KSKE 3 Sp 5/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Sp/5/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200288 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200288.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Valériou Mihalčinovou v právnej veci navrhovateľky: G. Š.Č.P., trvale bytom v F.V., O. XX, proti odporcovi: Centrum právnej pomoci, Kancelária Košice, Moyzesova č. 18, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu zo dňa 24.02.2012 sp. zn. 5N 104/12, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporcu zo dňa 24. februára 2012 sp. zn.: 5N 104/12 ev. č. 757/12.

Navrhovateľke právo na náhradu trov konania n e p r i z n á v a.

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím zo dňa 24.02 2012 sp. zn.: 5N 104/12 odporca podľa ust. § 10 zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a v znení zákona č. 8/2005 Z. z. nepriznal navrhovateľke nárok na poskytnutie právnej pomoci.

Z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia vyplýva, že započítateľný príjem navrhovateľky vo výške 384,60 € presahuje výšku 1,4 - násobku životného minima aj výšku 1,6 - násobku životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, a teda navrhovateľka nespĺňa podmienku materiálnej núdze, ktorá je nevyhnutným predpokladom priznania nároku na poskytovanie právnej pomoci Centrom právnej pomoci. Nesplnenie hoci len jednej z podmienok pre priznanie nároku na poskytnutie právnej pomoci má za následok negatívne rozhodnutie o nároku na poskytovanie právnej pomoci.

Navrhovateľka sa včas podaným opravným prostriedkom domáhala preskúmania zákonnosti citovaného rozhodnutia odporcu. Uviedla, že účelom predmetného zákona je vytvoriť systém poskytovania právnej pomoci a zabezpečiť jej poskytovanie v rozsahu ustanovenom týmto zákonom fyzickým osobám, ktoré v dôsledku svojej materiálnej núdze nemôžu využívať právne služby na riadne uplatnenie a ochranu svojich práv. Ďalej uvádza, že je presvedčená, že stav materiálnej núdze treba chápať extenzívne s poukazom na jej výdavky len na bývanie vo výške 234,95 €, stravu vo výške 120 €, ošatenie a lieky. Dôvod na priznanie nároku vidí aj vo svojom zdravotnom stave, pričom uvedené skutočnosti treba chápať vo vzájomných súvislostiach a vyhodnotiť tak, že nie je schopná si dovoliť advokáta, resp. sa sama zastupovať v konaní vo veci vyslovenia neplatnosti listiny o vydedení.

Odporca v písomnom vyjadrení navrhol preskúmavané rozhodnutie zo dňa 24.02.2012 ako vecne správne potvrdiť. Uviedol, že Centrum právnej pomoci je štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom spravodlivosti SR na základe zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi. Jednou z podmienok poskytnutia právnej pomoci Centrom právnej pomoci je materiálna núdza žiadateľa. Pri rozhodovaní o nároku na právnu pomoc sa posudzuje aj otázka bezúspešnosti sporu a hodnoty sporu. Podľa § 6 ods. 1 zákona č. 327/2005 Z. z. fyzická osoba má právo na poskytnutie právnej pomoci bez finančnej účasti, ak a) jej príjem nepresahuje 1,4-násobok sumy životného minima ustanoveného osobitným predpisom a nemôže si využívanie právnych služieb zabezpečiť svojím majetkom, b) nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu a c) hodnota sporu prevyšuje hodnotu minimálnej mzdy okrem sporov, v ktorých nie je možné hodnotu sporu vyčísliť v peniazoch. Úspešným žiadateľom v konaní o priznanie nároku na právnu pomoc môže byť iba ten, kto súčasne preukáže splnenie všetkých troch podmienok. Podľa § 4 ods. 1 písm. i) zákona na účely tohto zákona je materiálnou núdzou stav, keď fyzická osoba je poberateľom dávky a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, alebo stav, keď príjem fyzickej osoby nepresahuje 1,6 - násobok sumy životného minima a táto fyzická osoba si využívanie právnych služieb nemôže zabezpečiť svojím majetkom. Podľa § 4 ods. 2 zákona do príjmu fyzickej osoby, ktorá žiada o poskytnutie právnej pomoci sa započítavajú príjmy obdobne ako pri výpočte príjmu fyzickej osoby na účely určenia súm životného minima; to neplatí, ak sú spoločne posudzované fyzické osoby účastníkmi sporu v súdnom konaní s protichodným postavením. Na základe predložených dokladov o príjmoch a majetkovej situácie navrhovateľky bolo preukázané, že menovaná nespĺňa zákonom stanovenú podmienku - stav materiálnej núdze, pretože jej započítateľný príjem vo výške 384,60,-€ (starobný dôchodok navrhovateľky) presahuje sumu 1,4 - násobku životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, t. j. sumu 265,76-€ a zároveň aj sumu 1,6- násobku sumy životného minima, t. j. sumu 303,73-€. Centrum právnej pomoci preto dňa 24.02.2012 svojim rozhodnutím sp. zn. 5N 104/12, navrhovateľke nepriznalo nárok na poskytnutie právnej pomoci. Zákon č. 327/2005 Z. z. neumožňuje vo svojich ustanoveniach zohľadňovať výdavky žiadateľov o poskytnutie právnej pomoci, preto považuje odvolanie navrhovateľky za nedôvodné.

Súd v konaní podľa § 250l a nasledujúcich O. s. p. po preskúmaní napadnutého rozhodnutia, oboznámení sa s kompletným administratívnym spisom odporcu dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľky zo dňa 07. 03. 2012 nie je dôvodný.

