KSKE 3 Sd 65/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Sd 65/2012

KS v Košiciach, dátum 20.09.2012, sp.zn. KSKE 3 Sd 65/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Sd/65/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012201065 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012201065.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v právnej veci navrhovateľky: U. R. N. Z. G. J. K. T. Á., trvale bytom S. XXX, D., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie so sídlom Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní o opravnom prostriedku navrhovateľky proti rozhodnutiu odporkyne č. XXX XXX XXXX X M. D. XX. H. XXXX, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Podaním zo dňa 31. júla 2012 sa navrhovateľka domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia odporkyne č. XXX XXX XXXX X zo dňa 09. júla 2012, ktorým jej podľa § 70 a § 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zamietla žiadosť o invalidný dôchodok zo dňa 22. júna 2012.

Proti tomuto rozhodnutiu podala včas opravný prostriedok - odvolanie navrhovateľka, z dôvodu pretrvávajúcich zdravotných ťažkostí, v dôsledku ktorých má rôzne zdravotné obmedzenia, ktoré majú nepriaznivý vplyv na jej život, či už v pracovnej alebo súkromnej sfére. Ďalej uviedla, že v rozhodnutí nie sú zohľadnené všetky zdravotné ťažkosti, nakoľko mnohé z nich sú v priebehu diagnostikovania.

Navrhovateľka písomným podaním zo dňa 7. septembra 2012 vzala svoj opravný prostriedok v celom rozsahu späť.

Podľa § 250l ods. 2 O.s.p. pokiaľ v tejto hlave nie je ustanovené inak, použije sa primerane ustanovenie druhej hlavy s výnimkou § 250a.

Podľa § 250d ods. 3, veta prvá O.s.p., súd uznesením konanie zastaví, ak sa žaloba podala oneskorene, ak ju podala neoprávnená osoba, ak smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nemôže byť predmetom preskúmavania súdom, ak žalobca neodstránil vady žaloby, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu žaloby, alebo ak žalobca nie je zastúpený podľa § 250a alebo ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods. 2) .

Podľa § 250h ods. 2 O.s.p. veta pred bodkočiarkou, až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť.

Pretože navrhovateľka vzala svoj návrh v celom rozsahu späť pred rozhodnutím súdu vo veci samej, bolo potrebné konanie podľa vyššie citovaných zákonných ustanovení zastaviť.

O náhrade trov konania bolo rozhodnuté podľa § 146 ods. 1 písm. c/, § 246c ods. 1 250l ods. 2 O.s.p. tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu pretože konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.