KSKE 3 Sp 19/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Sp 19/2012

KS v Košiciach, dátum 20.09.2012, sp.zn. KSKE 3 Sp 19/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Sp/19/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200908 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200908.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v právnej veci navrhovateľky: X. A., trvale bytom U. X, W., právne zastúpená advokátom JUDr. Jozefom Koľom, Advokátska kancelária so sídlom Hutnícka 1, Košice, proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie so sídlom Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, v konaní o opravnom prostriedku navrhovateľky proti rozhodnutiu odporkyne č. 26393-2/2012-BA, zo dňa 22. mája 2012, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Podaním zo dňa 06. augusta 2012 sa navrhovateľka domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia odporkyne č. 26393-2/2012-BA zo dňa 22. mája 2012, ktorým podľa § 88 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov rozhodla, že navrhovateľka nemá nárok na úrazová rentu.

Proti tomuto rozhodnutiu podala včas prostredníctvom svojho právneho zástupcu opravný prostriedok - odvolanie navrhovateľka, z dôvodu jej nesúhlasu s týmto rozhodnutím, nakoľko v lekárskej správe zo dňa 15. mája 2012, v časti "Celkový posudok" je popis úrazového deja, poškodenie zdravia a potom iba záver o poklese vo výške 35 %, a to bez akéhokoľvek vyhodnotenia príčinnej súvislosti medzi podmienkami, za ktorých prácu operátorky výroby u jej bývalého zamestnávateľa vykonávala a medzi úrazovým poškodením zdravia, resp. následkami.

Právny zástupca navrhovateľky písomným podaním zo dňa 17. septembra 2012 vzal podaný opravný prostriedok zo dňa 17. júla 2012 v celom rozsahu späť.

Podľa § 250l ods. 2 O.s.p. pokiaľ v tejto hlave nie je ustanovené inak, použije sa primerane ustanovenie druhej hlavy s výnimkou § 250a.

Podľa § 250d ods.3, veta prvá O.s.p., súd uznesením konanie zastaví, ak sa žaloba podala oneskorene, ak ju podala neoprávnená osoba, ak smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nemôže byť predmetom preskúmavania súdom, ak žalobca neodstránil vady žaloby, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu žaloby, alebo ak žalobca nie je zastúpený podľa § 250a alebo ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods. 2) .

Podľa § 250h ods. 2 O.s.p. veta pred bodkočiarkou, až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť.

Pretože navrhovateľka vzala svoj návrh v celom rozsahu späť pred rozhodnutím súdu vo veci samej, bolo potrebné konanie podľa vyššie citovaných zákonných ustanovení zastaviť.

O náhrade trov konania bolo rozhodnuté podľa § 146 ods. 1 písm. c/, § 246c ods. 1 250l ods. 2 O.s.p. tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu pretože konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.