KSKE 3 Sd 78/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Sd/78/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011201021 Dátum vydania rozhodnutia: 01. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011201021.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

V. súd v V., samosudkyňou R.. U. Y., v právnej veci navrhovateľa: R. U. K. bytom L. Č.. X, V., proti odporkyni: L. poisťovňa, ú s t r e d i e F., Ul. XX. augusta č. 8, F., o s t a r o b n ý dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa XX.XX.XXXX č. D. XXX X v spojení s rozhodnutím zo dňa XX.XX.XXXX č. D. XXX X.

W. n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

T. rozhodnutím zo dňa XX.XX.XXXX č. D. 711 X odporkyňa podľa § 65 a § 274 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 555/2007 Z. z. a § 21 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení zamietla žiadosť navrhovateľa o starobný dôchodok ku dňu 11.07.2011, pretože nespĺňa zákonné podmienky.

V odôvodnení rozhodnutia odcitovala ustanovenie § 274 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. a § 21 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom poistení a uviedla, že navrhovateľ v zamestnaní uvedenom v § 14 ods. 2 písm. i) až l) zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom poistení získal 25 rokov a 190 dní. Nárok na starobný dôchodok k 11.07.2011 mu nevznikol, nakoľko nesplnil vekovú podmienku, t. j. 58 rokov veku. Túto podmienku splní až dovŕšením 58 rokov veku, t. j. 11.07.2014.

Odporkyňa rozhodnutím z 12.02.2012 č. XXXXXXX 711 X zmenila rozhodnutie zo dňa 16.08.2011 v časti odôvodnenie, kde uviedla že zamestnávateľ prílohou k žiadosti o dôchodok potvrdil dobu zamestnania od 01.07.1974 do 31.01.1983, ktorú odpracoval ako prevádzkový elektrikár 22-0-54 v zmysle Výnosu FMHŤS č. 2/1988 pod poradovým číslom 250702/1 s nárokom na odchod do dôchodku v 55. rokoch. Podmienky nároku na odchod do dôchodku v 55. rokoch nesplnil, nakoľko v tomto zamestnaní odpracoval len 3 137 dní, čo je 8 rokov a 217 dní.

Podľa evidenčného listu dôchodkového zabezpečenia v dobe od 01.02.1983 do 31.12.1999 bol zaradený pod rezortným číslom 380901/1 do 1. pracovnej kategórie, vo Výnose FMHŤS č. 3/1985 zaradené rezortné číslo je s nárokom na odchod do dôchodku v 58. rokoch a preto navrhovateľovi vznikne nárok na starobný dôchodok až dovŕšením 58. rokov veku, t. j. 11.07.2014.

Proti tomuto rozhodnutiu podal včas opravný prostriedok navrhovateľ. Navrhol preskúmavané rozhodnutie zrušiť a vec vrátiť odporkyni na ďalšie konanie. Uviedol, že podľa § 14 ods. 2 písm. f) zákona

č. 100/1988 Zb. spĺňa podmienky, pretože odpracoval 20 rokov v 1. pracovnej kategórii do roku 1983 a priebeh ďalšieho zaradenia je uvedený vo fotokópii informácie zo dňa 10.09.2009 č. j. XXXXXXX 711 X. Odporkyňa pri priznávaní nároku na starobný dôchodok vychádzala z ustanovenia § 14 ods. 1, písm. i) až l) , v ktorých nie sú vôbec uvedené zamestnania v hutách a obdobných prevádzkach, ktorú skutočnosť namieta. Celý čas vykonával činnosti v ťažkých hutníckych prevádzkach, ktoré spadajú pod § 14 ods. 2, písm. f) pre priznanie dôchodkového veku.

V písomnom podaní zo 17.01.2012 uviedol, že pracoval v 1. pracovnej kategórii uvedenej v § 14 ods. 2 písm. f) , teda b) až h) zákona č. 100/1988 Zb.. V období od 01.07.1974 do 31.01.1983 ako prevádzkový elektrikár č. 250402/1, o čom svedčí aj oznámenie zamestnávateľa U.S. STEEL Košice s.r.o. z 23.07.2009, podľa ktorého ako prevádzkový elektrikár bol zaradený do uvedenej kategórie údržba a opravárenské práce vykonávané na pracoviskách, kde je viac ako jedna polovica pracovníkov zaradená do 1. pracovnej kategórie s nárokom na odchod do dôchodku v 55. rokoch. Od roku 1983 do roku 1996 pracoval vo VSŽ Košice závod koksovňa, prevádzka Smolná batéria ako prevádzkový elektrikár a pracovníci tejto prevádzky odchádzali do riadneho starobného dôchodku vo veku 55 rokov, k čomu pripojil čestné vyhlásenie pracovníkov tejto prevádzky. Nevie na základe čoho odporkyňa vychádza, keď ho zaradila do kategórie medzi zamestnania uvedené v § 14 ods. 2 písm. i) až l) zákona č. 100/1988 Zb., pričom jeho spolupracovníci boli zaradení do kategórií medzi zamestnania uvedené v § 14 ods. 2 písm. b) až h) zákona č. 100/1988 Zb. a odišli do dôchodku po dovŕšení 55. rokov veku. Pracoval od roku 1983 až do roku 1996 na závode koksovňa, prevádzka Smolná batéria, kedy táto prevádzka bola zrušená, ale závod koksovňa kde aj v súčasnosti pracuje je stále v prevádzke. Závod koksovňa podľa jeho názoru je huta, kde sa vykonávajú zvlášť ťažké a zdraviu škodlivé práce, ktoré sú definované v § 14 ods. 2 písm. h) zákona č. 100/1988 Zb..

