KSKE 3 Sd 75/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Sd/75/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200941 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200941.3

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudkyňou JUDr. Valériou Mihalčinovou, v právnej veci navrhovateľky: V. J. R. Q. U. Y. T. O. Á., Z. B. F. Č.. XX, N., proti odporkyni: M. B., Ú. M. G. L. S. X. R. S., U.. XX. F. Č.. X, Z., o starobný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 27. mája 2011 č. XXX XXX XXXX X v spojení s rozhodnutím zo dňa 20. októbra 2011 č. XXX XXX XXXX.

Účastníci n e m a j ú právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Preskúmavaným rozhodnutím zo dňa 27.05.2011 č. XXX XXX XXXX X odporkyňa podľa § 65 a § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov od 02.01.2011 priznala navrhovateľke starobný dôchodok v sume 204,60 EUR mesačne. Starobný dôchodok bol priznaný podľa článku 52 ods. 1 písm. a) a ods. 4 Nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v znení Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 988/2009.

V odôvodnení rozhodnutia uviedla, že podľa § 65 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 555/2007 Z. z. nárok na starobný dôchodok vzniká získaním 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia a dosiahnutím dôchodkového veku. Pretože navrhovateľka vychovala 1 dieťa a 56 roku veku dosiahla 27. októbra 2007, dôchodkový vek podľa § 65 ods. 7 zákona dosiahla pripočítaním 36 kalendárnych mesiacov k veku 56 rokov, t. j. 27.10.2010.

Suma starobného dôchodku bola určená podľa § 66 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok a aktuálnej dôchodkovej hodnoty.

Priemerný osobný mzdový bod bol zistený 1,1932 x 17,2439 (k 27.10.2010 získala 6 294 dní obdobia dôchodkového poistenia) x aktuálna dôchodková hodnota 9,5756, ktorá k 02.01.2011 bola stanovená podľa Opatrenia Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 497/2010 Z. z. = 197,10 EUR mesačne. Po vzniku nároku na starobný dôchodok navrhovateľka pracovala do 01.01.2011 a získala obdobie dôchodkového poistenia. Počas tohto obdobia nepoberala starobný dôchodok alebo jeho časť. Osobné mzdové body, suma starobného dôchodku patriaca za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na starobný dôchodok je 1,75041968 EUR mesačne a je určená ako súčin osobných mzdových bodov 0,1828 a aktuálnej dôchodkovej hodnoty k 02.01.2011 9,5756, takže suma

starobného dôchodku spolu so sumou zvýšenia za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na starobný dôchodok po zaokrúhlení je 198,90 EUR mesačne. Takto určená suma starobného dôchodku podľa § 66 ods. 2 zákona sa zvyšuje o 0,5 % za každých 30 dní dôchodkového poistenia získaných po vzniku nároku na starobný dôchodok bez poberania tohto dôchodku, alebo jeho časti. Za 67 dní dôchodkového poistenia sa zvyšuje o 1 %, t. j. o 1,98900000 EUR mesačne. Suma starobného dôchodku 200,90 EUR mesačne po zaokrúhlení je určená súčtom súm 198,90 EUR a 1,98900000 EUR.

Suma starobného dôchodku navrhovateľke bola zvýšená podľa § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov o 1,8 %, t. j. o 3,70 EUR mesačne, a preto navrhovateľke od 02.01.2011 patrí starobný dôchodok v sume 204,60 EUR mesačne.

Odporkyňa rozhodnutím z 20.10.2011 č. XXX XXX XXXX zmenila rozhodnutie zo dňa 27.05.2011 v časti odôvodnenia v ktorom uviedla, že po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie začala sociálna poisťovňa aplikovať v oblasti sociálneho poistenia koordinačné nariadenia (EÚ) , ktoré sú pre Slovenskú republiku v súlade s článkom 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky záväzné. V súlade s článkom 8 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a článkov 8 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania Nariadenia (ES) č. 883/2004 a po vstupe Slovenskej republiky a Českej republiky do Európskej únie naďalej uplatňuje článok 20 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o sociálnom zabezpečení a článok 15 Správnej dohody o vykonávaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o sociálnom zabezpečení. Podľa článku 20 ods. 1 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o sociálnom zabezpečení, doby zabezpečenia získané pred dňom rozdelenia Českej a Slovenskej federatívnej republiky sa považujú za doby zabezpečenia tohto zmluvného štátu, na ktorého území zamestnávateľ občana sídlo ku dňu rozdelenia Českej a Slovenskej federatívnej republiky alebo naposledy pred týmto dňom. Podľa článku 15 ods. 1 Správnej dohody o vykonaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o sociálnom zabezpečení sa sídlom zamestnávateľa rozumie adresa, ktorá je ako sídlo zapísaná v obchodnom registri. Ak je zamestnávateľom fyzická osoba, sídlom je adresa, ktorá je v obchodnom registri uvedená ako miesto podnikania, ak je zamestnávateľom odštepný závod alebo iná organizačná zložka zapísaná v obchodnom registri, sídlom zamestnávateľa sa rozumie adresa tohto odštepného závodu alebo organizačnej zložky. Z potvrdenia Českej správy sociálneho zabezpečenia vyplýva, že v období od 01. júla 1991 do 30. apríla 1993 navrhovateľka bola zamestnancom organizácie INSPEKTA a.s., Olbrachtova 1, Praha 4, ktorá bola do obchodného registra zapísaná 20.07.1990 a vymazaná 01.11.2006. Pretože zamestnávateľ navrhovateľky ku dňu rozdelenia Českej a Slovenskej federatívnej republiky, t. j. k 31.12.1992 mal sídlo na území Českej republiky, všetky doby zabezpečenia, ktoré získala pred 01. januárom 1993 sa tak považujú za doby zabezpečenia Českej republiky a dôchodok je za ne príslušná poskytnúť Česká správa sociálneho zabezpečenia. V ostatnej časti odôvodnenia poukázal na výpočet starobného dôchodku navrhovateľky tak, ako to uviedol aj vo svojom rozhodnutí z 27.05.2011.

