KSKE 3 Sp 17/2010 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Sp/17/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7010234000 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7010234000.6

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Valériou Mihalčínovou v právnej veci navrhovateľov: 1. D. A., F. J. X, P., 2. E.. E. A., F. J. X, P., 3. R. A., F. J. X, P., 4. O.. D. A., F. J. X, P., 5. L. Q., T. XXX, všetci zastúpení advokátom JUDr. Petrom Majerníkom, AK, so sídlom v Košiciach, Floriánska 16, Košice, proti odporcovi: Obvodný pozemkový úrad Košice - mesto, Popradská 78, Košice, za účasti: Slovenský pozemkový fond, regionálny odbor, Letná 27, Košice, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu z 10. 5. 2010 č. 229/27/2010-Ga, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporcu zo dňa 10. mája 2010 č. 229/27/2010-Ga.

Navrhovateľom n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Preskúmavaným rozhodnutím odporca rozhodol tak, že oprávnená osoba Václav Lengyel v čase uplatnenia reštitučného nároku, ako oprávnená osoba podľa § 4 ods. 1 zák. č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) , spĺňal podmienky zákona pre priznanie nároku uvedené v § 6 ods. 1 písm. p/ a jeho dedičom D. A., S.. Q., E.. E. A., R. A., O.. D. A. a L. Q., rod. A., nepriznáva vlastnícke právo k nehnuteľnosti zapísané v PKV č. XXXX, parc. č. XXXXX/X druh pozemku roľa o výmere XXX m2 v k. ú. Košice (Staré mesto) , lebo na pozemku sú telovýchovné a športové zariadenia a podľa zákona o pôde § 11 ods. 1 písm. f/ sa takýto pozemok nevydáva. Nepriznaním vlastníckeho práva k predmetnému pozemku nie je dotknuté právo dedičov po oprávnenej osobe na náhradu podľa § 11 ods. 2 zákona. Dedičom po oprávnenej osobe sa priznáva právo na náhradu za pozemok uvedený každému z nich v podiele 1/5.

V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že dňa 15. 12. 1992 si uplatnil R. A. nárok na vydanie nehnuteľnosti. Mal za preukázané, že časť parcely mpč. 10610/2 zapísanej v PKV č. XXXX, k. ú. Košice - mesto, bola vyvlastnená na základe vyvlastňovacieho rozhodnutia č. R.. XXXX/.-G. zo dňa XX. X. XXXX, pôvodnej pozemnoknižnej vlastníčke E. A., S.. E., starej matke oprávnenej osoby za účelom výstavby Tenisového areálu TJ - VSŽ Košice. V čase vyvlastnenia pôvodná vlastníčka E. A., S.. E. bola mŕtva a skutočným a výlučným vlastníkom v tom čase bol R. A., ktorý vlastníctvo nadobudol od svojho otca D. A. na základe dedičského rozhodnutia C. XXXX/XX zo dňa XX. XX. XXXX. Vzhľadom k tomu, že v čase vyvlastnenia bola pôvodná vlastníčka E. A., rod. E. zomrela XX. X. XXXX, mŕtva a s vlastníkom vyvlastnenej nehnuteľnosti sa nekonalo, preto je splnená podmienka pre priznanie nároku podľa § 6 ods. 1 písm. p/ - prevzatie nehnuteľnosti bez právneho dôvodu. Na základe písomnej identifikácie parciel bolo zistené, že vyvlastnený pozemok je vo vlastníctve Mesta Košice - zapísané v LV č. XXXXX a podľa mapy pozemkového katastra na vyvlastnenom pozemku, sa nachádzajú tenisové kurty, ktoré sú súčasťou športového areálu.

Podľa § 11 ods. 1 písm. f/ zákona pozemky, alebo ich časti nemožno vydať, ak na pozemku sú telovýchovné a športové zariadenia, čím bola splnená zákonná podmienka o nemožnosti vydania nehnuteľnosti, ale podľa § 11 ods. 2 zákona, oprávnené osoby majú nárok na bezodplatný prevod do vlastníctva iného pozemku vo vlastníctve štátu v primeranej výmere a kvalite ako boli pôvodné pozemky, prípadne nárok na poskytnutie náhrady v peniazoch.

