KSKE 3 Sd 72/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Sd/72/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200901 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200901.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudkyňou JUDr. Valériou Mihalčinovou, v právnej veci navrhovateľky: A. A. P. Q. X. Š. E. X. N. Á., R. D. XX, E., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ú s t r e d i e, ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o preskúmanie rozhodnutia odporkyne zo dňa 19.08.2011 č. XXX XXX XXXX X, takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 19. augusta 2011 č. XXX XXX XXXX X a vracia jej vec na ďalšie konanie.

Účastníkom n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Preskúmavaným rozhodnutím odporkyňa podľa § 236 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z. z. uložila navrhovateľke povinnosť vrátiť neprávom vyplatený invalidný dôchodok v celkovej sume 4.285,90 EUR. Neprávom vyplatenú sumu je povinná vrátiť do 30 dní od doručenia rozhodnutia.

V odôvodnení rozhodnutia uviedla, že nesplnením riadnej ohlasovacej povinnosti a prijímaním invalidného dôchodku vyplateného neprávom spôsobila, že sa invalidný dôchodok poskytol vo vyššej sume, ako patril. Dôchodok sa vyplácal v dobe od 18.07.2005 do 30.06.2006 v sume 7.465,- Sk, hoci patril iba v sume 4.881,- Sk mesačne, v dobe od 01.07.2006 do 30.06.2007 sa vyplácal v sume 7.465,- Sk mesačne, hoci patril v sume 5.172,- Sk mesačne, od 01.07.2007 do 30.06.2008 sa vyplácal v sume 7.465,- Sk mesačne, hoci patril iba v sume 5.496,- Sk mesačne, od 01.07.2008 do 31.12.2008 sa vyplácal v sume 7.465,- Sk mesačne, hoci patril iba v sume 5.771,- Sk mesačne, od 01.01.2009 do 31.12.2009 sa vyplácal v sume 248,- EUR mesačne, hoci patril v sume 205,- EUR mesačne, od 01.01.2010 do 21.12.2010 sa vyplácal v sume 248,- EUR mesačne, hoci patril v sume 211,30 EUR mesačne, od 01.01.2011 do 17.10.2011 sa vyplácal v sume 248,- EUR mesačne, hoci patril v sume 215,20 EUR mesačne. Tým bola neprávom vyplatená suma 4.285,90 EUR mesačne.

Potvrdením Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach z 18.01.2011 bolo preukázané, že od 01.05.2005 do 31.05.2005, od 01.07.2005 do 31.10.2005 a od 01.12.2005 do 31.12.2008 vykonávala osobnú asistentku fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, za výkon ktorej bola vyplácaná odmena vzhľadom k tomu, že od 01.07.2005 úhrnná suma invalidného dôchodku (4.484,- Sk, t. j. 148,90 EUR) a iného príjmu (3.410,- Sk, t. j. 113,20 EUR) presiahla sumu 1,1 násobku úhrnnú sumu životného minima 261,30 EUR (invalidný dôchodok 248,- EUR a výživné 13,30 EUR) pre jednu plnoletú fyzickú osobu a ďalšiu spoločne posudzovanú fyzickú osobu nárok na zvýšenie dôchodku z dôvodu jediného zdroja príjmu týmto dňom zanikol. Preto za obdobie od 18.07.2005 do 17.09.2001 nepatril jej invalidný

dôchodok zvýšený z dôvodu jediného zdroja príjmu pre jednu plnoletú fyzickú osobu a ďalšiu spoločne posudzovanú fyzickú osobu.

Vzhľadom k tomu, že si nesplnila povinnosť podľa § 227 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z., t. j. nehlásila, že má okrem invalidného dôchodku aj iný príjem spôsobila, že invalidný dôchodok sa vyplácal vo vyššej sume ako patrí. Neprávom vyplatenú sumu na invalidnom dôchodku je povinná podľa § 236 ods. 1 písm. a) a b) zákona vrátiť do 30 dní od doručenia rozhodnutia.

Proti tomuto rozhodnutiu podala včas opravný prostriedok navrhovateľka. Navrhla preskúmavané rozhodnutie zrušiť a návrh odôvodnila takto:

Na svoju obranu uviedla, že vždy konala v dobrej viere, že je všetko v poriadku a že jej dávky patria tak, ako boli vyplácané. Nebola si a ani nie je si vedomá toho, že by bola porušila nejakú povinnosť. Pri návšteve pracoviska sociálnej poisťovne sa vždy informovala, či je všetko v poriadku a nikdy nebola upozorňovaná na nejaký nedostatok alebo problém, napr. povinnosť hlásiť výkon osobnej asistencie. O ohlasovacej povinnosti vôbec nevedela. Keby to tak bolo, bola by na vykonávanie osobnej asistencie nepristúpila. Je jej známe, že neznalosť zákona neospravedlňuje. Zároveň však chce a môže preukázať, že z dôvodu závažného psychiatrického ochorenia, ktorý je aj dôvodom invalidity, ako aj liečby dlhodobo nebola schopná niektoré pre ňu závažné záležitosti správne posúdiť a ich riešiť. Dňa 17.05.2010 a 15.07.2010 ju sociálna poisťovňa požiadala o písomné oznámenie, na ktoré okamžite reagovala. Rozhodnutie odporkyňa o neprávom vyplatených dávkach však vyniesla až o rok, t. j. 19.08.2011, čím jej dlh bez jej pričinenia vzrástol. Nie je si vedomá žiadnej chyby, dávky prijímala v dobrej viere, a preto žiada, by jej bol dlh odpustený.