Z administratívneho spisu odporcu súd zistil nasledujúce skutočnosti. Navrhovateľka žiadosťou zo dňa 11. januára 2012 žiadala o priznanie nároku na poskytnutie právnej pomoci v spore o vyslovenie platnosti resp. neplatnosti listiny o vydedení, ktorým zo strany poručiteľa došlo k vydedeniu ohľadom všetkých vecí, ktoré mali byť predmetom dedičského konania, ktoré sa vedie na Okresnom súde Rožňava pod sp. zn. 5C/83/2011. Navrhovateľka v žiadosti uviedla ako svoj jediný príjem starobný dôchodok. Odporca výzvou zo dňa 24. januára 2012 vyzval navrhovateľku na doplnenie údajov v zmysle ustanovení zákona č. 327/2005 Z. z., nakoľko žiadosť musela byť doložená všetkými príjmovými a majetkovými údajmi a dokladmi potrebnými na posúdenie situácie navrhovateľky a na následné rozhodnutie o nároku. Navrhovateľka predložila Oznámenie Sociálnej poisťovne, ústredie o výplate dôchodku na účet zo dňa 17. januára 2012, v ktorom sa uvádza, že navrhovateľke sa bude poukazovať starobný dôchodok v sume 384,60 € mesačne od januára 2012. Na základe predložených dokladov o príjmoch a majetkovej situácii navrhovateľky bolo preukázané, že táto nespĺňa zákonom stanovenú podmienku - stav materiálnej núdze, pretože jej započítateľný príjem v súčasnosti vo výške 384,60 € presahuje výšku 1,4-násobku sumy životného minima ustanoveného osobitným predpisom pre jednu plnoletú fyzickú osobu, t. j. sumu 265,76,-€ a aj výšku 1,6 - násobku sumy životného minima ustanoveného osobitným prepisom pre jednu plnoletú fyzickú osobu, t. j. sumu 303, 73,-€.

Účastníci konania boli súdom vyzvaní na písomné vyjadrenie súhlasu s prejednaním veci bez nariadenia pojednávania a zároveň riadne písomne poučení o následkoch nevyjadrenia sa a títo zhodne uviedli, že súhlasia s prejednaním veci bez nariadenia súdneho pojednávania (§ 250f ods. 2 O.s.p.) , postupoval súd podľa § 250f ods. 1 O.s.p. a vo veci rozhodol bez pojednávania s tým, že tento postup nie je v rozpore s verejným záujmom.

Podľa § 4 ods. 1 písm. i) zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi v znení neskorších predpisov na účely tohto zákona je materiálnou núdzou stav, keď fyzická osoba je poberateľom dávky a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, alebo stav, keď príjem fyzickej osoby nepresahuje 1,6-násobok sumy životného minima a táto fyzická osoba si využívanie právnych služieb nemôže zabezpečiť svojím majetkom.

Podľa § 4 ods. 2 zákona do príjmu fyzickej osoby, ktorá žiada o poskytnutie právnej pomoci, sa započítavajú príjmy obdobne ako pri výpočte príjmu fyzickej osoby na účely určenia súm životného minima; to neplatí, ak sú spoločne posudzované fyzické osoby účastníkmi sporu v súdnom konaní s protichodným postavením.

Podľa § 6 ods. 1 zákona fyzická osoba má právo na poskytnutie právnej pomoci bez finančnej účasti, ak

a) jej príjem nepresahuje 1,4-násobok sumy životného minima ustanoveného osobitným predpisom a nemôže si využívanie právnych služieb zabezpečiť svojím majetkom,

b) nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu a

c) hodnota sporu prevyšuje hodnotu minimálnej mzdy okrem sporov, v ktorých nie je možné hodnotu sporu vyčísliť v peniazoch.

Podľa § 7 ods. 4 zákona príjem na účely tohto zákona sa zisťuje za kalendárny mesiac, v ktorom bola podaná žiadosť o poskytnutie právnej pomoci, pritom sa prihliada na príjem za posledných šesť kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti, a prehodnocuje sa každých 12 mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa priznal nárok na poskytnutie právnej pomoci.

Na základe vykonaného dokazovania v súdnom preskúmavacom konaní súd dospel k záveru, že navrhovateľka nespĺňa zákonom stanovenú podmienku - stav materiálnej núdze, pretože jej započítateľný príjem vo výške 384,60-€ (starobný dôchodok navrhovateľky) presahuje sumu 1,4 - násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, t. j. sumu 265,76-€ a zároveň aj sumu 1,6 - násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, t. j. sumu 303,73-€ a tak odporca postupoval správne a v súlade so zákonom, ak jej nepriznal nárok na poskytovanie právnej pomoci.

Zákon č. 327/2005 Z. z. neumožňuje v žiadnom svojom ustanovení pri posudzovaní materiálnej núdze zohľadňovať u žiadateľa jeho výdavky s bývaním, stravovaním, ošatením, doplatkom na lieky, lebo materiálnou núdzou je taký stav ako je uvedený v § 4 ods. 1, písm. i) zákona a čo sa započítava do príjmu je uvedené v § 4 ods. 2 zákona.

Súd dôsledne zvážil všetky uvedené skutočnosti a na ich základe a v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami podľa § 250q ods. 2 O. s. p. napadnuté rozhodnutie odporcu ako vecne správne potvrdil.

Súd rozhodol o náhrade trov konania v súlade s § 250k ods. 1 O. s. p. ( v spojení s § 250l ods. 2 O.s.p.) , pričom navrhovateľke ich nepriznal, nakoľko táto v konaní úspešná nebola a odporcovi podľa tohto ustanovenia právo na ich náhradu neprislúcha.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.