KSKE 3 Sd 60/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Sd/60/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200981 Dátum vydania rozhodnutia: 03. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200981.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Valériou Mihalčinovou, v právnej veci navrhovateľky: I. Z. R. Ü. Y. Z. P. S. P. X., bytom X. X, G., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ú s t r e d i e Bratislava, ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o predčasný starobný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 27. júna 2012 č. XXX XXX XXXX.

Účastníkom n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Preskúmavaným rozhodnutím odporkyňa podľa § 67 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) zamietla žiadosť navrhovateľky o predčasný starobný dôchodok z dôvodu, že suma predčasného starobného dôchodku určená k 24. máju 2012 nie je vyššia ako 1,2 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

V odôvodnení rozhodnutia poukázala na ustanovenie § 67 ods. 1 zákona, v ktorom sú stanovené podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok. Sumu predčasného starobného dôchodku určila ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, ktorý bol zistený 0,6781 x obdobie dôchodkového poistenia, t. j. 28,5014 rokov x aktuálna dôchodková hodnota pre rok 2012, zníženie dôchodku za 760 dní, t. j. o 12 % je 167,00 Eur mesačne. K tejto sume patrí zvýšenie o 3,3 % podľa opatrenia č. 344/2011 Z. z., t. j. o 5,60 Eur, takže suma predčasného starobného dôchodku je 172,60 Eur mesačne.

Suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa zákona č. 601/2003 Z. z. k 24.05.2012 je 189,63 Eur mesačne a 1,2 násobok tejto sumy je 227,79 Eur mesačne.

Proti tomuto rozhodnutiu podala včas opravný prostriedok navrhovateľka. Na pojednávaní uviedla, že žiada preskúmavané rozhodnutie zrušiť a vrátiť odporkyni na ďalšie konanie. Má za to, že odpracovala celkom 28 rokov, pričom 24 rokov pracovala v Dopravnom podniku mesta Košice, takže podmienku 15 rokov dôchodkového poistenia preukázala. Nerozumie tomu ako je možné, že jej nevychádzajú peniaze, aby jej mohol byť priznaný predčasný starobný dôchodok. Z uvedeného dôvodu žiada, aby ešte raz jej bol dôchodok prepočítaný. V písomnom opravnom prostriedku poukázala na to, že nebol jej do doby zamestnania zarátaný rok 2001 až 2002, kedy bola evidovaná na úrade práce ako nezamestnaná a taktiež priložila listinné dôkazy o tom, že v dopravnom podniku bola zaradená do 2. pracovného stupňa, ktorá skutočnosť nebola zohľadnená.

Odporkyňa v písomnom vyjadrení uviedla, že v evidenčných listoch dôchodkového poistenia (zabezpečenia) navrhovateľka nemá vykázaný výkon zamestnania vo zvýhodnenej pracovnej kategórii a nebola predložená ani príloha k žiadosti o dôchodok preukázujúca výkon zamestnania vo zvýhodnenej pracovnej kategórii. Podľa § 274 ods. 1 zákona na roky vyplývajúce zo zaradenia zamestnania do 1. a 2. pracovnej kategórie sa priznávajú do 31.12.2023. Podľa ods. 2 uvedeného ustanovenia suma starobného dôchodku, pomerného starobného dôchodku a invalidného dôchodku, na ktorý vznikne nárok podľa ods. 1 nesmie byť nižšia ako suma určená podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003 a to vrátane úpravy dôchodku a zvýšenia dôchodkov podľa osobitného predpisu. V tomto ustanovení sa neuvádza aj predčasný starobný dôchodok, a preto pri posudzovaní nároku na predčasný starobný dôchodok nie je možné postupovať podľa § 274 zákona. Navrhovateľka podľa potvrdenia Národného úradu práce Okresného úradu Košice - okolie bola v evidencii nezamestnaných od 06.09.1999 do 08.09.2002. Podpora v nezamestnanosti jej bola vyplácananá od 06.09.1999 do 05.03.2000. Pretože v období od 01.01.2001 do 08.09.2002 nebola vyplácaná navrhovateľke podpora v nezamestnaní nie je možné toto obdobie evidencie započítať do zamestnania podľa § 255 ods. 1 zákona. Z uvedených dôvodov navrhla preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť.

Súd v konaní podľa § 250l a nasl. O.s.p. preskúmal napadnuté rozhodnutie odporkyne, oboznámil sa s opravným prostriedkom navrhovateľky a pripojenými prílohami : platobný výmer z 26.06.1992, 30.12.1989, 13.05.1987, 01.11.1993, 28.06.1976, písomným vyjadrením odporkyne, dávkovým spisom odporkyne a dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľky nie je dôvodný.

Podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok sú upravené v § 67 ods. 1 zákona tak, že poistenec, ktorý nie je sporiteľom podľa osobitného prepisu má nárok na predčasný starobný dôchodok a ku dňu od ktorého žiada o jeho priznanie bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov; chýbajú mu najviac 2 roky do dovŕšenia dôchodkového veku a suma predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 1,2 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu.

