KSKE 3 Sp 9/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Sp/9/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200438 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200438.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudkyňou JUDr. Valériou Mihalčinovou, v právnej veci navrhovateľa: F. B. T. B. P. T. A., bytom K. X. O. Č.. XXX, proti odporcovi: Obvodný pozemkový úrad Košice - okolie, Popradská 78, Košice, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu z 28.02 2012 č. A/2012/00090/2- Sp, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporcu zo dňa 28. februára 2012 č. A/2012/00090/2-Sp.

Navrhovateľovi n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Preskúmavaným rozhodnutím odporca rozhodol tak, že navrhovateľ nespĺňa podmienky na navrátenie vlastníctva k pozemku parc. č. 542/2 - pôvodne pozemku zapísaného v pozemno-knižnej vložke č. 65 parc. č. 532 druh pozemku roľa v pôvodnej výmere 1835m2 v k. ú. K. X. O. uvedené v § 3 zákona č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 503/2003 Z. z. ) . Navrhovateľovi sa nevracia vlastníctvo k pozemku parc. č. 542/2 - pôvodne pozemku zapísaného v pozemno-knižnej vložke č. 65 parc. č. 532 druh pozemku roľa v pôvodnej výmere 1835m2 v k. ú. K. X. O.. Navrhovateľovi nevzniká právo na náhradu podľa § 6 zákona č. 503/2003 Z. z..

V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že podľa § 2 ods. 1 zákona č. 503/2003 Z. z. právo na navrátenie vlastníctva k pozemku podľa tohto zákona si môže uplatniť oprávnená osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na jej území a ktorej pozemok prešiel na štát alebo na inú právnickú osobu v období od 25.02.1948 do 01.10.1990. Navrhovateľ na nehnuteľnosť, ktorú žiada vydať podľa notárskej zápisnice dňa 23.06.1989 uzavrel kúpnu zmluvu, ktorou odkúpil od pôvodných vlastníkov F. B., G. Q. a jeho manželky a to parc. č. 542/2 o výmere 891m2, dom č. s. 117 na parc. č. 542/15 a parc. č. 542/15 dvor o výmere 463 m2, ktorých vlastníkom je aj v súčasnosti. Teda nehnuteľnosť, ktorú žiadal vydať neprešla podľa § 3 ods. 1 písm. j) zákona č. 503/2003 Z. z. na štát alebo inú právnickú osobu v dôsledku kúpnej zmluvy uzavretej v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Navrhovateľ nepreukázal, že v danom prípade je oprávnenou osobou v zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 503/2003 Z. z. a tým nesplnil ani podmienky na vydanie nehnuteľnosti tak ako žiadal podľa § 3 ods. 1 písm. j) zákona č. 503/2003.

Proti tomuto rozhodnutiu podal včas opravný prostriedok navrhovateľ. Navrhol preskúmavané rozhodnutie zrušiť s tým, že jeho uplatnený reštitučný nárok je dôvodný. Poukázal na to ako sa pred rokom 1990 prideľovali nehnuteľnosti, ale vie, že ak pridelený pozemok do 3 rokov nebol zastavaný, má sa vrátiť do pôvodného stavu. Pri vymeriavaní pozemkov sa nesmie stratiť ani jeden pozemok na výstavbu, čo v danom prípade je aktuálne, nakoľko jeho južný sused má dostatočne široký pozemok a z jeho by mu malo pripadnúť ešte 1,5 m a takto sa jeho pozemok zúži a bude nepoužiteľný na výstavbu. Ďalej uviedol, že používaním pozemku minimálne 10 rokov by mal mať prednostné právo z titulu vydržania, on záhradu užíva od roku 1989, čo je bezmála 23 rokov, a preto si na ňu nárokuje.

