KSKE 3 Sp 10/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Sp 10/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Sp/10/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200527 Dátum vydania rozhodnutia: 01. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200527.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v právnej veci navrhovateľky: B.. H. L., trvale bytom I.K. XX, R., proti odporcovi: Centrum právnej pomoci, Kancelária Bratislava, Námestie slobody 12, 810 00 Bratislava, v konaní o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu odporcu sp. zn. US 44/11 zo dňa 19. apríla 2012, takto

r o z h o d o l :

P o s t u p u j e vec na ďalšie konanie Krajskému súdu v Bratislave.

o d ô v o d n e n i e :

Podaním zo dňa 14. mája 2012 sa navrhovateľka domáha preskúmania rozhodnutia odporcu - Centra právnej pomoci, Kancelária Bratislava sp. zn. US 44/11, ktorým jej podľa § 14 ods. 1 písm. b/ zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z., odňal nárok na poskytovanie právnej pomoci.

Podľa ust. § 103 O.s.p., použitého na základe ust. § 246c ods. 1, veta prvá O.s.p., kedykoľvek za konania prihliada súd na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať vo veci (podmienky konania) .

Podľa ust. § 11 ods. 1 O.s.p., použitého na základe ust. § 246c ods. 1, veta prvá O.s.p., konanie sa uskutočňuje na tom súde, ktorý je vecne a miestne príslušný. Príslušnosť sa určuje podľa okolností, ktoré tu sú v čase začatia konania, a trvá až do jeho skončenia.

Podľa ust. § 85 ods. 1 O.s.p., použitého na základe ust. § 246c ods. 1, veta prvá O.s.p., všeobecným súdom občana je súd, v obvode ktorého má občan bydlisko, a ak nemá bydlisko, súd, v obvode ktorého sa zdržuje.

Podľa ust. § 246 ods. 1 O.s.p., na preskúmavanie rozhodnutí a postupov sú vecne príslušné krajské súdy, ak zákon neustanovuje inak.

Podľa ust. § 246a ods. 2 O.s.p., v konaní podľa tretej hlavy tejto časti je miestne príslušný všeobecný súd navrhovateľa alebo krajský súd, v ktorého obvode je tento súd.

Podľa ust. § 250l ods. 2 O.s.p., pokiaľ v tejto hlave nie je ustanovené inak, použije sa primerane ustanovenie druhej hlavy s výnimkou § 250a.

Podľa ust. § 14c zákona č.371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (v znení zákonov č. 428/2004 Z. z. a č. 757/2004 Z. z.) na konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam vydaným v konaní o poskytnutí právnej pomoci podľa osobitného predpisu je príslušný:

a) Krajský súd v Bratislave pre obvod Krajského súdu v Bratislave, Krajského súdu v Trnave, Krajského súdu v Trenčíne,

b) Krajský súd v Banskej Bystrici pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici, Krajského súdu v Žiline, Krajského súdu v Nitre,

c) Krajský súd v Košiciach pre obvod Krajského súdu v Košiciach, Krajského súdu v Prešove.

Podľa ust. § 250d ods. 2 O.s.p, ak predseda senátu zistí, že súd nie je vecne alebo miestne príslušný, postúpi vec uznesením príslušnému súdu.

V uvedenej veci bol z obsahu opravného prostriedku navrhovateľky, na základe hore citovaných zákonných ustanovení zistený nasledovný stav:

Na konanie je vecne príslušný krajský súd. Miestna príslušnosť sa v tomto prípade určuje podľa všeobecného súdu navrhovateľky. Navrhovateľka má bydlisko v Bratislave, nachádzajúcej sa v okrese Bratislava 1. Územie obvodu okresu Bratislava 1 spadá do obvodu Okresného súdu Bratislava I, a preto všeobecným súdom navrhovateľky je Okresný súd Bratislava I. Okresný súd Bratislava I spadá pod obvod Krajského súdu v Bratislave.

Teda v zmysle vyššie citovaného ustanovenia § 14c zákona č. 371/2004 o sídlach a obvodoch súd v Slovenskej republiky, je na konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam vydaným v konaní o poskytnutí právnej pomoci podľa osobitného predpisu v uvedenom prípade navrhovateľky príslušný Krajský súd v Bratislave.

Z vyššie uvedených dôvodov, nakoľko samosudca zistil, že tunajší súd nie je miestne príslušný na konanie, bude vec po právoplatnosti tohto uznesenia, postúpená miestne príslušnému súdu a to Krajskému súdu v Bratislave.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu opravný prostriedok nie je prípustný (§ 202 ods.3 písm. a) , § 246c ods. 1 druhá veta O.s.p. a § 250d ods. 2 O.s.p.) .