Na súdnom pojednávaní navrhovateľka zotrvala na dôvodoch opravného prostriedku proti preskúmavanému rozhodnutiu a naviac vzniesla námietku premlčania vyplácania invalidného dôchodku za obdobie od 18.07.2005 do 31.12.2008. Je pravdou, že vykonávala funkciu osobnej asistentky ťažko zdravotnej postihnutej osobe, ale peniaze na ten účel boli vyplácané samotnej ťažko zdravotne postihnutej osobe a keďže je kresťanka, tieto peniaze nepreberala a vlastne úlohu osobnej asistentky vykonávala zadarmo. Zároveň uviedla, že odporkyni už na predpísaný dlh uhradila 2 x po 120,- EUR a 2 x po 100,- EUR.

Odporkyňa v písomnom vyjadrení aj na pojednávaní navrhla preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť a to z tých dôvodov, ktoré uviedla aj v odôvodnení preskúmavaného rozhodnutia, na ktoré poukázala aj vo svojom písomnom vyjadrení. Zároveň uviedla, že zákon o sociálnom poistení nepozná možnosť dobrovoľného odpustenia preplatku , z ktorého dôvodu tejto požiadavke nemožno vyhovieť.

Súd podľa § 250l a nasl. O.s.p. preskúmal napadnuté rozhodnutie odporkyne, oboznámil sa s opravným prostriedkom navrhovateľky, písomným vyjadrením odporkyne, pripojeným dávkovým spisom odporkyne a dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľky je dôvodný.

Navrhovateľke bola uložená povinnosť vrátiť neprávom vyplatený invalidný dôchodok z dôvodu, že nehlásila že má okrem invalidného dôchodku aj iný príjem, čím spôsobila, že invalidný dôchodok sa jej vyplácal vo vyššej sume, ako patril.

Podľa § 236 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších zmien (ďalej len zákon ) príjemca dávky je povinný vrátiť dávku alebo časť odo dňa od ktorého mu nepatrila, alebo nepatrila v poskytovanej sume ak:

a) nesplnil povinnosť uloženú týmto zákonom

b) prijímal dávku alebo jej časť, hoci vedel alebo musel z okolností predpokladať, že sa vyplatila neprávom alebo vo vyššej sume ako patrila, alebo

c) vedome inak spôsobil, že dávka alebo jej časť sa vyplatila neprávom, alebo vo vyššej sume ako patrila.

Podľa § 227 ods. 3 zákona poistenec je povinný príslušnej organizačnej zložke sociálnej poisťovne preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik nároku na dávku, trvanie nároku na dávku, zánik nároku na dávku, nároku na jej výplatu a jej sumu. Príjemca dávky je povinný do 8 dní oznámiť príslušnej organizačnej zložke sociálnej poisťovne zmenu v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku na dávku, zánik nároku na dávku, nárok na jej výplatu a jej sumu. Ak bol poistenec alebo príjemca dávky písomne vyzvaný príslušnou organizačnou zložkou sociálnej poisťovne aby preukázal tieto skutočnosti, je povinný vyzve vyhovieť v lehote do 8 dní odo dňa doručenia výzvy, ak organizačná zložka sociálnej poisťovne neurčila inú lehotu.

Odporkyňa vo výroku preskúmavaného rozhodnutia uviedla, že navrhovateľka má vrátiť neprávom vyplatený invalidný dôchodok v celkovej sume 4.285,90 EUR a iba z odôvodnenia preskúmavaného rozhodnutia vyplýva, že to má byť za obdobie od 18.07.2005 do 17.09.2011. Pritom ale v odôvodnení je uvedené, že podľa potvrdenia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny navrhovateľka vykonávala osobnú asistentku fyzickej osobe z ťažkým zdravotným postihnutím za výkon ktorej bola vyplácaná odmena a to v období od 01.05.2005 do 31.05.2005, od 01.07.2005 do 31.10.2005 a od 01.12.2005 do 31.12.2008. Z akého dôvodu navrhovateľka od 01.01.2009 už nespĺňala podmienky na výplatu invalidného dôchodku zvýšeného z dôvodu jediného zdroja príjmu pre 1 plnoletú fyzickú osobu a ďalšiu spoločne posudzovanú fyzickú osobu z odôvodnenia rozhodnutia nevyplýva. Z uvedeného dôvodu je preto rozhodnutie nepreskúmateľné pre nedostatok dôvodov.

