KSKE 3 Sd 85/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Sd/85/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011201126 Dátum vydania rozhodnutia: 01. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011201126.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v právnej veci navrhovateľa P.. A. U., R. C. C. X, E., proti odporkyni Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava, ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní o opravnom prostriedku navrhovateľka proti rozhodnutiu odporkyne č. XXX XXX XXXX zo dňa 5. októbra 2011, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Podaním zo dňa 11. novembra 2011 sa navrhovateľ domáhal preskúmania rozhodnutia odporkyne č. XXX XXX XXXX zo dňa 5. októbra 2011, ktorým mu bol podľa § 293bs ods. 1, § 67 ods. 1, § 112 ods. 1 a § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zvýšený predčasný starobný dôchodok od 6. decembra 2010 na sumu 529,10 eur mesačne.

Proti tomuto rozhodnutiu podal včas opravný prostriedok - odvolanie navrhovateľ, z dôvodu, že mu odporkyňa započítala za obdobie od 1. januára 1992 do 31. októbra 1992 hrubý zárobok 22 000,-Sk (730,26 eur) a nie hrubý zárobok v sume 42 210,-Sk (1401,11 eur) .

Navrhovateľ písomným podaním zo dňa 23. januára 2012 vzal svoj návrh v celom rozsahu späť.

Podľa § 250l ods. 2 O.s.p. pokiaľ v tejto hlave nie je ustanovené inak, použije sa primerane ustanovenie druhej hlavy s výnimkou § 250a.

Podľa § 250d ods.3, veta prvá O.s.p., súd uznesením konanie zastaví, ak sa žaloba podala oneskorene, ak ju podala neoprávnená osoba, ak smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nemôže byť predmetom preskúmavania súdom, ak žalobca neodstránil vady žaloby, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu žaloby, alebo ak žalobca nie je zastúpený podľa § 250a alebo ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods. 2) .

Podľa § 250h ods. 2 O.s.p. veta pred bodkočiarkou, až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť.

Pretože navrhovateľ vzal svoj návrh v celom rozsahu späť pred rozhodnutím súdu vo veci samej, bolo potrebné konanie podľa vyššie citovaných zákonných ustanovení zastaviť.

O náhrade trov konania bolo rozhodnuté podľa § 146 ods. 1 písm. c/, § 246c ods. 1 250l ods. 2 O.s.p. tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu pretože konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.