KSKE 3 Sd 59/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Sd/59/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200974 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200974.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudkyňou JUDr. Valériou Mihalčinovou, v právnej veci navrhovateľa: A. R. P. R. J. K., T. XXX, XXX XX Y.Á., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ú s t r e d i e, ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o s t a r o b n ý dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 13.07.2012 č. XXX XXX XXXX X, ako aj rozhodnutie z 11. júla 2012 č. XXX XXX XXXX.

Účastníkom n e p r i z n á v a náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Preskúmavaným rozhodnutím z 11. júla 2012 č. XXX XXX XXXX odporkyňa podľa § 65 a § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnom poistení) navrhovateľovi priznala od 15.03.2012 starobný dôchodok v sume 183,60 Eur mesačne.

V odôvodnení rozhodnutia uviedla, že suma starobného dôchodku bola určená podľa § 66 ods. 1 zákona o sociálnom poistení ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu nároku na starobný dôchodok a aktuálnej dôchodkovej hodnoty.

Na výpočet dôchodku bol použitý priemerný osobný mzdový bod 0,6694, z ktorého bol vypočítaný invalidný dôchodok navrhovateľa. Ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok navrhovateľ získal 27,0247 rokov obdobia rokov dôchodkového poistenia a aktuálna dôchodková hodnota na rok 2012 podľa Opatrenia č. 526/2011 je 9,8182 Eur, teda 0,6694 x 27,0247 x 9,8182 = 177,70 Eur mesačne. K takto vypočítanému starobnému dôchodku navrhovateľovi patrí zvýšenie odo dňa priznania starobného dôchodku o 3,3 %, t. j. 5,90 Eur mesačne, takže starobný dôchodok k 15.03.2012 je 183,60 Eur mesačne.

Rozhodnutím z 13.07.2012 č. XXX XXX XXXX X odporkyňa podľa § 81 ods. 1 a § 112 ods. 2 zákona o sociálnom poistení navrhovateľovi od 16.08.2012 bude vyplácať starobný dôchodok v sume 183,60 Eur mesačne a súčasne od uvedeného dňa mu odníma invalidný dôchodok v sume 180,90 Eur mesačne. V odôvodnení rozhodnutia uviedla, že v súlade s ustanovením § 81 ods. 1 zákona o sociálnom poistení navrhovateľovi bude vyplácať starobný dôchodok, ktorý je vyšší ako doposiaľ vyplácaný invalidný dôchodok, a preto aj rozhodla o zániku nároku na výplatu invalidného dôchodku, ktorý je nižší ako priznaný starobný dôchodok.

Proti rozhodnutiu o priznaní starobného dôchodku podal včas opravný prostriedok navrhovateľ. Žiadal, aby bol ešte raz prepočítaný jeho starobný dôchodok, pretože podľa jeho prepočtu a počtu odpracovaných rokov by mal byť 5.676,- Kčs. Má za to, že starobný dôchodok by mal byť správne vypočítaný podľa znaku 1,2, lebo výpočet jeho starobného dôchodku je v hodnote, s ktorou sa cíti len v hmotnej núdzi.

Odporkyňa v písomnom vyjadrení navrhla preskúmavané rozhodnutie č. XXX XXX XXXX zo dňa 11. júla 2012, ako aj zo dňa 13. júla 2012 č. XXX XXX XXXX X ako vecne správne potvrdiť. Uviedla, že po podaní opravného prostriedku navrhovateľom bola opätovne posúdená správnosť zhodnotenia jednotlivých období dôchodkového poistenia, ako aj získaných vymeriavacích základov, ktoré navrhovateľ získal a to na základe originálnych evidenčných listov dôchodkového poistenia. Námietka navrhovateľa spočívajúca v domnienke a subjektívnom pocite nesprávneho určenia výšky starobného dôchodku nie je v konaní opodstatnená. Všetky obdobia dôchodkového poistenia a vymeriavacie základy, ktoré navrhovateľ získal boli zhodnotené v plnom rozsahu správne a suma starobného dôchodku bola určená zákonným spôsobom a v súlade s platnou právnou úpravou. Okrem rozhodnutia o priznaní starobného dôchodku bolo vydané aj rozhodnutie, ktoré súvisí s týmto rozhodnutím zo dňa 13.07.2012 a navrhovateľovi bolo oznámené, že od 16.08.2012 sa mu v súlade s § 81 zákona o sociálnom poistení bude vyplácať starobný dôchodok v sume 183,60 Eur mesačne a súčasne sa mu odníma invalidný dôchodok v sume 180,90 Eur mesačne, pretože je nižší.

Súd podľa § 250l a nasl. O.s.p. na nariadenom pojednávaní preskúmal napadnuté rozhodnutie odporkyne, oboznámil sa s opravným prostriedkom navrhovateľa, písomným vyjadrením odporkyne, dávkovým spisom odporkyne a dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľa nie je dôvodný.

Z obsahu pripojeného dávkového spisu odporkyne súd zistil, že navrhovateľ žiadosťou z 18.06.2012 doručenou sociálnej poisťovni, ústredie 25.06.2012 žiadal priznať starobný dôchodok od 15.03.2012. V tejto žiadosti uviedol obdobia kedy bol u ktorého zamestnávateľa zamestnaný, kedy bol nezamestnaný a neevidovaný, kedy bol nezamestnaný a evidovaný na úrade práce sociálnych vecí a rodiny, kedy bol vo výkone trestu odňatia slobody. Týmto údajom zodpovedajú aj potvrdenia o dobe zamestnania, ktoré sú súčasťou dávkového spisu a takisto to vyplýva z osobného listu dôchodkového poistenia, ktoré navrhovateľovi boli posielané spolu s predchádzajúcimi rozhodnutia o invalidnom dôchodku, pričom doposiaľ nikdy nenamietal obdobie dôchodkového poistenia, ktoré bolo riadne preukázané.

