KSKE 3 Sd 66/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Sd 66/2012

KS v Košiciach, dátum 11.10.2012, sp.zn. KSKE 3 Sd 66/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Sd/66/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012201090 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012201090.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v právnej veci navrhovateľa: U.. I.. U. S., K.., trvale bytom B. XX, B., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie so sídlom Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní o opravnom prostriedku navrhovateľa proti rozhodnutiu odporkyne č. XXX XXX XXXX, zo dňa 12. júna 2012, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Podaním zo dňa 02. augusta 2012 sa navrhovateľ domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia odporkyne č. XXX XXX XXX X zo dňa 12. júna 2012, ktorým mu podľa § 65 a § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov priznala starobný dôchodok od 17. januára 2012 v sume 672,50 Eur mesačne.

Proti tomuto rozhodnutiu podal včas opravný prostriedok - odvolanie navrhovateľ z dôvodu, že nesúhlasí s výškou sumy priznaného starobného dôchodku, pričom uviedol, že napadnutým rozhodnutím mu bola vypočítaná len základná suma starobného dôchodku, ku ktorej nebola pripočítaná suma dôchodku patriaca mu za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na starobný dôchodok a zároveň nebola pripočítaná suma percentuálneho zvýšenia dôchodku za toto obdobie.

Navrhovateľ písomným podaním zo dňa 02. októbra 2012 vzal svoj opravný prostriedok v celom rozsahu späť.

Podľa § 250l ods. 2 O.s.p. pokiaľ v tejto hlave nie je ustanovené inak, použije sa primerane ustanovenie druhej hlavy s výnimkou § 250a.

Podľa § 250d ods. 3, veta prvá O.s.p., súd uznesením konanie zastaví, ak sa žaloba podala oneskorene, ak ju podala neoprávnená osoba, ak smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nemôže byť predmetom preskúmavania súdom, ak žalobca neodstránil vady žaloby, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu žaloby, alebo ak žalobca nie je zastúpený podľa § 250a alebo ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods. 2) .

Podľa § 250h ods. 2 O.s.p. veta pred bodkočiarkou, až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť.

Pretože navrhovateľ vzal svoj návrh v celom rozsahu späť pred rozhodnutím súdu vo veci samej, bolo potrebné konanie podľa vyššie citovaných zákonných ustanovení zastaviť.

O náhrade trov konania bolo rozhodnuté podľa § 146 ods. 1 písm. c/, § 246c ods. 1 250l ods. 2 O.s.p. tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu pretože konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.