KSKE 3 Sd 70/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Sd 70/2012

KS v Košiciach, dátum 03.10.2012, sp.zn. KSKE 3 Sd 70/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Sd/70/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012201147 Dátum vydania rozhodnutia: 03. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012201147.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky: W. Č., trvale bytom B. Č.. XX, Y., proti odporkyni: Sociálnej poisťovni, ústredie, so sídlom v Bratislave, ul. 29. augusta č. 8, v konaní o vdovskom dôchodku, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Podaním zo dňa 08. augusta 2012 sa navrhovateľka domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia odporkyne zo dňa 24. júla 2012 číslo: XXX XXX XXXX X, ktorým jej bola podľa § 74 a § 112 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov od 14. septembra 2012 zastavená výplata vdovského dôchodku.

Proti uvedenému rozhodnutiu podala včas opravný prostriedok - odvolanie navrhovateľka, v ktorom uviedla, že vzhľadom na skutočnosť, že spĺňa zákonné podmienky na poberanie vdovského dôchodku, nevidí dôvod na jeho zastavenie, a preto žiada o jeho opätovné vyplácanie.

Súd z písomného vyjadrenia odporkyne zo dňa 24. septembra 2012 a pripojeného rozhodnutia zistil, že vydala dňa 05. septembra 2012 nové rozhodnutie č. XXX XXX XXXX X, ktorým navrhovateľke bola od 14. septembra 2012 uvoľnená výplata vdovského dôchodku, čím v y h o v e l a opravnému prostriedku navrhovateľky zo dňa 08. 08. 2012 v p l n o m rozsahu. Proti uvedenému rozhodnutiu navrhovateľka opravný prostriedok v zákonnej lehote nepodala.

Podľa § 250o O.s.p. ak správny orgán, ktorého súd rozhodnutie preskúmava, vydá n o v é rozhodnutie, ktorým návrhu celkom v y h o v i e, súd uznesením konanie z a s t a v í.

Vzhľadom na to, že v danom prípade, vychádzajúc z vyššie uvedených skutočností, sú splnené všetky podmienky uvedené v citovanom zákonnom ustanovení, považoval súd za potrebné rozhodnúť tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

Súd rozhodol o trovách konania podľa ust. § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. s použitím § 246c a § 250l ods. 2 O.s.p., v zmysle ktorých žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní je potrebné popri všeobecných náležitostiach podľa § 42 ods. 3 O.s.p. uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa rozhodnutie napáda, v čom sa rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.