KSKE 3 Sp 22/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 3 Sp 22/2012

KS v Košiciach, dátum 10.10.2012, sp.zn. KSKE 3 Sp 22/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Sp/22/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012201096 Dátum vydania rozhodnutia: 10. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012201096.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v právnej veci navrhovateľov: 1/ N. R. a 2/ K. R., obaja trvale bytom N. Č.. XX, J., proti odporkyni: Správa katastra Košice - okolie, so sídlom Južná Trieda č. 82, Košice, za účasti: Ľ. R., bytom J. V. Č.. XX, v konaní o opravnom prostriedku navrhovateľov proti rozhodnutiu odporkyne č. V 1925/2012 zo dňa 24. júla 2012, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Podaním zo dňa 27. augusta 2012 sa navrhovatelia domáhajú preskúmania zákonnosti rozhodnutia odporkyne č. V 1925/2012 zo dňa 24. júla 2012, ktorým im podľa § 31 ods. 3 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) zamietla návrh na vklad podaný dňa 26. júna 2012.

Proti tomuto rozhodnutiu podali včas opravný prostriedok - odvolanie navrhovatelia, z dôvodu, že medzičasom bola Správou katastra Košice - okolie prijatá a schválená kúpna zmluva číslo vkladu V 1926/2012, ktorou sa odstránila chyba, pre ktorú bol predmetný návrh na vklad zamietnutý.

Obaja navrhovatelia na pojednávaní dňa 10. októbra 2012 vzali podaný opravný prostriedok zo dňa 27. augusta 2012 v celom rozsahu späť.

Podľa § 250l ods. 2 O.s.p. pokiaľ v tejto hlave nie je ustanovené inak, použije sa primerane ustanovenie druhej hlavy s výnimkou § 250a.

Podľa § 250d ods. 3, veta prvá O.s.p., súd uznesením konanie zastaví, ak sa žaloba podala oneskorene, ak ju podala neoprávnená osoba, ak smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nemôže byť predmetom preskúmavania súdom, ak žalobca neodstránil vady žaloby, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu žaloby, alebo ak žalobca nie je zastúpený podľa § 250a alebo ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods. 2) .

Podľa § 250h ods. 2 O.s.p. veta pred bodkočiarkou, až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť.

Pretože navrhovatelia vzali svoj návrh v celom rozsahu späť pred rozhodnutím súdu vo veci samej, bolo potrebné konanie podľa vyššie citovaných zákonných ustanovení zastaviť.

O náhrade trov konania bolo rozhodnuté podľa § 146 ods. 1 písm. c/, § 246c ods. 1 250l ods. 2 O.s.p. tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu pretože konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.