Odporkyňa v písomných vyjadreniach, ako aj na pojednávaní navrhla preskúmavané rozhodnutia ako vecne správne potvrdiť. Uviedla, že po opätovnom posúdení veci na základe námietok navrhovateľa vydali zmenové rozhodnutie na základe skutočnosti zistených od zamestnávateľa navrhovateľa. Zamestnávateľ navrhovateľa U.S. STEEL Košice s.r.o. predložil prílohu k žiadosti o dôchodok navrhovateľa, ktorou potvrdil dobu zamestnania navrhovateľa za obdobie od 01.07.1974 do 31.01.1983 ako prevádzkového elektrikára č. 22-0-54 v zmysle Výnosu FMHŤS č. 2/1988 pod poradovým číslom 250702/1 s nárokom na odchod do dôchodku v 55. rokoch veku. Podmienku nároku na odchod do dôchodku navrhovateľ nesplnil z dôvodu, že v tomto zamestnaní odpracoval len 3 137 dní, čo je 8 rokov a 271 dní. Podľa evidenčného listu dôchodkového zabezpečenia je zamestnanie, ktoré navrhovateľ vykonával v dobe od 01.02.1983 do 31.12.1999 zaradené pod rezortným číslom 380901/1 do 1. pracovnej kategórie, vo Výnose FMHŤS č. 3/1985 zaradené rezortné číslo 380901/1 s nárokom na odchod do dôchodku vo veku 58 rokov. Navrhovateľ v zamestnaní uvedenom v § 14 ods. 2 písm. i) až l) zákona č. 100/1988 Zb. získal 25 rokov a 190 dní, ale nárok na starobný dôchodok mu vznikne až dovŕšením 58 rokov veku, t. j. 11.07.2014.

Súd podľa § 250l a nasl. O.s.p. preskúmal napadnuté rozhodnutie odporkyne, oboznámil sa s administratívnym spisom odporkyne, písomnými vyjadreniami odporkyne, zmenovým rozhodnutím odporkyne, podaniami navrhovateľa a dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľa nie je dôvodný.

Navrhovateľ žiadosťou z 20.07.2011, doručenou Sociálnej poisťovni, ústredie 26.07.2011 požiadal o starobný dôchodok ku dňu 11. júla 2011.

Poistenec má nárok na starobný dôchodok podľa § 65 ods. 1, 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších zmien (ďalej len zákon ) ak bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov a dovŕšil dôchodkový vek. Dôchodkový vek u mužov je 62 rokov, ak tento zákon neustanovuje inak. Navrhovateľ podľa evidenčných listov dôchodkového zabezpečenia, ktoré odporkyni zaslal jeho zamestnávateľ, ako aj podľa vyjadrenia zamestnávateľa navrhovateľa zo dňa 23.07.2009, od 01.07.1974 do 31.01.1983 pracoval v profesii prevádzkový elektrikár č. 250702/1, ktorý výkon práce bol zaradený do 1. pracovnej kategórie dôchodkového zabezpečenia a od 01.02.1983 do 31.12.1999 ako prevádzkový elektrikár a bol zaradený pod rezortným číslom 380901/1 do 1. pracovnej kategórie.

Podľa § 274 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. nároky vyplývajúce zo zaradenia do 1. a 2. pracovnej kategórie sa priznávajú do 31. decembra 2003.

To teda znamená, že podľa § 21 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších zmien má poistenec nárok na starobný dôchodok aj vtedy, ak bol zamestnaný najmenej 25 rokov a dosiahol vek aspoň

a) 55 rokov ak bol zamestnaný najmenej 15 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods. 1 písm. a) alebo najmenej 10 rokov v takom zamestnaní v uránových baniach,

b) 55 rokov ak bol zamestnaný najmenej 15 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods. 2 písm. b) ak bol z tohto zamestnania prevedený alebo uvoľnený z dôvodov uvedených v § 12 ods. 3 písm. a) a e) ,

c) 55 rokov ak bol zamestnaný najmenej 20 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods. 2 písm. b) až h) ,

d) 58 rokov ak bol zamestnaný najmenej 20 rokov v zamestnaní uvedenom v § 14 ods. 2 písm. i) až l) .