Odporca v písomnom vyjadrení navrhol návrh na preskúmanie rozhodnutia zamietnuť v celom rozsahu a potvrdiť rozhodnutie z 28.02.2012 č. A/2012/00090/2-Sp. Poukázal predovšetkým na skutočnosti, ktoré uviedol v samotnom odôvodnení preskúmavaného rozhodnutia a uviedol, že parc. č. 542/2 bola pôvodne súčasťou pozemku pozemno-knižnej parcely č. 532 roľa o výmere 1835 m2 pôvodne zapísaného v pozemnoknižnej vložke č. 65 k. ú. K. X. O.. Podľa notárskej zápisnice č. N 354/89, Nz 360/89 spísanej 23.06.1989 na štátnom notárstve navrhovateľ F. B. uzavrel kúpno-predajnú zmluvu ako nadobúdateľ s pôvodnými vlastníkmi a to G. Q., jeho manželkou F. Q., rod. B. ako predávajúcimi parcelu č. 542/2 záhrada o výmere 891 m2 a dom č. s. 117 na parc. č. 542/15 a parc. č. 542/15 zapísané v EN na LV č. XXX dvor o výmere 463 m2 spolu v celosti. Vlastníkom týchto nehnuteľnosti je navrhovateľ aj v súčasnosti. Dňa 06.07.1988 bola uzavretá kúpna zmluva medzi Čsl. štátom, zastúpeným MNV v K. X. O. a pôvodnými vlastníkmi G.A. Q. a jeho manželkou F., rod. B. na parc. č. EN 542/2 o výmere 801 m2 a k. ú. K. X. O.. Kúpnu zmluvu ohľadne kúpy pozemku parc. č. 542/2 o výmere 891m2 dom č. s. 117 na parc. č. 542/15 a parc. č. 542/15 dom o výmere 463 m2 navrhovateľ neuzavrel s Čsl. štátom v zastúpení MNV K. X. O.L., ale s vlastníkmi týchto nehnuteľnosti G. Q. a jeho manželkou F., J.. B.. Z uvedeného dôvodu navrhovateľ nie je oprávnenou osobou podľa § 2 ods. 1 zákona č. 503/2003 Z. z. a nespĺňa ani podmienky na navrátenie vlastníctva k pozemkom podľa § 3 ods. 1 písm. j) zákona č. 503/2003 Z. z.. Navrhovateľ uvádza, že má prednostné právo titulom vydržania pôvodnej výmery žiadaného pozemku, ale takýto nárok si nemôže uplatniť v reštitučnom konaní, ale v občiansko-právnom konaní pred súdom, alebo v konaní pred notárom na základe osvedčenia o vydržaní.

Súd podľa § 250l a nasl. O.s.p. preskúmal napadnuté rozhodnutie odporcu, oboznámil sa s opravným prostriedkom navrhovateľa, písomným vyjadrením odporcu, administratívnym spisom odporcu a dospel k záveru, že opravný prostriedok nie je dôvodný.

Z obsahu administratívneho spisu súd zistil, že navrhovateľ podal žiadosť o prinavrátenie pozemku podľa zákona č. 503/2003 Z. z., ktorú doručil odporcovi dňa 13.12.2004. V žiadosti uviedol, že parcelu č. 542/2 v k. ú. K. X. O. odkúpil od majiteľov G. Q. v roku 1989, keď išli prepísať pozemky bolo im oznámené, že konce záhrad budú vyvlastnené a rozmerané na stavebné pozemky, z ktorého dôvodu nemohol odkúpiť od vlastníkov celú záhradu. Na konci jeho záhrady sú dva stavebné pozemky ale ani jeden nie je zastavaný, nehnuteľnosti teda existujú, nikdy neslúžili účelu na ktorý boli vyvlastnené a on od roku 1989 využíva záhradu v pôvodnej šírke až po cestu. V administratívnom spise je založená notárstva zápisnica napísaná 23.06.1989 č. N 354/89, Nz 360/89, ktorou vlastníci G. Q. a manželka F., rod. B. odpredali navrhovateľovi - F. B. nehnuteľnosti zapísané v EN ÚSGaK Košice - vidiek na LV č. XXX k. ú. K. X. O. parc. č. 542/2 záhrada o výmere 891 m2 a dom č. s. 117 na parc. č. 542/15 spolu v celosti a stavby podľa rozhodnutia ONV Košice - vidiek č. výst. 1759/73-01 z 12.03.1973 a podľa RI 4/73, G. Q. je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti zapísanej v EN na LV č. XXX k. ú. K. X. O. parc. č. 542/15 dvor vo výmere 463 m2 titulom daru RI 3/73. V administratívnom spise je založená aj písomná a grafická identifikácia parciel CKN 542/2 pôvodne zapísaná v pozemno-knižnej vložke č. 65 ako parc. č. 132 k. ú. K. X. O., z ktorých vyplýva, že vlastníkom parc. č. 542/15 zastavaná plocha je navrhovateľ F. B. a vlastníkom parc. č. 542/2 záhrada je vlastníkom navrhovateľ F. B..

Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 503/2003 Z. z. právo na navrátenie vlastníctva k pozemku podľa tohto zákona môže uplatniť oprávnená osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na jej území

a ktorej pozemok prešiel na štát alebo na inú právnickú osobu v období od 25. februára 1948 do 01. januára 1990 spôsobom uvedeným v ustanovení § 3 tohto zákona.

Z pripojených listinných dôkazov, ktoré sú súčasťou administratívneho spisu odporcu jednoznačne vyplýva, že navrhovateľ vlastnícke právo k parc. č. 542/2 záhrada o výmere 891 m2 a k parc. č. 542/15 dom k. ú. K. X. O. nadobudol na základe kúpnej zmluvy uzavretej na štátnom notárstve dňa 23.06.1989 od vtedajších vlastníkov G.A. Q. a manželky F., J.. B.. Z uvedeného teda jednoznačne vyplýva, že navrhovateľovi v zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 503/2003 Z. z. nevzniklo právo na vrátenie vlastníctva k pozemkom, ktoré žiadal vydať a to z dôvodu, že tieto pozemky v rozhodnom období, t. j. od 25.02.1948 do 01.01.1990 neprešli na štát, resp. inú právnickú osobu spôsobom uvedeným v § 3 zákona č. 503/2003. Vlastnícke právo k týmto pozemkom navrhovateľ nadobudol kúpnou zmluvou od vtedajších vlastníkov v roku 1989, a preto nie je oprávnenou osobou na navrátenie vlastníctva k pozemkom v zmysle citovaného ustanovenia § 2 ods. 1 zákona č. 503/2003 Z. z..

Navrhovateľ nepreukázal nárok ani podľa § 3 ods. 1 písm. j) zákona č. 503/2003 Z. z., že kúpna zmluva bola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, pretože ako už bolo uvedené, navrhovateľ vlastníctvo k pozemkom, ktorých navrátenie si uplatnil podľa zákona č. 503/2003 Z. z. neprešli na štát alebo inú právnickú osobu v rozhodnom období, ale ako už bolo uvedené vlastníctvo k týmto nehnuteľnostiam nadobudol na základe kúpnej zmluvy uzavretej v roku 1989 s vtedajšími vlastníkmi G. Q. a jeho manželkou F., J.. B..

Námietky navrhovateľa uvedené v opravnom prostriedku, že nehnuteľnosti, ktoré boli vyvlastnené nie sú zastavané, teda neslúžia účelu na ktorých boli vyvlastnené a on väčšiu výmeru pozemku akú odkúpil od vlastníkov v roku 1989 užíva už bezmála 23 rokov, pre toto konanie sú právne bezvýznamné, pretože zákon č. 503/2003 Z. z. pojednáva o navrátení vlastníctva k pozemkom, ktoré prešli na štát v rozhodnom období, t. j. od 25.02.1948 do 01.01.1990 a tento zákon vydržanie, na ktoré poukázal navrhovateľ aj v opravnom prostriedku neupravuje. Navrhovateľ ak je presvedčený, že vlastnícke právo nadobudol k pozemku, resp. k väčšej výmere, akú odkúpil v roku 1989 od vtedajších vlastníkov, si môže uplatňovať na všeobecnom súde a nie na správnom orgáne.

Z uvedených dôvodov súd preskúmavané rozhodnutie podľa § 250q O.s.p. potvrdil.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 250l ods. 2 v spojení s § 250k ods. 1 O.s.p. a navrhovateľovi, ktorý v konaní nebol úspešný nepriznal právo na náhradu trov konania.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti tomuto rozsudku možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 O. s. p.,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a O. s. p.) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.