KSKE 3 Sd 75/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Sd 75/2012

KS v Košiciach, dátum 24.10.2012, sp.zn. KSKE 3 Sd 75/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Sd/75/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012201233 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012201233.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa Z. C. Q. P. H. M. V., trvale bytom Leningradská 3502/3, Michalovce, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústredie, so sídlom v Bratislave, ul. 29. augusta č. 8, v konaní o sirotskom dôchodku, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Podaním zo dňa 09. augusta 2012 sa navrhovateľ domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia odporkyne zo dňa 24. mája 2012 číslo: XXX XXX XXXX X, ktorým mu bola podľa § 76 a § 112 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov od 02. júla 2012 zastavená výplata sirotského dôchodku.

Proti uvedenému rozhodnutiu podal včas opravný prostriedok - odvolanie navrhovateľ, v ktorom uviedol, že dôvody zastavenia výplaty sirotského dôchodku neboli naplnené tak, ako ich odporkyňa uviedla v napadnutom rozhodnutí. Uviedol, že doposiaľ neobdŕžal príslušné písomné rozhodnutia Prírodovedeckej fakulty Masarykovej univerzity v Brne o ukončení štúdia a zároveň pripojil potvrdenie školy, ktorým bol odo dňa 19.07.2012 zapísaný na dvojročné magisterské štúdium v odbore anglický jazyk a literatúra na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne pre akademický rok 2012/2013. Na základe týchto skutočností žiadal o zrušenie napadnutého rozhodnutia a o opätovné priznanie výplaty sirotské dôchodku od 1. júla 2012 do doby, kým to umožňuje zákon.

Súd z písomného vyjadrenia odporkyne zo dňa 17. októbra 2012 zistil, že táto vydala dňa 02. októbra 2012 nové rozhodnutie č. 861 001 9858 0, ktorým podľa § 76 a § 112 ods. 4 zákona o sociálnom poistení bola navrhovateľovi od 02. júla 2012 uvoľnená výplata sirotského dôchodku v sume 182 eur mesačne, čím v y h o v e l a opravnému prostriedku navrhovateľa zo dňa 09. augusta 2012 v p l n o m rozsahu. Proti uvedenému rozhodnutiu navrhovateľ opravný prostriedok v zákonnej lehote nepodal.

Podľa § 250o O.s.p. ak správny orgán, ktorého súd rozhodnutie preskúmava, vydá n o v é rozhodnutie, ktorým návrhu celkom v y h o v i e, súd uznesením konanie z a s t a v í.

Vzhľadom na to, že v danom prípade, vychádzajúc z vyššie uvedených skutočností, sú splnené všetky podmienky uvedené v citovanom zákonnom ustanovení, považoval súd za potrebné rozhodnúť tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

Súd rozhodol o trovách konania podľa ust. § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. s použitím § 246c a § 250l ods. 2 O.s.p., v zmysle ktorých žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní je potrebné popri všeobecných náležitostiach podľa § 42 ods. 3 O.s.p. uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa rozhodnutie napáda, v čom sa rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.