KSKE 3 Sd 69/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Sd/69/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012201134 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012201134.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudkyňou JUDr. Valériou Mihalčinovou, v právnej veci navrhovateľky: Z. K. T. V. S. G. Q. Á. E. X. N. Á., bytom C. XXX/XX, XXX XX C., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ú s t r e d i e, ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o zvýšenie invalidného dôchodku, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 06. júna 2012 č. XXX XXX XXXX.

Účastníkom n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Preskúmavaným rozhodnutím odporkyňa podľa § 73, § 112 ods. 4 a § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zvýšila navrhovateľke invalidný dôchodok od 15. novembra 2011 na 181,40 Eur mesačne. Podľa § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. a v súlade s Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 344/2011 Z. z., ktoré ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky, jej od 01. januára 2012 zvýšila invalidný dôchodok na 187,40 Eur mesačne.

V odôvodnení rozhodnutia uviedla, že navrhovateľka podľa posudkového záveru posudkového lekára sociálneho poistenia má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť od 15.11.2011 v rozsahu 60 %.

Nárok na invalidný dôchodok navrhovateľke vznikol 19. júla 2010 a spôsob výpočtu hodnoty priemerného osobného mzdového bodu a rokov obdobia dôchodkového poistenia spolu s pripočítaným obdobím bol vysvetlený navrhovateľke v rozhodnutí o priznaní invalidného dôchodku z 10.11.2010 č. XXX XXX XXXX.

Suma invalidného dôchodku sa určuje podľa § 73 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. ako súčin priemerného mzdového bodu, t. j. 0,8596 x obdobie dôchodkového poistenia zisteného ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok, ku ktorému sa pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku, t. j. 36,1343 rokov obdobia dôchodkového poistenia x aktuálna dôchodková hodnota na rok 2011, t. j. 9,5756 Eur x percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, t. j. 60 % = 178,40 Eur mesačne. K tejto sume navrhovateľke patrí suma zvýšenia o 3,- Eur mesačne, ktorá jej patrila k doteraz vyplácanému invalidnému dôchodku a ďalej podľa § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. sa jej invalidný dôchodok od 01.01.2012 zvyšuje o 3,3 %, t. j. 6,- Eur, takže výsledná suma invalidného dôchodku je 187,40 Eur mesačne.

Proti tomuto rozhodnutiu podala včas opravný prostriedok navrhovateľka. Navrhla napadnuté rozhodnutie zrušiť a vrátiť odporkyni na ďalšie konanie. Má za to, že hodnotenie jej zdravotného stavu v odbornom posudku nie je komplexné. Podľa lekárskej správy z 22.08.2011 FN LP - ORL a chirurgie hlavy Košice má 100 % stratu sluchu - obojstranná hluchota s tým, že bez pomoci sa nevie ani pohybovať a táto choroba mala byť hodnotená podľa prílohy č. 4 k zákonu č. 461/2003 Z. z. kapitoly VII, oddiel B, položka 3 a nie 1.0 obojstranná percepčná strata sluchu. Celkove aj psychiatricky v dôsledku straty sluchu nie je schopná vykonávať akúkoľvek činnosť, nevie sa sústrediť, pri chirurgickom zákroku jej bol poškodený tvarový nerv, má deformovanú tvár čiastočne aj teraz a pri vonkajšom pohybe potrebuje doprovod. Má porušené komunikačné schopnosti v hovorovej reči, nie je schopná vykonávať žiadne práce. Priložila aj lekárske správy - nález FN LP - ORL a chirurgie hlavy a krku z 22.08.2012, fotokópiu správy z psychologického vyšetrenia z 11.11.2011, fotokópiu správy z logopedického vyšetrenia z 15.11.2011 a fotokópiu z psychiatrického vyšetrenia z 19.12.2011. Vychádzajúc z uvedených skutočnosti má za to, že posudkový lekár sa nezaoberal komplexne jej zdravotným stavom a pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť mal stanoviť nie v rozsahu 60 % ale 70 % a takto jej mal byť zvýšený aj invalidný dôchodok.

Odporkyňa v písomnom vyjadrení, ale aj na pojednávaní žiadala preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť. Uviedla, že posudkoví lekári sociálneho poistenia v konaní predchádzajúcom konaniu napadnutého rozhodnutia, ako aj v konaní o opravnom prostriedku na základe predložených odborných lekárskych nálezov a vlastného vyšetrenia vyhodnotili, že navrhovateľkin zdravotný stav je zhoršený na úroveň invalidity od 15.11.2011 s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 60 %. Navrhovateľka v konaní o opravnom prostriedku predloženými listinnými dôkazmi (najmä odbornými lekárskymi nálezmi) nepreukázala, že jej zdravotný stav odôvodňuje vyššiu mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, alebo zmenu dátumu vzniku invalidity.

