KSKE 3 Sp 1/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Sp/1/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200017 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200017.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Valériou Mihalčinovou v právnej veci navrhovateľky: U. R. Y., so sídlom T. O. XX, M. - O. L., proti odporcovi: Mesto Košice, Trieda SNP č. 48/A, Košice, o preskúmanie rozhodnutia odporcu sp. zn.: A/2011/17243, zo dňa 12. októbra 2011, takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e rozhodnutie odporcu zo dňa 12. októbra 2011 sp. zn.: A/2011/17243 a v r a c i a mu vec na ďalšie konanie.

Účastníkom n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Odporca napadnutým rozhodnutím č. A/2011/17243 zo dňa 12.10.2011, ako správny orgán príslušný na základe ustanovenia § 12 ods. 1 zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 219/1996 ) v spojení s ustanovením § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len Správny poriadok ) v znení neskorších predpisov, podľa § 12 ods. 1 zákona č. 219/1996 Z. z. uložil navrhovateľke pokutu 350 €, z dôvodu, že ako fyzická osoba oprávnená na podnikanie s obchodným menom U. R. Y., s miestom podnikania T. O. XX, M. IČO: XXXXXXXX, sa dopustila iného správneho deliktu, tým, že dňa 18.02.2011 v čase okolo 13:30 v mieste podnikania porušila zákaz uvedený v § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 219/1996, keď ako fyzická osoba oprávnená na podnikanie predala alkoholický nápoj, 0,5 l vodky, osobe mladšej ako 15 rokov.

V odôvodnení rozhodnutia poukázal na výsledky vykonaného dokazovania, ktoré spočívalo predovšetkým v správe Okresného riaditeľstva Policajného zboru o výsledku objasňovania priestupku, záznamoch Okresného riaditeľstva Policajného zboru o podaní vysvetlenia maloletých osôb R. Z. a W. Š., záznamoch Okresného riaditeľstva Policajného zboru o podaní vysvetlenia Z. M., záznamom Okresného riaditeľstva Policajného zboru o podaní vysvetlenia U. R., úradnými záznamami Okresného riaditeľstva Policajného zboru č. ORPZ-KE-OPP8-P-95/2011 zo dňa 18. februára 2011 a informatívnym výpisom zo živnostenského registra č. XXX-XXXXX. Z uvedených dôkazov mal za dostatočne preukázané, že navrhovateľka ako fyzická osoba oprávnená na podnikanie dňa 18.2.2011 v čase okolo 13:30 hod. v mieste podnikania dopustila iného správneho deliktu tým, že porušila zákaz uvedený v § 2 ods. 1 písm. a/ zákona č. 219/1996 Z. z., keď predala alkoholický nápoj konkrétne 0,5 l vodky osobe mladšej ako 18 rokov, a to maloletému W. Š..

Proti tomuto rozhodnutiu odporcu podala včas odvolanie navrhovateľka. Uviedla, že rozhodnutie považuje za neopodstatnené vzhľadom na zistené skutočnosti v priestupkovom konaní. Odporcovi vytýka hlavne nejasné zdôvodnenie, ktoré považuje za jednostranné v jej neprospech a účelové. Dôvody uvedené v napadnutom rozhodnutí považuje za nepodložené a ignorujúce zákonné ustanovenia. Vykonané dokazovanie považuje za nezákonné, nakoľko výpovede maloletých sú procesne nespôsobilé, pretože boli vyťažovaní v dobe, keď boli pod vplyvom alkoholu, ako to vyplýva z úradného záznamu zo dňa 18.2.2011. Ďalej namieta, že policajná hliadka nenašla u týchto maloletých žiadny alkohol ani konkrétnu fľašku od vodky. Rovnako nepredložili ani vtom čase ani následne žiaden doklad, ktorý by skutočnosť, že si zakúpili alkohol v prevádzke potravín na T. O. dokazoval. Ďalej namietala, že procesné úkony Obvodného oddelenia Policajného zboru Košice - Nad jazerom, ktoré obsahujú viacero procesných chýb, ktoré majú dokumentovať to, že sa žiadneho priestupku ani správneho deliktu nedopustila. Za takéto chyby považuje najmä nepodpísané záznamy alebo záznamy podpísané neoprávnenou osobou, pravdepodobné skopírovanie vyjadrenia maloletých do zápisnice zo dňa 17. marca 2011, ktoré je obsahovo úplne rovnaké, podpísanie záznamov pravdepodobne jednou osobou vzhľadom na štýl písma. Na základe týchto skutočností tvrdí, že dôkazné prostriedky neboli získané zákonným spôsobom a preto žiada súd, aby napadnuté rozhodnutie zrušiť a vec vrátiť na ďalšie konanie.

