KSKE 3 Sp 6/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Sp/6/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200315 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200315.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudkyňou JUDr. Valériou Mihalčinovou, v právnej veci navrhovateľa: B. Q. V. K. H. Á. E., bytom M. X/X, K. H.Á. N., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ú s t r e d i e, Ul. 29. augusta č. 8 , Bratislava, o preskúmanie rozhodnutia odporkyne zo dňa 12.01.2012, č. r.: 2168-1/2012-BA

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne zo dňa 12. januára 2012, č. r.: 2168-1/2012-BA.

Účastníkom n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozhodnutím odporkyňa podľa § 89a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov navrhovateľovi, ktorý utrpel poškodenie zdravia v dôsledku pracovného úrazu zo dňa 25.02.1992 zanikol dňom 09. novembra 2011, ku ktorému dovŕšil dôchodkový vek nárok na úrazovú rentu priznanú rozhodnutím č. 222-5443/2006 zo dňa 19. októbra 2006.

V odôvodnení rozhodnutia uviedla, že navrhovateľovi bola priznaná po splnení podmienok podľa § 88 zákona o sociálnom poistení úrazová renta rozhodnutím z 19.10.2006 č. 222-5443/2006. Na túto úrazovú rentu mu nárok zanikol 09.11.2011, kedy dovŕšil dôchodkový vek podľa § 65 zákona o sociálnom poistení.

Proti tomuto rozhodnutiu podal včas opravný prostriedok navrhovateľ. Navrhol preskúmavané rozhodnutie zrušiť a vrátiť odporkyni na ďalšie konanie. Uviedol, že úraz sa mu stal 04.02.1992 a zamestnávateľ sa zaviazal uhradiť mu stratu na zárobku v zmysle vtedy platného zákonníka práce. Na zamestnávateľa štát uvalil útlmový program a všetky záväzky prebrali Rudné bane, š. p. Banská Bystrica, ktorá jeho požiadavky ani po niekoľkoročnej písomnej korešpondencii nenaplnila, preto podal 21.07.2003 žiadosť o vyrovnanie záväzkov na Okresný súd v Spišskej Novej Vsi. Súd konal liknavo a rozhodol až 16.04.2007 čiastočne v jeho prospech a čiastočne nie, lebo zamestnávateľ vzniesol námietku premlčania. Preto žiada o vyplácanie strany na zárobku teraz pretransformovanú na úrazovú rentu do 65 roku života v zmysle platného zákona v čase úrazu a v zmysle rozhodnutia súdu. Nebola mu poskytnutá ani strata na dôchodku v zmysle § 447a O.Z.. Stratu na zárobku má teda vyplácanú od 20.07.2001 a to je pred účinnosťou zákona č. 461/2003 Z. z..

Odporkyňa v písomnom vyjadrení navrhla preskúmavané rozhodnutie potvrdiť. Uviedla, že navrhovateľ podal žiadosť o priznanie úrazovej renty z titulu pracovného úrazu, ktorý utrpel 25.02.1992 podľa § 88 zákona o sociálnom poistení, ktorá bola príslušnej pobočke doručená 03.04.2006. Na základe tejto žiadosti navrhovateľa po posúdení posudkovým lekárom poklesu pracovných schopnosti navrhovateľa

z dôvodu zhoršenia zdravotného stavu na účely priznania úrazovej renty rozhodnutím z 19.10.2006 č. 222-5443/2006 mu podľa § 88 zákona o sociálnom poistení priznala nárok na úrazovú rentu od 01.01.2004 do 31.12.2004 v sume 2.131,- Sk mesačne, ktorá bola určená podľa § 89 ods. 1 až 3 zákona o sociálnom poistení a následne valorizovaná v zmysle § 82 ods. 1 až 3 uvedeného zákona. Navrhovateľ proti tomuto rozhodnutiu opravný prostriedok nepodal a nadobudlo právoplatnosť 01.12.2006. Na túto úrazovú rentu navrhovateľovi zanikol nárok 09.11.2011, kedy dovŕšil dôchodkový vek. Nakoľko navrhovateľ podal žiadosť o priznanie úrazovej renty podľa § 88 zákona o sociálnom poistení, predmetné dávkové konanie bolo v zmysle § 184 uvedeného zákona začaté na základe žiadosti o úrazovú rentu podľa § 88 zákona o sociálnom poistení, čím bol daný aj predmet rozhodovania ústredia, ktorý vymedzil navrhovateľ svojou žiadosťou. U navrhovateľa došlo k zhoršeniu zdravotného stavu po 01.01.2004 v dôsledku progresie jeho poškodenia zdravia pracovným úrazom, čo vyplýva aj z lekárskej správy zo dňa 13.09.2006. Keďže navrhovateľ 09.11.2011 dovŕšil dôchodkový vek, preto podľa § 89a zákona o sociálnom poistení mu zanikol nárok na úrazovú rentu a podľa § 112 ods. 6 zákona o sociálnom poistení sa vypláta dávky zastavila od 01.02.2012.

Súd v konaní podľa § 250l a nasl. O.s.p. preskúmal napadnuté rozhodnutie odporkyne, oboznámil sa s opravným prostriedkom navrhovateľa, písomným vyjadrením odporkyne z 27.03.2012, administratívnym spisom odporkyne a dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľa nie je dôvodný.