Proti tomuto rozhodnutiu podala včas opravný prostriedok navrhovateľka, v ktorom uviedla, že rozhodnutie o priznaní starobného dôchodku je nejasné v odôvodnení, resp. nezrozumiteľnosť výpočtu starobného dôchodku.

Odporkyňa na pojednávaní, ale aj v písomnom vyjadrení navrhla preskúmavané rozhodnutie z 27.05.2011 č. XXX XXX XXXX X v spojení so zmenovým rozhodnutím z 20.10.2011 ako správne potvrdiť.

Uviedla, že navrhovateľka 13.05.2011 si uplatnila nárok na starobný dôchodok, ktorý žiadala priznať 02.01.2011. V prehľade o zamestnaní poistení inej činnosti uviedla, že sídlo zamestnávateľa zapísané do obchodného registra ku dňu rozdelenia Českej a Slovenskej republiky, t. j. k 31.12.1992, alebo naposledy pred týmto dňom bolo na území Českej republiky. V poznámkach o vyjadrení k žiadosti uviedla, že nežiada o dôchodok z ČSSZ Praha s tým, že o český dôchodok požiada o dovŕšení veku, t. j. od 27.10.2011. V prílohe č. 1 k žiadosti o dôchodok vykázala dobu poistenia na území Českej republiky od 01.07.1991 do 30.04.1993. Starobný dôchodok bol navrhovateľke priznaný podľa článku 52 ods. 1 písm. a) a ods. 4 Nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v znení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 988/2009 Z. z..

Ku dňu rozdelenia Českej a Slovenskej federatívnej republiky, t. j. k 31.12.1992 sídlo zamestnávateľa navrhovateľky bolo na území Českej republiky, a preto všetky doby zabezpečenia, ktoré získala pred 01. januárom 1993 sa považujú za doby zabezpečenia Českej republiky a dôchodok je za ne príslušná poskytnúť česká strana sociálneho zabezpečenia.

Súd podľa § 250l a nasl. O.s.p. preskúmal napadnuté rozhodnutie odporkyne, oboznámil sa s opravným prostriedkom navrhovateľky, písomným vyjadrením odporkyne, obsahom pripojeného dávkového spisu odporkyne a dospel k záveru, že opravný prostriedok nie je dôvodný.

Navrhovateľka žiadosťou z 13.05.2011 doručenou Sociálnej poisťovni, ústredie Bratislava 25.05.2011 požiadala o starobný dôchodok, ktorý žiadala priznať od 02.01.2011. Uviedla, že nežiada o dôchodok z ČSSZ Praha, lebo o český dôchodok požiada po dovŕšení veku, t. j. od 27.10.2011.

Podľa § 65 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) nárok na starobný dôchodok vzniká získaním 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia a dosiahnutím dôchodkového veku.

Navrhovateľka vychovala 1 dieťa a 56 rokov veku dosiahla 27.10.2007. Podľa § 65 ods. 7 zákona k dosiahnutému dôchodkovému veku sa u nej pripočíta 36 kalendárnych mesiacov, takže nárok na starobný dôchodok jej vznikol 27.10.2010.

Po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie sociálna poisťovňa je povinná aplikovať v oblasti sociálneho poistenia koordinačné nariadenia Európskej únie, ktoré sú v súlade s článkom 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky záväzné.

V súlade s článkom 8 ods. 1 Nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a článkom 8 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania Nariadenia (ES) č. 883/2004 sa po vstupe Slovenskej republiky a Českej republiky do Európskej únie naďalej uplatňuje článok 20 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o sociálnom zabezpečení a článok 15 Správnej dohody o vykonávaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o sociálnom zabezpečení.

