KSKE 3 Sd 84/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Sd/84/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011201109 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011201109.2

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudkyňou JUDr. Valériou Mihalčinovou, v právnej veci navrhovateľky: Y. Q. G. R. G. D. G. F. Á., bytom P. XXX, L.J. U. A., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ú s t r e d i e, ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 14. septembra 2011 č. XXX XXX XXXX X.

Účastníkom n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Preskúmavaným rozhodnutím odporkyňa podľa § 70 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zamietla žiadosť navrhovateľky o invalidný dôchodok z 23.08.2011 z dôvodu, že podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia, pobočky Sociálnej poisťovne Trebišov z 23.08.2011 nie je invalidná, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Prílohou rozhodnutia je odborný posudok o invalidite z 23.08.2011.

Proti tomuto rozhodnutiu podala včas opravný prostriedok navrhovateľka. Navrhla preskúmavané rozhodnutie zrušiť a vec vrátiť odporkyni na ďalšie konanie s tým, aby bola uznaná invalidnou.

V písomnom opravnom prostriedku poukázala na svoj zdravotný stav, na problémy, ktoré má s chrbticou, s končatinami, na psychiatrii sa lieči od roku 2005, kde a ako pracovala, z akého dôvodu ukončila pracovný pomer, berie lieky, ktoré jej nezaberajú - cíti sa zle a preto jej musí pomáhať celá rodina.

Na súdnom pojednávaní opätovne poukázala na svoj zdravotný stav, že posudková lekárka v Trebišove nebrala do úvahy skutočnosť, že sa dlhodobo lieči na psychiatrii, berie väčšie množstvo liekov, musí jej pomáhať rodina, necíti sa dobre, bez pomoci rodiny by situáciu nezvládla ani finančne. Nie je schopná pracovať, máva závraty, napriek tomu že sa lieči berie lieky, ktoré sú jej predpísané, zdravotný stav sa nezlepšuje ale zhoršuje. Odborné lekárske správy, ktoré mala z odborných vyšetrení predložila posudkovým lekárom. V priebehu súdneho konania predložila aj nové odborné lekárske správy.

Odporkyňa v písomnom vyjadrení aj na pojednávaní navrhla preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť. Zdravotný stav navrhovateľky bol posúdený posudkovými lekármi, ktorí dospeli k zhodnému záveru, že miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u navrhovateľky je 20 %

v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, čím nesplnila zákonné podmienky invalidity stanovené v § 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení.

Súd v konaní podľa § 250l a nasl. O.s.p. preskúmal napadnuté rozhodnutie odporkyne, oboznámil sa s písomným vyjadrením odporkyne, s lekárskymi správami posudkového lekára Sociálnej poisťovne, ústredie, so sídlom v Košiciach z 13.12.2011, 22.02.2012, posudkovým spisom (zdravotnou dokumentáciou navrhovateľky) , dávkovým spisom odporkyne, preskúmavaným rozhodnutím odporkyne zo 14.09.2011 č. XXX XXX XXXX X a dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľky nie je dôvodný.

Navrhovateľka žiadosť o dávku sociálneho poistenia podala dňa 07.07.2011, ku ktorej pripojila aj odborné lekárske správy.

Podmienky nároku na invalidný dôchodok sú upravené v § 70 a nasl. zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnom poistení ) .

Podľa § 70 ods. 1 zákona o sociálnom poistení poistenec má nárok na invalidný dôchodok ak sa stal invalidným, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok, alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa § 71 ods. 6 zákona o sociálnom poistení miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stav a so zreteľom na závažnosť ostatných postihnutí.

Mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť určenú podľa ods. 6 možno zvýšiť najviac o 10 %, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť (§ 71 ods. 8 zákona o sociálnom poistení) .

Podľa § 71 ods. 3 prvej vety zákona o sociálnom poistení pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby.

Lekárska posudková činnosť dôchodkového poistenia zahŕňa posudzovanie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu a poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Túto činnosť vykonáva posudkový lekár sociálneho poistenia príslušnej pobočky a posudkový lekár sociálneho poistenia ústredia. Posudkový lekár pri výkone lekárskej posudkovej činnosti spolupracuje s praktickým lekárom, ošetrujúcim lekárom a s revíznym lekárom zdravotnej poisťovne. Posudkový lekár sociálneho poistenia ústredia môže posúdiť dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav poistenca v prítomnosti prísediaceho lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore (§ 153 ods. 3 písm. a) ods. 5, 8 zákona o sociálnom poistení) .

V správnom konaní pred vydaním preskúmavaného rozhodnutia zdravotný stav navrhovateľky na účely invalidity posúdila posudková lekárka Sociálnej poisťovne, pobočka v Trebišove dňa 23.08.2011 a v odbornom posudku o invalidite po zhodnotení predložených odborných lekárskych nálezov navrhovateľkou skonštatovala, že rozhodujúcim zdravotným postihnutím u navrhovateľky sú degeneratívne zmeny na chrbtici, pre ktoré miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť podľa prílohy č. 4, kapitoly XV, oddiel E, položka 3b je v rozsahu 20 až 30 %, pričom mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť stanovila na hranici 20 %, lebo klinickými a odbornými vyšetreniami z neurológie bola potvrdená ľahká porucha dynamiky krčenej a driekovej chrbtici pri malom vyklenutí medzistavcovej platničky bez tlaku na durálny vak. Úzkostná porucha vzhľadom na krátkosť liečby (máj 2011) nie je posudkovo významné. Na tomto závere posudková lekárka zotrvala aj

dňa 08.11.2011, čo zhodnotila novo predložené lekárske správy z psychologického, psychiatrického a neurologického vyšetrenia.