Z pripojeného administratívneho spisu odporkyne súd zistil, že navrhovateľ si podal žiadosť o priznanie úrazovej renty z titulu pracovného úrazu, ktorý utrpel dňa 25.02.1992 podľa § 88 zákona o sociálnom poistení, ktorá bola doručená Sociálnej poisťovni, pobočka Banská Bystrica 03.04.2006. O tejto žiadosti navrhovateľa po posúdení posudkovým lekárom pokles pracovnej schopnosti navrhovateľa na účely úrazovej renty odporkyňa vydala rozhodnutie dňa 19.10.2006 č. 222-5443/2006, ktorým podľa § 88 zákona o sociálnom poistení priznala navrhovateľovi nárok na úrazovú rentu od 01.01.2004, lebo u navrhovateľa bola miera poklesu pracovnej schopnosti na účely úrazovej renty vo výške 47 % z dôvodu pracovného úrazu zo dňa 25.02.2012. Preskúmavaným rozhodnutím z 12.01.2012 č. r.: 2168-1/2012- BA odporkyňa rozhodla, že navrhovateľovi podľa § 89a zákona o sociálnom poistení zanikol dňom 09.11.2011 nárok na úrazovú rentu priznaný rozhodnutím z 19.10.2006 č. 222-5443/2006 z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

Navrhovateľ si sám podal žiadosť o priznanie úrazovej renty z titulu pracovného úrazu, ktorý utrpel 25.02.1992 podľa § 88 zákona o sociálnom poistení, ktoré konanie v zmysle § 184 je návrhovým konaní a bolo začaté aj na základe žiadosti navrhovateľa. Keďže navrhovateľ žiadal o priznanie úrazovej renty podľa § 88 zákona o sociálnom poistení. Tým bol daný aj predmet rozhodovania sociálnej poisťovne, ktorý vymedzil samotný navrhovateľ svojou žiadosťou.

Podľa § 88 ods. 1 zákona o sociálnom poistení má poškodený nárok na úrazovú rentu, ak v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania má viac ako 40 % pokles pracovnej schopnosti vykonávať doterajšiu činnosť zamestnanca.

Preto v súlade so zákonom o sociálnom poistení posudkový lekár posúdil pokles pracovnej schopnosti navrhovateľa na účely úrazovej renty a v lekárskej správe po zhodnotení zdravotného stavu dospel k záveru, že u navrhovateľa je miera poklesu pracovnej schopnosti na účely úrazovej renty vo výške 47 % z dôvodu jeho pracovného úrazu z 25.02.1992. Na základe takéhoto posúdenia zdravotného stavu sociálna poisťovňa rozhodnutím z 19.10.2006 č. 222-5443/2006 podľa § 88 priznala navrhovateľovi nárok na úrazovú rentu od 01.01.2004, ktorá potom bola následne valorizovaná v zmysle § 82 ods. 1 až 3 zákona o sociálnom poistení.

Podľa § 89a zákona o sociálnom poistení nárok na úrazovú rentu zaniká dňom dovŕšenia dôchodkového veku alebo dňom priznania predčasného starobného dôchodku.

Pretože navrhovateľovi bola priznaná úrazová renta na základe jeho žiadosti podľa § 88 zákona o sociálnom poistení, preto jeho nárok na úrazovú rentu takto priznanú mu zaniká v súlade s ustanovením § 89a zákona o sociálnom poistení dňom dovŕšenia dôchodkového veku. Navrhovateľ dôchodkový vek dovŕšil dňa 09.11.2011 v súlade s ustanovením § 65 zákona o sociálnom poistení.

Na základe uvedených skutočnosti odporkyňa v danom prípade postupovala v súlade so zákonom o sociálnom poistení a správne rozhodla ak v súlade s ustanovením § 112 ods. 6 zákona o sociálnom poistení v spojení s § 89a zákona o sociálnom poistení zastavila navrhovateľovi výplatu úrazovej renty dňom 09.11.2011, kedy dovŕšil dôchodkový vek.

Na základe uvedených skutočnosti súd preskúmavané rozhodnutie odporkyne podľa § 250q ods. 2 O.s.p. potvrdil.

Námietky navrhovateľa uvedené v písomnom opravnom prostriedku a zopakované aj na súdnom pojednávaní ohľadne utrpeného úrazu vo februári 1992 a rozhodovania Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi vo veci sp. zn. 2CPr/25/2003 nie sú dôvodné a pre preskúmavané rozhodnutie právne irelevantné, pretože tieto námietky súviseli s konaním o uplatnenom nároku na Okresnom nároku v Spišskej Novej Vsi vo veci sp. zn. 2CPr/25/2003, t. j. náhrada škody za pracovný úraz, resp. s pretransformovaním úrazovej renty. Z dôvodu, že preskúmavané rozhodnutie nie je rozhodnutím o pretransformovaní úrazovej renty a úrazová renta u navrhovateľa nebola ani pretransformovaná na sociálnu poisťovňu, lebo ako vyplýva z obsahu administratívneho spisu odporkyne, odporkyňa rozhodovala o úrazovej rente navrhovateľa na základe jeho žiadosti podľa § 88 zákona o sociálnom poistení a rozhodnutie súdu o náhrade škody za pracovný úraz nenadobudlo právoplatnosť do 31. júla 2006, ale právoplatnosť nadobudlo až 25.05.2007.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 250l ods. 2 v spojení s § 250k ods. 1 O.s.p. a účastníkom nepriznal právo na náhradu trov konania, pretože navrhovateľ v konaní úspešný nebol a odporkyňa zo zákona toto právo nemá.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti tomuto rozsudku možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 O. s. p.,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy,

potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým

zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy,

ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a O. s. p.) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.