Na pojednávaní dňa 14. marca 2012 navrhovateľka zotrvala na opravnom prostriedku, ako aj na dôvodoch v ňom uvedených, pričom uviedla, že bola spolu so svojou zamestnankyňou p. Z. M. vypočutá k danej veci na Miestnom úrade Košice - Nad jazerom niekedy v auguste 2011, pričom z výsluchu boli vyhotovené aj zápisnice, ktoré boli riadne nimi aj podpísané. Tieto zápisnice sa nenachádzajú v predloženom administratívnom spise odporcu. Trvá na tom, že žiadnym maloletým deťom nikdy alkoholické nápoje nepredala a zdôraznila, že rozhodnutie bolo vydané bez náležitého zistenia skutkového stavu, pričom sa podľa jej názoru nedopustila ničoho, za čo by jej mohla byť uložená pokuta zo strany odporcu.

Odporca v písomnom vyjadrení k opravnému prostriedku uviedol, že považuje napadnuté rozhodnutie za vecne správne a uloženie pokuty za riadne odôvodnené. Námietky odvolateľky - navrhovateľky považuje za účelové a neopodstatnené. Zároveň ako prílohu pripojil stanovisko Obvodného oddelenia Policajného zboru Košice - Nad jazerom, v ktorom sa k skutočnostiam namietaným navrhovateľkou uvádza, že práve z dôvodu, že maloletí boli pod vplyvom alkoholu boli k veci len vyťažovaní, aby orgán oprávnený objasňovať priestupky v zmysle ustanovenia § 58 zákona č. 372/1990 Zb. vedel zistiť k akej udalosti vôbec došlo, pričom boli zisťované údaje k danej veci. Výsledok vyťažovania zapísal príslušný orgán na úradný záznam, tak ako mu ho tieto osoby uviedli. K námietke, že u maloletých osôb nebola nájdená žiadna fľaša ani doklad o kúpe stanovisko zaujať nevedel. K námietke týkajúcej sa totožného obsahu záznamu o podaní vysvetlenia zo dňa 17.3.2011 s obsahom úradného záznamu zo dňa kedy ku skutku malo dôjsť, ako aj spôsobe jeho napísania uviedol, že záznam bol napísaný v súlade s interným predpisom s. čl. 18, Nariadenia prezidenta policajného zboru č. 7/2002 o objasňovaní priestupkov a prejednávaní priestupkov v Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, podľa ktorého v odseku 4 Policajt spisuje záznam o podaní vysvetlenia v nepriamej reči , v zmysle čl. 20 uvedeného nariadenia v odseku 1: Policajt vyžaduje vysvetlenie od maloletej osoby len v prítomnosti zákonného zástupcu (čo bolo dodržané) , alebo pedagogického pracovníka, alebo pracovníka orgánu starostlivosti o dieťa . Policajt vypočul tieto osoby v triezvom stave a keďže obaja maloletí zrejme vedeli, že dôjde k ich vypočutiu, možno sa nazdávať, že sa dohodli, a preto obsah ich výpovedi môže byť totožný. K námietke týkajúcej sa podpisu na uvedených záznamoch a na dychovej skúške uvádza, že tieto boli takisto vykonané v súlade s vykonávajúcimi predpismi pri objasňovaní priestupkov, pričom zápisnica zo 17.3.2011 bola daná na podpis aj zákonným zástupcom aby nebola spochybnená ich účasť na vykonávaní tohto procesného úkonu. V zázname W. Š. sú podpisy syna a otca rovnaké, pričom preverením sa zistilo, že oba podpisy zaznačil otec maloletého, pretože sa domnieval, že ako zákonný zástupca sa má podpísať aj za syna. Zároveň sa v stanovisku uvádza, že citovaný právny predpis nevyžaduje, aby záznam o podaní vysvetlenia bol predložený na podpis a teda z uvedeného nevyplýva, že by tieto záznamy mali byť získané nezákonným spôsobom.