Súd podľa § 250l a nasl. O.s.p. na verejnom pojednávaní preskúmal napadnuté rozhodnutie odporkyne, oboznámil sa s opravným prostriedkom navrhovateľky aj s pripojenými lekárskymi nálezmi, písomným vyjadrením odporkyne, lekárskou správou posudkového lekára Sociálnej poisťovne, ústredie, vysunuté pracovisko v Košiciach z 20.09.2012, posudkovým spisom (zdravotnou dokumentáciou navrhovateľky) , dávkovým spisom a dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľky nie je dôvodný.

Z pripojeného dávkového spisu odporkyne a posudkového spisu súd zistil, že navrhovateľka bola uznaná invalidnou od 19.07.2010 s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 55 % pre rozhodujúce zdravotné postihnutie obojstranná praktická hluchota podľa kapitoly VII, oddiel B, položka 2 v rozsahu 45 % a pre zdravotné postihnutie periférna paréza lícneho nervu vpravo bola zvýšená percentuálna miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 10 %. Kontrolná lekárska prehliadka určená nebola s tým, že táto nie je potrebná.

Navrhovateľka žiadosťou zo dňa 10.01.2012 žiadala o zvýšenie invalidného dôchodku z dôvodu zhoršenia zdravotného stavu a k žiadosti pripojila aj odborné lekárske nálezy.

Na základe tejto žiadosti posudzoval zdravotný stav navrhovateľky posudkový lekár Sociálnej poisťovne, pobočka Trebišov dňa 22. mája 2012. Po vlastnom vyšetrení a zhodnotení odborných nálezov ORL vyšetrenie z 15.11.2011, správa z logopedického vyšetrenia 11.11.2011, z psychiatrického vyšetrenia 19.12.2011, psychologického vyšetrenia 11.11.2011 v závere uviedol, že 12.04.2010 u navrhovateľky bola vykonaná stapedoplastika pravého ucha, počas operácie došlo k poraneniu lícneho nervu s následnou parézou. Dňa 12.07.2010 bola vykonaná rekonštrukcia a dekompresia tympanického úseku lícneho nervu, t. č. s podstatne zlepšeným nálezom. V máji 2011 došlo k úplnej strate sluchu na jedinom počujúcom ľavom uchu. Toho času 100 %-tná strata sluchu, t. j. obojstranná úplná hluchota podmieňuje invaliditu s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u rozhodujúceho zdravotného postihnutia, t. j. obojstranná úplná hluchota podľa kapitoly VII, oddiel B, položka 1 v rozsahu 50 % a zároveň zvýšila percentuálnu mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 10 % pre depresívnu poruchu ťažkého stupňa. Dátum zmeny miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť určila dňom odborného ORL nálezu, t. j. 15.11.2011. Na tomto závere posudková lekárka

zotrvala aj dňa 07.08.2012 a uviedla, že pre krátky časový interval od sluchového postihnutia nedošlo k ťažkému porušenia komunikačných schopnosti hovorovej reči a k sociálnej dezintegrácii, o čom svedčí psychologický nález z 11.11.2011 a logopedický nález z 11.11.2011. Navrhovateľka je dispenzarizovaná aj na psychiatrickej ambulancii pre reaktívnu depresívnu poruchu ťažkého stupňa, ktorá podmieňuje navýšenie percentuálnej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 10 %.

V súdnom konaní zdravotný stav navrhovateľky posúdil posudkový lekár ústredia, vysunuté pracovisko v Košiciach dňa 20.09.2012. Po vlastnom vyšetrením posudkovým lekárom a po zhodnotení odborných lekárskych nálezov a to ORL vyšetrenie 15.11.2011, logopedické vyšetrenie z 11.11.2011, psychiatrické vyšetrenie z 19.12.2011, psychologické vyšetrenie z 11.11.2011 a dospel k zhodnému záveru ako posudková lekárka v správnom konaní. Uviedol, že ako rozhodujúce zdravotné postihnutie bola stanovená obojstranná praktická hluchota s navýšením o 10 % pre periférne postihnutie pravého lícneho nervu. Neskoršími odbornými lekárskymi nálezmi konštatované zhoršenie sluchu s dokumentovanou 100 % obojstrannou stratou, ktorá ako rozhodujúce zdravotné postihnutie odôvodňuje mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť podľa kapitoly VII, oddiel B, položka 1 50 %. Pre pretrvávajúcu depresívnu poruchu bola miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť navýšená o 10 %, takže celková mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je v rozsahu 60 %. Rekonštrukčnou operáciou v júli 2010 došlo u navrhovateľky k zlepšeniu parézi pravého tvárového nervu s prítomnými už len jemnými odchýlkami v rečovom prejave.