Pri výpočte sumy starobného dôchodku odporkyňa postupovala ako to uviedla aj v samotnom odôvodnení preskúmavaného rozhodnutia podľa § 66 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, v ktorom je uvedené, že suma starobného dôchodku sa určí ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok a aktuálnej dôchodkovej hodnoty; § 63 ods. 1 tretia veta a 4 veta platia rovnako.

Navrhovateľ splnil zákonné podmienky pre priznanie starobného dôchodku dovŕšením veku 62 rokov, t. j. 15.03.2012. K tomuto dňu získal úhrnom 9.864 dní obdobia dôchodkového poistenia, t. j. 27 rokov a 9 dní.

Priemerný osobný mzdový bod bol určený v súlade s ustanovením § 63 zákona o sociálnom poistení, ktorý je 0,6694.

Aktuálna dôchodková hodnota pre rok 2012 podľa Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 526/2011 Z. z. je 9,8182 Eur.

Teda starobný dôchodok je priemerný osobný mzdový bod 0,6694 x 27,0247 rokov obdobia dôchodkového poistenia x aktuálna dôchodková hodnota 9,8182 = 177,70 Eur mesačne. K starobnému dôchodku patrí navrhovateľovi aj zvýšenie podľa § 82 zákona o sociálnom poistení o 3,3 %, t. j. o 5,90 Eur mesačne, takže suma starobného dôchodku navrhovateľa od 15.03.2012 je 183,60 Eur mesačne. Suma

starobného dôchodku navrhovateľa bola určená aj v súlade s ustanovením § 79a zákona o sociálnom poistení, teda s prihliadnutím na priemerný osobný mzdový bod, z ktorého bola určená suma invalidného dôchodku, lebo navrhovateľ do priznania starobného dôchodku poberal invalidný dôchodok.

Navrhovateľ v opravnom prostriedku nenamietal, aby nebolo niektoré obdobie dôchodkového poistenia zahrnuté pri výpočte starobného dôchodku a napokon nikdy doposiaľ nenamietal obdobie dôchodkového poistenia ani príjem, ktorý dosahoval počas zamestnania pri rozhodnutí o priznaní invalidného dôchodku, ani v konaniach o predčasný starobný dôchodok, kedy jeho žiadosti nebolo vyhovené.

Z obsahu opravného prostriedku navrhovateľa vyplýva, že zrejme sa domáha určenia sumy starobného dôchodku podľa § 67 ods. 1 písm. c) zákona o sociálnom poistení, na ktorý bolo odporkyňou poukazované v rozhodnutiach, ktorými bola zamietnutá jeho žiadosť o predčasný starobný dôchodok, kde je uvedené, že vypočítaný predčasný starobný dôchodok nie je vyšší ako 1,2 - násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu.

Navrhovateľ žiadosťou z 18.06.2012 požiadal o priznanie starobného dôchodku, pretože dovŕšil dôchodkový vek 15.03.2012, z ktorého dôvodu pri výpočte starobného dôchodku odporkyňa mohla postupovať iba v súlade s ustanovením § 66 ods. 1 zákona o sociálnom poistení a nie podľa § 67 ods. 1 písm. c) zákona o sociálnom poistení pri určení sumy predčasného starobného dôchodku.

Navrhovateľovi pri určení sumy starobného dôchodku odporkyňa vychádzala z podkladov, ktoré sú obsahom dávkového spisu a zhodnotila obdobie dôchodkového poistenia, ako aj vymeriavacie základy v takom rozsahu ako ich navrhovateľ získal a ako boli preukázané. Napokon ako už bolo uvedené, navrhovateľ ani v opravnom prostriedku netvrdil a ani nepripojil žiadne listinné dôkazy, ktoré by mali za následok zmenu v skutkových záveroch, teda v rozsahu zhodnotenia obdobia dôchodkového poistenia alebo v získaných vymeriavacích základoch.

Na základe uvedených skutočnosti súd dospel k záveru, že odporkyňa v konaní o starobnom dôchodku navrhovateľa postupovala v súlade so zákonom o sociálnom poistení, a preto súd preskúmavané rozhodnutie zo dňa 11.07.2012, ktorým bol navrhovateľovi priznaný starobný dôchodok od 15.03.2012 v sume 183,60 Eur mesačne v spojení s rozhodnutím zo dňa 13.07.2012, ktorým rozhodla, že navrhovateľovi bude vyplácať od 16.08.2012 starobný dôchodok, ktorý je vo vyššej sume ako doposiaľ poberaný navrhovateľom invalidný dôchodok a zároveň od uvedeného dňa odňala výplatu invalidného dôchodku podľa § 250q ods. 2 O.s.p. potvrdila uvedené rozhodnutia odporkyne.

K námietke navrhovateľa ohľadne jeho subjektívneho pocitu nesprávne určenej výšky starobného dôchodku treba uviesť, že subjektívny pocit nie je rozhodujúci, ale podstatné a rozhodujúce je to, čo je uvedené v § 66 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, teda ako sa určuje suma starobného dôchodku, pričom z tohto ustanovenia nevyplýva aká môže byť najnižšia výmera dôchodku. Pre určenie sumy starobného dôchodku sú podstatné a rozhodujúce obdobia dôchodkového poistenia a vymeriavacie základy a k týmto zisteniam navrhovateľ neuviedol žiadne námietky a ani nepredložil žiadne dôkazy.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 250l ods. 2 v spojení s § 250k ods. 1 O.s.p. a účastníkom nepriznal náhradu trov konania, lebo navrhovateľ v konaní úspešný nebol a odporkyňa zo zákona toto právo nemá.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.