Súd v konaní podľa § 250l a nasl. O.s.p. po preskúmaní napadnutého rozhodnutia v rozsahu a z dôvodov uvedených v opravnom prostriedku a po oboznámení sa s administratívnym spisom odporcu, ako aj s jeho písomným vyjadrením k opravnému prostriedku a stanoviskom Obvodného oddelenia Policajného zboru Košice - Nad jazerom zo dňa 21. decembra 2012 dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľky je dôvodný.

Z obsahu administratívneho spisu odporcu súd zistil, že v záznamoch o podaní vysvetlenia zo dňa 17. marca 2011 č. ORPZ-KE-OPP-P-95/2011, ktoré podali obaja maloletí W. Š. R. R. Z. sa zhodne uvádza, že dňa 18.02.2011 v čase okolo 13:30 hod. šli do Potravín na T. O. X. M.. V potravinách si od predavačky, ktorá mala asi 30-40 rokov, blond vlasy, pričom bližší popis nevedeli uviesť, kúpili jednu fľašu vodky 0,5 l za sumu 4,20 eur. Ďalej sa v zázname uvádza, že predavačka im túto vodku predala a oni odišli k splavu rieky Hornád, kde ju spolu vypili. V Zázname o podaní vysvetlenia č. ORPZ-KE-OPP8-P-95/2011 zo dňa 4. apríla 2011, ktoré podala U. R.D.X. sa uvádza, že v inkriminovaný deň 18.2.2011 v čase okolo 13:30 hod. bola v potravinách Y. O. T. O., kde pracuje ako pokladníčka, je aj majiteľkou týchto potravín a že v uvedený deň žiaden alkohol deťom nepredala, pričom zdôraznila, že celý deň bola v pokladni, blokovala a žiadne maloleté osoby si v potravinách nevšimla. Odporca v napadnutom rozhodnutí uvádza, že pri rozhodovaní o porušení zákazu , ktorý je uvedený v ustanovení § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 219/1996 Z. z. sa opieral predovšetkým o výpovede maloletých.

V tomto konaní je pre súd dôležité posúdiť, či skutočnosť, že z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia nevyplýva, ako správny orgán posudzoval rozdielne tvrdenia dvoch maloletých osôb a tvrdenie podozrivej zo spáchania správneho deliktu a svedkyne, je takou vadou v konaní, ktorá by mohla mať vplyv na zákonnosť preskúmavaného rozhodnutia.

Podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 219/1996 Z. z. sa zakazuje predávať alebo podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich požívanie osobám mladším ako 18 rokov.

Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 219/1996 Z. z. právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá porušila zákaz, obmedzenie alebo povinnosť uvedenú v § 2 ods. 1 písm. a) a b) , v § 2 ods. 2 a v § 3, môže uložiť obec pokutu od 5 000 Sk do 200 000 Sk (165,96 € do 6638,78 €) .

Podľa § 3 ods. 4 Správneho poriadku správne orgány sú povinné svedomite a zodpovedne sa zaoberať každou vecou, ktorá je predmetom konania, vybaviť ju včas a bez zbytočných prieťahov a použiť najvhodnejšie prostriedky, ktoré vedú k správnemu vybaveniu veci. Ak to povaha veci pripúšťa, má sa správny orgán vždy pokúsiť o jej zmierne vybavenie. Správne orgány dbajú na to, aby konanie prebiehalo hospodárne a bez zbytočného zaťažovania účastníkov konania a iných osôb.

Podľa § 32 Správneho poriadku správny orgán je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania. Podkladom pre rozhodnutie sú najmä podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, čestné vyhlásenia, ako aj skutočnosti všeobecne známe, alebo známe správnemu orgánu z jeho úradnej činnosti. Rozsah a spôsob zisťovania podkladov pre rozhodnutie určuje správny orgán. Na žiadosť správneho orgánu sú štátne orgány, orgány územnej samosprávy, fyzické osoby a právnické osoby povinné oznámiť skutočnosti, ktoré majú význam pre konanie a rozhodnutie.