Z obsahu dávkového spisu súd zistil a predovšetkým z evidenčných listov dôchodkového zabezpečenia, ktoré vyhotovil zamestnávateľ navrhovateľa a ktoré navrhovateľ aj odsúhlasil vlastným podpisom, že navrhovateľ vykonával práce zaradené do 1. kategórie dôchodkového zabezpečenia od 01.07.1974 do 31.01.1983, lebo bol zaradený v profesii prevádzkový elektrikár č. 250702/1 a podľa Výnosu FMHŤS č. 2/1988 pod uvedeným poradovým číslom vykonávané práce boli zaradené do 1. pracovnej kategórie s nárokom na odchod do dôchodku v 55. rokoch. V tomto pracovnom zaradení navrhovateľ odpracoval 3 137 dní, čo je 8 rokov a 271 dní, čím nesplnil podmienku nároku na vznik starobného dôchodku, lebo v tomto pracovnom zaradení neodpracoval najmenej 20 rokov.

Podľa evidenčného listu dôchodkového zabezpečenia navrhovateľ od 01.02.1983 pracuje ako prevádzkový elektrikár a toto pracovné zaradenie je zaradené pod rezortným číslom 380901/1 do 1. pracovnej kategórie. Vo Výnose FMHŤS č. 3/1985 rezortné číslo 380901/1 je s nárokom na odchod do dôchodku vo veku 58 rokov. Odporkyňa v dôsledku námietok navrhovateľa ohľadne zaradenia vykonávaných prác do 1. pracovnej kategórie zisťovala jeho zaradenie u zamestnávateľa U.S. STEEL s.r.o. Košice, ktorý v liste z 10.12.2011 odporkyni oznámil, že u navrhovateľa preverili obdobie zápisu v evidenčných listoch dôchodkového zabezpečenia od 01.07.1974 do 31.12.1999 a neboli zistené žiadne nové skutočnosti, ktoré by oprávňovali vykonať zmeny v odoslaných evidenčných listoch dôchodkového zabezpečenia.

Na základe listinných dôkazov, ktoré sú obsahom pripojeného dávkového spisu odporkyne súd zistil, že zamestnávateľ navrhovateľa potvrdil dobu zamestnania u neho za obdobie od 01.07.1974 do 31.01.1983, v ktorom období pracoval ako prevádzkový elektrikár č. 22-0-54 v zmysle Výnosu FMHŤS č. 2/1988 pod poradovým číslom 250702/1 s nárokom na odchod do dôchodku v 55. rokoch veku. Túto podmienku navrhovateľ nesplnil, pretože v tomto pracovnom zaradení odpracoval 3 137 dní, čo je 8 rokov a 271 dní, pričom podmienka bola odpracovať najmenej 20 rokov. Ďalej podľa evidenčného listu dôchodkového zabezpečenia navrhovateľ v dobe od 01.02.1983 do 31.12.1999 pracoval ako prevádzkový elektrikár a výkon týchto prác bol zaradený pod rezortným číslom 380901/1 do 1. pracovnej kategórie a vo Výnose FMHŤS č. 3/1985 zaradené rezortné číslo 380901/1 je s nárokom na odchod do dôchodku vo veku 58 rokov, čím navrhovateľ nesplnil podmienku vzniku nároku na starobný dôchodok stanovenú v § 21 písm. d) zákona č. 100/1988 Zb., pretože práce, ktoré vykonáva od 01.02.1983 a to prevádzkového elektrikára sú zaradené pod poradové číslo rezortného zoznamu 380901/1 Výnosu č. 3/1995 s nárokom na odchod do dôchodku vo veku 58 rokov a navrhovateľ tento vek dosiahne až 11.07.2014.

Na základe uvedených skutočnosti súd dospel k záveru, že rozhodnutia odporkyne o zamietnutí žiadosti navrhovateľa o starobný dôchodok boli vydané v súlade s § 65 a § 274 zákona o sociálnom poistení a § 21 zákona č. 100/1988 Zb., a preto preskúmavané rozhodnutie podľa § 250q ods. 2 O.s.p. potvrdil.

Námietky navrhovateľa, ktoré uviedol v opravnom prostriedku ako aj vo svojom podaní zo 17.01.2012 sú neopodstatnené, lebo aj ním pripojené listinné dôkazy potvrdzujú iba skutočnosť, že od 01.07.1974 do 31.01.1988 výkon práce v profesii prevádzkový elektrikár č. 250702-1 bol zaradený do 1. kategórie dôchodkového zabezpečenia s nárokom odchodu do dôchodku v 55. rokoch, ale nepreukázal, že by v tejto pracovnej kategórii odpracoval najmenej 20 rokov. Podľa evidenčného listu dôchodkového zabezpečenia vystaveného zamestnávateľom navrhovateľa od roku 1983 vykonáva prácu prevádzkového elektrikára a toto pracovné zaradenie je zaradené pod poradové číslo rezortného zoznamu 380901/1 a neboli zistené žiadne nové skutočnosti, ktoré by oprávňovali zamestnávateľa navrhovateľa zmeniť odoslané evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 250l ods. 2 v spojení s § 250k ods. 1 O.s.p. a navrhovateľovi nepriznal právo na náhradu trov konania, lebo v konaní úspešný nebol.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.