Podľa článku 20 ods. 1 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o sociálnom zabezpečení doby zabezpečenia získané pred dňom rozdelenia Českej a Slovenskej federatívnej republiky sa považujú za doby zabezpečenia toho zmluvného štátu, na ktorého území mal zamestnávateľ občana sídlo ku dňu rozdelenia Českej a Slovenskej federatívnej republiky, alebo naposledy pred týmto dňom.

Z potvrdenia Českej správy sociálneho zabezpečenia vyplýva, že v období od 01. júla 1991 do 30. apríla 1993 navrhovateľka bola zamestnancom organizácie INSPEKTA a.s. Praha 4, ktorá do obchodného registra bola zapísaná 25.07.1990 a vymazaná 01.11.2006. Preto, že zamestnávateľ navrhovateľky mal ku dňu rozdelenia Českej a Slovenskej federatívnej republiky, t. j. k 31.12.1992 sídlo na území Českej republiky, všetky doby zabezpečenia, ktoré získala pred 01. januárom 1993 sa tak považujú za doby zabezpečenia Českej republiky a dôchodok je za ne príslušná poskytnúť Česká správa sociálneho zabezpečenia.

Suma starobného dôchodku sa určuje podľa § 66 ods. 1 zákona ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok a aktuálnej dôchodkovej hodnoty.

Ako sa určuje priemerný osobný mzdový bod je upravené v § 63 zákona. Na základe v uvedenom ustanovení určenie priemerného osobného mzdového bodu u navrhovateľky tento bol určený ako 1,1932. Ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok získala 6 294 dní obdobia dôchodkového poistenia, čo na účely výpočtu starobného dôchodku je 17,2439 rokov dôchodkového poistenia. Aktuálna dôchodková hodnota platná k 02.01.2011 bola určená 9,5756 EUR, takže suma starobného dôchodku je 1,1932 x 17,2439 x 9,5756 = 197,10 EUR mesačne.

Po vzniku nároku na starobný dôchodok navrhovateľka pracovala a tento žiadala priznať od 02.01.2011. Suma starobného dôchodku za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na starobný dôchodok, t. j. od 27.10.2010 do 01.01.2011 je 1,75041968 EUR mesačne a bola určená ako súčin osobných mzdových bodov za uvedené obdobie 0,1828 x aktuálna dôchodková hodnota 9,5756, takže suma starobného dôchodku spolu so sumou zvýšenia za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na starobný dôchodok po zaokrúhlení je 198,90 EUR mesačne.

Takto určená suma starobného dôchodku v súlade s ustanovením § 66 ods. 2 zákona sa zvyšuje o 0,5 % za každých 30 dní dôchodkového poistenia získaných po vzniku nároku na starobný dôchodok, bez poberania tohto dôchodku alebo jeho časti. Za 67 dní dôchodkového poistenia po vzniku nároku na starobný dôchodok sa u navrhovateľky zvyšuje o 1 % a t. j. o sumu 1,98900000 EUR mesačne. Potom suma starobného dôchodku je určená súčtom 198,90 EUR + 1,98900000 EUR = 200,90 EUR.

Navrhovateľke patrí aj zvýšenie starobného dôchodku podľa § 82 zákona odo dňa priznania o 1,8 %, t. j. o 3,70 EUR, takže konečná suma starobného dôchodku k 02.01.2011 je 204,60 EUR mesačne.

Po preskúmaní napadnutých rozhodnutí súd dospel k záveru, že výška starobného dôchodku u navrhovateľky od 02.01.2011 ako to žiadala priznať vo svojej žiadosti 13.05.2011 bola vypočítaná v súlade so zákonom o sociálnom poistení, a preto súd preskúmavané rozhodnutie podľa § 250q ods. 2 O.s.p. potvrdil.

Navrhovateľka v dôvodoch opravného prostriedku uviedla, že odôvodnenie je nejasné, resp. nezrozumiteľnosť výpočtu starobného dôchodku. Táto námietka bola odstránená odporkyňou a to zmenovým rozhodnutím zo dňa 20.10.2011, v ktorom odporkyňa odôvodnila prečo nie je možné do obdobia dôchodkového zabezpečenia u navrhovateľky započítať dobu zamestnania v Českej republike od 01.07.1991 do 30.04.1993 a takisto podrobne uviedla ako a podľa ktorých zákonných ustanovení zákona o sociálnom poistení vypočítala výšku starobného dôchodku navrhovateľky.

Navrhovateľka v konaní úspešná nebola, odporkyňa zo zákona nemá právo na náhradu trov konania, preto súd rozhodol tak, že účastníkom nepriznáva právo na náhradu trov konania. (§ 250l ods. 2 v spojení s § 250k ods. 1 O.s.p.) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 O.s.p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.