Zisťovanie podkladov pre rozhodnutie patrí k ťažiskovým činnostiam orgánov verejnej správy v správnom konaní. V podstate ide o poznávací proces určitých predmetov alebo javov, ktorý smeruje k zisteniu skutočného stavu. Výsledky tohto procesu slúžia ako podklad na vydanie rozhodnutia. Požiadavka zákona čo najúplnejšie a najpresnejšie zistiť skutočný stav veci je procesným vyjadrením zásady materiálnej pravdy (§ 3 ods. 4) . Zisťovanie podkladov pre rozhodnutie je proces, ktorý prebieha v rámci celého správneho konania. Je to širší pojem než dokazovanie, ktoré predstavuje len jeho určitú časť. Zákon len exemplifikatívne uvádza, čo všetko môže slúžiť ako podklad pre rozhodnutie.

Súd je toho názoru, že správny orgán mal pri vyhodnocovaní predloženej správy o výsledku objasňovania priestupku a priložených záznamov o podaní vysvetlení, jednoznačným a nespochybniteľným spôsobom odstrániť rozpor v tvrdeniach maloletých osôb s tvrdeniami podozrivej, ktorá v zázname o podaní vysvetlenia zo dňa 4. apríla 2011 uviedla, že žiaden alkohol deťom nepredala, nakoľko si na takéto veci dáva pozor. ... Celý deň bola v pokladni a blokovala, pričom si žiadne maloleté osoby v potravinách nevšimla.

Vzhľadom na skutočnosť, že príslušníci Obvodného oddelenia Policajného zboru Košice - Nad jazerom pri maloletých osobách nenašli ani fľašu inkriminovaného alkoholického nápoja, ktorý by mohli porovnať s tovarom v predajni podozrivej, respektíve pokladničný doklad o úhrade, ktorý bola podozrivá povinná vydať maloletým osobám pri nákupe takéhoto tovaru, preto bolo povinnosťou orgánu objasňujúceho spáchanie priestupku aj iným spôsobom preukázať, že alkoholický nápoj maloletý zakúpil v predajni podozrivej (napríklad: vyžiadaním si príslušného daňového dokladu priamo od majiteľky predajne a porovnaním časového údaju, ktorý by sa aspoň približne zhodoval s údajom uvádzaným maloletými v podanom vysvetlení zo dňa 18. februára 2011 - čas okolo 13:30, alebo iným vhodným spôsobom) , vykonať konfrontáciu medzi maloletými a navrhovateľkou, zadovážiť si spis, resp. zápisnicu od Mestského úradu Košice - Nad jazerom, ktorej ohľadne daného skutku mal navrhovateľku vypočuť, ako to uviedla na súdnom pojednávaní.

Z ustálenej judikatúry súdov vyplýva, že ak správny orgán na preukázanie naplnenia skutkovej podstaty prejednávaného priestupku (respektíve iného správneho deliktu) neodstránil rozpory medzi výpoveďami obvineného z priestupku a jednotlivých svedkov a nevykonal dôkazy na preukázanie ich hodnovernosti, je to dôvod, aby súd rozhodnutie pre nedostatočne zistený skutkový stav zrušil. (Rozsudok Okresného súdu v Banskej Bystrici zo dňa 9. septembra 1996 č. k.: 10Čs 4/96) .

Správne orgány sú povinné v konaní a pri samotnom rozhodovaní dodržiavať predovšetkým základné pravidlá správneho konania ( § 3 správneho poriadku) a ustanovenia týkajúce sa zisťovania podkladov na rozhodnutie (§ 32 a § 33 Správneho poriadku) . Jedným zo základných pravidiel správneho konania je pravidlo alebo zásada materiálnej pravdy, podľa ktorej musí rozhodnutie správneho orgánu vychádzať zo spoľahlivo zisteného skutkového stavu veci, čo priamo vyplýva z ustanovenia § 3 ods. 4 Správneho poriadku. Zároveň je základom pre ustanovenie § 32 ods. 1 Správneho poriadku, z ktorého vyplýva, že správny orgán je povinný vykonávať dokazovanie tak, aby boli dostatočne objasnené všetky okolnosti, ktoré sú jednak dôležité pre posúdenie veci (úplnosť zistenia) a takisto správny orgán musí zabezpečiť aby skutkové zistenia, ktoré pre neho vyplynuli z vykonaného dokazovania, čo najviac zodpovedali skutočnému stavu veci (presnosť zistenia) .

