KSKE 3 Sd 57/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Sd 57/2012

KS v Košiciach, dátum 06.09.2012, sp.zn. KSKE 3 Sd 57/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Sd/57/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200959 Dátum vydania rozhodnutia: 06. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200959.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v právnej veci navrhovateľa: Z. E., trvale bytom M. A. N. XX, K., t. č. Ú. M. Ú., so sídlom P. XX, K. U., H., proti odporcovi: Sociálna poisťovňa, ústredie, so sídlom Ul. 29. augusta 8, Bratislava, v konaní o i n v a l i d n ý dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o s t u p u j e vec na ďalšie konanie Krajskému súdu v Prešove.

o d ô v o d n e n i e :

Podaním zo dňa 15. mája 2012 sa navrhovateľ domáhal preskúmania rozhodnutia odporcu č. XXX XXX XXXX zo dňa 16. apríla 2012, ktorým podľa ustanovenia § 70 ods. 1 a § 80 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov priznal navrhovateľovi od 1. februára 2012 invalidný dôchodok v sume 74, 40 eur mesačne.

Podľa ust. § 103 O.s.p., použitého na základe ust. § 246c ods. 1, veta prvá O.s.p., kedykoľvek za konania prihliada súd na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať vo veci (podmienky konania) .

Podľa ust. § 11 ods. 1 O.s.p., použitého na základe ust. § 246c ods. 1, veta prvá O.s.p., konanie sa uskutočňuje na tom súde, ktorý je vecne a miestne príslušný. Príslušnosť sa určuje podľa okolností, ktoré tu sú v čase začatia konania, a trvá až do jeho skončenia.

Podľa ust. § 85 ods. 1 O.s.p., použitého na základe ust. § 246c ods. 1, veta prvá O.s.p., všeobecným súdom občana je súd, v obvode ktorého má občan bydlisko, a ak nemá bydlisko, súd, v obvode ktorého sa zdržuje.

Podľa ust. § 246 ods. 1 O.s.p., na preskúmavanie rozhodnutí a postupov sú vecne príslušné krajské súdy, ak zákon neustanovuje inak.

Podľa ust. § 246a ods. 2 O.s.p., v konaní podľa tretej hlavy tejto časti je miestne príslušný všeobecný súd navrhovateľa alebo krajský súd, v ktorého obvode je tento súd.

Podľa ust. § 250l ods. 2 O.s.p., pokiaľ v tejto hlave nie je ustanovené inak, použije sa primerane ustanovenie druhej hlavy s výnimkou § 250a.

Podľa ust. § 250d ods. 2 O.s.p, ak predseda senátu zistí, že súd nie je vecne alebo miestne príslušný, postúpi vec uznesením príslušnému súdu.

V uvedenej veci bol z obsahu opravného prostriedku navrhovateľa, na základe hore citovaných zákonných ustanovení zistený nasledovný skutkový stav:

Na konanie je vecne príslušný krajský súd. Miestna príslušnosť sa v tomto prípade určuje podľa všeobecného súdu navrhovateľa. Navrhovateľ má bydlisko v Prešove na ulici Armády Generála Svobodu 26, nachádzajúcej sa v okrese Prešov. Územie obvodu okresu Prešov spadá do obvodu Okresného súdu Prešov, a preto všeobecným súdom navrhovateľa je Okresný súd Prešov. Okresný súd Prešov spadá pod obvod Krajského súdu v Prešove.

Z vyššie uvedených dôvodov, nakoľko samosudca zistil, že tunajší súd nie je miestne príslušný na konanie, bude vec po právoplatnosti tohto uznesenia, postúpená miestne príslušnému súdu a to Krajskému súdu v Prešove.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu opravný prostriedok nie je prípustný (§ 202 ods. 3 písm. a ) , § 246c ods. 1 druhá veta O.s.p. a § 250d ods. 2 O.s.p.) .