Kontrolnú lekársku prehliadku u navrhovateľky posudkoví lekári neurčili s tým, že táto nie je potrebná.

Podľa § 71 ods. 10 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení neskorších zmien (ďalej len zákon o sociálnom poistení ) dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav na účely invalidity sa posúdi opätovne ak sa predpokladá zmena vo vývoji zdravotného stavu a zmena schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

V danom prípade, keďže posudkoví lekári u navrhovateľky nestanovili kontrolnú lekársku prehliadku, ktorá podľa ich názoru nie je potrebná ako vyplýva z posudkového spisu, navrhovateľka sama žiadosťou z 10.01.2012 žiadala o zvýšenie invalidného dôchodku v dôsledku zhoršenia zdravotného stavu.

Zdravotný stav navrhovateľky tak ako to bolo vyššie uvedené v správnom konaní, ako aj v súdnom konaní posudzovali posudkoví lekári na základe navrhovateľkou predložených odborných lekárskych nálezov, teda odbornými lekárskymi nálezmi bol objektívne zistený zdravotný stav navrhovateľky a úlohou posudkových lekárov v súlade s ustanovením § 153 zákona o sociálnom poistení bolo iba posúdiť, ktoré zdravotné ochorenie u navrhovateľky je rozhodujúcim a stanoviť v súlade s prílohou č. 4 k zákonu o sociálnom poistení pre dané rozhodujúce zdravotné postihnutie mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Posudkoví lekári tak ako to vyplýva z ustanovenia § 71 ods. 8 zákona o sociálnom poistení zohľadnili, že mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť možno zvýšiť 10 %, lebo ďalšie ochorenie (psychiatrické) ovplyvňuje nielen pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Posudkoví lekári vychádzali z odborných lekárskych nálezov, ktoré navrhovateľka predložila a ktoré objektívne stanovili diagnózu u navrhovateľky a zhodne dospeli k záveru, že rozhodujúcim zdravotným postihnutím u navrhovateľky je obojstranná praktická hluchota s mierou poklesu schopnosti v rozsahu 50 % a zohľadnili aj psychologický nález z 11.11.2011, logopedický nález z 11.11.2011, ako aj nález z psychiatrického vyšetrenia 19.12.2011, pričom zhodne uviedli, že pre depresívnu poruchu, ktorá vyplýva z uvedených odborných lekárskych nálezov aj zvýšili percentuálnu mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 10 %.

Na základe uvedených skutočnosti súd má za to, že posudkoví lekári zdravotný stav navrhovateľky na základe jej žiadosti o zvýšenie invalidného dôchodku z dôvodu zhoršenia zdravotného stavu posúdili na základe predložených odborných vyšetrení, zohľadnili každý z odborných lekárskych nálezov a na základe toho aj zhodne dospeli k rovnakému záveru, že rozhodujúcim zdravotným postihnutím u navrhovateľky je obojstranná úplná hluchota s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú

činnosť v rozsahu 50 % a zároveň v dôsledku depresívnej poruchy navýšili mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o najvyššiu možnú hranicu, t. j. 10 %. Navrhovateľka ani v súdnom konaní nepreukázala, resp. nepredložila žiaden objektívny nález, z ktorého by bolo zrejmé, že posudkoví lekári pri posudzovaní zdravotného stavu nepostupovali v súlade so zákonom o sociálnom poistení a s prílohou č. 4 a že by jej zdravotný stav nebol komplexne a objektívne posúdený.

Z uvedených dôvodov súd preskúmavané rozhodnutie podľa § 250q ods. 2 O.s.p. potvrdil.

V prípade, že u navrhovateľky dôjde k zhoršeniu zdravotného stavu, ktorá skutočnosť bude vyplývať z odborných lekárskych nálezov, navrhovateľke nič nebude brániť, aby v budúcnosti sama nepodala žiadosť o zvýšenie invalidného dôchodku z dôvodu zhoršenia zdravotného stavu tak, ako to urobila aj 10.01.2011.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 250l ods. 2 v spojení s § 250k ods. 1 O.s.p. a účastníkom nepriznal právo na náhradu trov konania, lebo navrhovateľka v konaní úspešná nebola a odporkyňa zo zákona toto právo nemá.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.