Navrhovateľka v opravnom prostriedku uviedla, že na písomné žiadosti odporkyne zo 17.05.2010 a 15.07.2010 písomne reagovala, čo vyplýva aj z obsahu pripojeného dávkového spisu, pretože navrhovateľka vo svojom podaní z 25.08.2010 uviedla okrem skutočnosti týkajúcich sa poberania sirotského dôchodku syna F. A. aj to, že má príjem z osobnej asistencie postihnutej osoby, čomu zodpovedá aj oznámenie Úradu sociálnej práce a rodiny v Košiciach zo 14.10.2010, že vykonávala osobnú asistentku od 01.05.2005 do 31.05.2005, od 01.07.2005 do 31.10.2005, od 01.12.2005 do 31.03.2005 a peňažný príspevok na osobnú asistenciu bol vyplácaný pánovi A. K., ktorý následne túto sumu mal vyplácať navrhovateľke v mesačných výškach podľa priloženej prílohy. Navrhovateľka zároveň vo svojom podaní z 25.11.2010 odporkyni oznámila, že osobnú asistentku od apríla 2008 do januára 2010 nevykonávala a opäť osobnú asistentku vykonávala od 01.02.2010 do 30.11.2010. Preto nie je zrejmé, z akého dôvodu navrhovateľka od 01.04.2008 nespĺňala podmienky poberania invalidného dôchodku zvýšeného z dôvodu jediného zdroja príjmu pre 1 plnoletú fyzickú osobu a to až do 17.10.2011, keď odporkyni už jednak z písomného oznámenia samotnej navrhovateľky podaním z 25.08.2010 bolo známe, že má príjem z osobnej asistencie postihnutej osoby a výške tohto príjmu mala vedomosti aj z písomného oznámenia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach zo dňa 14.10.2010. Aj z oznámenia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach z 18.01.2011 vedela, že navrhovateľka vykonávala osobnú asistenciu od 01. februára 2010 do konca novembra 2010 a to aj aký mala mesačný príjem.

Na základe uvedených skutočnosti súd dospel k záveru, že rozhodnutie odporkyne je nepreskúmateľné pre nedostatok dôvodov a naviac odôvodnenie rozhodnutia nemá oporu v pripojenom obsahu dávkového spisu, a preto súd preskúmavané rozhodnutie podľa § 250q ods. 2 v spojení s § 250j ods. 2 písm. d) O.s.p. zrušil a vrátil odporkyni na ďalšie konanie.

Úlohou odporkyne v ďalšom konaní bude predovšetkým vydať rozhodnutie, z ktorého výroku bude jednoznačné za ktoré obdobie má navrhovateľka vrátiť neprávom vyplatený invalidný dôchodok z dôvodu, ako to uviedla v tomto rozhodnutí, že nehlásila skutočnosť, že má okrem invalidného dôchodku aj iný príjem a v odôvodnení rozhodnutia musí uviesť všetky podstatné skutočnosti a dôkazy, ktoré boli podkladom pre vydanie tohto rozhodnutia ako a na základe čoho dospela k sume, ktorú má

navrhovateľka vrátiť a to tak, aby táto časť odôvodnenia bola dostatočne jasná a zrozumiteľná aj pre samotnú navrhovateľku.

Odporkyňa sa bude musieť vyporiadať aj s námietkou vznesenou navrhovateľkou v opravnom prostriedku, že neporušila žiadnu povinnosť, ktorej by si mala byť vedomá vzhľadom na jej zdravotný stav, ktorý bol aj príčinou invalidity (psychiatrické ochorenie) , ďalej s námietkou, že odporkyňa vedela už v roku 2010 o skutočnosti, že mala príjem ako osobná asistentka, a preto ako uviedla nebol dôvod, aby rozhodnutie vydala podstatne neskôr. Podľa jej názoru ona nezapríčinila neprávom vyplácanú výšku invalidného dôchodku, keď oznámila podstatne skôr, že má okrem invalidného dôchodku aj iný príjem. Ďalej sa bude musieť vyporiadať aj s otázkou premlčania, ktorú navrhovateľka vzniesla na pojednávaní za obdobie od 18.07.2005 do 31.12.2008.

Iba po dôslednom zistení skutočného stavu veci, vyhodnotením všetkých dôkazov, ktoré sú aj teraz obsahom pripojeného administratívneho spisu, vyporiadaním sa so všetkými námietkami navrhovateľky vznesenými v opravnom prostriedku, ako aj na pojednávaní pred súdom bude môcť odporkyňa vydať rozhodnutie, ktoré bude mať náležitosti stanovené v § 209 zákona o sociálnom poistení a to predovšetkým rozhodnutie musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní alebo o opravnom prostriedku. Výrok má obsahovať rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia právneho predpisu podľa ktorého sa rozhodlo, prípadne aj rozhodnutie o povinnosti nahradiť trovy konania ak sa ukladá účastníkovi povinnosť na plnenie, treba určiť lehotu pre plnenie. V odôvodnení rozhodnutia sa uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bola vedená pri hodnotení dôkazov a pri použití právnych prepisov, na ktorých základe rozhodovala.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 250l ods. 2 v spojení s § 250k ods. 1 a účastníkom nepriznal právo na náhradu trov konania, lebo navrhovateľka si ich neuplatnila a odporkyňa zo zákona toto právo nemá.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie n i e j e prípustné (§ 250s O.s.p.) .