Oprávnená osoba, ktorá podala žiadosť o vydanie nehnuteľnosti R. A., XX. X. XXXX zomrel, a preto do konania vstúpili jeho dedičia na základe osvedčenia o dedičstve č. XXD XXX/XXXX, C. XXX/XXXX zo dňa XX. X. XXXX.

Proti tomuto rozhodnutiu podali včas opravný prostriedok dedičia po oprávnenej osobe, a to D. A., E.. E. A., R. A., O.. D. A. a L. Q.. Navrhli preskúmavané rozhodnutie zrušiť a vrátiť odporcovi na ďalšie konanie. V písomnom opravnom prostriedku uviedli, že s rozhodnutím nesúhlasia, nakoľko náhrada za pozemok nie je primeraná, lebo ceny sú väčšinou v rozmedzí 4 až 13 eur. Na parcelu č. 10610/2 odporca neráčil napísať ani akú finančnú náhradu im dá. Priemerná náhrada - priemerná cena za pozemky v Košiciach je 53 eur, preto žiadajú pozemok na Aničke, resp. vydanie pôvodného pozemku. Každý má právo na primeranú náhradu, a pokiaľ zákon neumožňuje, takto klamať pôvodných vlastníkov je protiústavný a protiústavnosť má byť preskúmaná Ústavným súdom. Uplatnili si náhradu trov konania titulom právneho zastúpenia.

Odporca v písomnom vyjadrení navrhol preskúmavané rozhodnutie potvrdiť. Čo sa týka primeranosti finančnej náhrady uviedol, že vydá rozhodnutie podľa ocenenia nehnuteľnosti k právoplatnému rozhodnutiu. Pretože toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť, ocenenie k tomuto rozhodnutiu ešte vyhotovené nebolo a ani nemohlo byť.

Účastník Slovenský pozemkový fond navrhol preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť.

Súd podľa § 250l a nasl. O.s.p. preskúmal napadnuté rozhodnutie odporcu, oboznámil sa s opravným prostriedkom navrhovateľov, s ich písomnými podaniami vo veci samej, písomným vyjadrením odporcu, pripojeným administratívnym spisom odporcu a dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľov nie je dôvodný.

Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku niekedy označovaný aj ako zákon o pôde , sa vzťahuje na pôdu, ktorá tvorí poľnohospodársky pôdny fond, alebo do neho patrí a v rozsahu ustanovenom týmto zákonom aj na pôdu, ktorá tvorí lesný pôdny fond, obytné budovy hospodárske budovy a iné stavby, patriace do pôdnej poľnohospodárskej usadlosti, včítane zastavaných pozemkov, obytné a hospodárske budovy a stavby, slúžiace poľnohospodárskej a lesnej výrobe, alebo s ňou súvisiacemu pôdnemu hospodárstvu, včítane zastavaných pozemkov, inému poľnohospodárskemu majetku, ktorý je uvedený v § 20 (§ 1 ods. 1 zákona) . Zákon má zmierniť následky niektorých majetkový krívd, ku ktorým došlo voči vlastníkom poľnohospodárskeho a lesného majetku v období rokov 1948 až 1989.

Kto je oprávnenou osobou, upravuje zákon v § 4 tak, že oprávnenou osobou je štátny občan Českej a Slovenskej federatívnej republiky, ktorý má trvalý pobyt na jej území, a ktorého pôda, budovy a stavby patriace k pôdnej poľnohospodárskej usadlosti prešli na štát, alebo na iné právnické osoby v dobe od 25. februára 1948 do 1. januára 1990 spôsobom uvedeným v § 6 ods. 1 zákona. Ak osoba, ktorej nehnuteľnosť prešla v uvedenej dobe do vlastníctva štátu, alebo inej právnickej osobe, zomrela pred uplynutím lehoty, ktorá je uvedená v § 13 tohto zákona, alebo ak bola pred uplynutím tejto lehoty vyhlásená za mŕtvu, sú oprávnenými osobami, pokiaľ sú štátnymi občanmi Českej a Slovenskej federatívnej republiky a majú trvalý pobyt na jej území fyzické osoby tam v uvedenom poradí.

