KSKE 3 Sd 9/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Sd 9/2012

KS v Košiciach, dátum 06.02.2012, sp.zn. KSKE 3 Sd 9/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Sd/9/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200108 Dátum vydania rozhodnutia: 07. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200108.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v právnej veci navrhovateľky D. T., R. C. O. XXX/XX, E., proti odporkyni Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní o opravnom prostriedku navrhovateľky proti rozhodnutiu odporkyne č. XXX XXX XXXX X zo dňa 3. novembra 2011, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Podaním zo dňa 20. novembra 2011 sa navrhovateľka domáha preskúmania rozhodnutia odporkyne č. XXX XXX XXXX X zo dňa 3. novembra 2011, ktorým jej podľa § 70 a § 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zamietla žiadosť o invalidný dôchodok zo dňa 10. októbra 2011.

Proti tomuto rozhodnutiu podala včas opravný prostriedok - odvolanie navrhovateľka, z dôvodu pretrvávajúceho zlého zdravotného stavu a nezohľadnenia všetkých diagnóz zo strany odporkyne.

Navrhovateľka písomným podaním zo dňa 24. januára 2012 vzala svoj návrh v celom rozsahu späť a súhlasila so zastavením konania.

Podľa § 250l ods. 2 O.s.p. pokiaľ v tejto hlave nie je ustanovené inak, použije sa primerane ustanovenie druhej hlavy s výnimkou § 250a.

Podľa § 250d ods.3, veta prvá O.s.p., súd uznesením konanie zastaví, ak sa žaloba podala oneskorene, ak ju podala neoprávnená osoba, ak smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nemôže byť predmetom preskúmavania súdom, ak žalobca neodstránil vady žaloby, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu žaloby, alebo ak žalobca nie je zastúpený podľa § 250a alebo ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods. 2) .

Podľa § 250h ods. 2 O.s.p. veta pred bodkočiarkou, až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť.

Pretože navrhovateľka vzala svoj návrh v celom rozsahu späť pred rozhodnutím súdu vo veci samej, bolo potrebné konanie podľa vyššie citovaných zákonných ustanovení zastaviť.

O náhrade trov konania bolo rozhodnuté podľa § 146 ods. 1 písm. c/, § 246c ods. 1, § 250l ods. 2 O.s.p. tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu, pretože konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.