V súdnom konaní po podaní opravného prostriedku navrhovateľkou zdravotný stav navrhovateľky na účely invalidity posúdil aj posudkový lekár Sociálnej poisťovne, ústredie, so sídlom v Košiciach dňa 13.12.2011, ktorý opätovne posúdil zdravotný stav navrhovateľky nielen na základe odborných lekárskych nálezov, ktoré boli predložené navrhovateľkou posudkovej lekárke v správnom konaní, ale aj nového psychiatrického vyšetrenia z 05.12.2011 a správu z hospitalizácie na Psychiatrickom oddelení v Trebišove od 18. do 28.11.2011 a dospel k zhodnému záveru ako posudková lekárska v správnom konaní, že rozhodujúcim zdravotným postihnutím u navrhovateľky sú degeneratívne zmeny na chrbtici s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 20 % v súlade s kapitolou XV, oddiel E, položka 3 písm. b) s tým, že aj novo doložené lekárske nálezy ambulantné a hospitalizačné nezdôvodňujú invaliditu, ani vyššiu mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Keďže navrhovateľka súdu predložila ďalšie odborné lekárske správy a to gastroenterologický nález z 18.01.2012, psychiatrické nálezy z 30.11.2011, 05.12.2011, 16.01.2012, správu z hospitalizácie na Psychiatrickom oddelení NsP Trebišov od 16.02 do 07.03.2012. Posudkový lekár v lekárskej správe z 22.03.2012 konštatoval, že z hľadiska dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu zmiešaná úzkostno- depresívna porucha, pre ktorú je navrhovateľka v psychiatrickej ambulantnej liečbe nie je posudkovo významnejšia ako rozhodujúce zdravotné postihnutie, t. j. degeneratívne zmeny na chrbtici tak, ako to zhodnotil v lekárskej správe z 13.12.2011 a naďalej zdravotný stav nezdôvodňuje invaliditu.

Podľa kapitoly XV, oddiel E, položka 3b degeneratívne zmeny na chrbtici a medzistavcových platničiek s miernym funkčným postihnutím, s prejavmi nervového a svalového dráždenia (napr. syndróm cervikokraniálny, cervikobrachiálny, lumbálny, lumbosakrálny a syndróm sakroiliakálneho skĺbenia blokády stavcov) , slabosvalového korzetu, obmedzenie pohybu v postihnutom úseku je v rozpätí 20 až 35 %.

Zo spisu vyplýva, že zdravotný stav navrhovateľky pred rozhodnutím odporkyne bol posúdený posudkovou lekárkou Sociálnej poisťovne, pobočka Trebišov dňa 23.08.2011 a po podaní opravného prostriedku tou istou posudkovou lekárkou 08.11.2011, ako aj posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne, ústredie, so sídlom v Košiciach dňa 13.12.2011 a 22.02.2012 a obaja posudkoví lekári dospeli k zhodnému záveru, že rozhodujúcim zdravotným postihnutím u navrhovateľky sú degeneratívne zmeny na chrbtici a že pre funkčné postihnutie chrbtice pri dokumentovaných degeneratívnych zmenách ambulatne aj hospitalizačne, keď preukazujú ľahké funkčné postihnutie bez prítomnosti funkčnej poruchy dynamiky chrbtice je miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 20 %. Zmiešaná úzkostná depresívna porucha, pre ktorú navrhovateľka bola opakovane preliečovaná z hľadiska dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu nie je posudkovo významnejšia ako rozhodujúce zdravotné postihnutie a podľa doložených ambulatných aj hospitalizačných lekárskych nálezov neodôvodňuje invaliditu. Preto odporkyňa správne rozhodla, ak žiadosť navrhovateľky o invalidný dôchodok zamietla z dôvodu, že táto nespĺňa zákonom stanovené podmienky v § 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, že má mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Námietka navrhovateľky, že posudkoví lekári neposúdili jej zdravotný stav s prihliadnutím na to, že od roku 2005 sa lieči na psychiatrii nie je dôvodná. Totiž ako posudková lekárka v správnom konaní, tak aj posudkový lekár v súdnom konaní hodnotili lekárske správy z ambulantného psychiatrického vyšetrenia ako aj hospitalizačné správy z hospitalizácie na Psychiatrickej klinike. Napokon sama navrhovateľka na súde uviedla, že posudkovým lekárom predložila všetky lekárske správy z odborných vyšetrení, resp. z hospitalizácií, ktoré mala a že tieto lekárske správy boli posudkovými lekármi hodnotené vyplýva z odborných lekárskych posudkov posudkových lekárov a sú aj súčasťou predloženého posudkového spisu.

Na základe uvedených skutočnosti súd dospel k záveru, že odporkyňa vo veci postupovala v súlade so zákonom o sociálnom poistení a v súlade s týmto zákonom aj rozhodla, ak žiadosť navrhovateľky o invalidný dôchodok zamietla, pretože navrhovateľka v správnom, ale ani v súdnom konaní nepreukázala,

že miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je u nej o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Preto súd preskúmavané rozhodnutie podľa § 250q ods. 2 O.s.p. potvrdil.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 250l ods. 2 v spojení s § 250k ods. 1 O.s.p. a účastníkom nepriznal právo na náhradu trov konania, lebo navrhovateľka v konaní úspešná nebola a odporkyňa zo zákona toto právo nemá.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.