravotného stavu navrhovateľa na účely invalidity. Z toho dôvodu k týmto listinným dôkazom súd nezaujíma ani právne stanovisko.

Na základe uvedených skutočnosti súd dospel k záveru, že rozhodnutie odporkyne bolo vydané v súlade so zákonom o sociálnom poistení, a preto súd preskúmavané rozhodnutie podľa § 250q ods. 2 O.s.p. potvrdil.

O trovách konania súd rozhodol tak, že účastníkom nepriznal právo na ich náhradu, lebo v konaní navrhovateľ úspešný nebol a odporkyňa zo zákona toto právo nemá (§ 250l ods. 2 v spojení s § 250k ods. 1 O.s.p.) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.