Kto je povinnou osobou je upravené v § 5 zákona a ňou je štát, alebo právnická osoba, ktorá ku dňu účinnosti tohto zákona nehnuteľnosť držala a bola povinná až do jej vydania oprávnenej osobe s ňou nakladať so starostlivosťou riadneho hospodára.

Oprávneným osobám sa vydajú nehnuteľnosti, ktoré prešli na štátu, alebo inú právnickú osobu v dôsledku skutočností uvedených v § 6 ods. 1, kde okrem iných je uvedené, že aj vtedy, ak k ich prevzatiu došlo bez právneho dôvodu.

Ktoré pozemky nie je možné vydať, je uvedené v § 11 zákona. Pozemky, alebo ich časti nemožno vydať v prípade podľa § 11 ods. 1 písm. f/ zákona ak na pozemku sú telovýchovné a športové zariadenia. V prípade nevydania nehnuteľnosti pre prekážky uvedené v § 11, oprávnená osoba zo zákona má nárok na bezplatný prevod pozemku vo vlastníctve štátu v primeranej výmere a kvalite, v akej boli jej pôvodné pozemky, a pokiaľ možno v tej istej obci, okrem pozemku sa však môže poskytnúť za pozemky, ktoré sa nevydávajú, aj finančná náhrada.

Z pripojeného administratívneho spisu súd zistil tak, ako to napokon vyplýva aj z odôvodnenia preskúmavaného rozhodnutia, že R. A. ako oprávnená osoba, si podaním zo XX. XX. XXXX, uplatnil nárok na vydanie nehnuteľnosti podľa zák. č. 229/1991 Zb. aj na parc. č. XXXXX/X nachádzajúcu sa k. ú. Košice - mesto, zapísaná vo vložke č. XXXX. Žiadosť bola doručená Pozemkovému úradu Košice - mesto XX. XX. XXXX, R. A., ako oprávnená osoba nadobudol vlastnícke právo k žiadanej nehnuteľnosti na základe dedičského rozhodnutia C. XXXX/XX zo dňa XX. XX. XXXX po svojom otcovi Jánovi Lengyelovi, zomrelom 10. 7. 1981, a tento nadobudol vlastníctvo po pôvodnej vlastníčke svojej matke E. A., rod. E., zomrelej XX. X. XXXX, na základe dedičského rozhodnutia C. XXX/XX - XX z X. XX. XXXX. R. A. zomrel XX. X. XXXX a tak do konania vstúpili jeho dedičia podľa osvedčenia o dedičstve č. XXD XXX/XXXX, C. XXX/XXXX z XX. X. XXXX. Nehnuteľnosť, ktorú žiadal vydať, bola vyvlastnená na základe vyvlastňovacieho rozhodnutia č. R.. XXXX/XX/XX-G. zo dňa XX. X. XXXX. Mala byť vyvlastnená pôvodnej pozemnoknižnej vlastníčke E. A., rod. E., ktorá však v tom čase už nežila, lebo zomrela XX. X. XXXX a vlastníkom tejto nehnuteľnosti na základe dedičských rozhodnutí už bol R. A.. Z uvedeného teda vyplýva, že žiadaná nehnuteľnosť prešla na štát, síce na základe vyvlastňovacieho rozhodnutia zo dňa XX. X. XXXX, ale v tom čase už vlastníčkou nebola E. A., rod. E., ale vlastníkom bol R. A., s ktorým vo vyvlastňovacom konaní konané nebolo, a preto vo vzťahu k nemu nehnuteľnosť bola prevzatá štátom bez právneho dôvodu, čo zodpovedá ustanoveniu § 6 ods. 1 písm. p/ zákona.

Žiadateľ, ktorý si uplatnil nárok na vydanie nehnuteľnosti v čase podania tejto žiadosti, R. A. náležitým spôsobom preukázal, že je oprávnenou osobou v zmysle § 4 ods. 1 zákona. Ďalej bolo náležite preukázané, že nehnuteľnosť vo vzťahu k nemu prešla na štát bez právneho dôvodu, teda podľa už uvedeného § 6 ods. 1 písm. p/ zákona.

