KSKE 3 Sd 80/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Sd/80/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011201063 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011201063.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudkyňou JUDr. Valériou Mihalčinovou, v právnej veci navrhovateľky: H. T. s i g v , C. R. Č.. XX, E., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ú s t r e d i e Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o s t a r o b n ý dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 02. novembra 2011 č. XXXXXXX XXX .

Účastníkom n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Preskúmavaným rozhodnutím odporkyňa podľa § 65 a § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov priznala navrhovateľke od 10.10.2011 starobný dôchodok v sume 181,70 EUR mesačne. V odôvodnení rozhodnutia uviedla, že dôchodkový vek navrhovateľka dosiahla 10. októbra 2011 a sumu starobného dôchodku jej určila podľa § 66 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok a aktuálnej dôchodkovej hodnoty. Ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok získala navrhovateľka 13 497 dní obdobia dôchodkového poistenia, čo na účely výpočtu starobného dôchodku je 36,9781 rokov dôchodkového poistenia. Priemerný osobný mzdový bod bol v súlade so zákonom o sociálnom poistení určený ako 0,5036 a aktuálna dôchodková hodnota platná k 10.10.2011 podľa Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 497/2010 Z. z. na rok 2011 je 9,5756 EUR. Suma starobného dôchodku patriaca za obdobie dôchodkového poistenia do vzniku nároku na starobný dôchodok je určená ako súčin priemerného osobného mzdového bodu (0,5036) x obdobie dôchodkového poistenia (36,9781) x aktuálna dôchodková hodnota (9,5756) = 178,40 EUR mesačne. K tejto sume starobného dôchodku navrhovateľke patrí podľa § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. zvýšenie o 1,8 % na základe Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 404/2010 Z. z., t. j. o 3,30 EUR mesačne, takže výsledná suma starobného dôchodku je 181,70 EUR mesačne.

Proti tomuto rozhodnutiu podala včas opravný prostriedok navrhovateľka. Navrhla preskúmavané rozhodnutie zrušiť a vrátiť odporkyni na ďalšie konanie z dôvodu, že výška starobného dôchodku je veľmi nízka a nepostačuje na to, aby z nej mohla vyžiť. Preto žiada o opätovné prešetrenie výšky jej starobného dôchodku. Zároveň uviedla, že platí inkaso mesačne 235,- EUR, ďalej potrebuje na živobytie, takisto na lieky, pričom výška starobného dôchodku ktorá jej bola priznaná na tieto výdavky nestačí. Zároveň uviedla, že predčasný starobný dôchodok, o ktorý požiadala v roku 2010 jej bol vypočítaný na 185,38 EUR mesačne a teraz starobný dôchodok jej bol vypočítaný nižší ako predčasný starobný dôchodok.

Odporkyňa navrhla preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť z dôvodu, že suma starobného dôchodku bola vypočítaná v súlade s ustanovením § 66 ods. 1 zákona o sociálnom poistení. Sociálna a finančná situácia navrhovateľky, na ktorú poukázala v opravnom prostriedku nemá vplyv na výšku sumy starobného dôchodku. Ohľadne nepriznania predčasného starobného dôchodku navrhovateľke v roku 2010 uviedla, že predčasný starobný dôchodok navrhovateľke k 15.12.2010 bol určený na 172,60 EUR mesačne a suma 185,38 EUR, ktorá bola uvedená v danom rozhodnutí je sumou nie jej predčasného starobného dôchodku, ale sumou životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa § 2 ods. 2 zákona č. 601/2003 Z. z.. Zároveň sa vzdala práva na náhradu trov konania.

Súd podľa § 250l a nasl. O.s.p. preskúmal napadnuté rozhodnutie odporkyne, oboznámil sa s administratívnym spisom odporkyne, písomným vyjadrením odporkyne a dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľky nie je dôvodný.

Podmienky nároku na starobný dôchodok sú upravené v § 65 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov o sociálnom poistení (ďalej len zákon ) .

Poistenec má nárok na starobný dôchodok ak bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov a dovŕšil dôchodkový vek (§ 65 ods. 1 zákona) .

Žena, ktorá vychovala 5 detí alebo viac detí a 53 rokov veku dosiahla 10. januára 2008 dôchodkový vek sa jej podľa § 65 ods. 4 zákona pripočíta 45 kalendárnych mesiacov k veku 53 (§ 65 ods. 4 zákona) .

Podľa § 66 ods. 1 zákona suma starobného dôchodku sa určí ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok a aktuálnej dôchodkovej hodnoty; § 63 ods. 1, tretia a štvrtá veta platia rovnako.

Navrhovateľka ako to vyplýva z obsahu dávkového spisu a osobného listu dôchodkového poistenia, ktorý je súčasťou preskúmavaného rozhodnutia ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok, t. j. k 10.10.2001 získala 13 497 dní obdobia dôchodkového poistenia, čo na účely výpočtu starobného dôchodku je 36,9781 rokov dôchodkového poistenia.

Ako sa určuje priemerný osobný mzdový bod na určenie sumy dôchodkovej dávky je upravené v § 63 ods. 1 zákona a u navrhovateľky v súlade s týmto ustanovením priemerný osobný mzdový bod bol určený na 0,5036.

Aktuálnu dôchodkovú hodnotu každý rok stanovuje Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a pre rok 2011 bola stanovená č. 497/2010 Z. z., ktorý určil sumu aktuálnej dôchodkovej hodnoty na 9,5756 EUR.

Na základe uvedených skutočností suma starobného dôchodku v súlade s ustanovením § 66 ods. 1 zákona bola určená ako súčin priemerného osobného mzdového bodu 0,5036 x obdobie dôchodkového poistenia 36,9781 rokov x aktuálna dôchodková hodnota 9,5756 = 178,40 EUR mesačne. Zároveň navrhovateľke k starobného dôchodku podľa § 82 zákona patrí zvýšenie odo dňa priznania dôchodku o 1,8 % podľa Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 404/2010 Z. z., t. j. o 3,30 EUR mesačne, takže výsledná suma starobného dôchodku je 181,70 EUR mesačne.

Námietka navrhovateľky v opravnom prostriedku, že vypočítaná výška starobného dôchodku nepostačuje na krytie všetkých jej odôvodnených potrieb nie je dôvodná, pretože suma starobného dôchodku sa pre všetkých poistencov určuje podľa § 66 ods. 1 zákona ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia zisteného ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok a aktuálnej dôchodkovej hodnoty. Pri určení sumy starobného dôchodku, ale ani

akéhokoľvek iného dôchodku sa neprihliada na to, či výška určeného dôchodku postačuje na krytie odôvodnených potrieb poistenca (v danom prípade u navrhovateľky) .

Výška starobného dôchodku u navrhovateľky odporkyňou bola vypočítaná v súlade s ustanovením § 66 ods. 1 zákona a navrhovateľka v opravnom prostriedku ani na pojednávaní neuviedla žiadne také skutočnosti, ktoré by mali vplyv na určenie sumy starobného dôchodku, preto súd preskúmavané rozhodnutie podľa § 250q ods. 2 O.s.p. potvrdil.

O trovách konania rozhodol podľa § 250l ods. 2 v spojení s § 250k ods. 1 O.s.p. a účastníkom nepriznal právo na náhradu trov konania, lebo navrhovateľka v konaní úspešná nebola a odporkyňa zo zákona nemá právo na ich náhradu.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.