Suma predčasného starobného dôchodku sa určí ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku a aktuálnej dôchodkovej hodnoty znížený o 0,5 % za každých začatých 30 dní od vzniku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku do dovŕšenia dôchodkového veku (§ 68 ods. 1 zákona) .

Z obsahu administratívneho spisu súd zistil, že navrhovateľka žiadala o predčasný starobný dôchodok k 24.05.2012. K tomuto dňu navrhovateľka získala 10.403 dní obdobia dôchodkového poistenia, t. j. 28 rokov a 183 dní. Súhrn osobných mzdových bodov za jednotlivé kalendárne roky rozhodujúceho obdobia je 12,6917, takže hodnota priemerného osobného mzdového bodu určená podľa § 63 ods. 4 zákona je 0,6781 aktuálna dôchodková hodnota platná k 24. máju 2012 je 9,8182 Eur. Navrhovateľka dôchodkový vek podľa § 65 ods. 6 zákona dosiahne 30.04.2014. Od 24.05.2012 do dovŕšenia dôchodkového veku, t. j. 30.04.2012 jej chýba 706 dní, preto sa dôchodok zníži 0,5 % za každých začatých 30 dní, t. j. o 12 %. Takže suma predčasného starobného dôchodku je priemerný osobný mzdový bod 0,6781 x 28,5018 rokov obdobia dôchodkového poistenia x aktuálna dôchodková hodnota 9,8182 - 22,77052575 = 167,- Eur mesačne. K takto vypočítanému predčasnému starobnému dôchodku navrhovateľke patrí ešte zvýšenie podľa opatrenia č. 344/2011 Z. z. o 3,3 % mesačnej sumy, t. j. o 5,60 Eur mesačne, a preto celková suma predčasného starobného dôchodku je 172,60 Eur mesačne.

Suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. a podľa opatrenia č. 194/2011 Z. z. k 24.05.2012 je 189,83 Eur mesačne a 1,2 násobok tejto sumy je 227,79 Eur mesačne.

Pretože suma predčasného starobného dôchodku vypočítaného navrhovateľke 172,60 Eur mesačne, na ktorú jej vznikol nárok nie je vyššia ako 1,2 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, t. j. 227,79 Eur mesačne, navrhovateľka nesplnila podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok.

Námietka navrhovateľky v súvislosti so započítaním do dôchodkového obdobia obdobie rokov 2001 až 2002 nie je dôvodná, pretože navrhovateľka od 01.01.2001 do 08.09.2002 ako to vyplýva z potvrdenia Národného úradu práce Okresného úradu Košice - okolie bola evidovaná v evidencii nezamestnaných občanov, ale v tomto období jej nebola vyplácaná podpora v nezamestnanosti, z ktorého dôvodu nie je možné toto obdobie jej započítať do zamestnania podľa § 255 ods. 1 zákona.

Nie je dôvodná ani námietka navrhovateľky o zohľadnenie, že v období keď pracovala v Dopravnom podniku mesta Košice bola zaradená do 2. pracovnej kategórie, pretože z evidenčných listov dôchodkového poistenia (zabezpečenia) , ktoré sú súčasťou dávkového spisu a ktoré vyhotovil vtedajší zamestnávateľ, ktoré aj navrhovateľka podpísala nevyplýva, že by táto bola vykonávala zamestnanie vo zvýhodnenej pracovnej kategórii. Naviac podľa § 274 ods. 1 zákona nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnania do 1. a 2. pracovnej kategórie sa priznávajú do 31. decembra 2003 a podľa ods. 2 uvedeného ustanovenia suma starobného dôchodku, pomerného starobného dôchodku a invalidného dôchodku na ktorý vznikne nárok podľa ods. 1 nesmie byť nižšia ako suma určená podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003 a to vrátane úpravy dôchodku a zvýšenia dôchodkov prislúchajúcich podľa osobitných predpisov. V tomto ustanovení sa teda neuvádza, že aj pri posudzovaní nároku na predčasný starobný dôchodok sa má postupovať podľa § 274 zákona, t. j. že pri výpočte sumy predčasného starobného dôchodku sa má zohľadňovať aj výkon zamestnania v zvýhodnenej pracovnej kategórii. K takémuto záveru dospel aj Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave, napr. v rozsudku zo dňa 29.01.2008 č. k. 4 So 24/2008.

Na základe uvedených skutočnosti súd dospel k záveru, že preskúmavané rozhodnutie bolo odporkyňou vydané v súlade so zákonom o sociálnom poistení a jej postup bol v súlade s s týmto zákonom, a preto rozhodnutie podľa § 250q ods. 2 O.s.p. potvrdil.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 250l ods. 2 v spojení s § 250k ods. 1 O.s.p. a účastníkom nepriznal právo na náhradu trov konania, lebo navrhovateľka v konaní úspešná nebola a odporkyňa zo zákona toto právo nemá.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.