Odporca ako správny orgán, teda správne rozhodol, ak v rozhodnutí uviedol, že R. A. spĺňa podmienky oprávnenej osoby podľa § 4 ods. 1 zákona a taktiež sú splnené podmienky na vydanie nehnuteľnosti podľa § 6 ods. 1 písm. p/ zákona zachovaný.

Keďže v priebehu tohto konania oprávnená osoba R. A. zomrel, správne správny orgán pokračoval v konaní s jeho dedičmi, ktorým uvedený nárok zostal.

Listinnými dôkazmi, a to predovšetkým vyvlastňovacím rozhodnutím, identifikáciou parciel, ako aj mapou pozemkového katastra, bolo preukázané, že parcela č. XXXXX/X o výmere XXX m2, ktorá je zapísaná v H. Č.. XXXXX, k. ú. Košice (Staré mesto) , bola vyvlastnená za účelom výstavby Tenisového areálu TJ - VSŽ Košice. V súčasnosti na tejto parcele sa nachádzajú tenisové kurty, ktoré sú súčasťou športového areálu.

V ustanovení § 11 zákona sú stanovené výnimky, kedy nemožno pozemky vydať a v § 11 ods. 1 písm. f/ zákona je uvedené, že pozemky, alebo ich časti, nemožno vydať v prípade, že na pozemku sú telovýchovné a športové zariadenia.

Keďže bolo náležite preukázané a napokon to ani navrhovatelia vo svojich podaniach nenamietajú, že na nehnuteľnosti, ktorú žiadala oprávnená osoba vydať, v súčasnosti sa nachádzajú športové zariadenia - tenisové kurty, ktoré sú súčasťou celého telovýchovného zariadenia, preto tieto nehnuteľnosti nemožno vydať, nakoľko je tu daná prekážka, ktorá zodpovedá uvedenému ustanoveniu. Preto námietka navrhovateľov uvedená v opravnom prostriedku, ako aj v podaní zo X. X. XXXX a XX. XX. XXXX, že žiadajú vrátiť tento konkrétny pozemok - pôvodný pozemok, ktorý bol vyvlastnený mŕtvej E. A., nie je dôvodná.

Tak ako to uviedol odporca v odôvodnení preskúmavaného rozhodnutia a vyplýva to aj z ustanovenia § 11 ods. 2 zákona, za nevydanie nehnuteľnosti pre prekážky, ktoré sú uvedené v § 11 ods. 1 zákona, zakladá sa oprávnenej osobe nárok na bezodplatný prevod pozemku do vlastníctva v primeranej výmere a kvalite v akej boli jej pôvodné pozemky, prípadne má nárok na finančnú náhradu, ktorá sa stanoví.

Preskúmavaným rozhodnutím odporca reštitučnému nároku, ktorý si uplatnila oprávnená osoba, bolo vyhovené, ale s tým, že pôvodný pozemok nie je možné vydať pre prekážku, ktorá je stanovená v samotnom zákone o pôde, ale zo zákona oprávnené osoby majú nárok na bezplatný prevod pozemku vo vlastníctve štátu, alebo na inú náhradu, to je na finančnú náhradu. Týmto rozhodnutím ale nebolo rozhodnuté o bezodplatnom prevode pozemku do vlastníctva oprávnených osôb, ani o finančnej náhrade za nevydané nehnuteľnosti, preto námietky navrhovateľov týkajúce sa ohľadne finančnej náhrady v tomto konaní sú bezpredmetné, nimi sa súd nemôže ani vyporiadavať, pretože ani preskúmavané rozhodnutie nie je takým rozhodnutím, ktorým by sa bez ďalšieho navrhovateľom za nevydávané nehnuteľnosti priznávala finančná náhrada v určitej výške tak, ako to uviedol odporca v písomnom vyjadrení k opravnému prostriedku. O finančnej náhrade, ak ju budú žiadať navrhovatelia, odporca vydá osobitné rozhodnutie.

Pretože námietky navrhovateľov uvedené v opravnom prostriedku nie sú dôvodné, súd preskúmavané rozhodnutie podľa § 250q ods. 2 O.s.p. potvrdil.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 250l ods. 2 v spojení s § 250k ods. 1 O.s.p. a navrhovateľom, ktorí v konaní úspešní neboli, nepriznal právo na ich náhradu.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 O.s.p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.