Súd je toho názoru, že v posudzovanom prípade správny orgán - odporca v priebehu správneho konania nezistil riadne, úplne a presne skutočný stav veci podľa § 32 Správneho poriadku, pretože sa dostatočne nevysporiadal s dôkazmi, ktoré si pre svoje rozhodnutie ako podklad rozhodnutia obstaral. Správny orgán môže pristúpiť k hodnoteniu dôkazov v zmysle zásady voľného hodnotenia dôkazov len po tom, ak vykonal všetky úkony s cieľom odstrániť existujúce rozpory v dôkazoch. To však podľa názoru súdu správny orgán nevykonal, keď nijakým spôsobom neodstránil rozporné tvrdenia o predaji alkoholu zo strany podozrivej ako predávajúcej a maloletých ako kupujúcich a bez bližšieho zdôvodnenia sa priklonil k tvrdeniam maloletých na čom následne založil aj tvrdenie o spáchaní priestupku podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 219/1996 Z. z..

Na základe uvedených skutočností a v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami súd považuje námietku navrhovateľky ohľadom nedostatočne zisteného skutočného stavu veci za dôvodnú. Preto úlohou odporcu v ďalšom konaní bude zistiť skutočný stav veci tak, ako to vyplýva z ustanovení §§ 3, 32 a 33 Správneho poriadku. Rozhodnutie, ktoré následne vydá musí obsahovať náležitosti tak ako sú uvedené v § 47 Správneho poriadku, t. j. výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní.

Výrok rozhodnutia predstavuje najdôležitejšiu časť rozhodnutia. Sú v ňom určené konkrétne práva a povinnosti účastníkov konania. Výrok preto musí byť určitý a konkrétny, aby nevznikli pochybnosti o tom, čo bolo predmetom správneho konania. Výrok teda musí obsahovať nielen vymedzenie predmetu konania (v danom prípade presne uvedenie správneho deliktu) , ale aj presné uvedenie právneho predpisu, podľa ktorého bolo rozhodnuté.

Odôvodnenie rozhodnutia musí nadväzovať na výrokovú časť rozhodnutia a správny orgán musí v ňom opísať predmet konania, poukázať na skutkové zistenia, uviesť dôkazy, z ktorých vychádzal pri vydaní rozhodnutia, ako sa vysporiadal s návrhmi na vykonanie dôkazov, prípadne s námietkami účastníkov. Na základe vyhodnotenia dôkazov uvedie, ktoré skutočnosti považuje za nepochybne zistené a aký je právny význam týchto skutočnosti. Ďalej uvedie záver o tom, z akého dôvodu aplikoval na predmet konania citované predpisy vo výroku.

Z uvedených dôvodov je napadnuté rozhodnutie odporcu nepreskúmateľné nakoľko zistenie skutkového stavu je nedostačujúce na posúdenie veci, a preto ho súd zrušil podľa § 250q ods. 2 O.s.p. za použitia ustanovenia § 250l ods. 2 a § 250j ods. 2 písm. c) O.s.p. a vrátil ho odporcovi na ďalšie konanie. Pri novom prejednaní je odporca viazaný právnym názorom súdu vysloveným v tomto rozsudku.

Súd uvádza, že námietky navrhovateľky týkajúce sa vykonania samotných záznamov, podpisov na záznamoch považuje za právne irelevantné, nakoľko orgán príslušný na objasňovanie priestupkov pri ich vyhotovovaní postupoval plne v súlade s internými právnymi predpismi, a to predovšetkým v súlade s Nariadením Prezidenta Policajného zboru č. 7/2002.

O trovách konania súd rozhodol tak, že účastníkom nepriznal náhradu trov konania podľa ustanovenia § 250k ods. 1 druhá veta O.s.p. (za použitia § 250l ods. 2 O.s.p.) , lebo navrhovateľka ich náhradu nežiadala a odporca zo zákona nemá právo na ich náhradu.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné (§ 250s a § 250j ods. 3 O.s.p.) .