KSKE 3 Sp 13/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Sp 13/2012

KS v Košiciach, dátum 10.10.2012, sp.zn. KSKE 3 Sp 13/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Sp/13/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200615 Dátum vydania rozhodnutia: 10. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200615.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v právnej veci navrhovateľa: Z.. Ľ. X., W. U. XX. Q. XXX, R., zastúpený: Z.. H. X., U. XX. Q. XXX, R., proti odporcovi: Centrum právnej pomoci, Kancelária Prešov, so sídlom Slovenská 40, Prešov, v konaní o opravnom prostriedku navrhovateľa proti rozhodnutiu odporcu sp. zn. 1N 575/12 ev. č. 1287/2012, zo dňa 14. mája 2012, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Podaním zo dňa 04. júna 2012 sa navrhovateľ domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia odporcu sp. zn. 1N 575/12 ev. č. 1287/2012 zo dňa 14. mája 2012, ktorým mu podľa ust. § 10 ods. 5 zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a v znení zákona č. 8/2005 Z. z. (ďalej len "zákon") nepriznal nárok na poskytnutie právnej pomoci.

Proti tomuto rozhodnutiu podal včas opravný prostriedok - odvolanie navrhovateľ, z dôvodu, že v napadnutom rozhodnutí neboli uvedené všetky kópie listín, ktoré k žiadosti o poskytnutie právnej pomoci priložil. Zároveň uviedol, že Okresný súd Prešov po zistení majetkových pomerov žalobcu dospel k záveru, že u žalobcu sú splnené predpoklady na oslobodenie od súdnych poplatkov a uznesením č. k. 13C/139/2009-106, zo dňa 09.09.2010 a uznesením č. k. 29C/230/2011-53, zo dňa 09.02.2012 rozhodol tak, že žalobcovi ustanovil zástupcu Centrum právnej pomoci. Na záver uviedol, že odporca nemôže právo na právne služby žiadateľovi odmietnuť, nakoľko každý má na ne zo zákona právo. Z uvedených dôvodov žiadal napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť.

Navrhovateľ písomným podaním zo dňa 05. októbra 2012 (doručeným Krajskému súdu v Košiciach dňa 10. októbra 2012) vzal svoj opravný prostriedok zo dňa 04. júna 2012 v celom rozsahu späť.

Podľa § 250l ods. 2 O.s.p. pokiaľ v tejto hlave nie je ustanovené inak, použije sa primerane ustanovenie druhej hlavy s výnimkou § 250a.

Podľa § 250d ods. 3, veta prvá O.s.p., súd uznesením konanie zastaví, ak sa žaloba podala oneskorene, ak ju podala neoprávnená osoba, ak smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nemôže byť predmetom preskúmavania súdom, ak žalobca neodstránil vady žaloby, ktorých odstránenie súd nariadil

a ktoré bránia vecnému vybaveniu žaloby, alebo ak žalobca nie je zastúpený podľa § 250a alebo ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods. 2) .

Podľa § 250h ods. 2 O.s.p. veta pred bodkočiarkou, až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť.

Pretože navrhovateľ vzal svoj návrh v celom rozsahu späť pred rozhodnutím súdu vo veci samej, bolo potrebné konanie podľa vyššie citovaných zákonných ustanovení zastaviť.

O náhrade trov konania bolo rozhodnuté podľa § 146 ods. 1 písm. c/, § 246c ods. 1 250l ods. 2 O.s.p. tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu pretože konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.